S¸ch míi sè 02/2014tải về 0.97 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.97 Mb.
1   2   3   4   5
§¹o gi÷a ®êi th­êng/ ThÕ Anh, Nguyªn §×nh . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2009 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8251, Vv 8252/ VVHDANGIAN / Mfn: 3944

Tõ kho¸ : §¹o gi¸o; TriÕt lÝ Nho gia; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

T­ t­ëng t«n gi¸o


§Æc ®iÓm vµ vai trß cña PhËt gi¸o ViÖt Nam thÕ kû 20/ NguyÔn Quèc TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300181/ TVKHXHHCM / Mfn: 3997

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; §Æc ®iÓm;

Vai trß t«n gi¸o; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vÒ víi c¸c ch©n s­ ph­¬ng §«ng/ Baird T. Spalding; Minh Thanh, T­êng Kh«i d. . - TP. Hå ChÝ Minh : TP. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 2012 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1744, VL 1745/ VVHDANGIAN / Mfn: 3920

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; §êi sèng t©m linh;

ThÕ kØ 19; Ph­¬ng §«ng


H«n nh©n vµ nÕp sèng ®¹o trong gia ®×nh ng­êi ViÖt C«ng gi¸o: TiÕp cËn nh©n häc qua nghiªn cøu gi¸o hä Nç Lùc, tØnh Phó Thä / Lª §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300182/ TVKHXHHCM / Mfn: 3990

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸; H«n nh©n; NÕp sèng ®¹o;

Gi¸o hä Nç Lùc; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Nhøt s­ nhøt ®Ö tö: TruyÖn kÓ b»ng th¬ / NguyÔn H÷u HiÖp s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9774/ VVHDANGIAN / Mfn: 3875

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; §¹o PhËt; §¹o Böu Song Kú H­¬ng;

ViÖt Nam
Søc m¹nh t©m linh lµm biÕn ®æi thùc t¹i/ Conlin Urquhart; Ph­¬ng Thóy, KiÕn V¨n b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8253, Vv 8254/ VVHDANGIAN / Mfn: 3945

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Chóa Giªsu; §¹o Thiªn Chóa;

§øc tin; ThÕ giíi


T©m PhËt trong ®êi th­êng/ Th¸nh Ên . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8255, Vv 8256/ VVHDANGIAN / Mfn: 3946

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; T­ t­ëng PhËt gi¸o;

Gi¸o lÝ ®¹o PhËt


T×m hiÓu tÝn ng­ìng t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n vµ lÔ héi t«n gi¸o ViÖt Nam: Hái ®¸p ph¸p luËt vÒ tÝn ng­ìng t«n gi¸o ViÖt Nam / Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1725, VL 1726/ VVHDANGIAN / Mfn: 3911

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; ViÖt NamTriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. MÜ häc. T©m lÝ häc

Bµn vÒ triÕt sèng/ Francois Jullien; §a Nguyªn, NguyÔn Håi Thñ d. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300136/ TVKHXHHCM / Mfn: 4012

Tõ kho¸ : T­ duy triÕt häc; TriÕt lÝ sèng; Ph¸p
Céng hoµ = The republic / Plato; §ç Kh¸nh Hoan d. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 727 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300179/ TVKHXHHCM / Mfn: 3998

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Cæ ®¹i; Platon; ThÕ giíi
Hµnh tr×nh kh¸m ph¸ thÕ giíi triÕt häc ph­¬ng T©y/ William F. Lawhead; Ph¹m Phi Hoµng d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300169/ TVKHXHHCM / Mfn: 4014

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc; Cæ ®¹i; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Ph­¬ng T©y; Ch©u ¢u


Mü häc vµ phª b×nh nghÖ thuËt/ NguyÔn Hoµng Huy s.t., b.d. . - H. : Mü thuËt, 2013 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300193/ TVKHXHHCM / Mfn: 3951

Tõ kho¸ : Mü häc; LÝ luËn nghÖ thuËt; Phª b×nh nghÖ thuËt
Tõ x¸c ®Þnh ®Õn bÊt ®Þnh: Nh÷ng c©u chuyÖn vÒ khoa häc vµ t­ t­ëng cña thÕ kû 20 / F. David Peat; Ph¹m ViÖt H­ng d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300239/ TVKHXHHCM / Mfn: 4011

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Khoa häc; LÝ thuyÕt l­îng tö
Chiªm tinh häc lµ g×?/ Quèc Khanh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8249, Vv 8250/ VVHDANGIAN / Mfn: 3943

Tõ kho¸ : Chiªm tinh; ThuËt chiªm tinh; LÞch ph¸p;

LÞch v¹n niªn; Ph­¬ng §«ng


Gi¸ trÞ häc: C¬ së lý luËn gãp phÇn ®óc kÕt, x©y dùng gi¸ trÞ chung cña ng­êi ViÖt Nam thêi nay / Ph¹m Minh H¹c . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300192/ TVKHXHHCM / Mfn: 3991

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; Con ng­êi; Gi¸ trÞ; Khoa häc gi¸ trÞ;

T©m lÝ häc c¸ nh©n


LÞch sö triÕt häc ph­¬ng §«ng/ Do·n ChÝnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 1395 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300156/ TVKHXHHCM / Mfn: 4010

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc;

Ph­¬ng §«ng; ViÖt Nam


TËp bµi gi¶ng ®¹o ®øc häc/ Ph¹m V¨n Chung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300116/ TVKHXHHCM / Mfn: 3999

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; LÝ luËn ®¹o ®øc; Bµi gi¶ng

V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc
500 c©u hái - ®¸p lÞch sö - v¨n ho¸ thÕ giíi/ Hµ NguyÔn, Phïng Nguyªn b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 456 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1732, VL 1733/ VVHDANGIAN / Mfn: 3921

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; Hái ®¸p; ThÕ giíi
C©u chuyÖn Èm thùc d­íi gãc nh×n lÞch sö/ §µo Hïng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1746, VL 1747/ VVHDANGIAN / Mfn: 3922

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

T¸c phÈm v¨n häc; Phãng sù; KÝ sù; ViÖt Nam


C©u ®èi Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 945 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1899/ BTDTHVN / Mfn: 3717

Tõ kho¸ : C©u ®èi; Di tÝch lÞch sö; §×nh; Chïa; §Òn;

Th¨ng Long; Hµ Héi; ViÖt Nam


Ch÷ NhÉn - BÝ quyÕt cña v¨n ho¸ gia ®×nh/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6199, Vv 6200/ BTDTHVN / Mfn: 3753

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ gia ®×nh;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Céi nguån vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh B¸ C«ng . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2012 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1851/ BTDTHVN / Mfn: 3782

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

B¶n s¾c v¨n ho¸; ViÖt Nam


DiÔn tr×nh v¨n ho¸ §ång b»ng s«ng Cöu Long/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1840, VL 1841/ BTDTHVN / Mfn: 3778

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng v¨n ho¸; §ång b»ng s«ng Cöu Long;

ViÖt Nam


Du lÞch Th¨ng Long - Hµ Néi/ Tr­¬ng Sü Vinh ch.b.; §ç Thanh Hoa, §ç CÈm Th¬ b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 286tr.

Ký hiÖu kho : VL 1972/ BTDTHVN / Mfn: 3798

Tõ kho¸ : Du lÞch; Kinh tÕ du lÞch; §Þnh h­íng ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian NghÖ TÜnh/ NguyÔn §æng Chi ch.b. . - In lÇn 2 . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2010 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1846, VL 1847/ BTDTHVN / Mfn: 3779

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TØnh NghÖ An;

TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9780/ VVHDANGIAN / Mfn: 3881

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§« thÞ th­¬ng c¶ng phè HiÕn/ §¨ng Tr­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300207/ TVKHXHHCM / Mfn: 3992

Tõ kho¸ : §« thÞ cæ; LÞch sö v¨n ho¸; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
§êi sèng t«n gi¸o tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç Quang H­ng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1901/ BTDTHVN / Mfn: 3719

Tõ kho¸ : §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Kh«ng gian t«n gi¸o; HÖ thèng t«n gi¸o;

Sinh ho¹t v¨n ho¸; Hµ Néi; ViÖt Nam
§­êng biÓn - cao tèc ph¸t triÓn v¨n ho¸/ Youn Myung - Chul; NguyÔn Ph­¬ng L©m d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2013 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2720/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3820

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Giao thoa v¨n ho¸;

Häat ®éng hµng h¶i; §­êng biÓn; Ch©u ¸


Gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Giµu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1858/ BTDTHVN / Mfn: 3755

Tõ kho¸ : §¹o ®øc truyÒn thèng; TruyÒn thèng d©n téc;

§¹o ®øc c¸ch m¹ng; Chñ nghÜa anh hïng; ViÖt Nam


Gi¸o dôc vµ khoa cö Nho häc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1906/ BTDTHVN / Mfn: 3724

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Khoa cö; Nho häc;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 950 tr., 16tr. ¶nh.

Ký hiÖu kho : VL 1925/ BTDTHVN / Mfn: 3743

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6193, Vv 6194/ BTDTHVN / Mfn: 3750

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt;

Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng; D· sö; Th¬;

Hai Bµ Tr­ng; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh vÒ víi c¸c ch©n s­ ph­¬ng §«ng/ Baird T. Spalding; Minh Thanh, T­êng Kh«i d. . - TP. Hå ChÝ Minh : TP. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 2012 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1744, VL 1745/ VVHDANGIAN / Mfn: 3920

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn; §êi sèng t©m linh;

ThÕ kØ 19; Ph­¬ng §«ng


Hái ®¸p vÒ mét sè di tÝch lÞch sö vµ v¨n ho¸ næi tiÕng ë ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû ch.b.; Hoµng Thu Hoµn, Phan Ngäc Do·n b.s. . - H. : Q§ND, 2009 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8248/ VVHDANGIAN / Mfn: 3942

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸;

Bµi viÕt; Hái ®¸p; ViÖt Nam


H­íng dÉn tæ chøc trß ch¬i d©n gian trong nhµ tr­êng/ Vò Kim YÕn b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1752, VL 1753/ VVHDANGIAN / Mfn: 3926

Tõ kho¸ : Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

C«ng t¸c gi¸o dôc; ViÖt Nam


KÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi, dù ¸n khoa häc vµ c«ng nghÖ tØnh B¾c K¹n giai ®o¹n 2002 - 2011: Kû yÕu / Së Khoa häc vµ c«ng nghÖ tØnh B¾c K¹n . - H. : N«ng nghiÖp, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2797/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3865

Tõ kho¸ : Khoa häc; Nghiªn cøu khoa hoc; §Ò tµi khoa häc;

Dù ¸n khoa häc; Khoa häc c«ng nghÖ; Kû yÕu;

2002-2011; TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Kh¶o cøu v¨n ho¸ d©n gian lµng cæ §«ng Phï/ NguyÔn Quang Lª . - H. : V¨n ho¸ d©n gian, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9772/ VVHDANGIAN / Mfn: 3873

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; Th«n §«ng Phï; X· §«ng Mü;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam
Kho tµng trß ch¬i d©n gian trÎ em ViÖt Nam/ Ph¹m Lan Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9778/ VVHDANGIAN / Mfn: 3879

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Trß ch¬i trÎ em; ViÖt Nam


Khoa häc th¸ch thøc cña thÕ kû 21/ Claude Allegre; §µo B¸ Cung d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2710/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3810

Tõ kho¸ : Khoa häc; Nghiªn cøu khoa häc; ThÕ kû 21; ThÕ giíi
Kû niÖm 35 n¨m thµnh lËp B¶o tµng Chøng tÝch chiÕn tranh (1975 - 2010): Th«ng tin khoa häc . - TP. Hå ChÝ Minh : k.nxb], 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1829/ BTDTHVN / Mfn: 3770

Tõ kho¸ : B¶o tµng; B¶o tµng chøng tÝch chiÕn tranh;

1975-2010; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


MÆt ng­êi mÆt hoa/ NguyÔn ThÞ Minh Th¸i . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2012 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300172/ TVKHXHHCM / Mfn: 3988

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; LÝ luËn nghÖ thuËt; V¨n häc nghÖ thuËt;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


Mãn ¨n Hµ Néi x­a/ NguyÔn Mai Dung . - H. : Phô n÷, 2010 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8328, Vv 8329/ VVHDANGIAN / Mfn: 3933

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

Mãn ¨n truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1826/ BTDTHVN / Mfn: 3767

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Mét sè nghÒ, lµng nghÒ truyÒn thèng vµ v¨n ho¸ Èm thùc vïng ®Êt Kh¸nh Hoµ/ Ng« V¨n Ban . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9769/ VVHDANGIAN / Mfn: 3870

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
NhËn thøc vÒ miÒn Trung ViÖt Nam: Hµnh tr×nh 10 n¨m tiÕp cËn / ViÖn V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2009 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1849, VL 1850/ BTDTHVN / Mfn: 3781

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; Tôc thê cóng; Héi th¶o;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸ khu vùc Ch©u §¹i D­¬ng: Tñ s¸ch v¨n ho¸/ NguyÔn V¨n Nhiªn, Ph¹m H­¬ng Giang, Lª Nga Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8341, Vv 8342/ VVHDANGIAN / Mfn: 3936

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Ch©u §¹i D­¬ng
Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸ khu vùc ch©u Phi: Tñ s¸ch v¨n ho¸ / NguyÔn Träng Xu©n, Ph¹m H­¬ng Giang, NguyÔn §¨ng Tuyªn,... s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8345, Vv 8346/ VVHDANGIAN / Mfn: 3937

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ch©u Phi


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 7 / Hå SÜ Quý, Phïng DiÖu Anh ch.b.- H. : KHXH, 2012 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300247/ TVKHXHHCM / Mfn: 4032

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; Th«ng tin khoa häc; 2012
Phong vÞ TÕt ViÖt. - H. : Phô n÷, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8337, Vv 8338/ VVHDANGIAN / Mfn: 3935

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÕt;

TÕt cæ truyÒn; TÕt Nguyªn §¸n; ViÖt Nam


Qu¶n lý v¨n ho¸ ViÖt Nam: Trong tiÕn tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ / Phan Hång Giang, Bïi Hoµi S¬n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300160/ TVKHXHHCM / Mfn: 3986

Tõ kho¸ : Héi nhËp quèc tÕ; LÝ luËn v¨n ho¸; Qu¶n lÝ v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Quèc tæ Hïng V­¬ng/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn Anh Minh s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1730, VL 1731/ VVHDANGIAN / Mfn: 3912

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ héi §Òn Hïng; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
"Sèc" v¨n ho¸/ NguyÔn ThÞ Ngäc H¶i . - H. : Phô n÷, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8223, Vv 8224/ VVHDANGIAN / Mfn: 3938

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; Bµi viÕt; ViÖt Nam


Trß ch¬i vµ thó tiªu khiÓn cña ng­êi HuÕ/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9807/ VVHDANGIAN / Mfn: 3908

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Ng­êi HuÕ; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


TuyÓn tËp t¸c phÈm vÒ v¨n ho¸ Èm thùc Th¨ng Long - Hµ Næi/ Ph¹m Quang Long, Bïi ViÖt Th¾ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 840 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1908/ BTDTHVN / Mfn: 3726

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Tôc ng÷; Ca dao; V¨n xu«i;

Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp v¨n kh¾c H¸n N«m / Ph¹m ThÞ Thuú Ninh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1267 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1910/ BTDTHVN / Mfn: 3728

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Ch÷ H¸n N«m; V¨n kh¾c; V¨n bia;

TuyÓn tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: Th­ môc t­ liÖu tr­íc 1945. T.1 / Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1049 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1912/ BTDTHVN / Mfn: 3730

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; V¨n bia; Ch÷ H¸n N«m;

Th­ môc; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Tõ ®iÓn lÞch sö vµ v¨n ho¸ Malaixia/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : §T 606, §T 607/ VVHDANGIAN / Mfn: 3910

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

Tõ ®iÓn; Malaysia
V¨n bia tiÕn sÜ V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long/ Ng« §øc Thä . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 942 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1914/ BTDTHVN / Mfn: 3732

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n bia; Bia tiÕn sÜ;

V¨n MiÕu; Quèc Tö Gi¸m; TiÕn sÜ;

V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc d©n gian Ch¨m B×nh ThuËn/ Bè Xu©n Hæ . - H. : KHXH, 2010 . - 126 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9770/ VVHDANGIAN / Mfn: 3871

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; Èm thùc;

V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn V¨n HiÒn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9805/ VVHDANGIAN / Mfn: 3906

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

HuyÖn §ång Xu©n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9802/ VVHDANGIAN / Mfn: 3903

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc VÜnh Phóc: NguyÔn Xu©n L©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9768/ VVHDANGIAN / Mfn: 3869

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c¸c téc ng­êi vïng lßng hå vµ vïng t¸i ®Þnh c­ thñy ®iÖn S¬n La/ Ph¹m Quang Hoan ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 1071 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1860, VL 1861/ BTDTHVN / Mfn: 3757

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Téc ng­êi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt; Phong tôc tËp qu¸n;

Vïng lßng hå; Vïng t¸i ®Þnh c­; Thñy ®iÖn S¬n La;

T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ Ch¨mpa/ Ng« V¨n Doanh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9789/ VVHDANGIAN / Mfn: 3890

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Th¸p cæ;

Thµnh cæ; NghÖ thuËt t¹o h×nh; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian truyÒn thèng cña téc ng­êi K'ho/ Linh Nga Niªkdam ch.b. . H. : Thanh niªn, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9771/ VVHDANGIAN / Mfn: 3872

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Phong tôc tËp qu¸n; LuËt tôc;

Ng­êi K'Ho; TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
V¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ NguyÔn TÊn §¾c . - H. : KHXH, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8244, Vv 8245/ VVHDANGIAN / Mfn: 3940

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; V¨n ho¸ th­¬ng nghiÖp;

V¨n ho¸ b¶n ®Þa; V¨n ho¸ n«ng nghiÖp;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §«ng Nam ¸
V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng- H. : Lao déng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9801/ VVHDANGIAN / Mfn: 3902

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §å gèm; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Lµng gèm; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lÔ TÕt cña ng­êi ViÖt/ B¨ng S¬n . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8309, Vv 8310/ VVHDANGIAN / Mfn: 3931

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÕt; TÕt cæ truyÒn; TÕt Nguyªn §¸n;

Mãn ¨n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ mét sè vïng miÒn ë ViÖt Nam/ Lª Hång Lý, Chu Th¸i S¬n, NguyÔn Duy ThiÖu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2767/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3836

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ vïng miÒn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ r­îu/ Gia Léc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8257/ VVHDANGIAN / Mfn: 3947

Tõ kho¸ : R­îu; V¨n ho¸ r­îu; Èm thùc;

V¨n ho¸ Èm thùc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc/ Hå B¸ Th©m . - Tb. lÇn 1 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6201, Vv 6202/ BTDTHVN / Mfn: 3754

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam truyÒn thèng - Mét gãc nh×n/ NguyÔn Thõa Hû . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1823, VL 1824, VL 1844,

VL 1845/ BTDTHVN / Mfn: 3765Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ vËt chÊt; NghÖ thuËt; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam
V¨n minh L¹c ViÖt/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2718/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3818

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; ViÖt Nam


V¨n minh trµ ViÖt/ TrÞnh Quang Dòng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1754, VL 1755/ VVHDANGIAN / Mfn: 3927

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Trµ;

V¨n ho¸ trµ; NghÖ thuËt th­ëng trµ; ViÖt Nam


V¨n minh §¹i ViÖt/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2766/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3835

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


ViÖn Nghiªn cøu m«i tr­êng vµ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn (1979 - 2009). - H. : KHXH, 2009 . - 106 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2730/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3830

Tõ kho¸ : ViÖn Nghiªn cøu m«i tr­êng vµ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

LÞch sö h×nh thµnh; LÞch sö ph¸t triÓn;

C«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc; 1979-2009;

ViÖt Nam
ViÖt Nam trªn ngän sãng thêi cuéc/ Hå Quang Lîi . - H. : Q§ND, 2012 . - 418 tr.Ký hiÖu kho : LSS1300200/ TVKHXHHCM / Mfn: 3949

Tõ kho¸ : T¸c phÈm b¸o chÝ; Quan hÖ quèc tÕ; §êi sèng x· héi;

T­ t­ëng x· héi; ViÖt Nam


ViÖt Nam v¨n ho¸ sö c­¬ng/ §µo Duy Anh . - H. : V¨n häc, 2010 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8242, Vv 8243/ VVHDANGIAN / Mfn: 3939

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Kinh tÕ x· héi; Khoa häc;

T«n gi¸o; V¨n ho¸ gi¸o dôc; ViÖt NamX©y dùng ®éi ngò tri thøc thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ TrÇn ThÞ HuyÒn, NguyÔn Kh¸nh BËt ®ång ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300118/ TVKHXHHCM / Mfn: 4025

Tõ kho¸ : §éi ngò trÝ thøc; Nguån nh©n lùc; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


V¨n häc

15 anh hïng d©n gian c¸c thêi ®¹i/ §oµn Do·n b.s. . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8246, Vv 8247/ VVHDANGIAN / Mfn: 3941

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ; ThÕ giíi


An Giang s«ng n­íc h÷u t×nh/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9781/ VVHDANGIAN / Mfn: 3882

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ s«ng n­íc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc d©n gian; Ca dao;

D©n ca; TØnh An Giang; ViÖt Nam
999 bµi d©n ca ba miÒn/ Cao Hoµng Long s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300233/ TVKHXHHCM / Mfn: 3974

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; ViÖt Nam


999 bµi h¸t ru ba miÒn/ Cao Hoµng Long s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300232/ TVKHXHHCM / Mfn: 3973

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t ru; ViÖt Nam


999 bµi ®ång dao ba miÒn/ Cao Hoµng Long s.t , b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300231/ TVKHXHHCM / Mfn: 3972

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; ViÖt Nam


BÕn ®µn bµ/ S­¬ng NguyÖt Minh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300214/ TVKHXHHCM / Mfn: 3955

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam

Ca dao ngô ng«n ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9797/ VVHDANGIAN / Mfn: 3899

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Ca dao ngô ng«n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
C©u chuyÖn Èm thùc d­íi gãc nh×n lÞch sö/ §µo Hïng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1746, VL 1747/ VVHDANGIAN / Mfn: 3922

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

T¸c phÈm v¨n häc; Phãng sù; KÝ sù; ViÖt Nam


C©u ®èi Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 945 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1899/ BTDTHVN / Mfn: 3717

Tõ kho¸ : C©u ®èi; Di tÝch lÞch sö; §×nh; Chïa; §Òn;

Th¨ng Long; Hµ Héi; ViÖt Nam


Ch©n dung con ng­êi qua c¸i nh×n ViÖt Nam/ Ng« V¨n Ban . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9777/ VVHDANGIAN / Mfn: 3878

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; Thµnh ng÷; C©u ®è;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương