S¸ch míi sè 02/2014tải về 0.97 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.97 Mb.
1   2   3   4   5
§Þa chÝ Cæ Loa/ NguyÔn Ngäc Quang, Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1975/ BTDTHVN / Mfn: 3801

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

LÞch sö ph¸t triÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

X· Cæ Loa; HuyÖn §«ng Anh; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 1 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1727/ VVHDANGIAN / Mfn: 3917

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 2 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 753 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1728/ VVHDANGIAN / Mfn: 3918

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö x©y dùng;

B¶o vÖ Tæ quèc; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 3 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 641 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1729/ VVHDANGIAN / Mfn: 3919

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; T«n gi¸o; V¨n ho¸;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; §êi sèng x· héi;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9791/ VVHDANGIAN / Mfn: 3892

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Kinh nghiÖm dÉn n­íc nhËp ®ång vµ lÞch cæ §¸ Rß cña ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9779/ VVHDANGIAN / Mfn: 3880

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; N«ng nghiÖp; NghÒ n«ng;

LÞch §¸ Rß; LÞch Sao Roi; D©n téc M­êng; ViÖt NamKû yÕu §oµn ®¹i biÓu 54 d©n téc ViÖt Nam ®i th¨m vµ lµm viÖc t¹i huyÖn ®¶o Tr­êng Sa vµ Nhµ giàn DK1. - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 213tr.

Ký hiÖu kho : VL 1830, VL 1831/ BTDTHVN / Mfn: 3771

Tõ kho¸ : V¨n b¶n chØ ®¹o; B¸o c¸o kÕt qu¶;

KØ yÕu ho¹t ®éng; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


N¨m tr¨m n¨m lÞch ViÖt Nam (1544-2043) / Lª Thµnh L©n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1030tr.

Ký hiÖu kho : VL 1917/ BTDTHVN / Mfn: 3735

Tõ kho¸ : LÞch; Niªn biÓu; Niªn biÓu lÞch sö;

1544-2043; ViÖt Nam


Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸ khu vùc Ch©u §¹i D­¬ng: Tñ s¸ch v¨n ho¸/ NguyÔn V¨n Nhiªn, Ph¹m H­¬ng Giang, Lª Nga Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8341, Vv 8342/ VVHDANGIAN / Mfn: 3936

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Ch©u §¹i D­¬ng


Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸ khu vùc ch©u Phi: Tñ s¸ch v¨n ho¸ / NguyÔn Träng Xu©n, Ph¹m H­¬ng Giang, NguyÔn §¨ng Tuyªn,... s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8345, Vv 8346/ VVHDANGIAN / Mfn: 3937

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Ch©u Phi


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 7 / Hå SÜ Quý, Phïng DiÖu Anh ch.b.- H. : KHXH, 2012 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300247/ TVKHXHHCM / Mfn: 4032

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; Th«ng tin khoa häc; 2012
Niªn gi¸m thèng kª 2011 = Statistical yearbook of Vietnam / Tæng côc Thèng kª. - H. : Thèng kª, 2012 . - 877 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1857/ BTDTHVN / Mfn: 3787

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè CÇn Th¬ n¨m 2012 = Cantho city statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª thµnh phè CÇn Th¬ . - CÇn Th¬ : , 2013 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2784/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3851

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh CÇn Th¬; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè §µ N½ng n¨m 2012 = Danang statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª thµnh phè §µ N½ng . - H. : Thèng kª, 2013 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2785/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3855

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè H¶i Phßng n¨m 2012 = Haiphong city statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2013 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2786/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3852

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m 2012 = Ho Chi Minh city statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª thµnh phè Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : Thèng kª, 2013 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2763/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3834

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu n¨m 2012 = Statistical yearbook of Ba Ria - Vung Tau 2012 / Côc Thèng kª Bµ RÞa - Vòng Tµu . - Vòng Tµu : [k.nxb.], 2013 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2769/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3838

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Bµ RÞa Vòng Tµu; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh n¨m 2012 = Bacninh statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Ninh . - B¾c Ninh : [k.nxb.], 2013 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2770/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3839

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n n¨m 2004/ Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H.: Thèng kª, 2005 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2794/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3863

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2004;

TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n n¨m 2006/ Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H.: Thèng kª, 2007 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2793/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3862

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006;

TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n n¨m 2012 = Backan statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H. : Thèng kª, 2013 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2776/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3845

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012; TØnh B¾c C¹n;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh BÕn Tre n¨m 2012 = Bentre statistical yearbook 2012/ Côc Thèng kª tØnh BÕn Tre . - BÕn Tre : [k.nxb.], 2013 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2779/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3846

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012; TØnh BÕn Tre;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh D­¬ng n¨m 2012 = Statistical yearbook Binhduong Province 2012 / Côc Thèng kª tØnh B×nh D­¬ng . - B×nh D­¬ng : Thèng kª, 2013 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2777/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3853

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh Ph­íc n¨m 2012 = Binhphuoc statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh B×nh Ph­íc . - B×nh Ph­íc : Thèng kª, 2013 . 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2783/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3850

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh B×nh Ph­íc; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §¾c L¾c n¨m 2012 = §¾c L¾c statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh §¾c L¾c . - §¾c L¾c : Thèng kª, 2013 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2782/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3849

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012; TØnh §¾c L¾c;

ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh §¾c N«ng n¨m 2012 = Dacnong statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh §¾c N«ng . - §¾c N«ng : [k.nxb.], 2013 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2774/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3843

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh §¾c N«ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H­ng Yªn n¨m 2012 = Hungyen statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2013 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2775/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3844

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Kiªn Giang n¨m 2012 = Kiengiang statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Kiªn Giang . - Kiªn Giang : [k.nxb.], 2013 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2773/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3842

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Ninh ThuËn n¨m 2012 = Ninhthuan statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Ninh ThuËn . - H. : Thèng kª, 2013 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2780/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3847

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Nam n¨m 2012 = Quangnam statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Nam . - H. : Thèng kª, 2013 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2772/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3841

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i n¨m 2012 = Quangngai statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Thèng kª, 2013 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2768/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3837

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh Th¸i B×nh n¨m 2012 = Thaibinh statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Th¸i B×nh . - H. : Thèng kª, 2013 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2771/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3840

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn n¨m 2012 = Thainguyen statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : [k.nxb.], 2013. - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2781/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3848

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh TiÒn Giang n¨m 2012 = Statistical yearbook Tiengiang Province 2012 / Côc Thèng kª tØnh TiÒn Giang . - TiÒn Giang : Thèng kª, 2013 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2778/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3854

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Long 2012 = Vinh Long statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh VÜnh Long . - H. : Thèng kª, 2013 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2755/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3802

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh VÜnh Long; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi th­ môc c«ng tr×nh nghiªn cøu/ Vò V¨n Qu©n, §ç ThÞ H­¬ng Th¶o ch.b.; Ng« V­¬ng Anh b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 623tr.

Ký hiÖu kho : VL 1919/ BTDTHVN / Mfn: 3737

Tõ kho¸ : S¸ch; Bµi t¹p chÝ; Th­ môc; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 1 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Lª Thanh B×nh, Hoµng Lª Hµ, NguyÔn Ph­¬ng b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1246 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1813/ BTDTHVN / Mfn: 3758

VL 1785, VL 1786/ VVHDANGIAN / Mfn: 3913Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 2 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Cao Giang, Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1559 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1814/ BTDTHVN / Mfn: 3759

VL 1787, VL 1788/ VVHDANGIAN / Mfn: 3914Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 3 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1343 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1815/ BTDTHVN / Mfn: 3760

VL 1789, VL 1790/ VVHDANGIAN / Mfn: 3915Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 4 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1196 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1816/ BTDTHVN / Mfn: 3761

VL 1791, VL 1792/ VVHDANGIAN / Mfn: 3916Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; L

Þch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: Th­ môc t­ liÖu tr­íc 1945. T.1 / Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1049 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1912/ BTDTHVN / Mfn: 3730

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; V¨n bia; Ch÷ H¸n N«m;

Th­ môc; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: Th­ môc t­ liÖu tr­íc 1945. T.2 / Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1439 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1913/ BTDTHVN / Mfn: 3731

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Ch÷ H¸n N«m; V¨n kh¾c; V¨n bia;

ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; §Þa chÝ; Th­ môc; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn lÞch sö vµ v¨n ho¸ Malaixia/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : §T 606, §T 607/ VVHDANGIAN / Mfn: 3910

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

Tõ ®iÓn; MalaysiaThèng kª häc
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh, sù nghiÖp n¨m 2012 = Results of the 2010 establishment census / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2013 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2759/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3806

Tõ kho¸ : Tæng ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

C¬ së kinh tÕ; C¬ së hµnh chÝnh sù nghiÖp; 2012;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2011 = Statistical yearbook of Vietnam / Tæng côc Thèng kª. - H. : Thèng kª, 2012 . - 877 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1857/ BTDTHVN / Mfn: 3787

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè CÇn Th¬ n¨m 2012 = Cantho city statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª thµnh phè CÇn Th¬ . - CÇn Th¬ : , 2013 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2784/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3851

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh CÇn Th¬; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè §µ N½ng n¨m 2012 = Danang statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª thµnh phè §µ N½ng . - H. : Thèng kª, 2013 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2785/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3855

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè H¶i Phßng n¨m 2012 = Haiphong city statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2013 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2786/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3852

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m 2012 = Ho Chi Minh city statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª thµnh phè Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : Thèng kª, 2013 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2763/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3834

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Bµ RÞa Vòng Tµu n¨m 2012 = Statistical yearbook of Ba Ria - Vung Tau 2012 / Côc Thèng kª Bµ RÞa - Vòng Tµu . - Vòng Tµu : [k.nxb.], 2013 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2769/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3838

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Bµ RÞa Vòng Tµu; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh n¨m 2012 = Bacninh statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Ninh . - B¾c Ninh : [k.nxb.], 2013 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2770/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3839

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n n¨m 2004/ Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H.: Thèng kª, 2005 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2794/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3863

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2004;

TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n n¨m 2006/ Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H.: Thèng kª, 2007 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2793/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3862

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006;

TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n n¨m 2012 = Backan statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H. : Thèng kª, 2013 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2776/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3845

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012; TØnh B¾c C¹n;

ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh BÕn Tre n¨m 2012 = Bentre statistical yearbook 2012/ Côc Thèng kª tØnh BÕn Tre . - BÕn Tre : [k.nxb.], 2013 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2779/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3846

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012; TØnh BÕn Tre;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh D­¬ng n¨m 2012 = Statistical yearbook Binhduong Province 2012 / Côc Thèng kª tØnh B×nh D­¬ng . - B×nh D­¬ng : Thèng kª, 2013 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2777/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3853

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh Ph­íc n¨m 2012 = Binhphuoc statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh B×nh Ph­íc . - B×nh Ph­íc : Thèng kª, 2013 . 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2783/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3850

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh B×nh Ph­íc; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §¾c L¾c n¨m 2012 = §¾c L¾c statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh §¾c L¾c . - §¾c L¾c : Thèng kª, 2013 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2782/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3849

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012; TØnh §¾c L¾c;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §¾c N«ng n¨m 2012 = Dacnong statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh §¾c N«ng . - §¾c N«ng : [k.nxb.], 2013 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2774/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3843

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh §¾c N«ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H­ng Yªn n¨m 2012 = Hungyen statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2013 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2775/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3844

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Kiªn Giang n¨m 2012 = Kiengiang statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Kiªn Giang . - Kiªn Giang : [k.nxb.], 2013 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2773/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3842

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Ninh ThuËn n¨m 2012 = Ninhthuan statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Ninh ThuËn . - H. : Thèng kª, 2013 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2780/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3847

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Nam n¨m 2012 = Quangnam statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Nam . - H. : Thèng kª, 2013 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2772/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3841

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i n¨m 2012 = Quangngai statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Thèng kª, 2013 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2768/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3837

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Th¸i B×nh n¨m 2012 = Thaibinh statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Th¸i B×nh . - H. : Thèng kª, 2013 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2771/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3840

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn n¨m 2012 = Thainguyen statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : [k.nxb.], 2013. - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2781/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3848

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh TiÒn Giang n¨m 2012 = Statistical yearbook Tiengiang Province 2012 / Côc Thèng kª tØnh TiÒn Giang . - TiÒn Giang : Thèng kª, 2013 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2778/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3854

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Long 2012 = Vinh Long statistical yearbook 2012 / Côc Thèng kª tØnh VÜnh Long . - H. : Thèng kª, 2013 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2755/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3802

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2012;

TØnh VÜnh Long; ViÖt Nam
T«n gi¸o

C¸c t«n gi¸o vµ tÝn ng­ìng ë Mü/ Catherine L. Albanese; ViÖt Th­ d. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1748, VL 1749/ VVHDANGIAN / Mfn: 3923

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; T­ t­ëng t«n gi¸o; B¶n s¾c d©n téc;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Mü

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương