S¸ch míi sè 02/2014tải về 0.97 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.97 Mb.
1   2   3   4   5
§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 1 / Phan Huy Lª ch.b.; Vò V¨n Qu©n, NguyÔn Ngäc Phóc, Vâ V¨n S¹ch d., h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 959 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1973/ BTDTHVN / Mfn: 3799

Tõ kho¸ : §Þa b¹; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ThÕ kØ 19;

HuyÖn Thä X­¬ng; HuyÖn VÜnh ThuËn;

Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 2 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1974/ BTDTHVN / Mfn: 3800

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ThÕ kØ 19; HuyÖn Thä X­¬ng;

HuyÖn VÜnh ThuËn; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa chÝ Cæ Loa/ NguyÔn Ngäc Quang, Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1975/ BTDTHVN / Mfn: 3801

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

LÞch sö ph¸t triÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

X· Cæ Loa; HuyÖn §«ng Anh; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 1 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1727/ VVHDANGIAN / Mfn: 3917

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 2 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 753 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1728/ VVHDANGIAN / Mfn: 3918

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö x©y dùng;

B¶o vÖ Tæ quèc; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 3 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 641 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1729/ VVHDANGIAN / Mfn: 3919

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; T«n gi¸o; V¨n ho¸;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

§êi sèng x· héi; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9791/ VVHDANGIAN / Mfn: 3892

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9780/ VVHDANGIAN / Mfn: 3881

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian NghÖ TÜnh/ NguyÔn §æng Chi ch.b. . - In lÇn 2 . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2010 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1846, VL 1847/ BTDTHVN / Mfn: 3779

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TØnh NghÖ An;

TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
§Þa danh Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9803/ VVHDANGIAN / Mfn: 3904

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; Ng­êi Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 1 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 1162 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1924/ BTDTHVN / Mfn: 3742

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa lÝ x· héi;

ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 950 tr., 16tr. ¶nh.

Ký hiÖu kho : VL 1925/ BTDTHVN / Mfn: 3743

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hån thiªng C«n §¶o: Ghi chÐp / Vò V¨n Tho¹i . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2012 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300251/ TVKHXHHCM / Mfn: 4003

Tõ kho¸ : §Þa lý; Di tÝch lÞch sö; LÞch sö c¸ch m¹ng;

Nhµ tï C«n §¶o; TruyÒn thèng c¸ch m¹ng;

C«n §¶o; ViÖt Nam
KÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi, dù ¸n khoa häc vµ c«ng nghÖ tØnh B¾c K¹n giai ®o¹n 2002 - 2011: Kû yÕu / Së Khoa häc vµ c«ng nghÖ tØnh B¾c K¹n . - H. : N«ng nghiÖp, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2797/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3865

Tõ kho¸ : Khoa häc; Nghiªn cøu khoa hoc; §Ò tµi khoa häc;

Dù ¸n khoa häc; Khoa häc c«ng nghÖ; Kû yÕu;

2002-2011; TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
KhÝ c«ng y ®¹o/ §ç §øc Ngäc . - H. : Mü thuËt, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8330, Vv 8331/ VVHDANGIAN / Mfn: 3934

Tõ kho¸ : Tri thøc d©n gian; Y häc; Ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖnh;

Y häc d©n téc; KhÝ c«ng; YogaKhoa häc ®Þa lý phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c vïng l·nh thæ vµ biÓn ®¶o ViÖt Nam: Kû yÕu héi nghÞ khoa häc ®Þa lý toµn quèc lÇn thø 7 = Geography for socio-economic development strategies of Vietnam's territories marine and island / Héi ®Þa lý ViÖt Nam, §¹i häc Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2013 . - 1136 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2760/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3831

Tõ kho¸ : Khoa häc ®Þa lý; §Þa lÝ tù nhiªn; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

M«i tr­êng thiªn nhiªn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Kû yÕu; ViÖt Nam
Khoa häc ®Þa lý phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c vïng l·nh thæ vµ biÓn ®¶o ViÖt Nam: TËp b¸o c¸o héi nghÞ khoa häc ®Þa lý toµn quèc lÇn thø 7 = Geography for socio-economic development strategies of Vietnam's territories marine and island / Héi §Þa lý ViÖt Nam, §¹i häc Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2013 . - 782 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2761/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3832

Tõ kho¸ : Khoa häc ®Þa lÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

M«i tr­êng thiªn nhiªn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; B¸o c¸o; ViÖt Nam
Nghiªn cøu ®Þa b¹ TriÒu NguyÔn: Dinh Qu¶ng Nam (TØnh Qu¶ng Nam - TP. §µ N½ng). T. 2 / NguyÔn §×nh §Çu; TrÇn V¨n Giµu gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300186/ TVKHXHHCM / Mfn: 4004

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ChÕ ®é ruéng ®Êt; Nhµ NguyÔn;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Th«ng ®iÖp cña n­íc/ Masaru Emoto; Thanh HuyÒn d. . - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2013 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2709/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3809

Tõ kho¸ : N­íc; Nghiªn cøu n­íc; Th«ng ®iÖp khoa häc
T×m hiÓu mét sè ®Þa danh cæ ë An Giang qua truyÒn thuyÕt: DÊu Ên v¨n ho¸ - lÞch sö ®Þa ph­¬ng / NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9782/ VVHDANGIAN / Mfn: 3883

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x·; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt; TØnh An Giang;

ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 1 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Lª Thanh B×nh, Hoµng Lª Hµ, NguyÔn Ph­¬ng b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1246 tr.Ký hiÖu kho : VL 1813/ BTDTHVN / Mfn: 3758

VL 1785, VL 1786/ VVHDANGIAN / Mfn: 3913Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 2 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Cao Giang, Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1559 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1814/ BTDTHVN / Mfn: 3759

VL 1787, VL 1788/ VVHDANGIAN / Mfn: 3914Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 3 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1343 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1815/ BTDTHVN / Mfn: 3760

VL 1789, VL 1790/ VVHDANGIAN / Mfn: 3915Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 4 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1196 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1816/ BTDTHVN / Mfn: 3761

VL 1791, VL 1792/ VVHDANGIAN / Mfn: 3916Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; L

Þch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Khoa häc x· héi Nam Bé: §ãng gãp cña t¹p chÝ Khoa häc x· héi trong nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö, x· héi, kinh tÕ / Bïi ThÕ C­êng . - H. : KHXH, 2007 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2728/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3828

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Bµi nghiªn cøu;

T¹p chÝ khoa häc x· héi; Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi hiÖn nay vËn dông cho ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng ChÝ B¶o, §oµn Minh HuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300121/ TVKHXHHCM / Mfn: 4033

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý x· héi; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 7 / Hå SÜ Quý, Phïng DiÖu Anh ch.b.- H. : KHXH, 2012 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300247/ TVKHXHHCM / Mfn: 4032

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; Th«ng tin khoa häc; 2012
Ph­¬ng ph¸p hÖ thèng mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ vËn dông: S¸ch chuyªn kh¶o/ NguyÔn Ngäc Kh¸ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300133/ TVKHXHHCM / Mfn: 3957

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng thùc tiÔn; Nghiªn cøu khoa häc;

NhËn thøc khoa häc; Ph­¬ng ph¸p hÖ thèngKinh tÕ

Nghiªn cøu so s¸nh thêi kú chuyÓn ®æi ë n­íc Nga, Trung Quèc vµ ViÖt Nam/ §ç TiÕn S©m, A.V. Ostrovskij ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2012 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300123/ TVKHXHHCM / Mfn: 4001

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

ChuyÓn ®æi x· héi; Nga; Trung Quèc; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch c«ng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: C¸n c©n thanh to¸n, nî c«ng vµ ®Çu t­ c«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300131/ TVKHXHHCM / Mfn: 4024

Tõ kho¸ : §Çu t­ c«ng; ChÝnh s¸ch c«ng;

Nî c«ng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng


§­êng biÓn - cao tèc ph¸t triÓn v¨n ho¸/ Youn Myung - Chul; NguyÔn Ph­¬ng L©m d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2013 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2720/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3820

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Giao thoa v¨n ho¸;

Ho¹t ®éng hµng h¶i; §­êng biÓn; Ch©u ¸


H­íng dÉn M«i tr­êng - Søc kháe - An toµn (EHS) ngµnh h¹ tÇng/ Ch­¬ng tr×nh T­ vÊn cña IFC t¹i §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2790/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3859

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Søc kháe; An toµn s¶n xuÊt

H­íng dÉn M«i tr­êng - Søc kháe - An toµn (EHS) ngµnh n«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n/ Ch­¬ng tr×nh T­ vÊn cña IFC t¹i §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng . - H.: [k.nxb.], 2013 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2789/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3858

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Søc kháe; ChÕ biÕn n«ng s¶n;

N«ng nghiÖp; An toµn s¶n xuÊt


H­íng dÉn M«i tr­êng - Søc kháe - An toµn (EHS) ngµnh s¶n xuÊt tæng hîp/ Ch­¬ng tr×nh T­ vÊn cña IFC t¹i §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2791/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3860

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Søc kháe; S¶n xuÊt;

Ngµnh s¶n xuÊt tæng hîp; An toµn s¶n xuÊt


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh, sù nghiÖp n¨m 2012= Results of the 2010 establishment census / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2013 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2759/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3806

Tõ kho¸ : Tæng ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

C¬ së kinh tÕ; C¬ së hµnh chÝnh sù nghiÖp; 2012;

ViÖt Nam
Khoa häc ®Þa lý phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c vïng l·nh thæ vµ biÓn ®¶o ViÖt Nam: Kû yÕu héi nghÞ khoa häc ®Þa lý toµn quèc lÇn thø 7 = Geography for socio-economic development strategies of Vietnam's territories marine and island / Héi ®Þa lý ViÖt Nam, §¹i häc Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2013 . - 1136 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2760/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3831

Tõ kho¸ : Khoa häc ®Þa lý; §Þa lÝ tù nhiªn; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

M«i tr­êng thiªn nhiªn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Kû yÕu; ViÖt Nam
Khoa häc ®Þa lý phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c vïng l·nh thæ vµ biÓn ®¶o ViÖt Nam: TËp b¸o c¸o héi nghÞ khoa häc ®Þa lý toµn quèc lÇn thø 7 = Geography for socio-economic development strategies of Vietnam's territories marine and island / Héi §Þa lý ViÖt Nam, §¹i häc Th¸i Nguyªn . - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2013 . - 782 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2761/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3832

Tõ kho¸ : Khoa häc ®Þa lÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

M«i tr­êng thiªn nhiªn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Kinh tÕ - x· héi ®« thÞ Th¨ng Long Hµ Néi thÕ kû XVII, XVIII, XIX/ NguyÔn Thõa Hû . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1902/ BTDTHVN / Mfn: 3720

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ ®« thÞ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö kinh tÕ; Nhµ n­íc phong kiÕn; ThÕ kØ 17;

ThÕ kØ 18; ThÕ kØ 19; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ phè nghÒ Th¨ng Long - Hµ Néi trªn ®­êng ph¸t triÓn/ Vò Quèc TuÊn ch.b.; NguyÔn Vi Kh¶i, Bïi V¨n V­îng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1904/ BTDTHVN / Mfn: 3722

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; Phè nghÒ; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Kinh tÕ thñ c«ng nghiÖp; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
M« h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam tõ n¨m 2001 ®Õn nay: Lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n HËu ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300280/ TVKHXHHCM / Mfn: 4013

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; M« h×nh kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1826/ BTDTHVN / Mfn: 3767

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh tÕ T©y Nguyªn trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ B¹ch Hång ViÖt . - H. : KHXH, 2012 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300119/ TVKHXHHCM / Mfn: 4028

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Nguån nh©n lùc víi ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng B¾c Bé giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn Hång Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2725, Vv 2734/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3825

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1819, VL 1820/ BTDTHVN / Mfn: 3763

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn kinh tÕ vïng cña ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Träng Xu©n ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2723, Vv 2733/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3823

Tõ kho¸ : §Þa lÝ kinh tÕ; Kinh tÕ vïng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


S¶n phÈm ngò cèc vµ nghÒ m¾m truyÒn thèng ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n T¨ng s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9766/ VVHDANGIAN / Mfn: 3867

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; §êi sèng kinh tÕ;

S¶n phÈm ngò cèc; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ m¾m; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 – 2011 = Development of Vietnam enterprises in the period of 2002 - 2011 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tæng côc thèng kª . - H. : Thèng kª, 2013 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2758/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3805

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Ph¸t triÓn doanh nghiÖp;

Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª; 2006-2011;

ViÖt Nam
Thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp tõ Th¨ng Long ®Õn Hµ Néi/ NguyÔn Lang . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1903/ BTDTHVN / Mfn: 3721

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ c«ng nghiÖp;

Thñ c«ng nghiÖp; Lµng nghÒ; Phè nghÒ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Thùc tr¹ng qu¶n lý, khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn kho¸ng s¶n trong bèi c¶nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ ViÖn T­ vÊn ph¸t triÓn . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2010 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2792/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3861

Tõ kho¸ : Kho¸ng s¶n; Tµi nguyªn kho¸ng s¶n;

Qu¶n lý tµi nguyªn; Khai th¸c tµi nguyªn;

Sö dông tµi nguyªn; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
T­ liÖu c¸c c«ng ty §«ng Ên Hµ Lan vµ Anh vÒ KÎ Chî - §µng Ngoµi thÕ kû XVII/ Hoµng Anh TuÊn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 731 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1918/ BTDTHVN / Mfn: 3736

Tõ kho¸ : Kinh doanh; NhËt kÝ kinh doanh; Quan hÖ th­¬ng m¹i;

§êi sèng kinh tÕ; T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kØ 17;

Quan hÖ th­¬ng m¹i; ThÕ kû 17; Hµ Néi;

ViÖt Nam; Anh; Hµ LanLÞch sö
15 anh hïng d©n gian c¸c thêi ®¹i/ §oµn Do·n b.s. . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8246, Vv 8247/ VVHDANGIAN / Mfn: 3941

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ; ThÕ giíi


nh h­ëng cña søc m¹nh trªn biÓn ®èi víi lÞch sö, 1660-1783/ A.T. Mahan; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 655 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300171/ TVKHXHHCM / Mfn: 4016

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; H¶i qu©n; 1660-1783; ThÕ giíi
Ên ch­¬ng ViÖt Nam: Tõ thÕ kû XVI ®Õn cuèi thÕ kû XIX trong d©n gian vïng HuÕ / Lª NguyÔn L­u, Huúnh §×nh KÕt . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2011 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1827/ BTDTHVN / Mfn: 3768

Tõ kho¸ : Ên ch­¬ng; Ên ch­¬ng häc; LÞch sö Ên ch­¬ng;

ThÕ kØ 16-19; ViÖt Nam


Biªn niªn lÞch sö Th¨ng Long - Hµ Néi/ Ph¹m Xu©n H»ng, Phan Ph­¬ng Th¶o ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1255 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1916/ BTDTHVN / Mfn: 3734

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; T­ liÖu lÞch sö; Cæ ®¹i; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Danh nh©n Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vò Khiªu, T¹ Ngäc LiÔn, NguyÔn H÷u S¬n t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1007 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1915/ BTDTHVN / Mfn: 3733

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1832/ BTDTHVN / Mfn: 3772

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 1 / Phan Huy Lª ch.b.; Vò V¨n Qu©n, NguyÔn Ngäc Phóc, Vâ V¨n S¹ch d., h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 959 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1973/ BTDTHVN / Mfn: 3799

Tõ kho¸ : §Þa b¹; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ThÕ kØ 19;

HuyÖn Thä X­¬ng; HuyÖn VÜnh ThuËn;

Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 2 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1974/ BTDTHVN / Mfn: 3800

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ThÕ kØ 19; HuyÖn Thä X­¬ng;

HuyÖn VÜnh ThuËn; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 1 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1727/ VVHDANGIAN / Mfn: 3917

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 2 / TØnh ñy - Héi ®ång nh©n d©n - ñy ban nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 753 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1728/ VVHDANGIAN / Mfn: 3918

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö x©y dùng;

B¶o vÖ Tæ quèc; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9791/ VVHDANGIAN / Mfn: 3892

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§« Hå §¹i V­¬ng Ph¹m Tu (476-545): C«ng thÇn khai quèc cña nhµ n­íc V¹n Xu©n (544-602)/ Ph¹m Hång Vò . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 155tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300205/ TVKHXHHCM / Mfn: 3994

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù;

Nhµ n­íc V¹n Xu©n; Cæ ®¹i; ViÖt Nam


§« thÞ th­¬ng c¶ng phè HiÕn/ §¨ng Tr­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300207/ TVKHXHHCM / Mfn: 3992

Tõ kho¸ : §« thÞ cæ; LÞch sö v¨n ho¸; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
Gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Giµu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1858/ BTDTHVN / Mfn: 3755

Tõ kho¸ : §¹o ®øc truyÒn thèng; TruyÒn thèng d©n téc;

§¹o ®øc c¸ch m¹ng; Chñ nghÜa anh hïng; ViÖt Nam


Gi¸o dôc vµ khoa cö Nho häc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1906/ BTDTHVN / Mfn: 3724

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Khoa cö; Nho häc;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . 950 tr., 16tr. ¶nh.

Ký hiÖu kho : VL 1925/ BTDTHVN / Mfn: 3743

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi qua tµi liÖu vµ t­ liÖu l­u tr÷ 1873-1954. T. 1 / §µo ThÞ DiÕn ch.b.; §ç Hoµng Anh, Hoµng ThÞ H»ng, Vò V¨n Thuyªn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 843 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1926/ BTDTHVN / Mfn: 3744

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; §Þa giíi hµnh chÝnh; X©y dùng;

Quy ho¹ch thµnh phè; Hå s¬ x©y dùng;

B¶n vÏ x©y dùng; 1873-1954; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi qua tµi liÖu vµ t­ liÖu l­u tr÷ 1873-1954. T. 2 / §µo ThÞ DiÕn ch.b.; §ç Hoµng Anh, Hoµng ThÞ H»ng, Vò V¨n Thuyªn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 903 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1927/ BTDTHVN / Mfn: 3745

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; V¨n ho¸; Gi¸o dôc;

Giao th«ng c«ng chÝnh; V¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; 1873-1954; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng An D­¬ng V­¬ng= Hanoi in Hung Kings and An Duong Vuong King's time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1922/ BTDTHVN / Mfn: 3740

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc; LÞch sö cæ ®¹i; Thêi ®¹i Hïng V­¬ng;

Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng; Lµng x·; V¨n ho¸; Hµ Néi


Hµ Néi thêi tiÒn Th¨ng Long/ NguyÔn ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 973 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1923/ BTDTHVN / Mfn: 3741

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Di chØ kh¶o cæ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi trong c«ng cuéc vËn ®éng gi¶i phãng d©n téc cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX/ §inh Xu©n L©m ch.b.; Ph¹m Xanh, TrÇn ViÕt NghÜa b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1928/ BTDTHVN / Mfn: 3746

Tõ kho¸ : LÞch sö cËn ®¹i; Phong trµo gi¶i phãng d©n téc;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ gi¸o dôc; Phong trµo yªu n­íc;

ThÕ kØ 19; ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6193, Vv 6194/ BTDTHVN / Mfn: 3750

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt;

Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng; D· sö; Th¬; Hai Bµ Tr­ng;

ViÖt Nam
HiÖp ®Þnh Paris vÒ ViÖt Nam n¨m 1973 qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. T. 1 : §¸nh vµ ®µm / NguyÔn Xu©n Hoµi ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300236/ TVKHXHHCM / Mfn: 4015

Tõ kho¸ : HiÖp ®Þnh Paris; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


HiÖp ®Þnh Paris vÒ ViÖt Nam n¨m 1973 qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. T. 2 : Ký kÕt vµ thùc thi / NguyÔn Xu©n Hoµi ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 388tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300237/ TVKHXHHCM / Mfn: 4017

Tõ kho¸ : HiÖp ®Þnh Paris; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ mét sè di tÝch lÞch sö vµ v¨n ho¸ næi tiÕng ë ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû ch.b.; Hoµng Thu Hoµn, Phan Ngäc Do·n b.s. . - H. : Q§ND, 2009 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8248/ VVHDANGIAN / Mfn: 3942

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸;

Bµi viÕt; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hån thiªng C«n §¶o: Ghi chÐp / Vò V¨n Tho¹i . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2012 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300251/ TVKHXHHCM / Mfn: 4003

Tõ kho¸ : §Þa lý; Di tÝch lÞch sö; LÞch sö c¸ch m¹ng;

Nhµ tï C«n §¶o; TruyÒn thèng c¸ch m¹ng;

C«n §¶o; ViÖt Nam

Kinh tÕ - x· héi ®« thÞ Th¨ng Long Hµ Néi thÕ kû XVII, XVIII, XIX/ NguyÔn Thõa Hû . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1902/ BTDTHVN / Mfn: 3720

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ ®« thÞ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

LÞch sö kinh tÕ; Nhµ n­íc phong kiÕn; ThÕ kØ 17;

ThÕ kØ 18; ThÕ kØ 19; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
LÞch sö ch©u ¢u/ Norman Daviesl; Lª Thµnh d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012. - 983 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1750, VL 1751/ VVHDANGIAN / Mfn: 3924

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Ch©u ¢u


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007: Biªn niªn sù kiÖn. T. 2 : 1976-2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 1006 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1837/ BTDTHVN / Mfn: 3776

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; 1976-2007;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö; ViÖt Nam; Lµo


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007: V¨n kiÖn. T. 2 : 1946-1955 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1834/ BTDTHVN / Mfn: 3773

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; 1946-1955;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; V¨n kiÖn; ViÖt Nam; Lµo


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007: V¨n kiÖn. T. 3 : 1956-1975 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1835/ BTDTHVN / Mfn: 3774

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; 1956-1975;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; V¨n kiÖn; ViÖt Nam; Lµo


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007: V¨n kiÖn. T. 4 : 1976-1985 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1836/ BTDTHVN / Mfn: 3775

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; 1976-1985;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; V¨n kiÖn; ViÖt Nam; Lµo


Mét thêi Rõng S¸c. T.1 / Lª B¸ ¦íc . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ NghÖ thuËt, 2012 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300157/ TVKHXHHCM / Mfn: 4007

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; ViÖt Nam

Mét thêi Rõng S¸c. T. 2 / Lª B¸ ¦íc . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300158/ TVKHXHHCM / Mfn: 3989

Tõ kho¸ : Ghi chÐp lÞch sö; Håi kÝ; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ngo¹i giao ViÖt Nam víi cuéc ®µm ph¸n Paris: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300145/ TVKHXHHCM / Mfn: 3952

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Ngo¹i giao; NghÖ thuËt ngo¹i giao;

HiÖp ®Þnh Paris; ViÖt Nam


Nghiªn cøu ®Þa b¹ TriÒu NguyÔn: Dinh Qu¶ng Nam (TØnh Qu¶ng Nam - TP. §µ N½ng). T. 1 / NguyÔn §×nh §Çu; TrÇn V¨n Giµu gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300185/ TVKHXHHCM / Mfn: 3995

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ChÕ ®é ruéng ®Êt; Nhµ NguyÔn;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Nghiªn cøu ®Þa b¹ TriÒu NguyÔn: Dinh Qu¶ng Nam (TØnh Qu¶ng Nam - TP. §µ N½ng). T. 2 / NguyÔn §×nh §Çu; TrÇn V¨n Giµu gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300186/ TVKHXHHCM / Mfn: 4004

Tõ kho¸ : §Þa b¹; ChÕ ®é ruéng ®Êt; Nhµ NguyÔn;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6195, Vv 6196/ BTDTHVN / Mfn: 3751

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Con ng­êi; Nhµ TrÇn; ViÖt Nam


Nçi ®au da cam/ Cï Huy §iÓn, ThÕ Nam, §Æng ThÞ An . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1828, VL 1833/ BTDTHVN / Mfn: 3769

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh x©m l­îc; HËu qu¶ chiÕn tranh;

ChÊt ®éc da cam; ChÝnh s¸ch x· héi;

Bµi viÕt; Ghi chÐp; ViÖt Nam
Suy ngÉm vÒ 20 n¨m: Mét chíp m¾t cña lÞch sö ®Çu thÕ kû XV (1407-1427)/ NguyÔn Diªn Niªn . - H. : Tri thøc, 2013 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300222/ TVKHXHHCM / Mfn: 3987

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Khëi nghÜa Lam S¬n; Trung ®¹i;

TruyÒn thuyÕt d©n gian; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi tuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu lÞch sö. T. 1 / NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n, Ph¹m §øc Anh t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 911 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1920/ BTDTHVN / Mfn: 3738

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; TuyÓn tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi tuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu lÞch sö. T. 2 / NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n, Ph¹m §øc Anh t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1921/ BTDTHVN / Mfn: 3739

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Thêi k× Ph¸p thuéc;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; TuyÓn tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
T×m hiÓu mét sè ®Þa danh cæ ë An Giang qua truyÒn thuyÕt: DÊu Ên v¨n ho¸ - lÞch sö ®Þa ph­¬ng / NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9782/ VVHDANGIAN / Mfn: 3883

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x·; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt; TØnh An Giang;

ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 1 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Lª Thanh B×nh, Hoµng Lª Hµ, NguyÔn Ph­¬ng b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1246 tr.Ký hiÖu kho : VL 1813/ BTDTHVN / Mfn: 3758

VL 1785, VL 1786/ VVHDANGIAN / Mfn: 3913Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 2 : D­ ®Þa chÝ toµn quèc (Quèc chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Cao Giang, Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1559 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1814/ BTDTHVN / Mfn: 3759

VL 1787, VL 1788/ VVHDANGIAN / Mfn: 3914Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam

Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 3 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1343 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1815/ BTDTHVN / Mfn: 3760

VL 1789, VL 1790/ VVHDANGIAN / Mfn: 3915Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp d­ ®Þa chÝ ViÖt Nam. T. 4 : D­ ®Þa chÝ ®Þa ph­¬ng (Ph­¬ng chÝ)/ Bïi V¨n V­îng ch.b.; Chu V¨n M­êi h.®. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 1196 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1816/ BTDTHVN / Mfn: 3761

VL 1791, VL 1792/ VVHDANGIAN / Mfn: 3916Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa ph­¬ng chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; L

Þch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Tæng tËp; ViÖt Nam
Trªn ®­êng t×m vÒ c¸i ®Ñp cña cha «ng/ NguyÔn Du Chi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9788/ VVHDANGIAN / Mfn: 3889

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; §iªu kh¾c; Chïa th¸p; §Òn miÕu;

L¨ng mé; §×nh lµng; Di tÝch lÞch sö; ViÖt Nam


T­ liÖu c¸c c«ng ty §«ng Ên Hµ Lan vµ Anh vÒ KÎ Chî - §µng Ngoµi thÕ kû XVII/ Hoµng Anh TuÊn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 731 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1918/ BTDTHVN / Mfn: 3736

Tõ kho¸ : Kinh doanh; NhËt kÝ kinh doanh; Quan hÖ th­¬ng m¹i;

§êi sèng kinh tÕ; T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kØ 17;

Quan hÖ th­¬ng m¹i; ThÕ kû 17; Hµ Néi;

ViÖt Nam; Anh; Hµ Lan


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp H­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1323 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1900/ BTDTHVN / Mfn: 3718

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp v¨n kh¾c H¸n N«m / Ph¹m ThÞ Thuú Ninh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1267 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1910/ BTDTHVN / Mfn: 3728

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Ch÷ H¸n N«m; V¨n kh¾c;

V¨n bia; TuyÓn tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamT­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp t­ liÖu Ph­¬ng T©y / NguyÔn Thõa Hû, Hoµng Anh TuÊn, Vò ThÞ Minh Th¾ng t.d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 .- 1169 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1911/ BTDTHVN / Mfn: 3729

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; V¨n ho¸; Kinh tÕ;

T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ph­¬ng T©y; ThÕ kØ 17;

1882-1945; MiÒn B¾c; Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: Th­ môc t­ liÖu tr­íc 1945. T. 1 / Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1049 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1912/ BTDTHVN / Mfn: 3730

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; V¨n bia; Ch÷ H¸n N«m;

Th­ môc; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: Th­ môc t­ liÖu tr­íc 1945. T. 2 / Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1439 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1913/ BTDTHVN / Mfn: 3731

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Ch÷ H¸n N«m; V¨n kh¾c; V¨n bia;

ThÇn tÝch; ThÇn s¾c; §Þa chÝ; Th­ môc; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn lÞch sö vµ v¨n ho¸ Malaixia/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : §T 606, §T 607/ VVHDANGIAN / Mfn: 3910

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn;

Tõ ®iÓn; Malaysia


V¨n bia tiÕn sÜ V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long/ Ng« §øc Thä . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 942 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1914/ BTDTHVN / Mfn: 3732

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n bia; Bia tiÕn sÜ;

V¨n MiÕu; Quèc Tö Gi¸m; TiÕn sÜ;

V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
V¨n kh¾c Ch¨mpa t¹i B¶o tµng §iªu kh¾c Ch¨m §µ N½ng = The inscriptions of Campµ at the Museum of Cham sculpture in §a Nang . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 288 tr.Ký hiÖu kho : VL 1855/ BTDTHVN / Mfn: 3785

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; V¨n kh¾c; B¶o tµng §iªu kh¾c Ch¨m;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt NamV¨n minh L¹c ViÖt/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2718/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3818

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; ViÖt Nam


V¨n minh §¹i ViÖt/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2766/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3835

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


Viªm Giao tr­ng cæ kÝ: Ghi chÐp s­u tËp di tÝch cæ n­íc Nam / Cao Xu©n Dôc; NguyÔn V¨n Nguyªn d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8376/ VVHDANGIAN / Mfn: 3929

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam
ViÖn Nghiªn cøu m«i tr­êng vµ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn (1979 - 2009). - H. : KHXH, 2009 . - 106 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2730/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3830

Tõ kho¸ : ViÖn Nghiªn cøu m«i tr­êng vµ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

LÞch sö h×nh thµnh; LÞch sö ph¸t triÓn; 1979-2009;

C«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc; ViÖt Nam
ViÖt Nam v¨n ho¸ sö c­¬ng/ §µo Duy Anh . - H. : V¨n häc, 2010 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8242, Vv 8243/ VVHDANGIAN / Mfn: 3939

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Kinh tÕ x· héi; Khoa häc;

T«n gi¸o; V¨n ho¸ gi¸o dôc; ViÖt Nam


Víi Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vò V¨n Qu©n, §ç ThÞ H­¬ng Th¶o, Ph¹m §øc Anh t.ch. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 683 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1821, VL 1822/ BTDTHVN / Mfn: 3764

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Quan hÖ ®èi ngo¹i; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
V­¬ng triÒu Lý (1009-1226) / NguyÔn Quang Ngäc ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 958 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1907/ BTDTHVN / Mfn: 3725

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; Vua;

Nhµ Lý; 1009-1226; ViÖt Nam


NghÖ thuËt
DiÔn ca Khmer Nam Bé/ Hoµng Tóc . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9784/ VVHDANGIAN / Mfn: 3884

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ; ¢m nh¹c d©n gian; DiÔn ca;

Móa d©n gian; KÞch h¸t d©n gian; D©n téc Khmer;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


KiÕn tróc §«ng D­¬ng/ Lª Minh S¬n . - H. : X©y dùng, 2012 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300282/ TVKHXHHCM / Mfn: 3948

Tõ kho¸ : KiÕn tróc §«ng D­¬ng; NghÖ thuËt kiÕn tróc;

Phong c¸ch kiÕn tróc; ViÖt Nam; §«ng D­¬ng


MÆt ng­êi mÆt hoa/ NguyÔn ThÞ Minh Th¸i . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2012 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300172/ TVKHXHHCM / Mfn: 3988

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; LÝ luËn nghÖ thuËt; V¨n häc nghÖ thuËt;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


Nh¹c khÝ d©n téc Khmer Nam Bé/ S¬n Ngäc Hoµng, §µo Huy QuyÒn, Ng« KhÞ. - H. : KHXH, 2005 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2729/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3829

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; Nh¹c khÝ; D©n téc Khmer;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Trªn ®­êng t×m vÒ c¸i ®Ñp cña cha «ng/ NguyÔn Du Chi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9788/ VVHDANGIAN / Mfn: 3889

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; §iªu kh¾c; Chïa th¸p; §Òn miÕu;

L¨ng mé; §×nh lµng; Di tÝch lÞch sö; ViÖt Nam


Tr­êng ca c¸c d©n téc Bana, £®ª, Hrª/ Ka S« LiÔng, NguyÔn V¨n Giai s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9799/ VVHDANGIAN / Mfn: 3900

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; ¢m nh¹c d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Ba Na; D©n téc £§ª; D©n téc Hrª; ViÖt Nam


Tõ Chi & hoa v¨n Jarai, Bahnar/ §µo Hïng, Georges Condominas, TrÇn Quèc V­îng . - Pleiku : [k.nxb.], 2006 . - 104 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1854/ BTDTHVN / Mfn: 3784

Tõ kho¸ : Hoa v¨n; Trang trÝ hoa v¨n; Hoa v¨n cæ truyÒn;

NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Gai Rai; D©n téc Ba Na;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng- H. : Lao déng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9801/ VVHDANGIAN / Mfn: 3902

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §å gèm; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Lµng gèm; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ häc

M«t sè vÊn ®Ò vÒ ph­¬ng ng÷ x· héi/ TrÇn ThÞ Ngäc Lang ch.b. . - H. : KHXH, 2005 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2795/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3864

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ph­¬ng ng÷; Ph­¬ng ng÷ x· héi;

Nghiªn cøu ph­¬ng ng÷; ViÖt Nam


T×m hiÓu nguån gèc ®Þa danh Nam bé vµ tiÕng ViÖt v¨n häc/ Lª Trung Hoa . - Tb. lÇn 1, cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9808/ VVHDANGIAN / Mfn: 3925

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; Nguån gèc ®Þa danh;

Tõ vùng; TiÕng ViÖt; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n kh¾c Ch¨mpa t¹i B¶o tµng §iªu kh¾c Ch¨m §µ N½ng = The inscriptions of Campµ at the Museum of Cham sculpture in §a Nang . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1855/ BTDTHVN / Mfn: 3785

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; V¨n kh¾c; B¶o tµng §iªu kh¾c Ch¨m;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

100 c©u hái - ®¸p vÒ biÓn, ®¶o dµnh cho tuæi trÎ ViÖt Nam/ Ban Tuyªn gi¸o trung ­¬ng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2719/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3819

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt biÓn; Chñ quyÒn biÓn ®¶o;

Hái ®¸p; ViÖt NamC¸c hiÖp ®Þnh ph©n ®Þnh biÓn gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc l¸ng giÒng: S¸ch tham kh¶o / Lª Quý Quúnh, NguyÔn Tr­êng Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300134/ TVKHXHHCM / Mfn: 4029

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; LuËt biÓn; HiÖp ®Þnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChÕ ®é kÕ to¸n Hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n míi vÒ chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý biªn chÕ, kinh phÝ, mua s¾m, sö dông, qu¶n lý tµi s¶n, tµi chÝnh ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, HÖ thèng môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc/ Bé Tµi chÝnh . - H. : Lao ®éng - X· héi, 2006 . - 968tr.

Ký hiÖu kho : VL 1398/ BTDTHVN / Mfn: 3786

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; Qu¶n lÝ tµi chÝnh; Kª to¸n hµnh chÝnh;

Môc lôc ng©n s¸ch; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Lª Quèc Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300203, LSS1300204/ TVKHXHHCM / Mfn: 4019

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; NghÌo ®ãi; X· héi häc nghÌo ®ãi;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; ViÖt Nam


Däc ®­êng c¬ së biÓn Tæ quèc t«i/ Hµ Minh Hång ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2012 . - 157 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300135/ TVKHXHHCM / Mfn: 4031

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Chñ quyÒn l·nh thæ; Chñ quyÒn biÓn ®¶o;

L·nh h¶i; ThÒm lôc ®Þa; ViÖt Nam


HiÕn ph¸p ViÖt Nam qua c¸c thêi kú (tõ n¨m 1946 ®Õn n¨m 1992). - H. : Lao ®éng X· héi, 2013 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2717/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3817

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; V¨n b¶n ph¸p luËt;

1946-1992; ViÖt Nam


Hái - ®¸p luËt thuÕ tµi nguyªn, luËt tµi nguyªn n­íc vµ luËt thuÕ sö dông phi n«ng nghiÖp. - H. : Lao ®éng X· héi, 2013 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2716/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3816

Tõ kho¸ : LuËt thuÕ tµi nguyªn; LuËt tµi nguyªn n­íc;

LuËt thuÕ sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp;

Hái ®¸p; ViÖt Nam
Hái vµ ®¸p vÒ bé luËt lao ®éng: Tñ s¸ch ph¸p luËt / Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2013 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2711/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3811

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt lao ®éng; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn ë c¸c vïng biÓn trong ph¸p luËt vµ thùc tiÔn quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013- 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2757, Vl 2765/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3804

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; LuËt biÓn; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt c­ tró. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 43 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2707/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3807

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt c­ tró; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Nghiªn cøu so s¸nh hiÕn ph¸p c¸c quèc gia ASEAN: S¸ch chuyªn kh¶o / T« V¨n Hßa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300130/ TVKHXHHCM / Mfn: 4022

Tõ kho¸ : ASEAN; Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Nghiªn cøu ph¸p luËt; ASEAN


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ söa ®æi, bæ sung hiÕn ph¸p n¨m 1992: S¸ch chuyªn kh¶o / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300129/ TVKHXHHCM / Mfn: 4030

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; Söa ®æi hiÕn ph¸p;

HiÕn ph¸p 1992; ViÖt Nam


Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c Businiess Park: M« h×nh tÊt yÕu cho ®« thÞ hiÖn ®¹i / NguyÔn Cao L·nh . - In lÇn 2 . - H. : X©y dùng, 2012 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300144/ TVKHXHHCM / Mfn: 4023

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Quy ho¹ch ®« thÞ;

Qu¶n lÝ ®« thÞ


150 t×nh huèng ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi - b¶o hiÓm y tÕ: Ph¸p luËt cho mäi gia ®×nh / ThÕ Anh, Song H¶i b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2712/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3812

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o hiÓm x· héi;

LuËt B¶o hiÓm y tÕ; ViÖt Nam


150 t×nh huèng ph¸p luËt vÒ hé khÈu - hé tÞch - quèc tÞch: Ph¸p luËt cho mäi gia ®×nh / ThÕ Anh, Song H¶i b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2714/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3814

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Hé khÈu; LuËt hé tÞch;

LuËt quèc tÞch; ViÖt Nam
150 t×nh huèng ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai - nhµ ë vµ h«n nh©n gia ®×nh: Ph¸p luËt cho mäi ng­êi / ThÕ Anh, Song H¶i b.s. . - H. : KHXH, 2013 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2715/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3815

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ®Êt ®ai; LuËt nhµ ë;

LuËt h«n nh©n gia ®×nh; ViÖt Nam


ThÒm lôc ®Þa trong ph¸p luËt quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn, NguyÔn Hïng C­êng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2756/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3803

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; ThÒm lôc ®Þa; ViÖt Nam
T×m hiÓu luËt b¶o vÖ m«i tr­êng: Tñ s¸ch ph¸p luËt . - H. : Lao ®éng X· héi, 2013 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2713/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3813

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp H­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1323 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1900/ BTDTHVN / Mfn: 3718

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Ên §é v­¬ng quèc cña t©m linh/ Radhika Srinivasan; ThÕ Anh d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8324, Vv 8325/ VVHDANGIAN / Mfn: 3932

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Ên §é
B¶n ®å du lÞch = Vietnam travel atlas . - H. : Nxb. §Þa lý m«i tr­êng vµ B¶n ®å ViÖt Nam, 2012 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1852, VL 1853/ BTDTHVN / Mfn: 3783

Tõ kho¸ : B¶n ®å; B¶n ®å du lÞch; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Chiªm tinh häc lµ g×?/ Quèc Khanh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8249, Vv 8250/ VVHDANGIAN / Mfn: 3943

Tõ kho¸ : Chiªm tinh; ThuËt chiªm tinh; LÞch ph¸p;

LÞch v¹n niªn; Ph­¬ng §«ng1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương