S¸ch míi sè 02/2014tải về 0.97 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích0.97 Mb.
  1   2   3   4   5

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 02/2014


S¸ch míi sè 02/2014


ChÝnh trÞ
ChÝnh s¸ch c«ng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: C¸n c©n thanh to¸n, nî c«ng vµ ®Çu t­ c«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300131/ TVKHXHHCM / Mfn: 4024

Tõ kho¸ : §Çu t­ c«ng; ChÝnh s¸ch c«ng; Nî c«ng;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng


Chñ ®éng øng phã biÕn ®æi khÝ hËu, ®Èy m¹nh c«ng t¸c b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Héi ®ång khoa häc c¸c c¬ quan §¶ng Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6192/ BTDTHVN / Mfn: 3749

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; X· héi häc m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

B¶o vÖ tµi nguyªn; BiÕn ®æi khÝ hËu; §¶ng Céng s¶n;

Bµi viÕt; ViÖt Nam
Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc vµ qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. T. 2 / Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300162/ TVKHXHHCM / Mfn: 4027

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Thêi k× qu¸ ®é; ViÖt Nam
D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1832/ BTDTHVN / Mfn: 3772

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
HiÖp ®Þnh Paris vÒ ViÖt Nam n¨m 1973 qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. T. 1 : §¸nh vµ ®µm / NguyÔn Xu©n Hoµi ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300236/ TVKHXHHCM / Mfn: 4015

Tõ kho¸ : HiÖp ®Þnh Paris; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn ë c¸c vïng biÓn trong ph¸p luËt vµ thùc tiÔn quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2013- 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2757, Vl 2765/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3804

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; LuËt biÓn; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kû yÕu §oµn ®¹i biÓu 54 d©n téc ViÖt Nam ®i th¨m vµ lµm viÖc t¹i huyÖn ®¶o Tr­êng Sa vµ Nhµ giàn DK1. - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 213tr.

Ký hiÖu kho : VL 1830, VL 1831/ BTDTHVN / Mfn: 3771

Tõ kho¸ : V¨n b¶n chØ ®¹o; B¸o c¸o kÕt qu¶;

KØ yÕu ho¹t ®éng; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007. T. 1 : Håi ký / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 591tr.

Ký hiÖu kho : VL 1838/ BTDTHVN / Mfn: 3777

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Håi kÝ; Bµi viÕt; ViÖt Nam; Lµo


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007: Biªn niªn sù kiÖn. T. 2 : 1976-2007 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 1006 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1837/ BTDTHVN / Mfn: 3776

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö;

1976-2007; ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007: V¨n kiÖn. T. 2 : 1946-1955 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1834/ BTDTHVN / Mfn: 3773

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1946-1955;

V¨n kiÖn; ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007: V¨n kiÖn. T. 3 : 1956-1975 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1835/ BTDTHVN / Mfn: 3774

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; V¨n kiÖn; 1956-1975;

ViÖt Nam; Lµo


LÞch sö quan hÖ ®Æc biÖt ViÖt Nam - Lµo, Lµo - ViÖt Nam 1930-2007: V¨n kiÖn. T. 4 : 1976-1985 / §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1836/ BTDTHVN / Mfn: 3775

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; V¨n kiÖn; 1976-1985;

ViÖt Nam; Lµo
Mét §«ng Nam ¸: VËn mÖnh chung, t­¬ng lai chung: S¸ch tham kh¶o / M. Rajaretnam, Th¸i Quang Trung; Minh H¶i, Minh Thu, Hoµng Linh d.; §øc H¹nh, Träng Minh h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 643 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1859/ BTDTHVN / Mfn: 3756

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Hîp t¸c quèc tÕ;

Hîp t¸c khu vùc; Bµi viÕt; B¸o c¸o; ASEAN;

§«ng Nam ¸; ViÖt Nam
Nçi ®au da cam/ Cï Huy §iÓn, ThÕ Nam, §Æng ThÞ An . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1828, VL 1833/ BTDTHVN / Mfn: 3769

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh x©m l­îc; HËu qu¶ chiÕn tranh;

ChÊt ®éc da cam; ChÝnh s¸ch x· héi;

Bµi viÕt; Ghi chÐp; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ngo¹i giao ViÖt Nam víi cuéc ®µm ph¸n Paris: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300145/ TVKHXHHCM / Mfn: 3952

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Ngo¹i giao; NghÖ thuËt ngo¹i giao;

HiÖp ®Þnh Paris; ViÖt Nam


Nghiªn cøu so s¸nh thêi kú chuyÓn ®æi ë n­íc Nga, Trung Quèc vµ ViÖt Nam/ §ç TiÕn S©m, A.V. Ostrovskij ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2012 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300123/ TVKHXHHCM / Mfn: 4001

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

ChuyÓn ®æi x· héi; Nga; Trung Quèc; ViÖt Nam


Nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1825/ BTDTHVN / Mfn: 3766

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Nguån lùc trÝ tuÖ; TrÝ tuÖ;

Tri thøc; TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam
Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1819, VL 1820/ BTDTHVN / Mfn: 3763

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
N­íc Nga vµ thÕ giíi ®ang thay ®æi/ V. Putin . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300270/ TVKHXHHCM / Mfn: 3971

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi néi ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Quan hÖ quèc tÕ


Ph¸t triÓn kinh tÕ vïng cña ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Träng Xu©n ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2723, Vv 2733/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3823

Tõ kho¸ : §Þa lÝ kinh tÕ; Kinh tÕ vïng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp tõ Th¨ng Long ®Õn Hµ Néi/ NguyÔn Lang . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1903/ BTDTHVN / Mfn: 3721

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ c«ng nghiÖp;

Thñ c«ng nghiÖp; Lµng nghÒ; Phè nghÒ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 10 (2012-2017) / §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh . - H. : Thanh niªn, 2013 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2724/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3824

Tõ kho¸ : §oµn thanh niªn; §¹i héi ®oµn;

V¨n kiÖn; 2012-2017; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Xu©n Th¾ng, Vò V¨n Phóc, Ph¹m V¨n §øc, NguyÔn Linh KhiÕu,... ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300127/ TVKHXHHCM / Mfn: 4026

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; V¨n kiÖn;

§¹i héi11; ViÖt Nam; V¨n kiÖn


VÒ an sinh x· héi ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2012-2020/ Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6190/ BTDTHVN / Mfn: 3748

Tõ kho¸ : M« h×nh an sinh x· héi; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi;

HÖ thèng an sinh x· héi; An sinh x· héi;

2012-2020; ViÖt Nam

ViÖt Nam trªn ngän sãng thêi cuéc/ Hå Quang Lîi . - H. : Q§ND, 2012 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300200/ TVKHXHHCM / Mfn: 3949

Tõ kho¸ : T¸c phÈm b¸o chÝ; Quan hÖ quèc tÕ; §êi sèng x· héi;

T­ t­ëng x· héi; ViÖt Nam


ch ñ nghÜa m¸c lªnin

Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc vµ qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. T. 2 / Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300162/ TVKHXHHCM / Mfn: 4027

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Thêi k× qu¸ ®é; ViÖt Nam
Gi¸ trÞ bÒn v÷ng vµ søc sèng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ chñ nghÜa x· héi khoa häc. T. 1 / Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300163/ TVKHXHHCM / Mfn: 4021

Tõ kho¸ : T­ t­ëng M¸c; T­ t­ëng Lªnin; T­ t­ëng Angghen;

Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa x· héi khoa häc


D©n téc häc

An Giang s«ng n­íc h÷u t×nh/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9781/ VVHDANGIAN / Mfn: 3882

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ s«ng n­íc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc d©n gian; Ca dao;

D©n ca; TØnh An Giang; ViÖt Nam
Ên §é v­¬ng quèc cña t©m linh/ Radhika Srinivasan; ThÕ Anh d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8324, Vv 8325/ VVHDANGIAN / Mfn: 3932

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Ên §é
B¬ Thi - c¸i chÕt ®­îc håi sinh/ Ng« V¨n Doanh . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9792/ VVHDANGIAN / Mfn: 3893

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÔ bá m¶; Nhµ må;

D©n téc Gia Rai; D©n téc Ba Na; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


C¸c t«n gi¸o vµ tÝn ng­ìng ë Mü/ Catherine L. Albanese; ViÖt Th­ d. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1748, VL 1749/ VVHDANGIAN / Mfn: 3923

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; T­ t­ëng t«n gi¸o; B¶n s¾c d©n téc;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Mü


C©u chuyÖn Èm thùc d­íi gãc nh×n lÞch sö/ §µo Hïng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1746, VL 1747/ VVHDANGIAN / Mfn: 3922

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

T¸c phÈm v¨n häc; Phãng sù; KÝ sù; ViÖt Nam


Ch©n dung con ng­êi qua c¸i nh×n ViÖt Nam/ Ng« V¨n Ban . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9777/ VVHDANGIAN / Mfn: 3878

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; Thµnh ng÷; C©u ®è;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Ch÷ NhÉn - BÝ quyÕt cña v¨n ho¸ gia ®×nh/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6199, Vv 6200/ BTDTHVN / Mfn: 3753

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ gia ®×nh;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1832/ BTDTHVN / Mfn: 3772

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


DiÔn ca Khmer Nam Bé/ Hoµng Tóc . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9784/ VVHDANGIAN / Mfn: 3884

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ; ¢m nh¹c d©n gian; DiÔn ca;

Móa d©n gian; KÞch h¸t d©n gian; D©n téc Khmer;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


DiÔn tr×nh v¨n ho¸ §ång b»ng s«ng Cöu Long/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1840, VL 1841/ BTDTHVN / Mfn: 3778

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng v¨n ho¸; §ång b»ng s«ng Cöu Long;

ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9791/ VVHDANGIAN / Mfn: 3892

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian NghÖ TÜnh/ NguyÔn §æng Chi ch.b. . - In lÇn 2 . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2010 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1846, VL 1847/ BTDTHVN / Mfn: 3779

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TØnh NghÖ An;

TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9780/ VVHDANGIAN / Mfn: 3881

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§êi sèng t«n gi¸o tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç Quang H­ng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1901/ BTDTHVN / Mfn: 3719

Tõ kho¸ : §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Kh«ng gian t«n gi¸o; HÖ thèng t«n gi¸o;

Sinh ho¹t v¨n ho¸; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung Kings and An Duong Vuong King's time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1922/ BTDTHVN / Mfn: 3740

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc; LÞch sö cæ ®¹i; Thêi ®¹i Hïng V­¬ng;

Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng; Lµng x·; V¨n ho¸; Hµ Néi


H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 2 : H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë Vþ Xuyªn / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9787/ VVHDANGIAN / Mfn: 3888

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t Quan lµng;

D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
Kho tµng trß ch¬i d©n gian trÎ em ViÖt Nam/ Ph¹m Lan Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 267 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9778/ VVHDANGIAN / Mfn: 3879

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Trß ch¬i trÎ em; ViÖt Nam


Kinh nghiÖm dÉn n­íc nhËp ®ång vµ lÞch cæ §¸ Rß cña ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9779/ VVHDANGIAN / Mfn: 3880

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; N«ng nghiÖp; NghÒ n«ng;

LÞch §¸ Rß; LÞch Sao Roi; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Lµng nghÒ phè nghÒ Th¨ng Long - Hµ Néi trªn ®­êng ph¸t triÓn/ Vò Quèc TuÊn ch.b.; NguyÔn Vi Kh¶i, Bïi V¨n V­îng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1904/ BTDTHVN / Mfn: 3722

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; Phè nghÒ; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Kinh tÕ thñ c«ng nghiÖp; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng nghÒ trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n­íc/ Vò Quèc TuÊn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1817, VL 1818/ BTDTHVN / Mfn: 3762

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Lµng nghÒ; Ph¸t triÓn lµng nghÒ;

Nguån nh©n lùc; ViÖt Nam


LÔ héi lµng Väng Lç vµ v¨n ho¸ d©n gian x· Quúnh Hoa: HuyÖn Quúnh Phô, tØnh Th¸i B×nh / Phan ThÞ Hoa Lý . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9783/ VVHDANGIAN / Mfn: 3885

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Lµng Väng Lç;

X· Quúnh Hoa; HuyÖn Quúnh Phô; TØnh Th¸i B×nh;

ViÖt Nam
LÔ héi lÞch sö ë ®ång b»ng vµ trung du B¾c Bé/ Lª Hång Lý ch.b.; NguyÔn ThÞ H­¬ng Liªn b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 216 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9796/ VVHDANGIAN / Mfn: 3898

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÔ héi lÞch sö;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Mo tha kh¶ lªng plêi/ §inh V¨n ¢n, §inh Xu©n H¹nh s.t., d. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 700 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9809/ VVHDANGIAN / Mfn: 3909

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Tang lÔ;

Mo; Bµi cóng; D©n téc M­êng; X· M­êng Thµi;

HuyÖn Phï Yªn; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Mãn ¨n Hµ Néi x­a/ NguyÔn Mai Dung . - H. : Phô n÷, 2010 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8328, Vv 8329/ VVHDANGIAN / Mfn: 3933

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

Mãn ¨n truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Mét sè nghÒ, lµng nghÒ truyÒn thèng vµ v¨n ho¸ Èm thùc vïng ®Êt Kh¸nh Hoµ/ Ng« V¨n Ban . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9769/ VVHDANGIAN / Mfn: 3870

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
NghÒ cæ n­íc ViÖt/ Vò Tõ Trang . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9765/ VVHDANGIAN / Mfn: 3866

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; ViÖt Nam


NghÒ rÌn truyÒn thèng cña ng­êi Nïng An ë b¶n Phya Chang/ Hoµng ThÞ NhuËn . - H. : KHXH, 2011 . - 152 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9773/ VVHDANGIAN / Mfn: 3874

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ rÌn; B¶n Phya Chang; HuyÖn Qu¶ng Hßa;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Ng­êi H'm«ng ë Suèi §ång, Hµ Giang lµm b¹n víi rõng. - H. : [k.nxb.], 2006- 18 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2787/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3856

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Rõng; B¶o vÖ m«i tr­êng; B¶o vÖ rõng;

D©n téc H'M«ng; Suèi §ång; HuyÖn VÞ Xuyªn;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6195, Vv 6196/ BTDTHVN / Mfn: 3751

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Con ng­êi; Nhµ TrÇn; ViÖt Nam


NhËn thøc vÒ miÒn Trung ViÖt Nam: Hµnh tr×nh 10 n¨m tiÕp cËn / ViÖn V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2009 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1849, VL 1850/ BTDTHVN / Mfn: 3781

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; Tôc thê cóng; Héi th¶o;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; MiÒn Trung; ViÖt Nam

Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸ khu vùc Ch©u §¹i D­¬ng: Tñ s¸ch v¨n ho¸/ NguyÔn V¨n Nhiªn, Ph¹m H­¬ng Giang, Lª Nga Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8341, Vv 8342/ VVHDANGIAN / Mfn: 3936

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Ch©u §¹i D­¬ng


Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸ khu vùc ch©u Phi: Tñ s¸ch v¨n ho¸ / NguyÔn Träng Xu©n, Ph¹m H­¬ng Giang, NguyÔn §¨ng Tuyªn,... s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8345, Vv 8346/ VVHDANGIAN / Mfn: 3937

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ch©u Phi


Nh÷ng hñ tôc bÊt c«ng trong vßng ®êi ng­êi phô n÷ ViÖt Nam = Unsound Customs in the life Cycle of Vietnamese Women / Lª ThÞ Nh©m TuyÕt . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8359, Vv 8360/ VVHDANGIAN / Mfn: 3928

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phong tôc tËp qu¸n;

Hñ tôc; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Phong vÞ TÕt ViÖt. - H. : Phô n÷, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8337, Vv 8338/ VVHDANGIAN / Mfn: 3935

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÕt;

TÕt cæ truyÒn; TÕt Nguyªn §¸n; ViÖt Nam


Quèc tæ Hïng V­¬ng/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn Anh Minh s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1730, VL 1731/ VVHDANGIAN / Mfn: 3912

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ héi §Òn Hïng; T¸c phÈm v¨n häc;

Th¬; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
S¶n phÈm ngò cèc vµ nghÒ m¾m truyÒn thèng ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n T¨ng s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9766/ VVHDANGIAN / Mfn: 3867

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; §êi sèng kinh tÕ;

S¶n phÈm ngò cèc; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ m¾m; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Sinh kÕ thay thÕ víi s¶n phÈm phi gç cña nhãm d©n téc Dao x· Thanh S¬n, huyÖn S¬n §éng, tØnh B¾c Giang. - H. : [k.nxb.], 2006 . - 14 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2788/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3857

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Rõng; B¶o vÖ m«i tr­êng; §êi sèng kinh tÕ;

S¶n phÈm phi gç; D©n téc Dao; X· Thanh S¬n;

HuyÖn S¬n §éng; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
TËp tôc d©n gian ViÖt Nam/ Anh Minh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8378, Vv 8379/ VVHDANGIAN / Mfn: 3930

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TËp tôc; Tôc thê cóng;

Nghi lÔ; Tang lÔ; H«n lÔ; ViÖt Nam


Thµnh hoµng vµ ®×nh lµng ë B×nh Giang/ NguyÔn H÷u Ph¸ch . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9804/ VVHDANGIAN / Mfn: 3905

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; §×nh lµng;

Thµnh hoµng lµng; V¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Lµng Mé Tr¹ch;

X· T©n Hång; HuyÖn B×nh Giang; TØnh H¶i D­¬ng;

ViÖt Nam
T×m hiÓu mét sè ®Þa danh cæ ë An Giang qua truyÒn thuyÕt: DÊu Ên v¨n ho¸ - lÞch sö ®Þa ph­¬ng / NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9782/ VVHDANGIAN / Mfn: 3883

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x·; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt; TØnh An Giang;

ViÖt Nam
T×m hiÓu tÝn ng­ìng t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n vµ lÔ héi t«n gi¸o ViÖt Nam: Hái ®¸p ph¸p luËt vÒ tÝn ng­ìng t«n gi¸o ViÖt Nam / Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 463 tr.Ký hiÖu kho : VL 1725, VL 1726/ VVHDANGIAN / Mfn: 3911

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; ViÖt Nam


T×m hiÓu v¨n ho¸ t©m linh Nam Bé/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9806/ VVHDANGIAN / Mfn: 3907

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

TÝn ng­ìng; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Trang phôc Th¨ng Long - Hµ Néi/ §oµn ThÞ T×nh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1905/ BTDTHVN / Mfn: 3723

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; Trang phôc; Trang phôc d©n téc;

LÞch sö trang phôc; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamTrß ch¬i vµ thó tiªu khiÓn cña ng­êi HuÕ/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9807/ VVHDANGIAN / Mfn: 3908

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Ng­êi HuÕ; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tôc ng÷ ca dao vÒ Èm thùc Ninh B×nh/ §ç Danh Gia . - H. : Thanh niªn, 2011 . 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9776/ VVHDANGIAN / Mfn: 3877

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao;

Èm thùc; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
T­ liÖu tÝn ng­ìng d©n gian M­êng Thanh Ho¸. T. 2 : TÝn ng­ìng VÝa / Hoµng Anh Nh©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9794/ VVHDANGIAN / Mfn: 3895

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ t©m linh; LÔ gäi vÝa; Ng­êi M­êng;

TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp H­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1323 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1900/ BTDTHVN / Mfn: 3718

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ Chi & hoa v¨n Jarai, Bahnar/ §µo Hïng, Georges Condominas, TrÇn Quèc V­îng . - Pleiku : [k.nxb.], 2006 . - 104 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1854/ BTDTHVN / Mfn: 3784

Tõ kho¸ : Hoa v¨n; Trang trÝ hoa v¨n; Hoa v¨n cæ truyÒn;

NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Gai Rai;

D©n téc Ba Na; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc d©n gian Ch¨m B×nh ThuËn/ Bè Xu©n Hæ . - H. : KHXH, 2010 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9770/ VVHDANGIAN / Mfn: 3871

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; Èm thùc;

V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn V¨n HiÒn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9805/ VVHDANGIAN / Mfn: 3906

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

HuyÖn §ång Xu©n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9802/ VVHDANGIAN / Mfn: 3903

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc VÜnh Phóc: NguyÔn Xu©n L©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9768/ VVHDANGIAN / Mfn: 3869

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c¸c téc ng­êi vïng lßng hå vµ vïng t¸i ®Þnh c­ thñy ®iÖn S¬n La/ Ph¹m Quang Hoan ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 1071 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1860, VL 1861/ BTDTHVN / Mfn: 3757

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Téc ng­êi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt; Phong tôc tËp qu¸n;

Vïng lßng hå; Vïng t¸i ®Þnh c­; Thñy ®iÖn S¬n La;

T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ Ch¨mpa/ Ng« V¨n Doanh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9789/ VVHDANGIAN / Mfn: 3890

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Th¸p cæ;

Thµnh cæ; NghÖ thuËt t¹o h×nh; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian truyÒn thèng cña téc ng­êi K'ho/ Linh Nga Niªkdam ch.b. . H. : Thanh niªn, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9771/ VVHDANGIAN / Mfn: 3872

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Phong tôc tËp qu¸n; LuËt tôc;

Ng­êi K'Ho; TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lÔ TÕt cña ng­êi ViÖt/ B¨ng S¬n . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8309, Vv 8310/ VVHDANGIAN / Mfn: 3931

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÕt; TÕt cæ truyÒn;

TÕt Nguyªn §¸n; Mãn ¨n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ r­îu/ Gia Léc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8257/ VVHDANGIAN / Mfn: 3947

Tõ kho¸ : R­îu; V¨n ho¸ r­îu; Èm thùc;

V¨n ho¸ Èm thùc; ViÖt NamV¨n ho¸ Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9785/ VVHDANGIAN / Mfn: 3886

Tõ kho¸ : LÔ héi; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

C©u ®è; NghÒ dÖt thæ cÈm; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
V¨n ho¸ vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc/ Hå B¸ Th©m . - Tb. lÇn 1 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6201, Vv 6202/ BTDTHVN / Mfn: 3754

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam truyÒn thèng - Mét gãc nh×n/ NguyÔn Thõa Hû . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1823, VL 1824, VL 1844,

VL 1845/ BTDTHVN / Mfn: 3765Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ vËt chÊt; NghÖ thuËt; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; ViÖt Nam
V¨n minh trµ ViÖt/ TrÞnh Quang Dòng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1754, VL 1755/ VVHDANGIAN / Mfn: 3927

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Trµ;

V¨n ho¸ trµ; NghÖ thuËt th­ëng trµ; ViÖt Nam


Kh¶o cæ häc
Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung Kings and An Duong Vuong King's time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1922/ BTDTHVN / Mfn: 3740

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ häc; LÞch sö cæ ®¹i; Thêi ®¹i Hïng V­¬ng;

Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng; Lµng x·; V¨n ho¸; Hµ Néi


Hµ Néi thêi tiÒn Th¨ng Long/ NguyÔn ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 973 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1923/ BTDTHVN / Mfn: 3741

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Di chØ kh¶o cæ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Hµ Néi; ViÖt Nam

Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ
An Giang s«ng n­íc h÷u t×nh/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9781/ VVHDANGIAN / Mfn: 3882

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ s«ng n­íc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc d©n gian; Ca dao;

D©n ca; TØnh An Giang; ViÖt Nam
B¶n ®å du lÞch = Vietnam travel atlas . - H. : Nxb. §Þa lý m«i tr­êng vµ B¶n ®å ViÖt Nam, 2012 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1852, VL 1853/ BTDTHVN / Mfn: 3783

Tõ kho¸ : B¶n ®å; B¶n ®å du lÞch; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
BÝ mËt cña n­íc/ Masaru Emoto; Thanh HuyÒn d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2013 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2708/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3808

Tõ kho¸ : N­íc; Nghiªn cøu n­íc; M«i tr­êng n­íc
BiÓn ®¶o ViÖt Nam - tµi nguyªn vÞ thÕ vµ nh÷ng kú quan ®Þa chÊt, sinh th¸i tiªu biÓu/ TrÇn §øc Th¹nh ch.b. . - H. : Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2012 .- 324 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300272/ TVKHXHHCM / Mfn: 3967

Tõ kho¸ : BiÓn ®¶o; §Þa chÊt; K× quan ®Þa chÊt; Sinh th¸i biÓn;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; ViÖt Nam

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương