S¸ch míi sè 02/2013


§¸nh gi¸ nghÌo, cã sù tham gia cña ng­êi d©n 2008tải về 0.62 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.62 Mb.
#37
1   2   3   4   5   6
§¸nh gi¸ nghÌo, cã sù tham gia cña ng­êi d©n 2008/ ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VV1967/ VDNA / Mfn: 101160

Tõ kho¸ : NghÌo ®ãi; §¸nh gi¸ nghÌo; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

ChÝnh s¸ch x· héi; B¶o trî x· héi; B¸o c¸o; 2008;

ViÖt Nam
§Æc ®iÓm nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: B»ng chøng thu thËp tõ cuéc ®iÒu tra hé gia ®×nh d©n téc thiÓu sè n¨m 2009 t¹i 11 tØnh / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VV1966/ VDNA / Mfn: 101159

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Nguån nh©n lùc; D©n téc thiÓu sè;

Hé gia ®×nh; §iÒu tra x· héi häc; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh nh÷ng vÊn ®Ò cña thêi ®¹i/ Vò Hång TiÕn ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2008 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : VV1944/ VDNA / Mfn: 101137

Tõ kho¸ : D©n sè; Bïng næ d©n sè; B¶o vÖ m«i tr­êng;

B¶o tån v¨n hãa; Phßng chèng dÞch bÖnh;

ViÖc lµm; TÖ n¹n x· héi; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam
HiÖn ®¹i vµ ®éng th¸i cña truyÒn thèng ë ViÖt Nam: Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nh©n häc. Q. 1 / L­¬ng V¨n Hy, Ng« V¨n LÖ, NguyÔn V¨n TiÖp,... b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : VV1985/ VDNA / Mfn: 101177

Tõ kho¸ : Nh©n häc; §êi sèng x· héi; Tæ chøc x· héi;

KØ yÕu; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i vµ ®éng th¸i cña truyÒn thèng ë ViÖt Nam: Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nh©n häc. Q. 2 / L­¬ng V¨n Hy, Ng« V¨n LÖ, NguyÔn V¨n TiÖp,... b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 665 tr.

Ký hiÖu kho : VV1986/ VDNA / Mfn: 101178

Tõ kho¸ : V¨n hãa tinh thÇn; §êi sèng x· héi; LÔ nghi;

T«n gi¸o; D©n téc; Qu¶n lÝ nhµ n­íc; KØ yÕu; ViÖt Nam


Hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ®« thÞ Hµ Néi: LuËn cø vµ gi¶i ph¸p / NguyÔn Quang Ngäc, §oµn Minh HuÊn, Bïi Xu©n Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001225,LSS1001226/TVKHXHHCM/Mfn: 101089

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; M« h×nh tæ chøc; M« h×nh qu¶n lÝ;

Hµ Néi; ViÖt Nam
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2008/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : VV1929/ VDNA / Mfn: 101123

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2008; ViÖt Nam


Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc ë hai thµnh phè lín cña ViÖt Nam Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh: Ph©n tÝch s©u vÒ kÕt qu¶ thu ®­îc tõ cuéc §iÒu tra lao ®éng viÖc lµm 2007 vµ cuéc ®iÒu tra khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc t¹i Hµ Néi (2007)vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh (2008)/ ViÖn Nghiªn cøu Khoa häc thèng kª .- H. : [k.nxb.], 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VV1998/ VDNA / Mfn: 101190

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm;

Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc; Thèng kª kinh tÕ;

Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Lµm d©u n¬i ®Êt kh¸ch: Tr¶i nghiÖm v¨n ho¸ cña nh÷ng ng­êi phô n÷ ViÖt Nam lÊy chång Trung Quèc ë V¹n VÜ (§«ng H­ng, Qu¶ng T©y, Trung Quèc)/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6020/ BTDTHVN / Mfn: 100851

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Giao tiÕp x· héi; H«n nh©n gia ®×nh; Lµng V¹n VÜ;

Thµnh phè §«ng H­¬ng; TØnh Qu¶ng T©y; Trung Quèc
100 n¨m tíi: Dù b¸o cho thÕ kû XXI / George Friedman; Hång H¹nh, KiÒu Anh, Thu Quúnh,... d.; Lª §øc H¹nh h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : V 2517/ VCHAUAU / Mfn: 100927

VV1957/ VDNA / Mfn: 101150Tõ kho¸ : Dù b¸o; Dù b¸o x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

ThÕ kû 21; ThÕ giíi
Ngµy tËn thÕ 2012: Nh÷ng gi¶ ®Þnh vÒ thêi ®iÓm kÕt thóc cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i = Apocalypse 2012, an Investigation into Civization's end / Lawrence E. Joseph; Ph­¬ng Oanh d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : V 2551/ VCHAUAU / Mfn: 100925

Tõ kho¸ : Dù b¸o; Dù b¸o x· héi; 2012; ThÕ giíi
Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : VV1956/ VDNA / Mfn: 101148

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n hãa; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Seminar - Tr¸i tim dù ¸n = The seminar as the heart of the project . - H. : Mü thuËt, 2009 . - 76 tr., 20cm

Ký hiÖu kho : Vv 5997/ BTDTHVN / Mfn: 100828

Tõ kho¸ : Nhãm x· héi; Lµm viÖc nhãm; Th¶o luËn nhãm;

Ph­¬ng ph¸p lµm viÖc nhãm


T­¬ng lai cña nÒn d©n chñ x· héi: S¸ch tham kh¶o / Thomas Meyer, Nicole Breyer; TrÇn Thanh T¹o, Ng« Lan Anh d.; NguyÔn H÷u ChÝ h.®. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2007 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001564,LSS1001565/TVKHXHHCM/Mfn: 101053

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; D©n chñ;

D©n chñ x· héi; D©n chñ tù do


Vèn con ng­êi, ph©n tÝch lý thuyÕt vµ kinh nghiÖm liªn quan ®Æc biÖt ®Õn gi¸o dôc/ Gary S. Becker . - H. : KHXH, 2010 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : VV1960/ VDNA / Mfn: 101153

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Vèn con ng­êi; Nguån nh©n lùc; Gi¸o dôc
X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VV1959/ VDNA / Mfn: 101152

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam
ViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi ViÖt Nam 13/03/13


tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương