S¸ch míi sè 02/2013


§Æc kh¶o v¨n häc d©n gian Thõa Thiªn HuÕtải về 0.62 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.62 Mb.
#37
1   2   3   4   5   6
§Æc kh¶o v¨n häc d©n gian Thõa Thiªn HuÕ/ Lª V¨n Ch­ëng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5971/ BTDTHVN / Mfn: 100803

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; LÞch sö v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch; Th¬;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
§ªm ®Çu tiªn/ Marc Levy; B¶o Linh d. . - H. : Héi Nhµ v¨n; C«ng ty V¨n hãa vµ truyÒn th«ng Nh· Nam, 2011 . - 545 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33505/ VVANHOC / Mfn: 100998

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian CÈm Khª/ Héi V¨n nghÖ d©n gian Phó Thä . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5970/ BTDTHVN / Mfn: 100802

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n hãa d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn CÈm Khª;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
§Þa ®å di cèt/ James Rollins; §inh ThÕ Léc d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 533 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2099/ VVANHOC / Mfn: 101016

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
§ång dao vµ Ca dao cho trÎ em/ NguyÔn NghÜa D©n s.t., t.ch. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 541 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001586/ TVKHXHHCM / Mfn: 101039

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; §ång dao;

Ca dao; ViÖt Nam
§èt ch¸y b¨ng gi¸: TiÓu thuyÕt / Tm Bowler; DiÖu H»ng d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33448/ VVANHOC / Mfn: 100971

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Anh
GÆp nhau n¬i thiªn ®­êng/ TiÓu Ni Tö; H­¬ng Ly d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33460/ VVANHOC / Mfn: 100985

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Gãc nh×n cÊu tróc vÒ ca dao vµ truyÖn ngô ng«n/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001614/ TVKHXHHCM / Mfn: 101098

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


H¹nh phóc ma thuËt: TiÓu thuyÕt / KiÒu Vi An; Hoµng Quyªn d. . - H. : Phô n÷, 2012 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33451/ VVANHOC / Mfn: 100989

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
H¸t ®è vµ h¸t ®èi trong sinh ho¹t hß h¸t d©n gian ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6048, Vv 6049/ BTDTHVN / Mfn: 100872

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

H¸t ®è; H¸t ®èi; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
H¸t trèng qu©n vµ vë chÌo L­u B×nh - D­¬ng LÔ/ TrÇn ViÖt Ng÷ . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5992/ BTDTHVN / Mfn: 100823

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t trèng qu©n; T¸c phÈm v¨n häc; ChÌo; ViÖt Nam


HËu Giang Ba Th¾c: Chøng tÝch, nh©n vËt, ®Êt ®ai thñy thæ cña miÒn Nam cò / V­¬ng Hång SÓn . - Tp. Hå ChÝ Minh : TrÎ, 2012 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33470/ VVANHOC / Mfn: 101008

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; ViÖt Nam
Hß khoan Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 4187tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001620/ TVKHXHHCM / Mfn: 101107

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Hß khoan; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam
Hoµng tö vµ em: TruyÖn dµi / Meggie Pham . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33417/ VVANHOC / Mfn: 100966

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn dµi; ViÖt Nam
H¬amon Bahanar Gi¬l¬ng/ Hµ Giao s.t.; §inh L­u d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001611/ TVKHXHHCM / Mfn: 101097

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ba Na;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
Hïng Kar«: TiÓu thuyÕt / Chu Lai . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33473/ VVANHOC / Mfn: 101012

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc vµ thóc ­íc/ §µo Huy Phông, TrÇn §×nh VÜnh, TrÇn Quang B×nh,....- H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6090/ BTDTHVN / Mfn: 100899

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Thóc ­íc; Th¬; Phó;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa truyÒn thèng;

TØnh Thanh Ho¸; TØnh Ninh ThuËn;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t nh©n vËt må c«i trong truyÖn cæ H'M«ng/ Lª Trung Vò . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001587/ TVKHXHHCM / Mfn: 101058

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Nh©n vËt; TruyÖn cæ tÝch;

D©n téc H'M«ng; ViÖt Nam
Kh¾p Sø Lam cña ng­êi Th¸i ®en: X· Noong Luèng, huyÖn §iÖn Biªn, tØnh §iÖn Biªn / Tßng V¨n H©n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5974/ BTDTHVN / Mfn: 100806

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

H«n lÔ; H¸t ®¸m c­íi; Ng­êi Th¸i ®en; D©n téc Th¸i;

X· Noong Luèng; HuyÖn §iÖn Biªn; TØnh §iÖn Biªn;

ViÖt Nam
Khi thiªn thÇn mÊt ®i ®«i c¸nh: TiÓu thuyÕt / Phong Uyªn . - H. : V¨n häc, 2012. - 367 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33435/ VVANHOC / Mfn: 100948

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Kh«ng cã vua: TËp truyÖn ng¾n / NguyÔn Huy ThiÖp . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33428/ VVANHOC / Mfn: 100958

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Kh«ng sè phËn/ KertÐsz Impre; Gi¸p V¨n Chung d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33431/ VVANHOC / Mfn: 100952

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Hungari
Kim Nham: ChÌo cæ / TrÇn ViÖt Ng÷ s.t., kh¶o cøu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6064/ BTDTHVN / Mfn: 100875

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ChÌo cæ; T¸c phÈm chÌo;

ViÖt Nam
Kón: TiÓu thuyÕt / NguyÔn §×nh Tó . - H. : V¨n häc, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33497/ VVANHOC / Mfn: 101035

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Lµm thÕ nµo ra khái nh÷ng giÊc m¬: TuyÓn truyÖn ng¾n hay B¸o V¨n nghÖ 2010 / §øc HËu, TriÖu V¨n §åi, NguyÔn ThÞ T­ . - H. : Héi Nhµ v¨n; C«ng ty V¨n hãa vµ TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2011 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33421/ VVANHOC / Mfn: 100962

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
L¾ng nghe trong giã/ M¹ch Gia; S¬n Lª d. . - H. : Phô n÷, 2012 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33453/ VVANHOC / Mfn: 100988

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
LÔ héi d©n gian d©n téc Tµy: LÔ héi Lång Thång cña ng­êi Tµy ë L¹ng S¬n. LÔ cÊp s¾c Pôt Tµy / Hoµng V¨n P¸o, Cao ThÞ H¶i . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6077/ BTDTHVN / Mfn: 100887

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; Bµi khÊn;

D©n téc Tµy; TØnh L¹ng S¬n; TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam


LÔ héi th¸ng Ba/ Martin Heidegger, Hoelderlin; Bïi Gi¸ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n hãa Sµi Gßn, 2008 . - 625 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33455/ VVANHOC / Mfn: 100990

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n hãa;

LÔ héi; TriÕt lÝ v¨n hãa; §øc
LÞch sö vµ nghÖ thuËt ca trï/ NguyÔn Xu©n DiÖn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6067/ BTDTHVN / Mfn: 100878

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Ca trï;

LÞch sö ca trï; NghÖ thuËt ca trï; ViÖt Nam


Lolita/ Vladimir Nabokov; D­¬ng T­êng d. . - H. : Héi Nhµ v¨n; H. : C«ng ty cæ phÇn V¨n hãa TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2098/ VVANHOC / Mfn: 101015

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Lèi vµo ®Þa ngôc: TiÓu thuyÕt vÒ lùc l­îng Sigma / James Rollins; §inh ThÕ Léc d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 585 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2097/ VVANHOC / Mfn: 101017

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
LuËt s­ vµ bÞ c¸o: TiÓu thuyÕt trinh th¸m / James Patterson; Thanh V©n d. . - H.: Phô n÷, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33496/ VVANHOC / Mfn: 101032

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt trinh th¸m; Anh


L­în Nµng íi/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001606/ TVKHXHHCM / Mfn: 101096

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
L­în Tµy: L­în Tµy L¹ng S¬n. L­în Sl­¬ng / Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6007/ BTDTHVN / Mfn: 100838

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t l­în; D©n téc Tµy; TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam


MËt m· T©y T¹ng: Cuéc truy t×m kho b¸u ngµn n¨m cña PhËt gi¸o T©y T¹ng. T. 9 / Hµ M· ; Lôc H­¬ng d. . - H. : Héi Nhµ v¨n; Cty V¨n hãa vµ TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2012 . - 704 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33500/T.9/ VVANHOC / Mfn: 101023

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Mo M­êng. T. 1 / Bïi V¨n Nîi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5996/ BTDTHVN / Mfn: 100827

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ; D©n téc M­êng;

TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
M­a duyªn: TËp truyÖn rÊt ng¾n / Tèng V©n Tiªu, LiÔu Ng¹n, Th¹ch §¹i; Ph¹m Tó Ch©u d. . - H. : Phô n÷, 2009 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33329/ VVANHOC / Mfn: 100992

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Trung Quèc
Mét chiÒu d«ng giã: TËp truyÖn ng¾n / Ma V¨n Kh¸ng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33464/ VVANHOC / Mfn: 100980

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Mét tiÓu thuyÕt Ph¸p/ FrÐdÐric Beigbeder; NguyÔn TrÇn Kiªn d. . - H. : V¨n häc, 2011 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33502/ VVANHOC / Mfn: 101018

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
365 ngµy yªu: TruyÖn dµi / §µm Ng©n . - H. : Phô n÷, 2012 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33436/ VVANHOC / Mfn: 100947

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn dµi; ViÖt Nam
Nam Bé nh×n tõ v¨n ho¸, v¨n häc vµ ng«n ng÷/ Vò V¨n Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5953, Vv 5954/ BTDTHVN / Mfn: 100790

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu ng«n ng÷; Bµi viÕt; Nam Bé; ViÖt Nam


N¨m th¸ng nhäc nh»n n¨m th¸ng nhí th­¬ng: Håi ký / Ma V¨n Kh¸ng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 565 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33491/ VVANHOC / Mfn: 101021

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; ViÖt Nam
Nghi lÔ - lÔ héi cña ng­êi Ch¨m vµ ng­êi £ §ª: LÔ héi Rija N­gar cña ng­êi Ch¨m. Nghi lÔ - lÔ héi £ §ª / Ng« V¨n Doanh, Tr­¬ng Bi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 891 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6004/ BTDTHVN / Mfn: 100835

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ;

D©n téc Ch¨m; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Ngµy ®Çu tiªn/ Marc Levy; B¶o Linh d. . - H. : Héi Nhµ v¨n; C«ng ty V¨n hãa vµ TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2011 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33506/ VVANHOC / Mfn: 100997

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
Ng«i nhµ sè 11/ Nguyªn Minh . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33449/ VVANHOC / Mfn: 100970

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Ng­êi mang l¹i ¸i t×nh: Ch©n dung nh÷ng ng­êi næi tiÕng / Nh­ B×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33477/ VVANHOC / Mfn: 101002

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nhµ th¬; Nhµ v¨n; NghÖ sÜ; ViÖt Nam


Ng­êi t×nh phu nh©n s­ tr­ëng: TiÓu thuyÕt / Diªm Liªn Khoa; Vò C«ng Hoan d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33426/ VVANHOC / Mfn: 100960

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Ng­îc chiÒu vun vót/ Joe Ruelle . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33452/ VVANHOC / Mfn: 100991

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p v¨n; ViÖt Nam
Nhµ ¤sin: TËp kÞch / NguyÔn Huy ThiÖp . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33420/ VVANHOC / Mfn: 100963

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÞch; ViÖt Nam
NhËt ký bÝ mËt cña tiÓu th­ Miranda/ Julia Quinn; DiÖu H»ng d. . - H. : Héi Nhµ v¨n; C«ng ty V¨n hãa vµ TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2011 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33450/ VVANHOC / Mfn: 100972

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
NhËt ký tõ thiªn ®­êng/ TiÓu Ni Tö; H­¬ng Ly d. . - H. : V¨n häc, 2011 . - 516 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33468/ VVANHOC / Mfn: 101010

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NhËt kÝ; Trung Quèc
Nhãm sö thi Gi«ng Bahnar/ Phan ThÞ Hång . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6025/ BTDTHVN / Mfn: 100856

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi; TruyÖn cæ tÝch;

D©n téc Bahnar; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi ca gi¸o lý cña ng­êi Dao/ TrÇn H÷u S¬n ch.b. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6075/ BTDTHVN / Mfn: 100885

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Thµnh ng÷; Tôc ng÷; C©u ®è; D©n téc Dao; ViÖt Nam


Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ téc ng­êi Tµy tr¾ng Hµ Giang/ Hoµng ThÞ CÊp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001633/ TVKHXHHCM / Mfn: 101112

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi l­în trèng; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

Ng­êi Tµy tr¾ng; D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
Nh÷ng lèi vÒ Êu th¬/ Ph¹m C«ng LuËn, §Æng NguyÔn §«ng Vy . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 224 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33457/ VVANHOC / Mfn: 100977

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng m¶nh ®êi ®en tr¾ng: TiÓu thuyÕt / NguyÔn Quang LËp . - H. : V¨n häc, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33463/ VVANHOC / Mfn: 100982

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Nh÷ng thµnh tè d©n ca ViÖt Nam - Tr­êng hîp d©n ca HuÕ/ Lª V¨n Ch­ëng . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6071/ BTDTHVN / Mfn: 100881

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; D©n ca;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
N¬i dßng s«ng ch¶y qua: TiÓu thuyÕt / Norman Maclean; Nam An d.; Ng« B¶o Ch©u, Phan ViÖt gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33479/ VVANHOC / Mfn: 101004

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
ë quª ngµy Êy/ Lª lùu . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33487/ VVANHOC / Mfn: 101025

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Phong Sl­/ Ph­¬ng B»ng s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5990/ BTDTHVN / Mfn: 100821

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Th­ t×nh; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Phong Thanh: TiÓu thuyÕt / M¹ch Gia; Xu©n TuÊn d. . - H. : Phô n÷, 2012 . - 584 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33467/ VVANHOC / Mfn: 100984

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Phóc lµnh cña ®Êt/ Knut Hamsun; NguyÔn Thµnh Nh©n d. . - H. : V¨n häc, 2012- 587 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33472/ VVANHOC / Mfn: 101031

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Anh
Ph­îng ¸o tr¾ng: TiÓu thuyÕt. T. 1 / V­¬ng ThÞ Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33415/T.1/ VVANHOC / Mfn: 100967

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Ph­îng ¸o tr¾ng: TiÓu thuyÕt. T. 2 / V­¬ng ThÞ Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 630 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33416/T.2/ VVANHOC / Mfn: 100968

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Pöt Tµy B¾c C¹n: Song ng÷ ViÖt - Tµy / TriÖu Sinh s.t.; Hoµng TuÊn C­ d., gi.th.- H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5975/ BTDTHVN / Mfn: 100807

Tõ kho¸ : V¨n hãa tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi cóng;

D©n téc Tµy; TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Rõng R¨ng tay: TiÓu thuyÕt kinh dÞ / Carrie Ryan; Di Li d. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33499/ VVANHOC / Mfn: 101034

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt kinh dÞ; Mü
S«ng l¹c ®­êng vÒ: TiÓu thuyÕt / Vò §øc Sao BiÓn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 468 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33476/ VVANHOC / Mfn: 101003

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Sèng xanh: Nh÷ng c¶m nhËn ng¾n vÒ m«i tr­êng vµ lèi sèng ë ViÖt Nam hiÖn nay / Ng« ThÞ Gi¸ng Uyªn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33495/ VVANHOC / Mfn: 101030

Tõ kho¸ : Lèi sèng; Ghi chÐp v¨n häc; V¨n hãa;

M«i tr­êng; ViÖt Nam
Sö thi Raglai vµ M'N«ng/ NguyÔn ThÕ Sang, Chamaliaq TiÎnq, §iÓu K©u,... . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5994/ BTDTHVN / Mfn: 100825

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Raglai; D©n téc M'N«ng; ViÖt Nam


Sö thi thÇn tho¹i M'N«ng. Q. 2 / §ç Hång Kú, §iÓu K©u . - H. : Thêi ®¹i, 2012.- 893 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6070/ BTDTHVN / Mfn: 100880

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M'N«ng; ViÖt Nam


Sù Èn khuÊt cña sè phËn/ Nh­ B×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33454/ VVANHOC / Mfn: 100978

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Sù cùc ®oan ®¸ng yªu/ Phan ThÞ Thanh Nhµn . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001343/ TVKHXHHCM / Mfn: 101072

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÞch sö v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; Th¬; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


Sù tÝch c¸c bµ Thµnh hoµng lµng/ §ç ThÞ H¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012.- 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5969/ BTDTHVN / Mfn: 100801

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sù tÝch; ViÖt Nam


T¸c phÈm §Æng Hµnh vµ Bµn §¹i Héi: TruyÖn th¬ cña ng­êi Dao ë Thanh Hãa = T»ng S'hÞ Thªnh PiÒn T¹ui / TrÇn ThÞ Dâi, TriÖu Phóc Xu©n, TriÖu ThÞ Nga . - H. : V¨n hãa Th«ng tin, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001540/ TVKHXHHCM / Mfn: 101060

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Dao; ViÖt Nam


Tang lÔ cæ truyÒn c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam: Tang lÔ cña ng­êi M'N«ng RL¨m ë U«n Dlei, thÞ trÊn Liªn S¬n, huyÖn Lak, tØnh Dak Lak. Nghi lÔ tang ma cæ truyÒn ng­êi Cao Lan. Tang lÔ cña ng­êi Th¸i tr¾ng / Y Tuyn Bing, Lª Mai Oanh, L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 631tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6003/ BTDTHVN / Mfn: 100834

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ; Bµi cóng;

Ng­êi M'N«ng RL¨m; Ng­êi Cao Lan;

Ng­êi Th¸i tr¾ng; ViÖt Nam


T¹p v¨n tuyÓn chän/ NguyÔn ViÖt Hµ . - H. : V¨n häc, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33419/ VVANHOC / Mfn: 100964

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p v¨n; ViÖt Nam
ThÕ giíi C: TiÓu thuyÕt / Vò LËp NhËt . - TP. Hå ChÝ Minh : , Nxb. TrÎ . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33429/ VVANHOC / Mfn: 100957

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Thiªn nhiªn trong ca dao tr÷ t×nh ®ång b»ng B¾c Bé/ §Æng ThÞ DiÖu Trang . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001610/ TVKHXHHCM / Mfn: 101094

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; §ång b»ng B¾c Bé;

ViÖt Nam
Thiªn t×nh sö d©n téc M«ng §ó vµ ®ång dao d©n téc Tµy/ Hoµng ThÞ Cµnh, Hoµng ThÞ Thoa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6019/ BTDTHVN / Mfn: 100850

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t; §ång dao; Ng­êi M«ng §ó; D©n téc M«ng;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Th¬ ca d©n gian cña ng­êi Nguån/ Vâ Xu©n Trang, §inh Thanh Dù . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5991/ BTDTHVN / Mfn: 100822

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

D©n ca; Thµnh ng÷; Tôc ng÷; C©u ®è; H¸t s¾c bïa;

H¸t chóc trß; Ng­êi Nguån; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Thêi b¹c tr¾ng: TiÓu thuyÕt / V­¬ng TiÓu Ba; Lª Thanh Dòng d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 435 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33471/ VVANHOC / Mfn: 101007

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Thêi lo¹n: TiÓu thuyÕt / Lª Lùu . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33488/ VVANHOC / Mfn: 101024

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
T×m hiÓu vÒ c©u ®è ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001603,LSS1001598/TVKHXHHCM/Mfn: 101044

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; C©u ®è;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; ViÖt NamT×nh/ T«n ThÊt Lan . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n hãa Sµi Gßn, 2008 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33462/ VVANHOC / Mfn: 100981

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
T×nh ca xóc c¶m: TiÓu thuyÕt / Camille Laurens; TrÞnh Thu Hång d. . - H. : Phô n÷, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33469/ VVANHOC / Mfn: 101009

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
T×nh yªu bªn tr¸i/ Liªn T©m; NguyÔn Thu Ph­¬ng d. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33490/ VVANHOC / Mfn: 101022

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
T×nh yªu kh«ng mËt m·: TiÓu thuyÕt / Kinh Hång; §Æng ThÞ V©n Anh d. . - H. : Phô N÷, 2011 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33474/ VVANHOC / Mfn: 101013

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
T×nh yªu kh«ng trèn ch¹y: TiÓu thuyÕt / Kinh Hång; §Æng ThÞ V©n Anh d. . - H.: Phô n÷, 2012 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33433/ VVANHOC / Mfn: 100950

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
T×nh yªu nång ch¸y: TiÓu thuyÕt / S¸i CÇn CÇn; H­¬ng Ly d. . - H. : Phô n÷, 2011 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33498/ VVANHOC / Mfn: 101027

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
TÝnh d©n téc vµ tÝnh hiÖn ®¹i trong v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001280,LSS1001281/TVKHXHHCM/ Mfn: 101077

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n hãa; TÝnh d©n téc; TÝnh hiÖn ®¹i;

V¨n häc nghÖ thuËt; LÝ luËn v¨n häc; ViÖt Nam


T«i thÊy hoa vµng trªn cá xanh: TruyÖn dµi / NguyÔn NhËt ¸nh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33425/ VVANHOC / Mfn: 100954

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn dµi; ViÖt Nam
Tr¸i tim chã/ Mikhail Bulgakov; §oµn Tö HuyÕn d. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n hãa ng«n ng÷ §«ng T©y, 2011 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33459/ VVANHOC / Mfn: 100986

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Nga
Tr¹i hoa ®á: TiÓu thuyÕt trinh th¸m kinh dÞ / Di Li . - In lÇn 3 . - H. : V¨n häc, 2011 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33482/ VVANHOC / Mfn: 101006

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt trinh th¸m; ViÖt Nam


Trªn ®­êng t×m vÒ Quan hä/ TrÇn Linh Quý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6065/ BTDTHVN / Mfn: 100876

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n hãa d©n gian;

H¸t quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
TriÖu phó khu æ chuét/ Vikas Swarup; NguyÔn BÝch Lan d. . - H. : V¨n häc; C«ng ty cæ phÇn V¨n hãa TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2011 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33480/ VVANHOC / Mfn: 101014

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ên §é
Truyªn cæ thµnh §å Bµn - vÞnh ThÞ N¹i/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5978/ BTDTHVN / Mfn: 100810

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; Thµnh §å Bµn; VÞnh ThÞ N¹i;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
TruyÒn kú m¹n lôc/ NguyÔn D÷; Tróc Khª Ng« V¨n TriÖn d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33427/ VVANHOC / Mfn: 100959

Tõ kho¸ : V¨n häc trung ®¹i; TruyÖn lÞch sö; ViÖt Nam
TruyÖn c¸c n÷ thÇn ViÖt Nam/ §ç ThÞ H¶o, Mai ThÞ Ngäc Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5968/ BTDTHVN / Mfn: 100800

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn thÇn tho¹i; ViÖt Nam


TruyÖn cæ c¸c d©n téc T©y Nguyªn: TruyÖn cæ Giarai. TruyÖn cæ £ §ª. TruyÖn cæ M'n«ng. TruyÖn cæ Bana Kriªm / Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6002/ BTDTHVN / Mfn: 100833

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ; D©n téc Gia Rai; D©n téc £ §ª;

D©n téc M'N«ng; D©n téc Bana Kriªm;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam


TruyÖn cæ Ch¨m/ Tr­¬ng HiÕn Mai, NguyÔn ThÞ B¹ch Cóc, Sö V¨n Ngäc, Tr­¬ng T«n s.t., b.d. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6074/ BTDTHVN / Mfn: 100884

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ; D©n téc Ch¨m


TruyÖn cæ d©n gian ViÖt Nam tuyÓn chän/ Hoµng QuyÕt . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 1167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6016/ BTDTHVN / Mfn: 100847

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; ViÖt Nam


TruyÖn cæ Raglai/ Chamaliaq Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001604/ TVKHXHHCM / Mfn: 101043

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gia;

TruyÖn cæ; D©n téc Raglai; ViÖt Nam


TruyÖn cæ Tµ ¤i/ TrÇn NguyÔn Kh¸nh Phong, NguyÔn ThÞ Söu . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6027/ BTDTHVN / Mfn: 100858

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Tµ ¤i; MiÒn Trung; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 1 : V¨n xu«i / Bïi ThiÖn s.t, b.s. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001570/ TVKHXHHCM / Mfn: 101051

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 2 : TruyÖn th¬ / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001551/ TVKHXHHCM / Mfn: 101071

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc;

TruyÖn th¬; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian Tµy - Nïng Cao B»ng/ NguyÔn Thiªn Tø, Hoµng ThÞ NhuËn, N«ng VÜnh Tu©n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6031/ BTDTHVN / Mfn: 100862

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn d©n gian; TruyÖn th¬; Then B¸ch ®iÓu;

D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


TruyÖn kÓ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn s.t., d., b.s. .- H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 669 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001552/ TVKHXHHCM / Mfn: 101069

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; Cæ tÝch; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


TruyÖn ng¾n 12 t¸c gi¶/ KiÖt TÊn, L÷ KiÒu, KhuÊt §Èu . - H. : Thanh niªn, 2011. - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33257/ VVANHOC / Mfn: 100994

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n cùc hay Trung Quèc/ D­¬ng HiÓu MÉn, Qu¸ch L©m t.s.; Mai H­¬ng b.d. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33492/ VVANHOC / Mfn: 101019

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Trung Quèc
TruyÖn ng¾n ®Æc s¾c vÒ ng­êi lÝnh/ NguyÔn Quang Vinh, Anh §øc, B¶o Ninh . H. : Thanh niªn, 2011 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33430/ VVANHOC / Mfn: 100953

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hay 2010 - 2011/ Ma V¨n Kh¸ng, NguyÔn ThÞ Liªn T©m, §ç ThÞ Hång V©n . - H. : V¨n häc, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33456/ VVANHOC / Mfn: 100976

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hiÖn thùc 1930 - 1945: TuyÓn chän / Nam Cao, Bïi HiÓn, T« Hoµi. H. : V¨n häc, 2009 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33423/ VVANHOC / Mfn: 100956

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n n÷ 2000 - 2010. - H. : Phô n÷, 2010 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33258/ VVANHOC / Mfn: 100993

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n Trung Quèc ®­îc gi¶i th­ëng v¨n häc Lç TÊn/ Tr× Lîi, Tr× Tö KiÕn, TÊt Phi Vò; Trinh B¶o d. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33284/ VVANHOC / Mfn: 100995

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Trung Quèc
TruyÖn ng¾n VÖ TuÖ/ VÖ TuÖ; V­¬ng Méng B­u d. . - H. : V¨n häc, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33434/ VVANHOC / Mfn: 100949

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Trung Quèc

TruyÖn th¬ ng­êi Dao Kh©u ë S×n Hå - Lai Ch©u/ TÈn Kim Phu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6015/ BTDTHVN / Mfn: 100846

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ; TruyÖn th¬;

Ng­êi Dao Kh©u; D©n téc Dao; HuyÖn S×n Hå;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Tôc ng÷ ca dao H­ng Yªn/ Vò TiÕn Kú ch.b.; NguyÔn §øc Can b.s. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001599/ TVKHXHHCM / Mfn: 101104

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


Tôc ng÷ Th¸i: Gi¶i nghÜa / Qu¸n Vi Miªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi; D©n trÝ, 2010 . - 713 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001635/ TVKHXHHCM / Mfn: 101102

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


TuyÓn tËp Vò Träng Phông/ NguyÔn §¨ng M¹nh, TrÇn H÷u T¸ s.t., t.ch. . - H. : V¨n häc, 2011 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2096/ VVANHOC / Mfn: 100974

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Tµy - Nïng ë Cao B»ng: C«ng tr×nh xuÊt b¶n theo dù ¸n v¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam 2009 / TriÖu ThÞ Mai . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6024/ BTDTHVN / Mfn: 100855

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; V¨n hãa truyÒn thèng; Nghi lÔ;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi cóng; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 487 tr.Ký hiÖu kho : LSS1001625/ TVKHXHHCM / Mfn: 101106

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

§ång Th¸p M­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian x· TÞnh Khuª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001602/ TVKHXHHCM / Mfn: 101114

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 1 : Ca dao vµ ®ång dao / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 1011 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5965/ BTDTHVN / Mfn: 100797

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao; §ång dao;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 2 : TruyÖn kÓ d©n gian xø NghÖ / Ninh ViÕt Giao- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 1011 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5966/ BTDTHVN / Mfn: 100798

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; TruyÖn cæ tÝch; TØnh NghÖ An;

TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 3 : TruyÖn c­êi vµ giai tho¹i / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5967/ BTDTHVN / Mfn: 100799

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn c­êi; Giai tho¹i; TØnh NghÖ An;

TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 4 : H¸t ph­êng v¶i vµ chÌo tuång cæ / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 842 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6012/ BTDTHVN / Mfn: 100843

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t ph­êng v¶i; ChÌo cæ; Tuång cæ;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 8 : VÌ nghÒ nghiÖp / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6013/ BTDTHVN / Mfn: 100844

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; VÌ nghÒ nghiÖp; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TØnh;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 9 : VÌ t×nh yªu trai g¸i / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6014/ BTDTHVN / Mfn: 100845

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

VÌ t×nh yªu; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 13 : VÌ ®Êu tranh trong lµng x· / Ninh ViÕt Giao- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 609 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5964/ BTDTHVN / Mfn: 100796

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; H¸t vÌ; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n häc miÒn Nam lôc tØnh. T. 2 : V¨n häc H¸n N«m thêi khai më vµ x©y dùng ®Êt míi / NguyÔn V¨n HÇu . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33475/T.2/ VVANHOC / Mfn: 101011

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÞch sö v¨n häc;

V¨n häc H¸n N«m; Cæ ®¹i; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n häc Mü/ Lª Huy B¾c; §Æng Anh §µo gi.th . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2010 . - 513 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001135/ TVKHXHHCM / Mfn: 101081

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÞch sö v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

ViÖt Nam; Mü
V¾ng mÆt: TiÓu thuyÕt / §ç PhÊn . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33481/ VVANHOC / Mfn: 101005

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
VÌ, c©u ®è, ®ång dao c¸c d©n téc Th¸i, Nïng, Tµy: VÌ, c©u ®è d©n téc Th¸i. §ång dao Nïng. §ång dao Tµy / V­¬ng ThÞ MÝn, N«ng Hång Th¨ng, Hoµng ThÞ Cµnh . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6091/ BTDTHVN / Mfn: 100900

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

C©u ®è; §ång dao; D©n téc Th¸i; D©n téc Nïng;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam
VÝ giao duyªn: Nam n÷ ®èi ca / NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6069/ BTDTHVN / Mfn: 100879

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; VÝ; H¸t vÝ; VÝ giao duyªn;

ViÖt Nam
Vøt bá anh lµ ®iÒu dòng c¶m nhÊt/ Nh©n Gian TiÓu Kh¶; H­¬ng Ly d. . - H. : V¨n häc, 2011 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33501/ VVANHOC / Mfn: 101000

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc


Xªn ph¾n bÎ = Cóng chÐm dª / L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 981 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5984/ BTDTHVN / Mfn: 100815

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ chÐm dª;

LÔ c¾t tiÒn duyªn; Bµi th¬ cóng thÇn;

D©n téc Th¸i; ViÖt Nam
X¬ Carie/ Theodore Dreiser; Thanh V©n d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33494/ VVANHOC / Mfn: 101033

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
X­êng trai g¸i d©n téc M­êng/ Bïi ChÝ H¨ng s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5989/ BTDTHVN / Mfn: 100820

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; X­êng; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


YÕu tè thÇn kú trong truyÒn thuyÕt vµ truyÖn cæ tÝch ng­êi ViÖt ë Nam Trung Bé/ NguyÔn §Þnh . - H. : KHXH, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001608/ TVKHXHHCM / Mfn: 101115

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ tÝch; Nam Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam

X· héi häc

A Companion to the Anthropology of Education/ Bradley A.U. Levinson, Mica Pollock . - Malden : Wiley-Blackwell, 2011 . - 572 p.

Ký hiÖu kho : LL 724 / VDANTOC / Mfn: 100933

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc gi¸o dôc; Nh©n häc øng dông;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc; B×nh ®¼ng x· héi; Mü


A Reader in Medical Anthropology: Theo retical Trajectories, Emergent Realities / Byron J. Good, Michael M.J. Fischer, Sarah S.Willen ed. . - Malden : Blackwell, 2010 . - 559 p.

Ký hiÖu kho : LL 711/ VDANTOC / Mfn: 100939

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc y tÕ; Søc khoÎ;

BÖnh tËt; C«ng nghÖ sinh häc; Mü


Biological Anthropology/ Michael Alan Park . - 6th ed. . - Boston : McGraw Hill, 2010 . - 451 p.

Ký hiÖu kho : LL 713 / VDANTOC / Mfn: 100934

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nguån gèc loµi ng­êi; TiÕn hãa;

§a d¹ng sinh häc; Nh©n häc sinh häc; Mü
Core Concepts in Cultural Anthropology/ Robert H. Lavenda, Emily A. Schultz. - 4th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 258 p.

Ký hiÖu kho : LV 414/ VDANTOC / Mfn: 100938

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc v¨n ho¸; Nh©n häc chÝnh trÞ;

Nh©n häc kinh tÕ; H«n nh©n; Gia ®×nh;

Toµn cÇu hãa; Mü
How do children fare in the new Millennium: Initial findings from Vietnam/ Le Thuc Duc, Nguyen Thang, Nguyen Van Tien . - Oxford : University of Oxford, 2011 . - 74 p.

Ký hiÖu kho : LL 720 / VDANTOC / Mfn: 100946

Tõ kho¸ : TrÎ em; X· héi trÎ em; TrÎ em nghÌo;

§iÒu kiÖn sèng; ViÖt Nam


The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology/ Alan Barnard, Jonathan Spencer . - 2 nd ed. . - N.Y. : Routledge, 2010 . - 242 p.

Ký hiÖu kho : LL 707/ VDANTOC / Mfn: 100931

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc v¨n hãa;

Nh©n häc x· héi; B¸ch khoa toµn th­; Mü


The Social Anthropology of Radcliffe-Brown/ Adam Kuper . - N.Y. : Routledge & Kegan Paul, 2010 . - 296 p.

Ký hiÖu kho : LV 425/ VDANTOC / Mfn: 100940

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc x· héi; CÊu tróc x· héi;

Dßng hä; H«n nh©n gia ®×nh


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VV1989/ VDNA / Mfn: 101181

Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng; ViÖc lµm;

B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


B¸o c¸o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ ph¸t triÓn Trung Quèc - 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc (1978-2008): S¸ch tham kh¶o / Tr©u §«ng §µo ch.b.; Lª Quang L©m d.; TrÇn Khang h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 817 tr.

Ký hiÖu kho : VV1993/ VDNA / Mfn: 101185

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi; Thµnh tùu kinh tÕ;

1978-2008; Trung Quèc


B¶y ®¹i xu h­íng 2010: Sù v­¬n lªn cña Chñ nghÜa T­ b¶n cã ý thøc / Patricia Aburdene; NguyÔn Xu©n Hång d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : V 2532/ VCHAUAU / Mfn: 100913

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Xu h­íng kinh tÕ; Chñ nghÜa t­ b¶n; 2010
C¸c quy t¾c cña ph­¬ng ph¸p x· héi häc/ Ðmile Durkheim; §inh Hång Phóc d.- H. : Tri thøc, 2012 . - 314 tr., 20cm

Ký hiÖu kho : Vv 5947, Vv 5948/ BTDTHVN / Mfn: 100787

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; Ph­¬ng ph¸p x· héi häc;

HiÖn t­îng x· héi; Lo¹i h×nh x· héi


ChiÕn l­îc gi¶m nghÌo: C¸c c¸ch tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p luËn vµ liªn ngµnh ngµy 18 ®Õn 26 th¸ng 9 n¨m 2009. Khãa häc Tam §¶o / StÐphane LagreÐ b.t. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 618 tr.

Ký hiÖu kho : VV1982, VV1999/ VDNA / Mfn: 101174

Tõ kho¸ : X· hé häc nghÌo ®ãi; NghÌo ®ãi; Ph¸t triÓn x· héi;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; An sinh x· héi; Di c­;

ChiÕn l­îc gi¶m nghÌo; ThÕ giíitải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương