S¸ch míi sè 02/2013


§Æc s¶n vµ Èm thùc Hµ T©y - Qu¶ng B×nh - Héi Antải về 0.62 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.62 Mb.
#37
1   2   3   4   5   6
§Æc s¶n vµ Èm thùc Hµ T©y - Qu¶ng B×nh - Héi An/ §Æng V¨n Tu, Yªn Giang, NguyÔn V¨n T¨ng,... s.t., gi.th. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6081/ BTDTHVN / Mfn: 100891

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n hãa Èm thùc; Èm thùc d©n gian;

Mãn ¨n; Hµ Néi; Héi An; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : Thanh niªn, 2011- 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6032/ BTDTHVN / Mfn: 100863

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n hãa x· héi;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§×nh lµng §µ N½ng/ Hå TÊn TuÊn ch.b.; Lª Xu©n Th«ng, §inh ThÞ Toan b.s. . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2012 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6034, Vv 6035/ BTDTHVN / Mfn: 100865

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n hãa;

§×nh lµng; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þnh gi¸ m«i tr­êng: Kinh tÕ häc v× t­¬ng lai bÒn v÷ng / David Glover; Bïi Dòng ThÓ, Lª T« Minh T©n, Lª §«ng Nghi d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Hãa, 2010 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001557,LSS1001558/TVKHXHHCM/Mfn: 101052

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Kinh tÕ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
§ång chÝ Tr­êng Chinh víi b¸o chÝ/ NguyÔn Thµnh . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2010 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001349/ TVKHXHHCM / Mfn: 101078

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; C«ng t¸c b¸o chÝ; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam
Gi¸ trÞ v¨n ho¸ Khmer vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long: S¸ch tham kh¶o / Huúnh Thanh Quang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5951, Vv 5952/ BTDTHVN / Mfn: 100789

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Gi¸ trÞ v¨n hãa; D©n téc Khmer;

§ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Hµ Néi trong con m¾t ng­êi n­íc ngoµi: S¸ch tham kh¶o / Phan Ngäc Liªn, Bïi ThÞ Thu Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001292,LSS1001293/TVKHXHHCM/Mfn: 101076

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n hãa truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


H×nh t­îng vµ t¹o h×nh trong v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ §inh Hång H¶i, TrÇn Gia Linh, Lª C­êng . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6083/ BTDTHVN / Mfn: 100894

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n hãa truyÒn thèng;

H×nh t­îng nghÖ thuËt; NghÖ thuËt t¹o h×nh;

ViÖt Nam
Hån quª xø V¹n/ Vâ Khoa Ch©u, NguyÔn ViÕt Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001573/ TVKHXHHCM / Mfn: 101057

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; HuyÖn V¹n Ninh; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch n¨m 2009/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VV1940/ VDNA / Mfn: 101133

Tõ kho¸ : Du lÞch; §iÒu tra du lÞch; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; Kh¸ch du lÞch; Kh¸ch quèc tÕ;

Kh¸ch trong n­íc; 2009; ViÖt Nam
Kû yÕu héi th¶o khoa häc lÔ héi ®Òn Cên, tôc thê tø vÞ th¸nh n­¬ng víi v¨n ho¸ biÓn ë ViÖt Nam: T¹i x· Quúnh Ph­¬ng, ngµy 15-16 th¸ng 6 n¨m 2009 / Ninh ViÕt Giao, TrÇn ThÞ An, NguyÔn Xu©n §øc . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2010 . - 370tr., 2tr. ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 5999/ BTDTHVN / Mfn: 100830

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ héi;

Tôc thê cóng; V¨n hãa biÓn; X· Quúnh Ph­¬ng;

HuyÖn Quúnh L­u; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Lµm d©u n¬i ®Êt kh¸ch: Tr¶i nghiÖm v¨n ho¸ cña nh÷ng ng­êi phô n÷ ViÖt Nam lÊy chång Trung Quèc ë V¹n VÜ (§«ng H­ng, Qu¶ng T©y, Trung Quèc)/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6020/ BTDTHVN / Mfn: 100851

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Giao tiÕp x· héi; H«n nh©n gia ®×nh; Lµng V¹n VÜ;

Thµnh phè §«ng H­¬ng; TØnh Qu¶ng T©y; Trung Quèc
LÔ héi d©n gian ë Thõa Thiªn HuÕ/ T«n ThÊt B×nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001580/ TVKHXHHCM / Mfn: 101117

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n hãa; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

TØnhThõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
LÔ héi th¸ng Ba/ Martin Heidegger, Hoelderlin; Bïi Gi¸ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n hãa Sµi Gßn, 2008 . - 625 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33455/ VVANHOC / Mfn: 100990

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n hãa;

LÔ héi; TriÕt lÝ v¨n hãa; §øc


M¾m pråhèc vµ nh÷ng mãn ¨n chÕ biÕn tõ m¾m Pråhèc/ TrÇn Dòng . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6033/ BTDTHVN / Mfn: 100864

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n hãa Èm thùc; Mãn ¨n; M¾m;

M¾m Prå hèc; D©n téc Khmer; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


Nam Bé nh×n tõ v¨n ho¸, v¨n häc vµ ng«n ng÷/ Vò V¨n Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5953, Vv 5954/ BTDTHVN / Mfn: 100790

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu ng«n ng÷; Bµi viÕt; Nam Bé; ViÖt Nam


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001582/ TVKHXHHCM / Mfn: 101113

Tõ kho¸ : V¨n hãa truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn;

ViÖt Nam
Nhµ b¸o viÕt vÒ nghÒ b¸o. - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ; Thêi b¸o Kinh tÕ Sµi Gßn, 2009 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001335/ TVKHXHHCM / Mfn: 101086

Tõ kho¸ : Nhµ b¸o; B¸o chÝ; C«ng t¸c b¸o chÝ;

Vai trß b¸o chÝ; ViÖt Nam


Nh÷ng chuyÓn ®æi ®· ban hµnh vµ qua thùc tÕ: Tõ cÊp ®é toµn cÇu ®Õn ®Þa ph­¬ng: C¸c c¸ch tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p luËn, liªn ngµnh vµ ph¶n biÖn / StÐphane LagreÐ b.t. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : VV1980, VV1981, VV2000/ VDNA / Mfn: 101173

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn;

§iÒu tra x· héi häc; Khãa häc Tam §¶o;

2010; ViÖt Nam
Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : VV1956/ VDNA / Mfn: 101148

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n hãa; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Hãa/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 385 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001630/ TVKHXHHCM / Mfn: 101105

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; Di tÝch v¨n hãa;

Lµng cæ; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : VV1963/ VDNA / Mfn: 101156

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; Niªn gi¸m; 2010; ThÕ giíi


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VV1964/ VDNA / Mfn: 101157

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009; ViÖt Nam


PhËt gi¸o trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5949, Vv 5950/ BTDTHVN / Mfn: 100788

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; V¨n hãa tinh thÇn; ViÖt Nam
Phong trµo Duy T©n víi sù chuyÓn biÕn cña v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX/ §ç ThÞ Minh Thuý, NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : V 2553/ VCHAUAU / Mfn: 100928

Tõ kho¸ : Phong trµo Duy T©n; §æi míi t­ duy;

V¨n ho¸ t­ t­ëng; LÞch sö v¨n hãa;

ThÕ kØ 20; ViÖt Nam
TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n Hße . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001626/ TVKHXHHCM / Mfn: 101046

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n hãa tinh thÇn;

V¨n hãa d©n gian; Tôc sinh ®Î; H«n lÔ; Tang lÔ;

Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
TÕt cæ truyÒn ng­êi ViÖt/ Lª Trung Vò ch.b.; Lª V¨n Kú, NguyÔn H­¬ng Liªn, Lª Hång Lý b.s. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6084/ BTDTHVN / Mfn: 100895

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÕt; TÕt cæ truyÒn;

TÕt Nguyªn ®¸n; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

ViÖt Nam
Theo vÕt ch©n nh÷ng ng­êi khæng lå: T©n Guyliv¬ phiªu l­u ký vÒ c¸c lý thuyÕt v¨n ho¸ / §ç Lai Thuý b.s., gi.th.; ThiÖu BÝch H­êng, §µo Mai Trang, NguyÔnThÞ Kim Loan d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6038, Vv 6039/ BTDTHVN / Mfn: 100867

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n hãa;

Ph©n tÝch v¨n hãa; Héi nhËp x· héi; TiÕp nhËn v¨n hãa


T×m hiÓu v¨n ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n ViÖt Nam/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5957, Vv 5958/ BTDTHVN / Mfn: 100792

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

V¨n minh n«ng nghiÖp; N«ng d©n; V¨n hãa lóa n­íc;

V¨n hãa lµng x·; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
TÝnh d©n téc vµ tÝnh hiÖn ®¹i trong v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 639 tr.Ký hiÖu kho : LSS1001280,LSS1001281/TVKHXHHCM/Mfn: 101077

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n hãa; TÝnh d©n téc; TÝnh hiÖn ®¹i;

V¨n häc nghÖ thuËt; LÝ luËn v¨n häc; ViÖt Nam


TrÇu Cau - Nguyªn NhÊt Th­: TriÕt thuyÕt ViÖt Nam / NguyÔn Ngäc Ch­¬ng .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6040, Vv 6041/ BTDTHVN / Mfn: 100868

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n téc; V¨n hãa TrÇu Cau; Gi¸ trÞ triÕt häc;

Gi¸ trÞ lÞch sö; Gi¸ trÞ ®¹o lÝ; ViÖt Nam


TrÇu Cau - ViÖt ®iÖn th­/ NguyÔn Ngäc Ch­¬ng . - In lÇn 3 . - H. : KHXH, 2009. - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6042, Vv 6043/ BTDTHVN / Mfn: 100869

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Nghiªn cøu v¨n hãa;

V¨n hãa trÇu cau; ViÖt Nam häc; ViÖt Nam


Trß ch¬i d©n gian. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5993/ BTDTHVN / Mfn: 100824

Tõ kho¸ : Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian; Trß ch¬i trÎ em;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001628/ TVKHXHHCM / Mfn: 101101

Tõ kho¸ : V¨n hãa tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Th¬ ®¸m c­íi;

H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt NamVµi nÐt vÒ v¨n ho¸ lµng/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 800 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6011/ BTDTHVN / Mfn: 100842

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

V¨n hãa lµng; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Tôc lÖ; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña d©n téc M­êng vµ d©n téc Kh¬ Mó/ Hoµng Anh Nh©n, Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6080/ BTDTHVN / Mfn: 100890

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc M­êng; D©n téc Kh¬ Mó;

TØnh Hßa B×nh; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc d©n gian/ Lß Ngäc Duyªn, §ç Duy V¨n, §oµn ViÖt Hïng s.t.. H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 728 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6008/ BTDTHVN / Mfn: 100839

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n hãa Èm thùc;

Èm thùc d©n gian; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi S¸n D×u/ DiÖp Trung B×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5995/ BTDTHVN / Mfn: 100826

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

D©n téc S¸n D×u; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc trong lÔ héi truyÒn thèng ViÖt Nam: Kh¶o cøu phong tôc vµ tri thøc d©n gian vÒ cç, lÔ vËt trong lÔ tÕt, lÔ héi ViÖt Nam / NguyÔn Quang Lª s.t., gi.th. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6079/ BTDTHVN / Mfn: 100889

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ vËt; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ HuÕ, Huúnh ThÞ Dung, NguyÔn Thu Hµ . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6072/ BTDTHVN / Mfn: 100882

Tõ kho¸ : Èm thùc; Mãn ¨n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ch©u ¢u: LÞch sö, thµnh tùu, hÖ gi¸ trÞ / L­¬ng V¨n KÕ . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV1955/ VDNA / Mfn: 101149

Tõ kho¸ : V¨n hãa; Nghiªn cøu v¨n hãa; Gi¸ trÞ v¨n hãa;

B¶n s¾c v¨n hãa; Ch©u ¢u
V¨n ho¸ d©n gian Hoµ Vang/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6029/ BTDTHVN / Mfn: 100860

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÒ thñ c«ng; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; HuyÖn Hßa Vang;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 5 : V¨n ho¸ Èm thùc / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6066/ BTDTHVN / Mfn: 100877

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; §å uèng;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n hãa d©n gian d©n téc Tµ - ¤ih, huyÖn A L­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001597/ TVKHXHHCM / Mfn: 101056

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; LÔ héi; V¨n nghÖ d©n gian;

D©n téc Tµ ¤i; HuyÖn A L­íi; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè huyÖn Yªn LËp, tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn, §oµn H¶i H­ng, TrÇn Quang Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.Ký hiÖu kho : LSS1001623/ TVKHXHHCM / Mfn: 101099

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè;

HuyÖn Yªn LËp; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 2 : Lêi ¨n tiÕng nãi / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001591/ TVKHXHHCM / Mfn: 101063

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; V¨n hãa giao tiÕp;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n hãa d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001590/ TVKHXHHCM / Mfn: 101064

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; LÞch sö v¨n hãa; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam

V¨n hãa d©n gian Tµy, Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001617/ TVKHXHHCM / Mfn: 101110

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
V¨n hãa d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001625/ TVKHXHHCM / Mfn: 101106

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

§ång Th¸p M­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n hãa d©n gian x· TÞnh Khuª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001602/ TVKHXHHCM / Mfn: 101114

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÒ truyÒn thèng; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng. H. : Lao ®éng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6022/ BTDTHVN / Mfn: 100853

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §å gèm; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Lµng gèm; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


V¨n hãa lµng truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001554/ TVKHXHHCM / Mfn: 101055

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa truyÒn thèng;

V¨n hãa lµng x·; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Ng­êi Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n hãa Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001596/ TVKHXHHCM / Mfn: 101054

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; LÞch sö v¨n hãa; B¶o tån v¨n hãa;

D©n téc Raglai; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
V¨n hãa truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001588/ TVKHXHHCM / Mfn: 101050

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; V¨n hãa truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n ca; D©n téc thiÓu sè;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.Ký hiÖu kho : V 2544/ VCHAUAU / Mfn: 100911

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n hãa lµng x·; V¨n hãa gia ®×nh;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : VV1992/ VDNA / Mfn: 101184

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n hãa vËt chÊt; V¨n minh;

Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


ViÖc phông thê S¬n Tinh ë Hµ T©y b¶n chÊt vµ nguån gèc/ Lª ThÞ HiÒn . - H.: KHXH, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001605/ TVKHXHHCM / Mfn: 101042

Tõ kho¸ : V¨n hãa truyÒn thèng; Di tÝch v¨n hãa;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa tinh thÇn; Thê cóng;

Thê S¬n Tinh; LÔ héi; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam

V¨n häc
Ai ®· ¨n hÕt nh÷ng c©y Sing-a ngµy Êy? / Park Wan-Suh; NguyÔn LÖ Thu d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33478/ VVANHOC / Mfn: 101001

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Hµn Quèc
Aquarius hay lµ ChuyÖn d©n gian ë thêi ®¹i chóng ta/ §øc Hoµng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33461/ VVANHOC / Mfn: 100983

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam

Bµi chßi xø Qu¶ng/ §inh ThÞ Hùu, Tr­¬ng §×nh Quang s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5983/ BTDTHVN / Mfn: 100814

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Bµi chßi;T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; MiÒn Trung; ViÖt Nam
B¶n n¨ng/ Mitsuyo Kakuta; Thôc Nhi, Song Thu d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33465/ VVANHOC / Mfn: 100979

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; NhËt B¶n
B¸nh mú th¬m cµ phª ®¾ng/ Ng« ThÞ Gi¸ng Uyªn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33432/ VVANHOC / Mfn: 100951

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
B¹n v¨n/ NguyÔn Quang LËp . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33424/ VVANHOC / Mfn: 100955

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
B¹n v¨n ngoµi vïng phñ sãng: Bót ký / Hoµng Minh T­êng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33504/ VVANHOC / Mfn: 100996

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót kÝ; ViÖt Nam
BÕn bê: TiÓu thuyÕt / Ma V¨n Kh¸ng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33503/ VVANHOC / Mfn: 100999

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
BÝ mËt cña Naoko/ Higashino Keigo; Uyªn ThiÓm, Tr­¬ng Thïy Lan d. . - H. : Thêi ®¹i; C«ng ty V¨n hãa vµ TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2010 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33447/ VVANHOC / Mfn: 100973

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; NhËt
BiÓu tr­ng trong tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ NguyÔn V¨n Në . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001621,LSS1001622/TVKHXHHCM/Mfn: 101109

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; NghÜa biÓu tr­ng; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Bãng ®ªm: TiÓu thuyÕt / Ma V¨n Kh¸ng . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33418/ VVANHOC / Mfn: 100965

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Bãng ma gi÷a tr­a/ Alberto Moravia; Tr­êng Xu©n Huy d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33485/ VVANHOC / Mfn: 101028

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Anh
B÷a s¸ng trªn gi­êng: TiÓu thuyÕt / Robin Kaye; Lª §×nh Chi d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33484/ VVANHOC / Mfn: 101029

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Ca dao - D©n ca Th¸i NghÖ An. T. 1 : Ca dao / Qu¸n Vi Miªn s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001589/ TVKHXHHCM / Mfn: 101038

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Ca dao d©n ca ®Êt Qu¶ng/ Hoµng H­¬ng ViÖt, Bïi V¨n TiÕng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1047 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001619/ TVKHXHHCM / Mfn: 101108

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

TØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng; ViÖt Nam


Ca dao kh¸ng chiÕn vµ ca dao vÒ nghÒ nghiÖp ë Hµ Néi/ NguyÔn NghÜa D©n, Vâ V¨n Trùc s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6001/ BTDTHVN / Mfn: 100832

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc;

Ca dao; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c bµi kinh vÒ tôc tang ma ng­êi Ch¨m Ahiªr/ Sö V¨n Ngäc, Sö ThÞ Gia Trang . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5973/ BTDTHVN / Mfn: 100805

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa tinh thÇn; Tang lÔ;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi kinh; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
Chµng Mutui Am·: Akhµt jucar Raglai / TrÇn Vò . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6030/ BTDTHVN / Mfn: 100861

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

DiÔn x­íng; D©n téc Raglai; TØnh Kh¸nh Hßa;

ViÖt Nam


Ch¶y qua bãng tèi: TiÓu thuyÕt / §ç PhÊn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011. 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33414/ VVANHOC / Mfn: 100969

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
ChØ t¹i con chÝch chße: T¹p luËn / D­¬ng T­êng . - H. : Héi Nhµ v¨n; C«ng ty V¨n hãa vµ TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2010 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33458/ VVANHOC / Mfn: 100975

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; LÝ luËn v¨n häc; T¹p v¨n; ViÖt Nam
Chuyªn kh¶o th¬ ca d©n gian Trµ Vinh/ TrÇn Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5977/ BTDTHVN / Mfn: 100809

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; VÌ; TruyÖn th¬;

§ång dao; TØnh Trµ Vinh; ViÖt nam
ChuyÖn vµ truyÖn: T¹p bót / ViÖt Linh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33483/ VVANHOC / Mfn: 101020

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Câi s©u/ Roderick Gordon, Brian Williams; Tr­¬ng Quý d.; Thu Ph­¬ng h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33489/ VVANHOC / Mfn: 101036

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Anh
Con ch÷ soi bãng ®êi. T. 1 : Bót ký, ch©n dung v¨n häc / TrÇn ThÞ Th¾ng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001238/ TVKHXHHCM / Mfn: 101073

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nhµ v¨n; Bót kÝ; TiÓu luËn; ViÖt Nam


Con l­¬n chÐp miÖng: TËp truyÖn ng¾n / Ng« Phan L­u . - H. : V¨n häc, 2010 .- 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33422/ VVANHOC / Mfn: 100961

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
C¬i MasrÜh vµ Máq Vila: Akhµt Jucar Raglai / Chamaliaq Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : KHXH, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001612/ TVKHXHHCM / Mfn: 101041

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng ViÖt / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2010 . - 991 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001553/ TVKHXHHCM / Mfn: 101040

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈnm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; D©n ca; D©n téc M­êng;

ViÖt Nam
D©n ca S¸n ChÝ ë Kiªn Lao - Lôc Ng¹n - B¾c Giang/ NguyÔn Xu©n CÇn, TrÇn V¨n L¹ng ch.b.; NguyÔn H÷u Tù, NguyÔn Thu Minh, NguyÔn V¨n Phong b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1202 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5976/ BTDTHVN / Mfn: 100808

Tõ kho¸ : V¨n hãa tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; Ng­êi S¸n ChÝ;

D©n téc S¸n Chay; X· Kiªn Lao; HuyÖn Lôc Ng¹n;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương