S¸ch míi sè 02/2013


§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ngtải về 0.62 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.62 Mb.
#37
1   2   3   4   5   6
§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6023/ BTDTHVN / Mfn: 100854

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n hãa; §êi sèng x· héi;

§êi sèng v¨n hãa; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
§Þa danh chÝ An Giang x­a vµ nay/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 232tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5979/ BTDTHVN / Mfn: 100811

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

LÞch sö ®Þa danh; TØnh An Giang; ViÖt Nam


§×nh lµng §µ N½ng/ Hå TÊn TuÊn ch.b.; Lª Xu©n Th«ng, §inh ThÞ Toan b.s. . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2012 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6034, Vv 6035/ BTDTHVN / Mfn: 100865

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n hãa;

§×nh lµng; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i. Q. 1 / §ç Thanh B×nh ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV1945/ VDNA / Mfn: 101138

Tõ kho¸ : C¸ch m¹ng th¸ng M­êi; Chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc;

Chñ nghÜa t­ b¶n; C¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt;

HiÖn ®¹i; Gi¸o tr×nh; ThÕ giíi
Hµ Néi trong con m¾t ng­êi n­íc ngoµi: S¸ch tham kh¶o / Phan Ngäc Liªn, Bïi ThÞ Thu Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001292,LSS1001293/TVKHXHHCM/Mfn: 101076

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n hãa truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n hãa, 2009 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : VV1973/ VDNA / Mfn: 101166

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n hãa, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VV1974/ VDNA / Mfn: 101167

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc vµ thóc ­íc/ §µo Huy Phông, TrÇn §×nh VÜnh, TrÇn Quang B×nh,....- H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6090/ BTDTHVN / Mfn: 100899

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Thóc ­íc; Th¬; Phó;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa truyÒn thèng;

TØnh Thanh Ho¸; TØnh Ninh ThuËn; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
LÞch sö kinh tÕ ViÖt Nam 1945 - 2010. T. 2 : 1955 - 1975 . - H. : KHXH, 2005 . 1177 tr.Ký hiÖu kho : V 2548/ VCHAUAU / Mfn: 100919

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

1955-1975; ViÖt Nam


LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i. T. 1 / Phan Ngäc Liªn ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : VV1942/ VDNA / Mfn: 101135

Tõ kho¸ : C¸ch m¹ng t­ s¶n; Chñ nghÜa t­ b¶n;

Phong trµo c«ng nh©n; Phong trµo gi¶i phãng d©n téc;

CËn ®¹i; Gi¸o tr×nh; ThÕ giíi
LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i. T. 2 / Phan Ngäc Liªn ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2008 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VV1943/ VDNA / Mfn: 101136

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö quan hÖ quèc tÕ; CËn ®¹i;

ChiÕn tranh thÕ giíi thø 1; 1914-1918; ThÕ giíi


LÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i/ Phan Ngäc Liªn ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2007 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : VV1948/ VDNA / Mfn: 101141

Tõ kho¸ : C¸ch m¹ng t­ s¶n; Chñ nghÜa t­ b¶n; Quan hÖ quèc tÕ;

Phong trµo c«ng nh©n; Phong trµo gi¶i phãng d©n téc;

Ph¸t triÓn khoa häc kÜ thuËt; CËn ®¹i; ThÕ giíi
LÞch sö thÕ giíi cæ trung ®¹i/ Nghiªm §×nh Vú ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2010 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : VV1947/ VDNA / Mfn: 101140

Tõ kho¸ : LÞch sö x· héi; LÞch sö loµi ng­êi; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Thêi k× nguyªn thñy; ChÕ ®é phong kiÕn; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; ThÕ giíi
LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i. Q. 2 / §ç Thanh B×nh ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2008 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VV1949/ VDNA / Mfn: 101142

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Chñ nghÜa t­ b¶n;

C¸ch m¹ng th¸ng M­êi; Phong trµo c«ng nh©n;

Phong trµo céng s¶n; HiÖn ®¹i; Gi¸o tr×nh; ThÕ giíi
M¹ch sèng cña h­¬ng ­íc trong lµng ViÖt Trung Bé/ NguyÔn H÷u Th«ng . - H.: V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6089/ BTDTHVN / Mfn: 100898

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Phong tôc tËp qu¸n;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


Nghiªn cøu lÞch sö chÝnh trÞ vµ liªn hÖ kinh tÕ - x· héi/ NguyÔn V¨n Hoµn . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : V 2535/ VCHAUAU / Mfn: 100908

Tõ kho¸ : LÞch sö chÝnh trÞ; Phong trµo c¸ch m¹ng; Kinh tÕ;

X· héi; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam: 1945- 2010 / NguyÔn Träng Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001239/ TVKHXHHCM / Mfn: 101080

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; X©y dùng nhµ n­íc;

B¶o vÖ nhµ n­íc; HÖ thèng chÝnh trÞ;

1945-2010; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi d· sö ViÖt/ T¹ ChÝ §¹i Tr­êng; D­¬ng Trung Quèc gi.th. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33486/ VVANHOC / Mfn: 101026

Tõ kho¸ : D· sö; §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

§êi sèng x· héi; Bµi viÕt; ViÖt NamNh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Hãa/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 385 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001630/ TVKHXHHCM / Mfn: 101105

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; Di tÝch v¨n hãa;

Lµng cæ; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Phong trµo Duy T©n víi sù chuyÓn biÕn cña v¨n ho¸ ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX/ §ç ThÞ Minh Thuý, NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : V 2553/ VCHAUAU / Mfn: 100928

Tõ kho¸ : Phong trµo Duy T©n; §æi míi t­ duy; V¨n ho¸ t­ t­ëng;

LÞch sö v¨n hãa; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p luËn sö häc/ Phan Ngäc Liªn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2009 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : VV1924/ VDNA / Mfn: 101118

Tõ kho¸ : Khoa häc lÞch sö; Nghiªn cøu lÞch sö;

Ph­¬ng ph¸p luËn; ViÖt Nam


S©n ch¬i cña Chóa: LÞch sö Ba Lan. T. 1 : Tõ thêi s¬ khai ®Õn 1795 / Norman Davies; DiÖp Minh T©m d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 650 tr.

Ký hiÖu kho : V 2562/ VCHAUAU / Mfn: 100905

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; ChÕ ®é chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ba Lan


T©m t×nh ®Êt n­íc/ NguyÔn Kh¾c ViÖn . - H. : KHXH, 2007 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6044, Vv 6045/ BTDTHVN / Mfn: 100870

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

B¶n s¾c d©n téc; ViÖt Nam


Thñ Thiªm qu¸ khø vµ t­¬ng lai/ T«n N÷ Quúnh Tr©n ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh: Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001217,LSS1001218/TVKHXHHCM/Mfn: 101087

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §Þa lÝ tù nhiªn; V¨n hãa; Thñ Thiªm;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Tï nh©n C«n §¶o 1940 - 1945. T. 2 / Bïi V¨n To¶n . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2010 . - 1039 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001213/ TVKHXHHCM / Mfn: 101091

Tõ kho¸ : LÞch sö c¸ch m¹ng; Tï nh©n;

Nhµ tï C«n §¶o; 1940-1945; ViÖt Nam
Tï nh©n C«n §¶o 1940 - 1945. T. 3 / Bïi V¨n To¶n . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2010 . - 979 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001214/ TVKHXHHCM / Mfn: 101092

Tõ kho¸ : LÞch sö c¸ch m¹ng; Tï nh©n;

Nhµ tï C«n §¶o; 1940-1945; ViÖt NamNghÖ thuËt

¢m nh¹c Ch¨m nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ V¨n Thu BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6018/ BTDTHVN / Mfn: 100849

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

¢m nh¹c d©n gian; §êi sèng tinh thÇn;

T«n gi¸o tÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
¢m nh¹c d©n gian d©n téc £ §ª Kp¨ vµ Jrai: Nh¹c cô cæ truyÒn cña ng­êi £ §ª Kp¨. Mét sè ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña ©m nh¹c Jrai / Lý V©n Linh Niª Kdam, Lª Xu©n Hoan . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 419tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6010/ BTDTHVN / Mfn: 100841

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; Nghiªn cøu ©m nh¹c d©n gian;

Nh¹c cô; Nh¹c cô cæ truyÒn; D©n téc £ §ª;

Ng­êi £ §ª Kp¨; D©n téc Jrai; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
¢m nh¹c d©n gian d©n téc M«ng ë NghÖ An/ D­¬ng Hång Tõ . - In lÇn 2 . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6053, Vv 6054/ BTDTHVN / Mfn: 100874

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; ¢m nh¹c d©n gian; KhÝ nh¹c;

Nghiªn cøu ©m nh¹c d©n gian; D©n téc M«ng;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
¢m nh¹c d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè phÝa B¾c ViÖt Nam/ N«ng ThÞ Nh×nh, Hång Thao s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6000/ BTDTHVN / Mfn: 100831

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Tµy;

D©n téc Nïng; D©n téc Dao; TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam


Bµi chßi xø Qu¶ng/ §inh ThÞ Hùu, Tr­¬ng §×nh Quang s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5983/ BTDTHVN / Mfn: 100814

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

Bµi chßi; MiÒn Trung; ViÖt Nam
B­íc ®Çu t×m hiÓu t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm cæ nh¹c B¹c Liªu/ TrÇn Ph­íc ThuËn .- H. : Thanh niªn, 2012 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5972/ BTDTHVN / Mfn: 100804

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; Nghiªn cøu ©m nh¹c d©n gian;

LÞch sö ©m nh¹c d©n gian; T¸c gi¶; T¸c phÈm;

TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam
CÊu tróc d©n ca ng­êi ViÖt/ HuyÒn Nga . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5982/ BTDTHVN / Mfn: 100813

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; ¢m nh¹c d©n gian;

Nghiªn cøu ©m nh¹c d©n gian;

D©n ca; ViÖt Nam
H¸t ®è vµ h¸t ®èi trong sinh ho¹t hß h¸t d©n gian ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6048, Vv 6049/ BTDTHVN / Mfn: 100872

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

H¸t ®è; H¸t ®èi; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
H×nh t­îng vµ t¹o h×nh trong v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ §inh Hång H¶i, TrÇn Gia Linh, Lª C­êng . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6083/ BTDTHVN / Mfn: 100894

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n hãa truyÒn thèng;

H×nh t­îng nghÖ thuËt; NghÖ thuËt t¹o h×nh; ViÖt Nam


Hß khoan Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 4187tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001620/ TVKHXHHCM / Mfn: 101107

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Hß khoan; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam
Kim Nham: ChÌo cæ / TrÇn ViÖt Ng÷ s.t., kh¶o cøu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6064/ BTDTHVN / Mfn: 100875

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ChÌo cæ;

T¸c phÈm chÌo; ViÖt Nam
LÞch sö vµ nghÖ thuËt ca trï/ NguyÔn Xu©n DiÖn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6067/ BTDTHVN / Mfn: 100878

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Ca trï;

LÞch sö ca trï; NghÖ thuËt ca trï; ViÖt Nam


L­în Nµng íi/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001606/ TVKHXHHCM / Mfn: 101096

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Ng­êi mang l¹i ¸i t×nh: Ch©n dung nh÷ng ng­êi næi tiÕng / Nh­ B×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33477/ VVANHOC / Mfn: 101002

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nhµ th¬; Nhµ v¨n; NghÖ sÜ; ViÖt Nam


TÝnh d©n téc vµ tÝnh hiÖn ®¹i trong v¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001280,LSS1001281/TVKHXHHCM/Mfn: 101077

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n hãa; TÝnh d©n téc; TÝnh hiÖn ®¹i;

V¨n häc nghÖ thuËt; LÝ luËn v¨n häc; ViÖt Nam


Trªn ®­êng t×m vÒ Quan hä/ TrÇn Linh Quý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6065/ BTDTHVN / Mfn: 100876

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n hãa d©n gian;

H¸t quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng. H. : Lao ®éng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6022/ BTDTHVN / Mfn: 100853

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §å gèm; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Lµng gèm; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


VÝ giao duyªn: Nam n÷ ®èi ca / NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6069/ BTDTHVN / Mfn: 100879

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; VÝ; H¸t vÝ; VÝ giao duyªn; ViÖt Namng«n ng÷ häc

Ethnography and Language Policy/ Teresa L. McCarty . - N.Y. : Routledge, 2011 . - 309 p.

Ký hiÖu kho : LV 415/ VDANTOC / Mfn: 100935

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc häc; Nghiªn cøu d©n téc;

ChÝnh s¸ch ng«n ng÷; B¶n s¾c d©n téc; Anh


Paths to Post-Nationalism: A Critical Ethnography of Language and Identity / Monica Heller . - N.Y. : Oxford University Press, 2011 . - 223 p.

Ký hiÖu kho : LV 426 / VDANTOC / Mfn: 100943

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ng«n ng÷ häc x· héi; Ng«n ng÷ häc d©n téc;

Chñ nghÜa d©n téc; §a ng«n ng÷; Ph¸p; Canada


C¸c ph­¬ng tiÖn thÓ hiÖn hµnh ®éng b¸c bá trong tiÕng Th¸i vµ tiÕng ViÖt/ Siriwong Hongsawan . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VV1968/ VDNA / Mfn: 101161

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu g«n ng÷; Hµnh ®éng b¸c bá;

Ng÷ nghÜa; TiÕng Th¸i Lan; TiÕng ViÖt


Nam Bé nh×n tõ v¨n ho¸, v¨n häc vµ ng«n ng÷/ Vò V¨n Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5953, Vv 5954/ BTDTHVN / Mfn: 100790

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu ng«n ng÷; Bµi viÕt; Nam Bé; ViÖt Nam


TiÕng ViÖt trong th­ tÞch cæ ViÖt Nam. T. 1, Q. 2 : Tõ vÇn L - Y / NguyÔn Th¹ch Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1044 tr., cm

Ký hiÖu kho : Vv 5963/ BTDTHVN / Mfn: 100795

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch;

TiÕng H¸n N«m; TiÕng ViÖtNhµ n­íc vµ ph¸p luËt

Bµi gi¶ng chuyªn ®Ò nghiªn cøu NhËt B¶n: Ph¸p chÕ vµ x· héi / Phan H¶i Linh ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : VV1972/ VDNA / Mfn: 101165

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Ph¸p chÕ; §êi sèng x· héi; NhËt B¶n
B¶o hé chØ dÉn ®Þa lý cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: B¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cho s¶n phÈm ®Æc s¾c cña ®Þa ph­¬ng. S¸ch chuyªn kh¶o / Lª ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : VV1995/ VDNA / Mfn: 101187

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; LuËt kinh tÕ;

QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; ChØ dÉn ®Þa lÝ; ViÖt Nam


Biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam - Trung Quèc/ Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : VV2003, VV2004/ VDNA / Mfn: 101191

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; §­êng biªn giíi; Biªn giíi;

HiÖp ­íc biªn giíi; ViÖt Nam; Trung QuècGiíi thiÖu c¸c v¨n kiÖn quèc tÕ vÒ quyÒn con ng­êi/ §¹i häc Quèc gia Hµ Néi- H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 1475 tr.

Ký hiÖu kho : VV1987/ VDNA / Mfn: 101179

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi;

C«ng ­íc quèc tÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ThÕ giíi


HÖ thèng ngµnh s¶n phÈm ViÖt Nam/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010- 423 tr.

Ký hiÖu kho : VV1932/ VDNA / Mfn: 101126

Tõ kho¸ : Ngµnh s¶n phÈm; HÖ thèng ngµnh s¶n phÈm;

V¨n b¶n ph¸p quy; ViÖt Nam


Hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý ®« thÞ Hµ Néi: LuËn cø vµ gi¶i ph¸p / NguyÔn Quang Ngäc, §oµn Minh HuÊn, Bïi Xu©n Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001225,LSS1001226/TVKHXHHCM/Mfn: 101089

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; M« h×nh tæ chøc;

M« h×nh qu¶n lÝ; Hµ Néi; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n hãa, 2009 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : VV1973/ VDNA / Mfn: 101166

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n hãa, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VV1974/ VDNA / Mfn: 101167

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc vµ thóc ­íc/ §µo Huy Phông, TrÇn §×nh VÜnh, TrÇn Quang B×nh,....- H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6090/ BTDTHVN / Mfn: 100899

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Thóc ­íc; Th¬; Phó;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n hãa truyÒn thèng;

TØnh Thanh Ho¸; TØnh Ninh ThuËn;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


LÖ lµng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o d., gi.th. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001636/ TVKHXHHCM / Mfn: 101045

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LuËt Th­¬ng m¹i quèc tÕ: Mét sè bµi ®äc tham kh¶o / §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : VV1978/ VDNA / Mfn: 101171

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kinh tÕ;

LuËt th­¬ng m¹i quèc tÕ; ThÕ giíi


LuËt tôc Ch¨m vµ luËt tôc Raglai/ Phan §¨ng NhËt, NguyÔn ThÕ Sang . - H. : V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 771 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6088/ BTDTHVN / Mfn: 100883

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc Raglai;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
LuËt tôc £ §ª: TËp qu¸n ph¸p / Ng« §øc ThÞnh, Chu Th¸i S¬n, NguyÔn H÷u ThÊu s.t., gi.th., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5988/ BTDTHVN / Mfn: 100819

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


M¹ch sèng cña h­¬ng ­íc trong lµng ViÖt Trung Bé/ NguyÔn H÷u Th«ng . - H.: V¨n hãa d©n téc, 2012 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6089/ BTDTHVN / Mfn: 100898

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Ngo¹i giao vµ c«ng t¸c ngo¹i giao/ Vò D­¬ng Hu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : V 2559/ VCHAUAU / Mfn: 100921

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; C«ng t¸c ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Ngo¹i giao ®a ph­¬ng; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam: 1945- 2010 / NguyÔn Träng Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001239/ TVKHXHHCM / Mfn: 101080

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; X©y dùng nhµ n­íc;

B¶o vÖ nhµ n­íc; HÖ thèng chÝnh trÞ;

1945-2010; ViÖt Nam
Ph¸p luËt c¹nh tranh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ hiÖp ®Þnh TRIPS: Kinh nghiÖm cho ViÖt Nam / NguyÔn Thanh Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : V 2540/ VCHAUAU / Mfn: 100910

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Khoa häc c«ng nghÖ; HiÖp ®Þnh TRIPS;

ChuyÓn giao c«ng nghÖ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i tr­êng n­íc th¶i, khÝ th¶i vµ chÊt th¶i c«ng nghiÖp/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 618 tr.

Ký hiÖu kho : V 2549/ VCHAUAU / Mfn: 100918

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; LuËt m«i tr­êng; Qu¶n lý m«i tr­êng;

M«i tr­êng n­íc th¶i; M«i tr­êng khÝ th¶i;

ChÊt th¶i c«ng nghiÖp; ViÖt Nam
T×m hiÓu thÓ chÕ chÝnh trÞ ThÕ giíi: Dïng cho c¸n bé, häc viªn, sinh viªn c¸c tr­êng §¹i häc vµ Cao ®¼ng / Ph¹m Quang Minh . - H. : ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : V 2534/ VCHAUAU / Mfn: 100909

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Nhµ n­íc;

§¶ng ph¸i chÝnh trÞ; ThÕ giíi


X©y dùng khung ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ sö dông kho¶ng kh«ng vò trô v× môc ®Ých hßa b×nh: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 557 tr.

Ký hiÖu kho : VV1975/ VDNA / Mfn: 101168

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Kho¶ng kh«ng vò trô; ViÖt Nam; ThÕ giíi

D©n sè

Dù b¸o d©n sè ViÖt Nam 2009 - 2049/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011. - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV1988/ VDNA / Mfn: 101180

Tõ kho¸ : D©n sè; Dù b¸o d©n sè;

Sè liÖu thèng kª; 2009-2049; ViÖt Nam


Giíi thiÖu c¸c v¨n kiÖn quèc tÕ vÒ quyÒn con ng­êi/ §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 1475 tr.

Ký hiÖu kho : VV1987/ VDNA / Mfn: 101179

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi;

C«ng ­íc quèc tÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ThÕ giíiQu©n sù

§¹i ViÖt th¾ng Nguyªn M«ng/ HiÖp Vâ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001317,LSS1001318/TVKHXHHCM/Mfn: 101083

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh x©m l­îc;

NghÖ thuËt qu©n sù; M«ng Cæ; ViÖt Nam


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp
The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology/ Alan Barnard, Jonathan Spencer . - 2 nd ed. . - N.Y. : Routledge, 2010 . - 242 p.

Ký hiÖu kho : LL 707/ VDANTOC / Mfn: 100931

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc v¨n hãa;

Nh©n häc x· héi; B¸ch khoa toµn th­; Mü


§èi tho¹i víi t­¬ng lai. T. 2 / NguyÔn TrÇn B¹t . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 679 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33466/ VVANHOC / Mfn: 100987

Tõ kho¸ : V¨n hãa; X· héi; ChÝnh trÞ; §èi tho¹i;

Bµi ph¸t biÓu; Bµi viÕt; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : VV1963/ VDNA / Mfn: 101156

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; Niªn gi¸m; 2010; ThÕ giíi


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VV1964/ VDNA / Mfn: 101157

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009; ViÖt Nam


T©m t×nh ®Êt n­íc/ NguyÔn Kh¾c ViÖn . - H. : KHXH, 2007 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6044, Vv 6045/ BTDTHVN / Mfn: 100870

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

B¶n s¾c d©n téc; ViÖt Nam


Thóc ®Èy Hµn Quèc häc ë ViÖt Nam/ §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : VV1911, VV1938/ VDNA / Mfn: 101131

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ; V¨n hãa; ChÝnh trÞ;

V¨n häc; Ng«n ng÷; TiÕng Hµn Quèc; Hµn QuècThèng kª häc
B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VV1989/ VDNA / Mfn: 101181

Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng; ViÖc lµm;

B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch n¨m 2009/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VV1940/ VDNA / Mfn: 101133

Tõ kho¸ : Du lÞch; §iÒu tra du lÞch; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; Kh¸ch du lÞch; Kh¸ch quèc tÕ;

Kh¸ch trong n­íc; 2009; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 2007-2009/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 633 tr.

Ký hiÖu kho : VV1965/ VDNA / Mfn: 101158

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh c¸ thÓ;

C¸ thÓ phi n«ng nghiÖp; C¬ së s¶n xuÊt;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2007-2009; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2008/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : VV1929/ VDNA / Mfn: 101123

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2008; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh, sù nghiÖp 2007. T. 1 : KÕt qu¶ tæng hîp chung / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : VV1928/ VDNA / Mfn: 101122

Tõ kho¸ : Tæng ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

C¬ së kinh tÕ; C¬ së hµnh chÝnh sù nghiÖp; 2007;

ViÖt Nam
T«n gi¸o
Performing the Divine: Mediums, Markets and Modernity in Urban Vietnam/ Kirsten W. Endres . - Copenhagen : NIAS Press, 2011 . - 240 p.

Ký hiÖu kho : LV 424/ VDANTOC / Mfn: 100941

Tõ kho¸ : V¨n hãa tinh thÇn; Nghi lÔ; TÝn ng­ìng;

Lªn ®ång; ViÖt Nam


36 gi¸ ®ång: N¬i gÆp gì con ng­êi vµ thÇn linh / Lª Thao, NguyÔn Trung Dòng b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 157 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5946/ BTDTHVN / Mfn: 100786

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

Nghi lÔ; Nghi thøc t«n gi¸o; §¹o MÉu; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ d©n téc vµ t«n gi¸o ë Nam Bé trong ph¸t triÓn/ V­¬ng Hoµng Trï, Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6046, Vv 6047/ BTDTHVN / Mfn: 100871

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Nam Bé; ViÖt Nam
PhËt gi¸o trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5949, Vv 5950/ BTDTHVN / Mfn: 100788

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; V¨n hãa tinh thÇn; ViÖt Nam
T×m hiÓu t«n gi¸o Cao §µi. - In lÇn 2 . - H. : T«n gi¸o, 2011 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6051, Vv 6052/ BTDTHVN / Mfn: 100873

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; §¹o Cao §µi; Nghi lÔ t«n gi¸o;

Tæ chøc Héi th¸nh; Gi¸o lÝ v¨n b¶n;

Ph­¬ng ph¸p tu hµnh

TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. MÜ häc. T©m lÝ häc
Experiments in Holism: Theory and Practice in Contemporary Anthropology / Ton Otto, Nils Bubandt . - Malden : Blackwell Publishing, 2010 . - 326 p.

Ký hiÖu kho : LL 710/ VDANTOC / Mfn: 100945

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc hiÖn ®¹i; ChÝnh thÓ luËn

LÔ héi th¸ng Ba/ Martin Heidegger, Hoelderlin; Bïi Gi¸ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n hãa Sµi Gßn, 2008 . - 625 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33455/ VVANHOC / Mfn: 100990

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n hãa;

LÔ héi; TriÕt lÝ v¨n hãa; §øcV¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

A Companion to Cultural Resource Management/ Thomas F. King . - Oxford: Wiley-Blackwell, 2011 . - 579 p.

Ký hiÖu kho : LL 723 / VDANTOC / Mfn: 100929

Tõ kho¸ : V¨n hãa; Di s¶n v¨n hãa; Qu¶n lÝ v¨n hãa; ThÕ giíi
A Companion to the Anthropology of Education/ Bradley A.U. Levinson, Mica Pollock . - Malden : Wiley-Blackwell, 2011 . - 572 p.

Ký hiÖu kho : LL 724 / VDANTOC / Mfn: 100933

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc gi¸o dôc; Nh©n häc øng dông;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc; B×nh ®¼ng x· héi; Mü


Dak Lak Museum. - H. : V¨n hãa Th«ng tin, 2011 . - 139 p.

Ký hiÖu kho : LL 721, LL 722 / VDANTOC / Mfn: 100932

Tõ kho¸ : B¶o tµng; C«ng t¸c b¶o tµng;

Tr­ng bµy hiÖn vËt; TØnh §¨k Lak; ViÖt Nam


Bµi gi¶ng chuyªn ®Ò nghiªn cøu NhËt B¶n: LÞch sö - v¨n hãa - x· héi / Phan H¶i Linh ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : VV1910, VV1936/ VDNA / Mfn: 101129

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n hãa; §êi sèng x· héi; T«n gi¸o tÝn ng­ìng;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; NhËt B¶n


Bµn vÒ v¨n hiÕn ViÖt Nam/ Vò Khiªu . - Tb. cã bæ sung . - H. : KHXH, 2011 . - 1131 tr.

Ký hiÖu kho : VV1976/ VDNA / Mfn: 101169

Tõ kho¸ : V¨n hãa; LÞch sö v¨n hãa; V¨n hiÕn;

Phong tôc tËp qu¸n; Lèi sèng; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; TrÝ thøc; ViÖt Nam
C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n hãa cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001556/ TVKHXHHCM / Mfn: 101066

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n hãa truyÒn thèng; §êi sèng x· héi;

§êi sèng v¨n hãa; C¶ng thÞ N­íc MÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương