S¸ch míi sè 02/2013


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian CÈm Khªtải về 0.62 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.62 Mb.
#37
1   2   3   4   5   6
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian CÈm Khª/ Héi V¨n nghÖ d©n gian Phó Thä . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5970/ BTDTHVN / Mfn: 100802

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n hãa d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn CÈm Khª;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : Thanh niªn, 2011- 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6032/ BTDTHVN / Mfn: 100863

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n hãa x· héi;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6023/ BTDTHVN / Mfn: 100854

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n hãa; §êi sèng x· héi;

§êi sèng v¨n hãa; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam

§Þa danh chÝ An Giang x­a vµ nay/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 232tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5979/ BTDTHVN / Mfn: 100811

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

TØnh An Giang; ViÖt Nam


§Þnh gi¸ m«i tr­êng: Kinh tÕ häc v× t­¬ng lai bÒn v÷ng / David Glover; Bïi Dòng ThÓ, Lª T« Minh T©n, Lª §«ng Nghi d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Hãa, 2010 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001557,LSS1001558/TVKHXHHCM/Mfn: 101052

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Kinh tÕ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
Gi¸o tr×nh ®Þa lý c¸c ch©u lôc. T. 1 / NguyÔn Phi H¹nh ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2009 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : VV1946/ VDNA / Mfn: 101139

Tõ kho¸ : §Þa lÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Gi¸o tr×nh;

Ch©u Phi; Ch©u ¢u; Ch©u Mü


Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T.1 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 .- 1161 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001308/ TVKHXHHCM / Mfn: 101090

Tõ kho¸ : §Þa lÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa lÝ x· héi;

ThÕ kØ 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph¸p luËt c¹nh tranh chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ hiÖp ®Þnh TRIPS: Kinh nghiÖm cho ViÖt Nam / NguyÔn Thanh Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : V 2540/ VCHAUAU / Mfn: 100910

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Khoa häc c«ng nghÖ; HiÖp ®Þnh TRIPS;

ChuyÓn giao c«ng nghÖ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i tr­êng n­íc th¶i, khÝ th¶i vµ chÊt th¶i c«ng nghiÖp/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 618 tr.

Ký hiÖu kho : V 2549/ VCHAUAU / Mfn: 100918

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; LuËt m«i tr­êng; Qu¶n lý m«i tr­êng;

M«i tr­êng n­íc th¶i; M«i tr­êng khÝ th¶i;

ChÊt th¶i c«ng nghiÖp; ViÖt Nam
Sæ tay ®Þa danh Kiªn Giang/ Anh §éng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010. 340 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001549/ TVKHXHHCM / Mfn: 101068

Tõ kho¸ : §Þa danh; VÞ trÝ ®Þa lÝ; Sæ tay;

TØnh Kiªn Giang; ViÖt NamThóc ®Èy Hµn Quèc häc ë ViÖt Nam/ §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : VV1911, VV1938/ VDNA / Mfn: 101131

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ; V¨n hãa; ChÝnh trÞ;

V¨n häc; Ng«n ng÷; TiÕng Hµn Quèc; Hµn Quèc


V¨n hãa d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 1 : §Þa danh / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 327tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001592/ TVKHXHHCM / Mfn: 101049

Tõ kho¸ : V¨n hãa d©n gian; §Þa danh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n
Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p luËn míi øng dông trong ph¸t triÓn. - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : VV1984, VV2001/ VDNA / Mfn: 101176

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Ph­¬ng ph¸p luËn; Khãa häc Tam §¶o; 2007; ViÖt Nam


Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p luËn míi øng dông trong ph¸t triÓn. - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : VV1983, VV2002/ VDNA / Mfn: 101175

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Ph­¬ng ph¸p luËn; Khãa häc Tam §¶o; 2008; ViÖt Nam


Nh÷ng chuyÓn ®æi ®· ban hµnh vµ qua thùc tÕ: Tõ cÊp ®é toµn cÇu ®Õn ®Þa ph­¬ng: C¸c c¸ch tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p luËn, liªn ngµnh vµ ph¶n biÖn / StÐphane LagreÐ b.t. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : VV1980, VV1981, VV2000/ VDNA / Mfn: 101173

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn;

§iÒu tra x· héi häc; Khãa häc Tam §¶o;

2010; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : VV1963/ VDNA / Mfn: 101156

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; Niªn gi¸m; 2010; ThÕ giíiNiªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VV1964/ VDNA / Mfn: 101157

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009; ViÖt NamKinh tÕ

Upland Transformations in Vietnam/ Thomas Sikor, Nghiªm Ph­¬ng TuyÕn, Jennifer Sowerwine . - Arts Link : NUS Press, 2011 . - 299 p.

Ký hiÖu kho : LV 421, VL 422 , VL 423/ VDANTOC / Mfn: 100930

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Qu¶n lÝ kinh tÕ; §Êt ®ai;

Qu¶n lÝ ®Êt ®ai; Vïng cao; ViÖt Nam


B¶ng c©n ®èi liªn ngµnh (Input - Output: I/O) cña ViÖt Nam n¨m 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 640 tr.

Ký hiÖu kho : VV1933/ VDNA / Mfn: 101127

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; C«ng nghÖ s¶n xuÊt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

B¶ng c©n ®èi liªn ngµnh; HÖ sè chi phÝ s¶n xuÊt;

Sè liÖu thèng kª; 2007; ViÖt Nam


B¶o hé chØ dÉn ®Þa lý cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: B¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cho s¶n phÈm ®Æc s¾c cña ®Þa ph­¬ng. S¸ch chuyªn kh¶o / Lª ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : VV1995/ VDNA / Mfn: 101187

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; LuËt kinh tÕ;

QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; ChØ dÉn ®Þa lÝ; ViÖt Nam


B¸o c¸o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ ph¸t triÓn Trung Quèc - 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc (1978-2008): S¸ch tham kh¶o / Tr©u §«ng §µo ch.b.; Lª Quang L©m d.; TrÇn Khang h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 817 tr.

Ký hiÖu kho : VV1993/ VDNA / Mfn: 101185

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi; Thµnh tùu kinh tÕ;

1978-2008; Trung Quèc
B¸o c¸o Th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam: Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : V 2478/ VCHAUAU / Mfn: 100902

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; B×nh æn kinh tÕ vÜ m«;

B¸o c¸o th­êng niªn; ViÖt Nam
B¸o c¸o vÒ t¨ng tr­ëng: ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp/ Uû ban vÒ T¨ng tr­ëng vµ Ph¸t triÓn . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : V 2550/ VCHAUAU / Mfn: 100906

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; Xu h­íng t¨ng tr­ëng;

Héi nhËp kinh tÕ; ThÕ giíi
B¶y ®¹i xu h­íng 2010: Sù v­¬n lªn cña Chñ nghÜa T­ b¶n cã ý thøc / Patricia Aburdene; NguyÔn Xu©n Hång d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : V 2532/ VCHAUAU / Mfn: 100913

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Xu h­íng kinh tÕ;

Chñ nghÜa t­ b¶n; 2010


C¸c nhµ tiªn phong cña kinh tÕ häc ph¸t triÓn/ Jomo K.S. ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : VV1962/ VDNA / Mfn: 101155

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Kinh tÕ häc ph¸t triÓn;

LÝ thuyÕt kinh tÕ; Nhµ kinh tÕ; ThÕ giíi


ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ta ®èi víi n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc, TrÇn ThÞ Minh Ch©u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . 338 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001256,LSS1001257/TVKHXHHCM/Mfn: 101088

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hç trî kinh tÕ; N«ng d©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

WTO; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ truyÒn th«ng, 2010 . 325 tr.

Ký hiÖu kho : VV1951/ VDNA / Mfn: 101144

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
C«ng nghiÖp hãa n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, §µi Loan - nghiªn cøu so s¸nh/ Ng« Xu©n B×nh, Hsin-Huang Michael Hsiao ch.b. . - H. : Khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ, 2008 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : VV1937/ VDNA / Mfn: 101130

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

N«ng th«n; Ph¸t triÓn n«ng th«n;

C«ng nghiÖp hãa; ViÖt Nam; §µi Loan


Doanh nghiÖp ViÖt Nam 9 n¨m ®Çu thÕ kû 21/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : VV1927/ VDNA / Mfn: 101121

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

S¶n xuÊt kinh doanh; Sè liÖu thèng kª; ThÕ kØ 21;

Thèng kª doanh nghiÖp; Thèng kª chi tiªu; ViÖt Nam
DÞch vô ViÖt Nam 2020: H­íng tíi chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VV1971/ VDNA / Mfn: 101164

Tõ kho¸ : DÞch vô; Ngµnh dÞch vô; Ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; HiÖp héi ngµnh dÞch vô;

2020; ViÖt Nam
§Çu t­ trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia NhËt B¶n trong thêi kú ®æi míi ë ViÖt Nam/ §inh Trung Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : V 2533/ VCHAUAU / Mfn: 100917

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; C«ng ty xuyªn quèc gia;

§Çu t­ n­íc ngoµi; §Çu t­ trùc tiÕp;

Thu hót ®Çu t­; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam; NhËt B¶n
§Þnh gi¸ m«i tr­êng: Kinh tÕ häc v× t­¬ng lai bÒn v÷ng / David Glover; Bïi Dòng ThÓ, Lª T« Minh T©n, Lª §«ng Nghi d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Hãa, 2010 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001557,LSS1001558/ VKHXHHCM / Mfn: 101052

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Kinh tÕ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
§Þnh h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o/ Ph¹m V¨n Dòng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : V 0/ VCHAUAU / Mfn: 100904

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ViÖt Nam
HÖ thèng ngµnh s¶n phÈm ViÖt Nam/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010- 423 tr.

Ký hiÖu kho : VV1932/ VDNA / Mfn: 101126

Tõ kho¸ : Ngµnh s¶n phÈm; HÖ thèng ngµnh s¶n phÈm;

V¨n b¶n ph¸p quy; ViÖt NamHîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam - §µi Loan trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ §«ng ¸/ Ng« Xu©n B×nh ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : VV1941/ VDNA / Mfn: 101134

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

ViÖt Nam; §µi Loan; §«ng ¸


H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b.. H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : VV1954/ VDNA / Mfn: 101147

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

ViÖt Nam
KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2009. T. 1 : KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2007, 2008, 2009 theo ph©n ngµnh kinh tÕ VSIC 1993 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011- 857 tr.

Ký hiÖu kho : VV1990/ VDNA / Mfn: 101182

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Thèng kª kinh tÕ;

KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh; Sè liÖu thèng kª; 2007;

2008; 2009; ViÖt Nam
KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2009. T. 2 : KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam n¨m 2007, 2008, 2009 theo ph©n ngµnh kinh tÕ VSIC 2007 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011- 925 tr.

Ký hiÖu kho : VV1991/ VDNA / Mfn: 101183

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Thèng kª kinh tÕ;

KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh; Sè liÖu thèng kª; 2007;

2008; 2009; ViÖt Nam
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh, sù nghiÖp 2007. T. 1 : KÕt qu¶ tæng hîp chung / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : VV1928/ VDNA / Mfn: 101122

Tõ kho¸ : Tæng ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

C¬ së kinh tÕ; C¬ së hµnh chÝnh sù nghiÖp; 2007;

ViÖt Nam
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh, sù nghiÖp 2007. T. 2 : C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 592 tr.

Ký hiÖu kho : VV1931/ VDNA / Mfn: 101125

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; C¬ së s¶n xuÊt;

C¬ së kinh tÕ; C¬ së kinh doanh; 2007; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 2007 -2 009/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 633 tr.

Ký hiÖu kho : VV1965/ VDNA / Mfn: 101158

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh c¸ thÓ;

C¸ thÓ phi n«ng nghiÖp; C¬ së s¶n xuÊt;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2007-2009; ViÖt Nam


Khi rång muèn thøc dËy: Loay hoay víi m« h×nh kinh tÕ sau §æi Míi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : VV1969/ VDNA / Mfn: 101162

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

M« h×nh kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ; ViÖt Nam


Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc ë hai thµnh phè lín cña ViÖt Nam Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh: Ph©n tÝch s©u vÒ kÕt qu¶ thu ®­îc tõ cuéc §iÒu tra lao ®éng viÖc lµm 2007 vµ cuéc ®iÒu tra khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc t¹i Hµ Néi (2007)vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh (2008)/ ViÖn Nghiªn cøu Khoa häc thèng kª .- H. : [k.nxb.], 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VV1998/ VDNA / Mfn: 101190

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Thèng kª kinh tÕ;

Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc; Hµ Néi;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Kinh doanh ë ViÖt Nam vµ Philippin nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt: S¸ch tham kh¶o / §¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i Philippines . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : VV1996/ VDNA / Mfn: 101188

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; §Çu t­ n­íc ngoµi; ThuÕ;

ViÖt Nam; Philippine
Kinh tÕ quèc tÕ: Mét sè bµi ®äc tham kh¶o / §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : VV1977/ VDNA / Mfn: 101170

Tõ kho¸ : Kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Th­¬ng m¹i quèc tÕ; ThÕ giíi
LÞch sö c¸c häc thuyÕt kinh tÕ/ Ph¹m V¨n ChiÕn, NguyÔn Ngäc Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : V 2521/ VCHAUAU / Mfn: 100916

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Häc thuyÕt kinh tÕ;

T­ t­ëng kinh tÕ; Häc thuyÕt M¸c xÝt; ViÖt NamLÞch sö kinh tÕ ViÖt Nam 1945 - 2010. T. 2 : 1955 - 1975 . - H. : KHXH, 2005 . 1177 tr.

Ký hiÖu kho : V 2548/ VCHAUAU / Mfn: 100919

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

1955-1975; ViÖt Nam


M« h×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ §ç Hoµi Nam, TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001338,LSS1001339/TVKHXHHCM/Mfn: 101082

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp quèc tÕ; C«ng nghiÖp hãa;

HiÖn ®¹i hãa; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


M« h×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Con ®­êng vµ b­íc ®i / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VV1950/ VDNA / Mfn: 101143

V 2516/ VCHAUAU / Mfn: 100914Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp hãa;

HiÖn ®¹i hãa; M« h×nh c«ng nghiÖp hãa;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam
N©ng cao c¹nh tranh cña doanh nghiÖp thêi k× héi nhËp/ §Æng §øc Thµnh . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : V 2546/ VCHAUAU / Mfn: 100907

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

C¹nh tranh kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


NÒn kinh tÕ tr­íc ng· ba ®­êng: B¸o c¸o Th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam 2011 / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : VV1994/ VDNA / Mfn: 101186

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; L¹m ph¸t; Nî c«ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nh÷ng hÖ sè c¬ b¶n cña HÖ thèng tµi kho¶n quèc gia n¨m 2007. T. 1 : Tû lÖ chi phÝ trung gian trong gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo 88 ngµnh kinh tÕ cÊp 2 vµ theo thµnh phÇn kinh tÕ / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : VV1939/ VDNA / Mfn: 101132

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Tµi kho¶n quèc gia;

ChØ tiªu kinh tÕ; Lao ®éng; Vèn s¶n xuÊt; Chi phÝ;

KÕt qu¶ s¶n xuÊt; KÕt qu¶ kinh doanh; 2007; ViÖt Nam

Nh÷ng hÖ sè c¬ b¶n cña HÖ thèng tµi kho¶n quèc gia n¨m 2007. T. 2 : Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia chi tiÕt cho tõng thµnh phÇn kinh tÕ vµ 88 ngµnh kinh tÕ cÊp 2 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 760 tr.

Ký hiÖu kho : VV1930/ VDNA / Mfn: 101124

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª; HÖ thèng tµi kho¶n;

Tµi kho¶n quèc gia; 2007; ViÖt Nam


Nh÷ng «ng trïm tµi chÝnh/ Liaquat Ahmed; Ph­¬ng Lan, Kim Ngäc d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : V 2529/ VCHAUAU / Mfn: 100920

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh;

Tµi chÝnh ng©n hµng; Nhµ kinh doanh; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn ®éi ngò doanh nh©n ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2011 - 2020/ Hoµng V¨n Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : V 2538/ VCHAUAU / Mfn: 100922

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nh©n; Doanh nghiÖp;

Ph¸t triÓn ®éi ng÷ doanh nh©n; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011- 2020 / Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : V 2543/ VCHAUAU / Mfn: 100912

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn tµi chÝnh vi m« ë khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam/ NguyÔn Kim Anh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : VV1952/ VDNA / Mfn: 101145

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng th«n;

Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh vi m«; ViÖt Nam


T¸i c¬ cÊu nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng gi¸ trÞ gia t¨ng cao/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt, 2012 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5998/ BTDTHVN / Mfn: 100829

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt NamT¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia cña hµng n«ng s¶n vµo chuçi gi¸ trÞ toµn cÇu trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam/ §inh V¨n Thµnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VV1953/ VDNA / Mfn: 101146

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Hµng n«ng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt NamThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : VV1958/ VDNA / Mfn: 101151

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; N¨ng l­îng;

Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi
T×m hiÓu v¨n ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n ViÖt Nam/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5957, Vv 5958/ BTDTHVN / Mfn: 100792

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

V¨n minh n«ng nghiÖp; N«ng d©n; V¨n hãa lóa n­íc;

V¨n hãa lµng x·; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
T­ duy chiÕn l­îc: TÝnh nh¹y bÐn c¹nh tranh trong kinh doanh, chÝnh trÞ vµ cuéc sèng hµng ngµy/ Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff; NguyÔn V¨n D©n, Hµ Quúnh Hoa d. . - H. : KHXH, 2010 . - 423 tr.Ký hiÖu kho : VV1961/ VDNA / Mfn: 101154

Tõ kho¸ : Kinh doanh; C¹nh tranh kinh doanh;

ChiÕn l­îc kinh doanh; T­ duy chiÕn l­îc; ThÕ giíi


VÊn ®Ò së h÷u trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001262,LSS1001263/TVKHXHHCM/Mfn: 101075

Tõ kho¸ : Së h÷u; Së h÷u kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Kinh tÕ x· héi chñ nghÜa; Thµnh phÇn kinh tÕ;

Doanh nghiÖp; ViÖt Nam

lÞch sö
Bµn vÒ v¨n hiÕn ViÖt Nam/ Vò Khiªu . - Tb. cã bæ sung . - H. : KHXH, 2011 . - 1131 tr.

Ký hiÖu kho : VV1976/ VDNA / Mfn: 101169

Tõ kho¸ : V¨n hãa; LÞch sö v¨n hãa; V¨n hiÕn;

Phong tôc tËp qu¸n; Lèi sèng; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; TrÝ thøc; ViÖt Nam


C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n hãa cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001556/ TVKHXHHCM / Mfn: 101066

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n hãa; LÞch sö ph¸t triÓn;

V¨n hãa truyÒn thèng; §êi sèng x· héi;

§êi sèng v¨n hãa; C¶ng thÞ N­íc MÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


Di s¶n lÞch sö vµ nh÷ng h­íng tiÕp cËn míi. - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VV1970/ VDNA / Mfn: 101163

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Nghiªn cøu kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; Di s¶n vËt thÓ; Di s¶n phi vËt thÓ;

Kh¶o cæ häc; V¨n hãa; KiÕn tróc; Gi¸o dôc; ViÖt Nam
§¹i ViÖt th¾ng Nguyªn M«ng/ HiÖp Vâ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001317,LSS1001318/ VKHXHHCM / Mfn: 101083

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh x©m l­îc;

NghÖ thuËt qu©n sù; M«ng Cæ; ViÖt Nam
tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương