S¸ch míi sè 01/2014tải về 0.53 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.53 Mb.
#19305
  1   2   3   4   5

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 01/2014


S¸ch míi sè 01/2014


ChÝnh trÞ


NÒn hßa b×nh mong manh: Washington, Hµ Néi vµ tiÕn tr×nh cña HiÖp ®Þnh Paris. S¸ch tham kh¶o / Pierre Asselin; D­¬ng V¨n Nghiªn, Lª ThÕ PhiÖt, NguyÔn Hoµng Thµnh d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300168/ TVKHXHHCM / Mfn: 3711

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

HiÖp ®Þnh Paris; ViÖt Nam; Mü


Water Rights and Social Justice in the Mekong Region/ Kate Lazarus, Nathan Badenoch, Dao Nga ed. . - Washington, DC : Earthscan, 2011 . - xii, 265 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300043/ TVKHXHHCM / Mfn: 3638

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Tµi nguyªn n­íc;

Qu¶n li tµi nguyªn n­íc; Ph¸t triÓn nguån n­íc;

C«ng b»ng x· héi; §«ng Nam ¸
C¸c cuéc th­¬ng l­îng Lª §øc Thä - Kissinger t¹i Paris/ L­u V¨n Lîi, NguyÔn Anh Vò . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 752 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300155/ TVKHXHHCM / Mfn: 3695

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; C«ng t¸c ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Kissinger; Lª §øc Thä; ViÖt Nam; Mü


ChiÕn l­îc, chÝnh s¸ch cña c¸c quèc gia vµ vïng l·nh thæ ë §«ng B¾c ¸ vÒ mét sè vÊn ®Ò næi bËt cña khu vùc giai ®o¹n 2011 - 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Xu©n Th¾ng, TrÇn Quang Minh ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2693/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3493

Tõ kho¸ : ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

2011-2020; §«ng B¾c ¸


Chñ ®éng øng phã biÕn ®æi khÝ hËu, ®Èy m¹nh c«ng t¸c b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ Héi ®ång Khoa häc c¸c c¬ quan §¶ng Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2695/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3495

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; X· héi häc m«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu; B¶o vÖ m«i tr­êng; B¶o vÖ tµi nguyªn; §¶ng Céng s¶n;

ViÖt Nam
C¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî n«ng d©n yÕu thÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng/ Vò Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 356 tr.Ký hiÖu kho : LSS1300101-LSS1300103/ TVKHXHHCM / Mfn: 3694

Tõ kho¸ : C¬ chÕ hç trî; ChÝnh s¸ch hç trî; N«ng d©n;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; 2001-2010; 2011-2020;

ViÖt Nam
Di s¶n v¨n ho¸ ViÖt Nam: B¶n s¾c vµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý, b¶o tån / NguyÔn ThÞnh . - H. : X©y dùng, 2012 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300191/ TVKHXHHCM / Mfn: 3677

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸; Qu¶n lÝ v¨n ho¸; ViÖt Nam


§¶ng vµ Hå ChÝ Minh - cuéc song hµnh lÞch sö/ Lª Trung Kiªn . - H. : Lao ®éng, 2013 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2712/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3482

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

LÞch sö §¶ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


§¶ng víi vÊn ®Ò n«ng d©n, n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n (1930-1975): S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Quang HiÓn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300124/ TVKHXHHCM / Mfn: 3685

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; N«ng d©n; N«ng nghiÖp;

N«ng th«n; 1930-1945; ViÖt Nam
"§­êng l­ìi bß" - mét yªu s¸ch phi lý = "Cow - tongueline" – An Irrational Claim / Häc viÖn Ngo¹i giao ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2704/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3521

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ngo¹i giao; LuËt biÓn; B¶n ®å;

Chñ quyÒn biÓn ®¶o; BiÓn §«ng; Trung QuècKinh tÕ - X· héi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020: ChiÕn l­îc - KÕ ho¹ch - Dù b¸o / NguyÔn TiÕn Dþ ch.b. . - H. : Thèng kª, 2012 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2725/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3505

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o x· héi; 2011-2012;

ViÖt Nam
Nh©n tµi víi t­¬ng lai ®Êt n­íc/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2013 . - 719 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2692/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3492

Tõ kho¸ : Nh©n tµi; Sö dông nh©n tµi; §µo t¹o nh©n tµi;

C«ng t¸c gi¸o dôc; Ph¸t triÓn nh©n tµi


Nh÷ng nhËn thøc míi vÒ chñ nghÜa x· héi vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Quèc ThÈm, §ç ThÞ Th¹ch ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300117/ TVKHXHHCM / Mfn: 3714

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

LÝ luËn; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cÇn biÕt dµnh cho c¸n bé c«ng ®oµn c¸c cÊp n¨m 2011: S­u tÇm, hÖ thèng ho¸ / Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng b.t. . - H. : Lao ®éng, 2011. 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2714/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3484

Tõ kho¸ : C«ng ®oµn; C«ng ®oµn c¬ së; C¸n bé c«ng ®oµn;

C«ng t¸c c«ng ®oµn; 2011; ViÖt Nam


Quan hÖ ngo¹i giao gi÷a ViÖt Nam Céng hßa vµ Cambodge trong giai ®o¹n 1954-1970: LuËn v¨n th¹c sÜ ngµnh Sö häc. Chuyªn ngµnh: LÞch sö ViÖt Nam. M· sè: 602254 / Tr­¬ng §×nh B¹ch Hång . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300085/ TVKHXHHCM / Mfn: 3704

Tõ kho¸ : 1954-1970; Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao;

Quan hÖ quèc tÕ; 1954-1970; Campuchia;

ViÖt Nam
Quan hÖ téc ng­êi vµ ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay: Kû yÕu héi th¶o khoa häc . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300057- LSS1300059/ TVKHXHHCM / Mfn: 3648

Tõ kho¸ : Téc ng­êi; Quan hÖ téc ng­êi; Ph¸t triÓn x· héi;

KØ yÕu; Héi th¶o khoa häc; ViÖt NamQuan hÖ ViÖt Nam - Liªn minh ch©u ¢u trong triÓn khai c¬ chÕ ph¸t triÓn s¹ch giai ®o¹n 2011-2020/ NguyÔn Quang ThuÊn, NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300104- LSS1300106/ TVKHXHHCM / Mfn: 3692

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ; BiÕn ®æi khÝ hËu;

M«i tr­êng; Ph¸t triÓn s¹ch; 2011-2020; ViÖt Nam;

Ch©u ¢u
Trung Quèc n¨m 2011-2012/ §ç TiÕn S©m, Chu Thuú Liªn ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300148/ TVKHXHHCM / Mfn: 3693

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; Kinh tÕ; V¨n ho¸; X· héi; Quan hÖ quèc tÕ;

2011-2012; ViÖt Nam; Trung Quèc


Tõ thùc tiÔn ®æi míi ®Õn nhËn thøc lý luËn míi vÒ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam: 1986-2011. T. 3 / Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 .- 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300161/ TVKHXHHCM / Mfn: 3700

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

§¶ng Céng s¶n; §­êng lèi ®æi míi;

T­ duy lÝ luËn; 1986-2011; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ®« thÞ: Gi¶n yÕu / TrÇn Ngäc Kh¸nh . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 570 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9581, Vv 9582/ VVHDANGIAN / Mfn: 3548

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ ®« thÞ; Kh«ng gian v¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸;

M«i tr­êng v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ThÕ giíi


X· héi häc ®« thÞ/ §ç HËu, Ph¹m Kim Giao ch.b. . - In lÇn 2 . - H. : X©y dùng, 2012 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300184/ TVKHXHHCM / Mfn: 3674

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; §« thÞ ho¸;

Qu¶n lÝ ®« thÞ; ViÖt Nam


Chñ nghÜa m¸c lªnin

§¶ng vµ Hå ChÝ Minh - cuéc song hµnh lÞch sö/ Lª Trung Kiªn . - H. : Lao ®éng, 2013 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2712/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3482

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

LÞch sö §¶ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


6 n¨m thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" vµ mét sè bµi dù thi ®o¹t gi¶i/ Nhãm TrÝ thøc ViÖt . - H. : Lao ®éng, 2013 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2711/ VDIALINHANVAN / Mfn: 3481

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc;

TÊm g­¬ng ®¹o ®øc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Nh÷ng nhËn thøc míi vÒ chñ nghÜa x· héi vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Quèc ThÈm, §ç ThÞ Th¹ch ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300117/ TVKHXHHCM / Mfn: 3714

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

LÝ luËn; ViÖt Nam


T×m hiÓu t¸c phÈm t­ b¶n cña C.M¸c/ NguyÔn Minh Kh¶i, Bïi Ngäc Quþnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300278/ TVKHXHHCM / Mfn: 3689

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c; Häc thuyÕt kinh tÕ; Kinh tÕ chÝnh trÞ;

T¸c phÈm kinh ®iÓn; C¸c M¸c


D©n téc häc
Ancestors in Borneo Societies: Death, Transformation, and Social Immortality / Pascal Couderc, Kenneth Sillander ed. . - Copenhagen : NIAS Press, 2012 . - x, 390 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300048/ TVKHXHHCM / Mfn: 3643

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Thê cóng tæ tiªn; §«ng Nam ¸


What Anthropologists Do/ Veronica Strang . - N.Y. : Berg, 2009 . - 210 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300073/ TVKHXHHCM / Mfn: 3659

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Khoa häc con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


C¸c bµi viÕt vÒ B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam: N¨m 2000 / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 74 tr.

Ký hiÖu kho : B 398/ BTDTHVN / Mfn: 3427

Tõ kho¸ : B¶o tµng; B¶o tµng D©n téc häc; V¨n ho¸ d©n téc;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Bµi viÕt; 2000; ViÖt Nam
C¸c téc ng­êi ë ViÖt Nam: Gi¸o tr×nh dïng cho sinh viªn ngµnh ViÖt Nam häc, v¨n ho¸, du lÞch c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9577, Vv 9578/ VVHDANGIAN / Mfn: 3546

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; Téc ng­êi; ViÖt Nam
Ch©n dung mét lµng quª V©n Hoµ thuë Êy/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9685/ VVHDANGIAN / Mfn: 3592

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Lµng V©n Hoµ;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
ChuyÖn x­a chuyÖn nay/ Anh Phã . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300066, LSS1300067/ TVKHXHHCM / Mfn: 3653

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸p luËt; Phong tôc tËp qu¸n;

Thµnh ng÷; §iÓn tÝch; Hái ®¸p; ViÖt Nam


C«ng chiªng M­êng/ KiÒu Trung S¬n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9683/ VVHDANGIAN / Mfn: 3584

Tõ kho¸ : Nh¹c cô d©n téc; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÖ thuËt cång chiªng; V¨n ho¸ cång chiªng;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
D©n téc C¬ Lao ë ViÖt Nam: TruyÒn thèng vµ biÕn ®æi/ Ph¹m Quang Hoan ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6146/ BTDTHVN / Mfn: 3422

Tõ kho¸ : LÞch sö téc ng­êi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc C¬ Lao; TØnh Hµ Giang;

ViÖt Nam
D©n téc S¸n Chay ë ViÖt Nam/ Khæng DiÔn, TrÇn B×nh ch.b.; §Æng ThÞ Hoa, §µo Huy Khª b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9676/ VVHDANGIAN / Mfn: 3577

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ; Tæ chøc x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc S¸n Chay;

ViÖt Nam
D©n téc S¸n D×u ë B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6188/ BTDTHVN / Mfn: 3459

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc S¸n D×u; TØnh B¾c Giang;

ViÖt Nam
DÖt sø - DÖt lam thêi x­a cña d©n téc Th¸i ®en S¬n La/ CÇm Hïng s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9719/ VVHDANGIAN / Mfn: 3619

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Th¸i;

Ng­êi Th¸i ®en; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Di s¶n tªn N«m c¸c lµng v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh s.t., b.s. .- H. : D©n trÝ, 2010 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9702/ VVHDANGIAN / Mfn: 3602

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn lµng; Tªn N«m; ViÖt Nam


Dùng vî g¶ chång theo phong tôc d©n gian/ Qu¶ng TuÖ . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2013 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1876, VL 1877/ BTDTHVN / Mfn: 3468

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; H«n nh©n;

LÔ c­íi; ViÖt Nam


§Êt thiªng ngµn n¨m v¨n vËt/ TrÇn Quèc V­îng; NguyÔn H¶i KÕ, §ç ThÞ Ph­¬ng Th¶o... t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1893/ BTDTHVN / Mfn: 3477

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Tinh hoa v¨n ho¸; TuyÓn tËp; Bµi viÕt; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Õn víi v¨n ho¸ ViÖt M­êng trªn ®Êt tæ Phó Thä/ NguyÔn Kh¾c X­¬ng, NguyÔn H÷u Nhµn . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6169/ BTDTHVN / Mfn: 3441

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ x· HiÓn Kh¸nh/ Bïi V¨n Tam . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9714/ VVHDANGIAN / Mfn: 3614

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

V¨n häc d©n gian; X· HiÓn Kh¸nh; HuyÖn Vô B¶n;

TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Gèm cæ vµ hoa v¨n trªn trang phôc cña ng­êi Ch¨m/ §inh B¸ Hoµ, Tr­¬ng HiÕn Mai . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 423tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6139/ BTDTHVN / Mfn: 3416

Tõ kho¸ : Gèm cæ Ch©mp; Khu lß gèm; Di chØ kh¶o cæ;

Hoa v¨n trang trÝ; Trang phôc; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh §Þnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
H¸t B¶ tr¹o - Hß §­a linh/ Tr­¬ng §×nh Quang, Thy H¶o Tr­¬ng Duy Hy s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9671/ VVHDANGIAN / Mfn: 3572

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; Hß §­a linh;

H¸t B¶ tr¹o; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; H¸t ®¸m ma;

ViÖt Nam
H¸t ®è vµ h¸t ®èi trong sinh ho¹t hß h¸t d©n gian ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn .- HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9579, Vv 9580/ VVHDANGIAN / Mfn: 3547

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t ®è;

H¸t ®èi; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Hß ®­a linh/ TrÇn Hång s.t., b.s. . - H. : S©n khÊu, 2012 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6161, Vv 6162/ BTDTHVN / Mfn: 3434

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; Bµi h¸t;

Hß ®­a linh; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; ViÖt Nam


Hoa v¨n thæ cÈm T©y B¾c/ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n . - H. : KHXH, 2011 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6164, Vv 6165/ BTDTHVN / Mfn: 3436

Tõ kho¸ : Hoa v¨n; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ dÖt thæ cÈm; D©n téc thiÓu sè; T©y B¾c; ViÖt Nam


H«n nh©n vµ gia ®×nh c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam/ NguyÔn Hïng Khu, L©m Nh©n, NguyÔn ThÞ Ng©n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 874 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9692/ VVHDANGIAN / Mfn: 3586

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh;

B¶n s¾c v¨n ho¸; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Kh¸nh Hoµ - DiÖn m¹o v¨n ho¸ mét vïng ®Êt. T. 10 / TrÇn Kiªm Hoµng, Huúnh Liªn, Vâ TriÒu D­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6178/ BTDTHVN / Mfn: 3449

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam


Kû yÕu B¶o tµng Chøng tÝch chiÕn tranh: Kû niÖm 38 n¨m thµnh lËp (1975-2013)/ Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch TP. Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch TP. Hå ChÝ Minh, 2013 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1887/ BTDTHVN / Mfn: 3473

Tõ kho¸ : B¶o tµng häc; B¶o tµng Chøng tÝch chiÕn tranh;

Nghiªn cøu khoa häc; 1975-2013; ViÖt Nam
Lµng Minh H­¬ng cña ng­êi Hoa ë khu vùc Chî Lín (Cuèi thÕ kû XVII - Gi÷a thÕ kû XIX): Chuyªn ngµnh: LÞch sö. M· sè: 60.22.54 / TrÞnh ThÞ LÖ Hµ . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010 . - 137 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300080/ TVKHXHHCM / Mfn: 3655

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Hoa kiÒu; Céng ®ång ng­êi Hoa;

Lµng Minh H­¬ng; Chî Lín; ThÕ kØ 17-19; ViÖt Nam


Lµng nghÒ trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n­íc/ Vò Quèc TuÊn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1871, VL 1872/ BTDTHVN / Mfn: 3466

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn lµng nghÒ; ViÖt Nam


LÔ cÇu Tr­êng Thä vµ ca dao d©n téc Tµy/ TriÖu ThÞ Mai, TriÒu ¢n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 870 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6147/ BTDTHVN / Mfn: 3423

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ t©m linh;

TÝn ng­ìng d©n gian; LÔ cÇu tr­êng thä;

Ca dao; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
LÔ héi §×nh Khªng/ Bïi Hy Väng . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9680/ VVHDANGIAN / Mfn: 3581

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; §×nh Khªng;

X· V¨n S¬n; HuyÖn L¹c S¬n; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


LÔ tôc cña ng­êi Dao ë VÜnh Phóc vµ Lµo Cai/ Xu©n Mai, Ph¹m C«ng Hoan s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9658/ VVHDANGIAN / Mfn: 3560

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; D©n téc Dao; TØnh VÜnh Phóc;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
LÞch vµ nh÷ng kiªng kþ cña ng­êi Th¸i M­êng So/ N«ng V¨n N¶o s.t., gi.th. . H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9712/ VVHDANGIAN / Mfn: 3612

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch CÈu Coong; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng;

Bµi cóng; D©n téc Th¸i; X· M­êng So;

HuyÖn Phong Thæ; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


MiÕng ngon vïng ®Êt vâ/ NguyÔn Phóc Liªm, Hµ Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6151/ BTDTHVN / Mfn: 3426

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


M¾m Pråhèc vµ nh÷ng mãn ¨n chÕ biÕn tõ m¾m Pråhèc/ TrÇn Dòng . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9710/ VVHDANGIAN / Mfn: 3610

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; M¾m;

M¾m Pråhèc; D©n téc Khmer; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


Mãn ngon vïng ®Êt vâ/ NguyÔn Phóc Liªm, Hµ Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300050/ TVKHXHHCM / Mfn: 3646

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


NÐt ®Æc s¾c trong v¨n ho¸ Èm thùc cña c­ d©n Nam §Þnh, Ninh B×nh, Qu¶ng B×nh/ §ç §×nh Thä, §ç Danh Gia, NguyÔn V¨n T¨ng s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6148/ BTDTHVN / Mfn: 3424

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh Nam §Þnh;

TØnh Ninh B×nh; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


NÕp sèng cæ truyÒn ng­êi Ch¨m: HuyÖn V©n Canh - TØnh B×nh §Þnh / NguyÔn Xu©n Nh©n, §oµn V¨n TÐo . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9681/ VVHDANGIAN / Mfn: 3582

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; NÕp sèng;

Lèi sèng; Ng­êi Ch¨m; HuyÖn V¨n Canh;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
Ngµn n¨m ¸o mò: LÞch sö trang phôc ViÖt Nam giai ®o¹n 1009 - 1945 / TrÇn Quang §øc . - In lÇn 2 . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1863, VL 1864/ BTDTHVN / Mfn: 3462

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Trang phôc;

LÞch sö trang phôc; 1009 - 1945; ViÖt Nam


NghÒ cæ truyÒn/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9669/ VVHDANGIAN / Mfn: 3570

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; TØnh H¶i H­ng; ViÖt Nam


NghÒ truyÒn thèng ë Héi An/ TrÇn V¨n An chñ nhiÖm . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9659/ VVHDANGIAN / Mfn: 3561

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ®Êt Qu¶ng/ Vâ V¨n HoÌ, Hoµng H­¬ng ViÖt, Bïi V¨n TiÕng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9760/ VVHDANGIAN / Mfn: 3627

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Nghi lÔ - lÔ héi cña ng­êi Ch¨m vµ ng­êi £ §ª: LÔ héi Rija N­gar cña ng­êi Ch¨m. Nghi lÔ - lÔ héi £§ª / Ng« V¨n Doanh, Tr­¬ng Bi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 891 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9668/ VVHDANGIAN / Mfn: 3569

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; D©n téc Ch¨m;

D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Nghi lÔ trong viÖc c­íi - viÖc tang cña ng­êi Dao Kh©u: S×n Hå - Lai Ch©u / TÈn Kim Phu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9673/ VVHDANGIAN / Mfn: 3574

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

H«n lÔ; Tang lÔ; Ng­êi Dao Kh©u; HuyÖn S×n Hå;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi Th¸i §en tÝnh lÞch vµ xem ngµy giê lµnh/ NguyÔn V¨n Hoµ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6176/ BTDTHVN / Mfn: 3447

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Ng­êi Th¸i §en; D©n téc Th¸i; TØnh S¬n La; ViÖt Nam


Nhãm lÔ - héi Rija cña ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ H¶i Liªn s.t., b.d., gi.th.. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9708/ VVHDANGIAN / Mfn: 3608

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; LÔ héi Rija;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn;

ViÖt Nam
Ninh Hoµ nh÷ng m¶nh ghÐp v¨n ho¸ d©n gian/ NguyÔn ViÕt Trung ch.b.; Vâ TriÒu D­¬ng, §ç C«ng Quý, §ç §é b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 921 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6167/ BTDTHVN / Mfn: 3438

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Ninh Hßa; TØnh Kh¸nh Hoµ;

ViÖt Nam
Non n­íc xø §ång H­¬ng/ NguyÔn ViÕt Trung s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9672/ VVHDANGIAN / Mfn: 3573

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Xø §ång H­¬ng; X· Ninh Th­îng;

HuyÖn Ninh Hßa; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
Phong tôc tang ma cña ng­êi Tµy ë NghÜa §«, huyÖn B¶o Yªn, tØnh Lµo Cai/ Ph¹m C«ng Hoan, Ma Thanh Sîi . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6186/ BTDTHVN / Mfn: 3457

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Tang lÔ; Ng­êi Tµy; NghÜa §«; HuyÖn B¶o Yªn;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Quan hÖ téc ng­êi vµ ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay: Kû yÕu héi th¶o khoa häc . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300057- LSS1300059/ TVKHXHHCM / Mfn: 3648

Tõ kho¸ : Téc ng­êi; Quan hÖ téc ng­êi; Ph¸t triÓn x· héi;

KØ yÕu; Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam


Quy tr×nh dùng nhµ sµn cæ cña ng­êi Th¸i ®en ë M­êng Thanh, tØnh §iÖn Biªn/ Tßng V¨n H©n s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9684/ VVHDANGIAN / Mfn: 3585

Tõ kho¸ : Nhµ sµn cæ; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nhµ míi;

Ng­êi Th¸i ®en; M­êng Thanh; TØnh §iÖn Biªn;

ViÖt Nam
Tang lÔ cæ truyÒn c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam: Tang lÔ cña ng­êi M'N«ng RL¨m ë U«n Dki, thÞ trÊn Liªn S¬n, huyÖn L¨k, tØnh Dak Lak. Nghi lÔ tang ma cæ truyÒn ng­êi Cao Lan. Tang lÔ cña ng­êi Th¸i tr¾ng / Y Tuyn Bing, Lª Mai Oanh, L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 631 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9656/ VVHDANGIAN / Mfn: 3558

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

B¸i cóng; Ng­êi M'N«ng RL¨m; Ng­êi Cao Lan;

Ng­êi Th¸i tr¾ng; ViÖt Nam
Tang lÔ cña ng­êi Nïng Giang ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6173/ BTDTHVN / Mfn: 3444

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ; Bµi cóng;

Ng­êi Nïng Giang; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Tang ma d©n téc Cao Lan ë Yªn B¸i/ NguyÔn M¹nh Hïng . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9678/ VVHDANGIAN / Mfn: 3579

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

D©n téc Cao Lan; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


TËp tôc ma chay c­íi hái/ Ng« B¹ch . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1869, VL 1870/ BTDTHVN / Mfn: 3465

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

Tang lÔ; ViÖt Nam


TËp tôc truyÒn thèng cña ng­êi B¬hnar Kriªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9697/ VVHDANGIAN / Mfn: 3597

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Gia ®×nh;

LÔ héi; D©n téc B¬hnar; Ng­êi B¬hnar Kriªm;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi tuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n ho¸/ NguyÔn Kh¶i KÕ t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1894/ BTDTHVN / Mfn: 3478

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Th¬ ca nghi lÔ d©n téc Th¸i: Lêi ca trong lÔ xªn b¶n xªn m­êng cña ng­êi Th¸i. Kim pang Then cña ng­êi Th¸i Tr¾ng. TÝn ng­ìng ca cña ng­êi Th¸i / L­¬ng ThÞ §¹i, §ç ThÞ TÊc, V­¬ng ThÞ MÝn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 878 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6154/ BTDTHVN / Mfn: 3430

LSS1300052/ TVKHXHHCM / Mfn: 3644Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi cóng; Th¬ nghi lÔ;

D©n téc Th¸i; Ng­êi Th¸i Tr¾ng; ViÖt Nam
Thuû s¶n s«ng Cöu Long qua huyÒn tho¹i - truyÒn thuyÕt/ Liªm Ch©u s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9699/ VVHDANGIAN / Mfn: 3599

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; HuyÒn tho¹i; TruyÒn thuyÕt;

Phong tôc tËp qu¸n; Thñy s¶n; MiÒn Nam; ViÖt Nam


T×m hiÓu lÔ héi Hµ Néi/ Lª Hång Lý . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1895/ BTDTHVN / Mfn: 3479

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; LÔ héi cung ®×nh;

LÔ héi d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6168/ BTDTHVN / Mfn: 3439

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng d©n gian ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh/ Vâ Thanh B»ng ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1878, VL 1879/ BTDTHVN / Mfn: 3469

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; TÝn ng­ìng d©n gian; Nghi lÔ d©n gian;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng trong sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 800 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9663/ VVHDANGIAN / Mfn: 3564

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; ViÖt Nam


Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 1 : Tæng quan vÒ nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 1170 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300092-LSS1300094/ TVKHXHHCM / Mfn: 3715

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Ph¸t tiÓn lµng nghÒ;

ViÖt Nam
Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 2 : NghÒ chÕ t¸c kim lo¹i / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 970 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300095-LSS1300097/ TVKHXHHCM / Mfn: 3713

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ ®óc ®ång;

NghÒ kim hoµn; NghÒ rÌn s¾t; ViÖt Nam
Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 6 : NghÒ chÕ t¸c ®¸, nghÒ s¬n vµ mét sè nghÒ kh¸c / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 1146 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300098-LSS1300100/ TVKHXHHCM / Mfn: 3712

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ chÕ t¸c ®¸;

NghÒ s¬n; ViÖt Nam
Trang phôc c¸c téc ng­êi thiÓu sè nhãm ng«n ng÷ ViÖt - M­êng, Tµy - Th¸i, Ka®ai/ §ç ThÞ Hoµ . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6138, Vv 6150/ BTDTHVN / Mfn: 3415

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

Trang phôc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Trang phôc cæ truyÒn vµ hoa v¨n trªn v¶i c¸c d©n téc ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh, DiÖp Trung B×nh, Sakaya . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 907 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6170/ BTDTHVN / Mfn: 3440

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Trang phôc; Trang phôc cæ truyÒn;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Hoa v¨n; ViÖt NamTrang phôc cña ng­êi Lµo ë T©y B¾c ViÖt Nam/ Vâ ThÞ Mai Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300276/ TVKHXHHCM / Mfn: 3684

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt ch©t; Phong tôc tËp qu¸n; Trang phôc;

Trang søc; Ng­êi Lµo; T©y B¾c; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian trªn ®Êt Thanh Ho¸/ Lª Kim L÷ . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9713/ VVHDANGIAN / Mfn: 3613

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian;

Trß diÔn d©n gian; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


TruyÖn th¬ ng­êi Dao Kh©u ë S×n Hå - Lai Ch©u/ TÈn Kim Phu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9665/ VVHDANGIAN / Mfn: 3566

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ; TruyÖn th¬;

Ng­êi Dao Kh©u; D©n téc Dao; HuyÖn S×n Hå;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Tôc dùng lÔ mõng nhµ míi d©n téc Th¸i/ Hoµng TrÇn NghÞch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6172/ BTDTHVN / Mfn: 3443

Tõ kho¸ : Nghi lÔ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Tôc dùng nhµ míi; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Tôc lÖ buéc vÝa ng­êi Th¸i ë NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 611 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6177/ BTDTHVN / Mfn: 3448

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Tôc buéc vÝa; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


TuyÓn tËp song ng÷ nh÷ng bµi khÌn ca tang lÔ vµ d©n ca M«ng Hµ Giang/ Sh«ngx Ntiªx Tu«v, Hïng §×nh Quý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 999 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6174/ BTDTHVN / Mfn: 3445

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Bµi h¸t; D©n ca; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Cao Lan: Lµng Ngäc T©n, x· Ngäc Quan, huyÖn §oan Hïng, tØnh Phó Thä / §Æng §×nh ThuËn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6145/ BTDTHVN / Mfn: 3421

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Cao Lan; Lµng Ngäc T©n;

X· Ngäc Quan; HuyÖn §oan Hïng; TØnh Phó Thä;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Hoµ Vang/ Vâ V¨n HoÌ . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 792 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9688/ VVHDANGIAN / Mfn: 3589

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

HuyÖn Hoµ Vang; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian huyÖn Tam N«ng tØnh Phó Thä/ D­¬ng Huy ThiÖn ch.b.; §Æng V¨n Nh©m, Ch©u H­¬ng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6179/ BTDTHVN / Mfn: 3450

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; Bµi h¸t;

TruyÖn d©n gian; HuyÖn Tam N«ng; TØnh Phó Thä;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng B¶n NÇng/ Hoµng TuÊn C­, Hoµng BiÓu . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 414 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9677/ VVHDANGIAN / Mfn: 3578

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng B¶n NÇng; X· T©n §oµn; HuyÖn V¨n Quan;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng nghÒ Kiªu Kþ/ NguyÔn Quang Lª . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9704/ VVHDANGIAN / Mfn: 3604

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

Lµng Kiªu Kþ; X· Kiªu Kþ; HuyÖn Gia L©m; Hµ Néi;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., gi.th., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 701 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9711/ VVHDANGIAN / Mfn: 3611

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi S¸n ChÝ ë tØnh Th¸i Nguyªn/ TrÇn V¨n ¸i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9698/ VVHDANGIAN / Mfn: 3598

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; Ng­êi S¸n ChÝ;

D©n téc S¸n Chay; TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Thanh Ba/ NguyÔn §×nh Vþ ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6149/ BTDTHVN / Mfn: 3425

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; HuyÖn Thanh Ba; TØnh Phó Thä;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian vïng ven s«ng B¹ch §»ng huyÖn Thuû Nguyªn - H¶i Phßng/ V¨n Duy, Lª Xu©n Lùa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6180/ BTDTHVN / Mfn: 3451

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; NghÒ cæ truyÒn;

Èm thùc; Di tÝch v¨n ho¸; LÔ héi; HuyÖn Thñy Nguyªn;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam; Thuû Nguyªn
V¨n ho¸ gia téc Raglai: Gãc nh×n tõ nghÖ nh©n / H¶i Liªn . - H. : KHXH, 2011 . 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9722/ VVHDANGIAN / Mfn: 3622

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ gia téc; V¨n häc d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Raglai; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ lÔ tôc ABC/ Ph¹m C«n S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 1527 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6134/ BTDTHVN / Mfn: 3414

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ng­êi Ch¨m H'roi ë huyÖn V©n Canh, tØnh B×nh §Þnh/ NguyÔn Xu©n Nh©n, §oµn V¨n TÐo . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9682/ VVHDANGIAN / Mfn: 3583

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc nghÖ thuËt; §êi sèng x· héi;

Ng­êi Ch¨m H'roi; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ng­êi ViÖt vïng T©y Nam Bé/ TrÇn Ngäc Thªm ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 887 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1885, VL 1886/ BTDTHVN / Mfn: 3472

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; Ng­êi ViÖt; T©y Nam Bé; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc d©n gian/ Lß Ngäc Duyªn, §ç Duy V¨n, §oµn ViÖt Hïng s.t.- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 728 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9666/ VVHDANGIAN / Mfn: 3567

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc d©n gian;

ViÖt Nam
VÒ tÝn ng­ìng ë lµng nghÒ vïng b¾c Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÕ s.t., gi.th. . H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 263 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9761/ VVHDANGIAN / Mfn: 3628

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh tÇn; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

§êi sèng t©m linh; Lµng nghÒ; NghÒ truyÒn thèng;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Kh¶o cæ häc

Archaeology and Folklore/ Amy Gazin-Schwartz, Cornelius Holtorf ed. . - Lond. : Routledge, 2011 . - 287 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300075/ TVKHXHHCM / Mfn: 3661

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

V¨n ho¸ d©n gian; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian;

Di tÝch lÞch sö; Ch©u ¢u
Early Interactions between South and Southeast Asia: Reflections on Cross-cultural Exchange / Pierre-Yves Manguin, A. Mani, Geoff Wade ed. . - Pasir Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2011 . - xxxi, 514 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300047/ TVKHXHHCM / Mfn: 3642

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸; §«ng Nam ¸; Nam ¸


The Archaeology and Anthropology of Landscape: Shaping Your Landscape / Peter J. Ucko, Robert Layton ed. . - N.Y. : Routledge, 2011 . - 499 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300072/ TVKHXHHCM / Mfn: 3658

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; C¶nh quan thiªn nhiªn; Kh¶o cæ;

Nghiªn cøu kh¶o cæ; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸
Gèm cæ vµ hoa v¨n trªn trang phôc cña ng­êi Ch¨m/ §inh B¸ Hoµ, Tr­¬ng HiÕn Mai . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 423tr.

Ký hiÖu kho : Vv 6139/ BTDTHVN / Mfn: 3416

Tõ kho¸ : Gèm cæ Ch©mp; Khu lß gèm; Di chØ kh¶o cæ;

Hoa v¨n trang trÝ; Trang phôc; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh §Þnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Kh¶o cæ häc thêi ®¹i ®¸ cò B¾c ViÖt Nam = The Paleolithic Archaeology in Northern Vietnam / NguyÔn Kh¾c Sö . - H. : KHXH, 2013 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1873, VL 1874, VL 1875/ BTDTHVN / Mfn: 3467

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ;

Di tÝch v¨n ho¸; Thêi ®¹i ®¸ cò; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


NÒn v¨n minh Lôc ®Þa ®en: Nghiªn cøu kh¶o cæ häc / Graham Connah; NguyÔn Kiªn Tr­êng d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9599, Vv 9600/ VVHDANGIAN / Mfn: 3557

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

T­ liÖu kh¶o cæ; Ch©u Phi


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

Green Technology and Sustainable Development: 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable development. Vol. 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 701 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300083/ TVKHXHHCM / Mfn: 3708

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ m«i tr­êng; C«ng nghÖ xanh;

øng dông c«ng nghÖ xanh; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Héi th¶o; 2012; ViÖt Nam
Green Technology and Sustainable Development: 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable development. Vol. 2 . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300084/ TVKHXHHCM / Mfn: 3709

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ m«i tr­êng; øng dông c«ng nghÖ xanh;

C«ng nghÖ xanh; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Héi th¶o;

2012; ViÖt Nam
Images of the wildman in Southeast Asia: An Anthropological Perspective / Gregory Forth . - N.Y. : Routledge, 2008 . - xv, 343 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300045/ TVKHXHHCM / Mfn: 3640

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­¬×; Nguån gèc loµi ng­êi;

TiÕn ho¸; Ng­êi Ebugogo; Indonesia; §«ng Nam ¸


The Archaeology and Anthropology of Landscape: Shaping Your Landscape / Peter J. Ucko, Robert Layton ed. . - N.Y. : Routledge, 2011 . - 499 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300072/ TVKHXHHCM / Mfn: 3658

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; C¶nh quan thiªn nhiªn; Kh¶o cæ;

Nghiªn cøu kh¶o cæ; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

Giao l­u v¨n ho¸
What Anthropologists Do/ Veronica Strang . - N.Y. : Berg, 2009 . - 210 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300073/ TVKHXHHCM / Mfn: 3659

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Khoa häc con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


D­ ®Þa chÝ v¨n ho¸ truyÒn thèng huyÖn Hoµ An - tØnh Cao B»ng/ NguyÔn Thiªn Tø . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9716/ VVHDANGIAN / Mfn: 3616

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch lÞch sö;

V¨n häc d©n gian; HuyÖn Hoµ An; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Namtải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương