S¸ch míi sè 01/2013


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æitải về 0.61 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.61 Mb.
#35
1   2   3   4   5   6
§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ NghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1489, VL 1490/ BTDTHVN / Mfn: 100494

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bæ ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi k× chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu = The 2007 population change and family planning survey : Major findings / NguyÔn V¨n Ph¸i, NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ Ngäc Lan b.s.; §ång B¸ H­íng, NguyÔn ThÞ T©m h.®.; NguyÔn ThÞ HuyÒn Giang d. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr. + XI.

Ký hiÖu kho : VL 1483, VL 1484/ BTDTHVN / Mfn: 100491

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt; ViÖt Nam
§­¬ng ®Çu víi HIV/AIDS ë ViÖt Nam: Tõ gãc nh×n cña x· héi d©n sù / KhuÊt ThÞ H¶i Oanh . - H. : ViÖn Nghiªn cøu Ph¸t triÓn x· héi, 2007 . - 69 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1492/ BTDTHVN / Mfn: 100496

Tõ kho¸ : X· héi; X· héi d©n sù; HIV/AIDS;

Phßng chèng HIV/AIDS; ViÖt Nam


Lµm d©u n¬i ®Êt kh¸ch: Tr¶i nghiÖm v¨n ho¸ cña nh÷ng ng­êi phô n÷ ViÖt Nam lÊy chång Trung Quèc ë V¹n VÜ (§«ng H­ng, Qu¶ng T©y, Trung Quèc)/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50497/ VTTKHXH / Mfn: 100752

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Giao tiÕp x· héi; H«n nh©n gia ®×nh; Lµng V¹n VÜ;

Thµnh phè §«ng H­ng; TØnh Qu¶ng T©y; Trung Quèc
Mét sè quan ®iÓm x· héi häc cña Durkheim: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quý Thanh ch.b.; NguyÔn Quý NghÞ, Lª Ngäc Hïng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5773, Vv 5774/ BTDTHVN / Mfn: 100520

VB4670/ VDNA / Mfn: 100669Tõ kho¸ : T­ t­ëng x· héi; LÞch sö t­ t­ëng x· héi häc;

Quan ®iÓm x· héi häc; CËn ®¹i; Emile Durkheim; Ph¸p


Mét sè vÊn ®Ò vÒ « nhiÔm vµ suy tho¸i ®Êt ®ai ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Quèc Hïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : VB4640/ VDNA / Mfn: 100640

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; §Êt ®ai; ¤ nhiÔm ®Êt ®ai;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; ViÖt Nam
Møc sèng hé gia ®×nh B¾c Ninh ngµy nay: Qua sè liÖu kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2002, 2004 vµ 2006 / Vò Thanh Liªm ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . 160 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1458, VL 1459/ BTDTHVN / Mfn: 100479

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004;

2006; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Møc sèng hé gia ®×nh tØnh Lµo Cai n¨m 2002, 2004 vµ 2006: KÕt qu¶ kh¶o s¸t/ Côc Thèng kª tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2008 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1460, VL 1461/ BTDTHVN / Mfn: 100480

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004; 2006;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Õn n¨m 2020 / §oµn Minh DuÖ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VB4689/ VDNA / Mfn: 100687

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Lao ®éng; Ng­êi lao ®éng;

XuÊt khÈu lao ®éng; 2011-2020; ViÖt Nam


NhËp ®Ò vÒ nh©n häc x· héi trong bèi c¶nh ViÖt Nam: Nghiªn cøu vÒ giíi vµ søc khoÎ sinh s¶n ë khu vùc ven biÓn mתn B¾c Trung Bé / Hanne O. Mogensen, Tine Gammeltoft, NguyÔn Mü H­¬ng,... . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VB4653/ VDNA / Mfn: 100652

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc x· héi; Søc kháe sinh s¶n;

Giíi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; KÕt qu¶ nghiªn cøu;

B¾c Trung Bé; ViÖt Nam
Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1774, VL 1775/ BTDTHVN / Mfn: 100538

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Sù biÕn ®æi cña t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn ThÞ HiÒn, TrÇn Hång Liªn, NguyÔn ThÞ Minh Ngäc . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1501, VL 1502/ BTDTHVN / Mfn: 100500

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; BiÕn ®æi t«n gi¸o tÝn ng­ìng;

TuyÓn tËp; ViÖt NamSù thay ®æi trong c¬ cÊu cña c¶i cña c¸c quèc gia: §o l­êng sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong thiªn niªn kû míi / Ng©n hµng ThÕ giíi . - Washington, D.C. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2012 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11805/ VTTKHXH / Mfn: 100785

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¸o c¸o;

ThÕ giíi
T¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸ ®èi víi sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001355,LSS1001356/TVKHXHHCM/Mfn: 100610

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Toµn cÇu ho¸;

ViÖt Nam
Toµn cÇu ho¸/ Manfred B. Steger; NguyÔn H¶i B»ng d.; TrÇn TiÔn Cao §¨ng h.®. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VB4688/ VDNA / Mfn: 100686

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Hîp t¸c quèc tÕ;

Quan hÖ quèc tÕ


Tæng quan t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ tiÓu vïng s«ng Mª K«ng ®Õn ®ãi nghÌo: B¸o c¸o cuèi cïng cña ViÖt Nam / ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1485, VL 1486/ BTDTHVN / Mfn: 100492

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Häat ®éng kinh tÕ; Héi nhËp quèc tÕ;

T¸c ®éng héi nhËp kinh tÕ; §ãi nghÌo; Tæng quan;

Vïng s«ng Mª K«ng; MiÒn Nam; ViÖt Nam
TriÕt lý con ng­êi, triÕt lý ph¸t triÓn/ §Æng C¶nh Khanh . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 448 tr.

Ký hiÖu kho : VB4654/ VDNA / Mfn: 100653

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

TriÕt lÝ con ng­êi; TriÕt lÝ ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ vµ lèi sèng ®« thÞ ViÖt Nam: Mét c¸ch tiÕp cËn / Tr­¬ng Minh Dôc, Lª V¨n §Þnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : VB4656/ VDNA / Mfn: 100655

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; Lèi sèng; Lèi sèng ®« thÞ;

LÝ luËn v¨n ho¸; BiÕn ®æi v¨n ho¸; ViÖt NamViÖc lµm cña n«ng d©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vïng ®ång b»ng s«ng Hång ®Õn n¨m 2020/ TrÇn ThÞ Minh Ngäc ch.b.; TrÇn Minh YÕn, Lª Anh Vò, NguyÔn Tè Quyªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5783, Vv 5784/ BTDTHVN / Mfn: 100535

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; N«ng d©n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ThÞ tr­êng lao ®éng; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
X· héi häc n«ng th«n: Dïng cho sinh viªn vµ häc sinh cao ®¼ng / Bïi Quang Dòng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001315,LSS1001316/TVKHXHHCM/Mfn: 100603

Tõ kho¸ : N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n; N«ng nghiÖp;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


X©y dùng v¨n ho¸, ®¹o ®øc, lèi sèng cña ng­êi ViÖt Nam/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : Q§ND, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VB4683/ VDNA / Mfn: 100681

Tõ kho¸ : X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

X©y dùng con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;X©y dùng ®¹o ®øc; X©y dùng lèi sèng; ViÖt Nam


ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 25/01/13


tải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương