S¸ch míi sè 01/2013tải về 0.61 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.61 Mb.
#35
1   2   3   4   5   6
§ªm th¸nh v« cïng: TruyÖn ng¾n / S­¬ng NguyÖt Minh . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33442/ VVANHOC / Mfn: 100458

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
§Ö nhÊt phu nh©n: ChuyÖn vÒ nh÷ng ng­êi ®µn bµ trong Nhµ Tr¾ng tõ Martha Washington ®Õn Laura Bush / Bill Harris; Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Phô n÷, 2008 . - 905 tr. vµ ¶nh t­ liÖu.

Ký hiÖu kho : VL 2046/ VVANHOC / Mfn: 100392

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Mü
Gi· tõ: TiÓu thuyÕt / Ph¹m ViÖt Long . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33445/ VVANHOC / Mfn: 100456

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Gi· tõ mïa ®«ng. Nh÷ng ®o¹n ®­êng lÇy: Hai tiÓu thuyÕt / NguyÔn ThÞ Ngäc Tó . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33389/ VVANHOC / Mfn: 100436

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Giai phÈm víi lêi b×nh. T. 3 / Vò B×nh Lôc . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33371/III/ VVANHOC / Mfn: 100401

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

B×nh luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam


Giai tho¹i ®Êt Qu¶ng/ Hoµng H­¬ng ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001600/ TVKHXHHCM / Mfn: 100567

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Giai tho¹i; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Giã ®ïa trong liÔu/ Kenneth Grahame; NguyÔn ThÞ CÈm Linh d. . - H. : Phô n÷, 2011 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33260/ VVANHOC / Mfn: 100393

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n häc thiÕu nhi;

TruyÖn võa; Scotland


H¸t B¶ Tr¹o/ TrÇn Hång s.t., b.s. . - H. : S©n khÊu, 2010 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VB4685/ VDNA / Mfn: 100683

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ Tr¹o;

LÔ héi CÇu Ng­; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ d©n gian;

V¨n cóng; V¨n tÕ; Hß; ViÖt Nam
H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 1 : H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë B¾c Quang, Quang B×nh, B¾c Mª / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5803/ BTDTHVN / Mfn: 100543

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian;

H¸t Quan lµng; D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


HÖ lôy v¨n ch­¬ng: TiÓu luËn - Phª b×nh / §ç Ngäc Yªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50512/ VTTKHXH / Mfn: 100765

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

TiÓu luËn; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Häa sÜ vµ thiÕu n÷/ NguyÖt Tó . - H. : Phô n÷, 2009 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33261/ VVANHOC / Mfn: 100396

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Hån quª ViÖt, nh­ t«i thÊy... / NguyÔn Quang Vinh . - H. : §¹i häc Quèc Hµ Néi, 2010 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001631/ TVKHXHHCM / Mfn: 100585

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc vµ thóc ­íc/ §µo Huy Phông, TrÇn §×nh VÜnh, TrÇn Quang B×nh, TrÇn §×nh Th©n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50463/ VTTKHXH / Mfn: 100718

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Thóc ­íc; Th¬; Phó;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

TØnh Thanh Hãa; TØnh Ninh ThuËn; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt NamKh¶o luËn vÒ tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001546/ TVKHXHHCM / Mfn: 100620

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª: D¨m Yi chÆt ®ät m©y / Y Nuh Niª h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Y W¬n Kna s.t.; Ama Bik phiªn ©m; Y Jek Niª Kd¨m d.; NguyÔn Lu©n b.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 481 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2078/ VVANHOC / Mfn: 100409

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc £ §ª; Sö thi; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: §¸nh trém c¸ hå L¨ch. B¸n chiªng cæ bon Ti¨ng / §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.; §iÓu K©u d.;, §inh ViÖt Hµ b.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2073/ VVANHOC / Mfn: 100403

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: Ti¨ng b¸n t­îng gç. C­íi vî cho Yang / §iÓu Klung h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.; §iÓu K©u d.; §inh ViÖt Hµ b.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2075/ VVANHOC / Mfn: 100404

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; Sö thi; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Ti¨ng, Lªng lÊy l¹i chÐ y¨ng be/ §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.; §iÓu K©u, ThÞ Mai d.; NguyÔn Lu©n b.t. . - H. : KHXH , 2011 . - 948 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2072/ VVANHOC / Mfn: 100405

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; Sö thi; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: 1. “Ndu, Yang con S«p ®¸nh bon Ti¨ng”, 2. “Con khØ giµ ¨n Yang con Rung” / §iÓu Klung h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi, T« §«ng H¶i s.t.; §iÓu K©u d.; §inh ViÖt Hµ b.t. . - H. : KHXH, 2011. - 811 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2076/ VVANHOC / Mfn: 100406

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; Sö thi; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: Tranh chÊp bé chiªng gi÷a bon Ti¨ng vµ S¬m, S¬ con Phan / §iÓu Klung h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.; §iÓu K©u, ThÞ Mai d.; NguyÔn Lu©n b.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2077/ VVANHOC / Mfn: 100407

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; M¬ N«ng; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: Lªng con Rung bÞ b¾t ®i b¸n / §iÓu Kl­t h¸t kÓ ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.; §iÓu K©u, ThÞ Mai d.; NguyÔn Lu©n b.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2070/ VVANHOC / Mfn: 100408

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; M¬ N«ng; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: Lªng giµnh l¹i c©y nªu ë bon Ting, Y«ng con G©r / §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.; ThÞ Mai d.; NguyÔn Lu©n b.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 1257 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2071/ VVANHOC / Mfn: 100410

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; Sö thi; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng: Ch©u chÊu khæng lå ¨n bon Ti¨ng / §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.; §iÓu K©u, ThÞ Mai d.; NguyÔn Lu©n b.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 1042 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2074/ VVANHOC / Mfn: 100411

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; Sö thi; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi X¬ §¨ng: M¨ng L¨ng vu cho Du«ng ¨n c¾p tr©u, Du«ng N©ng ®èt rõng / A Ar h¸t kÓ ; Vâ Quang Träng s.t.; A Jar d.; NguyÔn Lu©n b.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 917 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2079/ VVANHOC / Mfn: 100413

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc; Sö thi;

D©n téc X¬ §¨ng; ViÖt Nam


Kh«ng bao giê lµ cuèi: TuyÓn th¬ / Xu©n Quúnh . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2082, VL 2083/ VVANHOC / Mfn: 100422

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; Th¬; ViÖt Nam
Kim Nham: ChÌo cæ / TrÇn ViÖt Ng÷ s.t., kh¶o cøu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50477/ VTTKHXH / Mfn: 100732

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ChÌo cæ; T¸c phÈm chÌo;

ViÖt Nam
Lµm d©n/ Träng Lang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 275tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001299/ TVKHXHHCM / Mfn: 100614

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Phãng sù; ViÖt Nam
L¸ non: TiÓu thuyÕt / Ng« Ngäc Béi . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33395/ VVANHOC / Mfn: 100428

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
LÔ héi d©n gian d©n téc Tµy: LÔ héi Lång Tång cña ng­êi Tµy ë L¹ng S¬n. LÔ cÊp s¾c Pôt Tµy / Hoµng V¨n P¸o, Cao ThÞ H¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50475/ VTTKHXH / Mfn: 100730

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; Bµi khÊn;

D©n téc Tµy; TØnh L¹ng S¬n; TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam


LÔ héi H»ng Nga/ TriÒu ¢n s.t., b.d., gi.th. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001607/ TVKHXHHCM / Mfn: 100576

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian; Bµi h¸t;

D©n ca nghi lÔ; LÔ héi; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam
LÞch sö vµ nghÖ thuËt ca trï/ NguyÔn Xu©n DiÖn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50478/ VTTKHXH / Mfn: 100733

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ©m nh¹c d©n gian; Ca trï;

LÞch sö ca trï; NghÖ thuËt ca trï; ViÖt Nam


Lêi cóng thÇn cña d©n téc £§ª/ Tr­¬ng Bi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33055/ VVANHOC / Mfn: 100449

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ t©m linh;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ;

Lêi cóng thÇn; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam
L­în Tµy: L­în Tµy L¹ng S¬n. L­în Sl­¬ng / Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50481/ VTTKHXH / Mfn: 100736

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t l­în; D©n téc Tµy; TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam


m2 t×nh yªu: TiÓu thuyÕt / Hå B¨ng Ngäc; Th¶o Giang d. . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33438/ VVANHOC / Mfn: 100462

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
MÆc Hý: Ch¬i ®ïa víi mùc / NguyÔn H÷u C­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11795, Vv 11796/ VTTKHXH / Mfn: 100778

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; Th¬;

Th­ ph¸p; Nhµ th¬; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

NguyÔn H÷u C­¬ng; ViÖt Nam
3339 nh÷ng m¶nh hån trÇn/ §Æng Th©n . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 665 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33439/ VVANHOC / Mfn: 100461

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
NÐt ®Ñp Nga trong ng«n ng÷ vµ th¬ v¨n Nga/ TrÇn VÜnh Phóc . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2004 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50508/ VTTKHXH / Mfn: 100761

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; TruyÖn ng¾n;

Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Nga
Ngh×n n¨m v­¬ng triÒu tõ c¸c vua Hïng ®Õn vua B¶o §¹i/ Hoµng §×nh Long- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VB4643/ VDNA / Mfn: 100643

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Vua; Cæ ®¹i;

CËn ®¹i; T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn lÞch sö; ViÖt Nam


Ng«i chïa mét vïng t©m thøc mét vïng thi ca/ Nguyªn HiÖp, NguyÔn Kh¾c Mai b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2001 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50506/ VTTKHXH / Mfn: 100759

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
NguyÔn Huy Quýnh - Cuéc ®êi vµ th¬ v¨n/ NguyÔn Huy Mü, NguyÔn Thanh Tïng b.s. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2012 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50503, Vb 50504/ VTTKHXH / Mfn: 100757

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc;

Th¬; V¨n xu«i; Trung ®¹i; ViÖt Nam
NguyÔn Huy Vinh víi Chung s¬n di th¶o/ L¹i V¨n Hïng ch.b.; Ph¹m V¨n ¸nh, Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng, NguyÔn Huy Mü b.s. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2005 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50516/ VTTKHXH / Mfn: 100769

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i;

Phó; KÝ; ViÖt Nam


Nhµ v¨n tiÒn chiÕn vµ qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸: Trong v¨n häc ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kû 20 cho tíi 1945. TiÓu luËn / V­¬ng TrÝ Nhµn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2005 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50514/ VTTKHXH / Mfn: 100767

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nhµ v¨n; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


NhËn thøc vµ ®èi tho¹i v¨n ho¸ - v¨n nghÖ: TiÓu luËn / Hµ Minh §øc . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33398/ VVANHOC / Mfn: 100430

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ v¨n nghÖ; TiÓu luËn; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

HiÖn t­îng v¨n häc; ViÖt Nam


NhËt ký chiÕn tranh/ Chu CÈm Phong . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2084, VL 2085/ VVANHOC / Mfn: 100416

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NhËt ký; ViÖt Nam
Nhí Tu©n NguyÔn/ TrÇn Ph­¬ng Trµ s.t., b.s. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50513/ VTTKHXH / Mfn: 100766

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Håi kÝ;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


Nh÷ng bµi ca gi¸o lý cña ng­êi Dao/ TrÇn H÷u S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50456/ VTTKHXH / Mfn: 100711

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Thµnh ng÷; Tôc ng÷; C©u ®è; D©n téc Dao; ViÖt Nam


Nh÷ng bµi gi¶ng v¨n häc Hµn Quèc/ Cho Dong-IL, Seo Dae SeoK, Lee Hai-Soon; TrÇn ThÞ BÝch Ph­îng d. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 660 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33246/ VVANHOC / Mfn: 100402

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÞch sö v¨n häc;

V¨n häc d©n gian; Th¬; V¨n xu«i; Hµn Quèc


Nh÷ng nÎo ®­êng ®êi vµ nh÷ng b¶n t×nh ca kh¸c/ Le ClÐzio; Hå Thanh V©n d.. - H. : Nh· Nam: Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001099/ TVKHXHHCM / Mfn: 100563

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn võa; TruyÖn ng¾n; Ph¸p
Nh÷ng ng«i sao b¨ng/ Nika Turbina, Vla®imir V­x«txki, Nic«lai Rubtx«v, ... Thóy Toµn d. . - H. : V¨n häc, 2004 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50510/ VTTKHXH / Mfn: 100763

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; TuyÓn tËp; Nga
Nh÷ng ng­êi th¾p löa: TiÓu luËn vµ ch©n dung v¨n häc / NguyÔn Chu Nh¹c . - H. : V¨n häc, 2009 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33366, Vv 33367/ VVANHOC / Mfn: 100415

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ch©n dung v¨n häc; ViÖt Nam
Nh÷ng thµnh tè d©n ca ViÖt Nam - Tr­êng hîp d©n ca HuÕ/ Lª V¨n Ch­ëng . H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50466/ VTTKHXH / Mfn: 100721

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Nh÷ng truyÖn ng¾n hay nhÊt cña c¸c t¸c gi¶ trÎ/ CÊn V©n Kh¸nh, NguyÔn Quúnh Trang, NguyÔn VÜnh Nguyªn,... . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33446/ VVANHOC / Mfn: 100457

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn v¨n häc ph­¬ng T©y hiÖn ®¹i: Tù sù häc kinh ®iÓn / TrÇn HuyÒn S©m b.s., gi.th. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11799/ VTTKHXH / Mfn: 100780

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

V¨n tù sù; HiÖn ®¹i; Ph­¬ng T©y


æ thiªn ®­êng: TËp truyÖn / NguyÔn H÷u Hång Minh . - H. : V¨n häc, 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33443/ VVANHOC / Mfn: 100454

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
37 poÌmes TrÇn §¨ng Khoa: Song ng÷ ViÖt - Ph¸p / TrÇn §¨ng Khoa . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 87 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2080/ VVANHOC / Mfn: 100395

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
PhÆt phoßng: QuÊn quýt / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001584/ TVKHXHHCM / Mfn: 100624

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t iÕu;

H¸t cäi; D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


Quam T« M­¬ng: TruyÖn kÓ biªn niªn sö cña ng­êi Th¸i §en ë vïng T©y B¾c / NguyÔn V¨n Hßa . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001578/ TVKHXHHCM / Mfn: 100628

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ lÞch sö; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i;

Ng­êi Th¸i ®en; TØnh S¬n La; T©y B¾c; ViÖt Nam
Quy luËt: TiÓu thuyÕt / Connie Palmen; Cao Xu©n Tø d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001301/ TVKHXHHCM / Mfn: 100611

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001571/ TVKHXHHCM / Mfn: 100589

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao;

VÌ; TruyÖn kÓ; Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Sè kiÕp... nµng ¬i!: TËp truyÖn ng¾n vµ th¬ / Träng Hu©n . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 199 tr.Ký hiÖu kho : Vv 33373/ VVANHOC / Mfn: 100414

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Th¬; ViÖt Nam
Sö thi thÇn tho¹i M'N«ng. Q. 2 / §ç Hång Kú, §iÓu K©u . - H. : Thêi ®¹i, 2012- 893 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50476/ VTTKHXH / Mfn: 100731

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M'N«ng; ViÖt Nam


Sù nghiÖp v¨n th¬ Hå ChÝ Minh/ Hµ Minh §øc . - H. : KHXH, 2010 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001342/ TVKHXHHCM / Mfn: 100600

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; V¨n xu«i; Th¬;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
T¸c phÈm chän/ Xu©n Tïng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33383/ VVANHOC / Mfn: 100434

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i; ViÖt Nam
T¸c phÈm chän läc: Th¬ - Tr­êng ca - Tïy bót / Anh Ngäc . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33385, Vv 33386/ VVANHOC / Mfn: 100438

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Tr­êng ca; Tïy bót; ViÖt Nam
T¹o Song Ca - Nµng Si C¸y/ L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001541/ TVKHXHHCM / Mfn: 100590

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Thiªn t×nh sö d©n téc M«ng §ó vµ ®ång dao d©n téc Tµy/ Hoµng ThÞ Cµnh, Hoµng ThÞ Thoa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50487/ VTTKHXH / Mfn: 100742

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi h¸t;

§ång dao; Ng­êi M«ng §ó; D©n téc Tµy;

D©n téc M«ng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Th¬/ NguyÔn Thôy Kha . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 587 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33400/ VVANHOC / Mfn: 100433

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Th¬ ca d©n gian tr÷ t×nh trªn vïng ®Êt Kh¸nh Hoµ/ TrÇn ViÖt KØnh s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 173 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5816/ BTDTHVN / Mfn: 100556

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Th¬; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


Th¬ vµ tr­êng ca/ NguyÔn Träng T¹o . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33375, Vv 33376/ VVANHOC / Mfn: 100419

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Tr­êng ca; ViÖt Nam
Thñ ThiÖm - TiÕng c­êi d©n gian ®éc ®¸o xø Qu¶ng/ NguyÔn V¨n Bæn s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33040/ VVANHOC / Mfn: 100443

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu t¸c gia; TruyÖn c­êi;

Thñ ThiÖm; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


TiÓu luËn - Phª b×nh v¨n häc: TuyÓn / Ng« Th¶o . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 565 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50507/ VTTKHXH / Mfn: 100760

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
TiÓu luËn vµ phª b×nh v¨n häc/ Mai Quèc Liªn . - H. : V¨n häc, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50515/ VTTKHXH / Mfn: 100768

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Bµi viÕt; TiÓu luËn; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TiÕp cËn v¨n ho¸/ TrÇn Lª S¸ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001357,LSS1001358/TVKHXHHCM/Mfn: 100599

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÞch sö v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam; Trung Quèc


T×m hiÓu vÒ ®ång dao ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001562/ TVKHXHHCM / Mfn: 100632

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu ®ång dao; ViÖt Nam


T×nh yªu hay phÐp l¹: Th¬ / TrÇn Quang NhËt . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 98 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33368, Vv 33369/ VVANHOC / Mfn: 100425

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
T«tem sãi/ Kh­¬ng Nhung; TrÇn §×nh HiÕn d. . - H. : C«ng an nh©n d©n: C«ng ty V¨n ho¸ §«ng A, 2007 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1475, VL 1476/ BTDTHVN / Mfn: 100486

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 : Tôc ng÷. C©u ®è / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1258 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1508/ BTDTHVN / Mfn: 100505

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

C©u ®è; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 14 : TruyÖn cæ tÝch loµi vËt. TruyÖn cæ tÝch sinh ho¹t / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b.; NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1509/ BTDTHVN / Mfn: 100506

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 17 : D©n ca lao ®éng. D©n ca nghi lÔ vµ phong tôc / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 987 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1510/ BTDTHVN / Mfn: 100507

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

D©n ca lao ®éng; D©n ca nghi lÔ; D©n ca phong tôc;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 21 : TruyÖn th¬ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b..; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1511/ BTDTHVN / Mfn: 100508

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 22 : TruyÖn th¬ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1150 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1512/ BTDTHVN / Mfn: 100509

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Trªn ®­êng t×m vÒ Quan hä/ TrÇn Linh Quý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 637 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50458/ VTTKHXH / Mfn: 100713

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian;

H¸t Quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Tróc nguyÖt: TËp truyÖn ng¾n / NguyÔn Chu Nh¹c . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33364, Vv 33365/ VVANHOC / Mfn: 100423

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn cæ Ch¨m/ Tr­¬ng HiÒn Mai, NguyÔn ThÞ B¹ch Cóc, Sö V¨n Ngäc, Tr­¬ng T«n s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50472/ VTTKHXH / Mfn: 100727

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


TruyÖn cæ d©n gian Nam S¸ch/ NguyÔn H÷u Ph¸ch, NguyÔn V¨n §øc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33053/ VVANHOC / Mfn: 100444

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian Tµy - Nïng Cao B»ng/ NguyÔn Thiªn Tø, Hoµng ThÞ NhuËn, N«ng VÜnh Tu©n, ... . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50494/ VTTKHXH / Mfn: 100749

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn d©n gian; TruyÖn th¬; Then B¸ch §iÓu;

D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
TruyÖn kÓ d©n gian Hµ Néi/ Vâ Quang Träng ch.b.; NguyÔn Thóy Loan, Lª ViÖt Liªn s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001309/ TVKHXHHCM / Mfn: 100593

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; TruyÖn d©n gian; Hµ Néi; ViÖt Nam
TruyÖn Khun Ch­¬ng = Lai Khñn Ch­ëng / Qu¸n Vi Miªn ch.b.; L« Kh¸nh Xuyªn, SÇm V¨n B×nh s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001637/ TVKHXHHCM / Mfn: 100586

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n giang;

TruyÖn kÓ; TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n/ Ph¹m S«ng Hång . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33388/ VVANHOC / Mfn: 100437

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n/ NguyÔn B¸ S¬n . - H. : V¨n häc, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001303,LSS1000866/TVKHXHHCM/Mfn: 100605

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hay vµ ®­îc gi¶i: Cuéc thi TruyÖn ng¾n T¹p chÝ V¨n nghÖ qu©n ®éi 2001 - 2002 . - H. : V¨n häc, 2002 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50500/ VTTKHXH / Mfn: 100755

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ngô ng«n ViÖt Nam: Chän läc vµ b×nh gi¶i / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001574/ TVKHXHHCM / Mfn: 100578

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Tôc ng÷, c©u ®èi vµ trß ch¬i trÎ em M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ häc, 2010 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001568/ TVKHXHHCM / Mfn: 100579

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Trß ch¬i d©n gian; Tôc ng÷; C©u ®è;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
TuyÓn tËp/ Hång Nhu . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33394/ VVANHOC / Mfn: 100417

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; TruyÖn ng¾n;

TruyÖn võa; TruyÖn thiÕu nhi; Th¬; ViÖt Nam


TuyÓn tËp/ L©m ThÞ Mü D¹ . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 570 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33401/ VVANHOC / Mfn: 100421

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; Th¬;

TruyÖn thiÕu nhi; B×nh luËn v¨n häc; ViÖt Nam
TuyÓn tËp th¬/ V­¬ng Träng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33377, Vv 33378/ VVANHOC / Mfn: 100418

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp;

Th¬; ViÖt Nam


TuyÓn tËp truyÖn ng¾n/ Lý Biªn C­¬ng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33407, Vv 33408/ VVANHOC / Mfn: 100429

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp;

TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


TuyÓn tËp truyÖn ng¾n/ TrÇn Kim Tr¾c . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33391, Vv 33392/ VVANHOC / Mfn: 100431

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TuyÓn th¬/ T¹ H÷u Yªn . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33381, Vv 33382/ VVANHOC / Mfn: 100435

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Tr­êng ca; ViÖt Nam
TuyÓn truyÖn ng¾n/ Lª Minh . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33380/ VVANHOC / Mfn: 100420

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp;

TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


TuyÓn truyÖn ng¾n/ NguyÔn Thanh . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33404/ VVANHOC / Mfn: 100427

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TuyÓn truyÖn ng¾n/ Thanh QuÕ . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33406/ VVANHOC / Mfn: 100432

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp thÇn tÝch / NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001314/ TVKHXHHCM / Mfn: 100574

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tõ th¬ ®Õn th¬: TiÓu luËn, phª b×nh, håi øc / Anh Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2000. - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50522/ VTTKHXH / Mfn: 100773

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Bµi viÕt; TiÓu luËn; Håi øc; ViÖt NamV¨n ch­¬ng - nh÷ng cuéc truy t×m...: Phª b×nh - tiÓu luËn / §ç Ngäc Yªn . - H.: Q§ND, 2006 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50521/ VTTKHXH / Mfn: 100772

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; TiÓu luËn;

Nghiªn cøu v¨n häc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Hßa Vang/ Vâ V¨n Hße . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50496/ VTTKHXH / Mfn: 100751

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian; HuyÖn Hßa Vang; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian VÜnh Yªn/ TrÇn Gia Linh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33051/ VVANHOC / Mfn: 100446

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian; LÔ héi;

TØnh VÜnh Yªn; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 4 : H¸t Ph­êng v¶i vµ chÌo tuång cæ / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 842 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50490/ VTTKHXH / Mfn: 100745

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t ph­êng v¶i; ChÌo cæ;

Tuång cæ; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 8 : VÌ nghÒ nghiÖp / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50492/ VTTKHXH / Mfn: 100747

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 9 : VÌ t×nh yªu trai g¸i / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50493/ VTTKHXH / Mfn: 100748

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ phån thùc ViÖt Nam/ Lý Kh¾c Cung . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5777, Vv 5778/ BTDTHVN / Mfn: 100522

LSS1001237/ TVKHXHHCM / Mfn: 100592Tõ kho¸ : V¨n ho¸ phån thùc; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng d©n gian;

V¨n ho¸ d©n gian; Th¬; V¨n xu«i; ViÖt Nam

V¨n häc Ch¨m: Kh¸i luËn / Inrasara . - H. : Tri thøc, 2011 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1776, VL 1777/ BTDTHVN / Mfn: 100539

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

V¨n häc d©n gian; Th¬; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


V¨n häc d©n gian Ch©u §èc/ NguyÔn Ngäc Quang ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 914 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001576/ TVKHXHHCM / Mfn: 100582

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; Tôc ng÷; C©u ®è; Ca dao; D©n ca; VÌ;

ThÞ x· Ch©u §èc; TØnh An Giang; ViÖt Nam
VÌ, c©u ®è, ®ång dao c¸c d©n téc Th¸i, Nïng, Tµy: VÌ, c©u ®è d©n téc Th¸i. §ång dao Nïng. §ång dao Tµy / V­¬ng ThÞ MÝn, N«ng Hång Th¨ng, Hoµng ThÞ Cµnh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50469/ VTTKHXH / Mfn: 100724

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

C©u ®è; §ång dao; D©n téc Th¸i; D©n téc Nïng;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam
VÒ C«n S¬n: TuyÓn tËp th¬ ch÷ H¸n = Returning to Con Son : A collection of Poems in Han / NguyÔn Tr·i; NguyÔn Duy ch.b.; NguyÔn §ç, Paul Hoover, Ph¹m V¨n ¸nh b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11792/ VTTKHXH / Mfn: 100775

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Th¬ ch÷ H¸n;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


XuyÕn chi xanh: TiÓu thuyÕt / KiÒu BÝch HËu . - H. : Phô n÷, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33437/ VVANHOC / Mfn: 100463

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
X­êng cµi hoa d©n téc M­êng/ V­¬ng Anh s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001569/ TVKHXHHCM / Mfn: 100580

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t x­êng; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b.; Chanaliaq Riya TiÎng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001550/ TVKHXHHCM / Mfn: 100591

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
X· héi häc

B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 01/09/2009 = Report on labour Force Survey Vietnam 1/9/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : VV1909/ VDNA / Mfn: 100698

Tõ kho¸ : B¸o c¸o ®iÒu tra; Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


C¸c thµnh phè Eco2: C¸c ®« thÞ sinh th¸i kiªm kinh tÕ / Hiroaki Suzuki, Arish Dastur, Sebastian Moffatt, ... . - Washington : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2012 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11794/ VTTKHXH / Mfn: 100777

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; M«i tr­êng sinh th¸i;

§« thÞ sinh th¸i; §« thÞ kinh tÕ; ThÕ giíi


C«ng t¸c x· héi: Lý thuyÕt vµ thùc hµnh / TrÇn §×nh TuÊn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001233,LSS1001234/TVKHXHHCM/Mfn: 100601

Tõ kho¸ : C«ng t¸c x· héi; NghÒ c«ng t¸c x· héi;

Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Cuéc sèng ë Hµ Néi thêi bao cÊp 1975-1986/ Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn HiÖp quèc, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam, §¹i sø qu¸n Thuþ §iÓn t¹i Hµ Néi .- H. : B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam: ThÕ giíi, 2007 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1451, VL 1452, VL 1453/BTDTHVN / Mfn: 100476

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Thêi k× bao cÊp; 1975-1986; ViÖt Nam


Di c­ trong n­íc: C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam / United Nations Vietnam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : VV1915/ VDNA / Mfn: 100702

Tõ kho¸ : Di c­; Di c­ trong n­íc; C¬ héi; Th¸ch thøc; ViÖt Nam
Di c­ vµ chuyÓn ®æi lèi sèng: Tr­êng hîp céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo / NguyÔn Duy ThiÖu ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1464, VL 1465, VL 1466/BTDTHVN / Mfn: 100482

Tõ kho¸ : Di c­; Nguyªn nh©n di c­; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; ChuyÓn ®æi lèi sèng;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; ViÖt Nam; Lµotải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương