S¸ch míi sè 01/2013


§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Namtải về 0.61 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.61 Mb.
#35
1   2   3   4   5   6
§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5753, Vv 5754/ BTDTHVN / Mfn: 100510

Tõ kho¸ : §a d¹ng v¨n ho¸; QuyÒn v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


§Æc s¶n vµ Èm thùc Hµ T©y - Qu¶ng B×nh - Héi An/ §Æng V¨n Tu, Yªn Giang, NguyÔn V¨n T¨ng, TrÇn V¨n An s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50470/ VTTKHXH / Mfn: 100725

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc d©n gian;

Mãn ¨n; Hµ Néi; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50495/ VTTKHXH / Mfn: 100750

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian x· Yªn M¹c/ TrÇn §×nh Hång . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5807/ BTDTHVN / Mfn: 100547

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; X· Yªn M¹c;

HuyÖn Yªn M«; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
§æi míi v¨n ho¸ l·nh ®¹o, qu¶n lý: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Ph¹m Ngäc Thanh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VB4680, VB4681/ VDNA / Mfn: 100679

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ l·nh ®¹o; V¨n ho¸ qu¶n lÝ;

LÝ luËn v¨n ho¸; ViÖt NamGi¸o tr×nh c¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam/ §Æng §øc Siªu . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2008 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : VV1917/ VDNA / Mfn: 100704

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; TiÕn tr×nh v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; Gi¸o tr×nh;

ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh v¨n ho¸ häc/ NguyÔn ThÞ Th­êng . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2008 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : VV1920/ VDNA / Mfn: 100707

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Thµnh tùu v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Giíi thiÖu vÒ v¨n ho¸ lµng chµi Cöa V¹n ë di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi VÞnh H¹ Long: Tµi liÖu dµnh cho gi¸o viªn, gi¶ng d¹y ë c¸c líp 4-5 t¹i lµng chµi Cöa V¹n / Ban Qu¶n lý VÞnh H¹ Long, Së Gi¸o dôc - §µo t¹o Qu¶ng Ninh . - Qu¶ng Ninh : [k.nxb.], 2006 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1505, VL 1759, VL 1760/BTDTHVN / Mfn: 100503

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n thiªn nhiªn; Lµng chµi Cöa V¹n;

VÞnh H¹ Long; TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt Nam
Hµ Néi thµnh phè ngh×n n¨m/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Nxb. TrÎ, 2009 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1311/ BTDTHVN / Mfn: 100540

LSS1001294/ TVKHXHHCM / Mfn: 100594Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §Êt n­íc con ng­êi;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


H×nh t­îng vµ t¹o h×nh trong v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ §inh Hång H¶i, TrÇn Gia Linh, Lª C­êng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50462/ VTTKHXH / Mfn: 100717

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

H×nh t­îng nghÖ thuËt; NghÖ thuËt t¹o h×nh; ViÖt Nam


Hån quª ViÖt, nh­ t«i thÊy... / NguyÔn Quang Vinh . - H. : §¹i häc Quèc Hµ Néi, 2010 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001631/ TVKHXHHCM / Mfn: 100585

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; ViÖt Nam


HuÕ - TriÒu NguyÔn. Mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - In lÇn 2, cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1445, VL 1446/ BTDTHVN / Mfn: 100473

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TriÒu ®¹i NguyÔn; Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam


Katu kÎ sèng ®Çu ngän n­íc/ NguyÔn H÷u Th«ng ch.b.; NguyÔn Ph­íc B¶o §µn, Lª Anh TuÊn, TrÇn §øc S¸ng b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2005 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1506, VL 1507/ BTDTHVN / Mfn: 100504

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Sinh ho¹t céng ®ång; D©n téc Katu;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Kh«ng gian v¨n ho¸ nhµ cæ Héi An/ TrÇn ¸nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001618/ TVKHXHHCM / Mfn: 100584

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Kh«ng gian v¨n ho¸; KiÕn tróc;

NghÖ thuËt kiÕn tróc; Nhµ cæ; Héi An;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o khoa häc vµ c«ng nghÖ g¾n víi x©y dùng ®éi ngò tri thøc/ ViÖn Khoa häc gi¸o dôc ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 535tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001267,LSS1001266/TVKHXHHCM/Mfn: 100565

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc; Khoa häc c«ng nghÖ;

TrÝ thøc; X©y dùng ®éi ngò trÝ thøc; ThÕ giíi


Kû yÕu C«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc B¶o tµng V¨n ho¸ c¸c d©n téc ViÖt Nam (1997-2007) = Summary record Scientific research works Museum of Vietnamese ethnic groups' culture (1997-2007)/ B¶o tµng V¨n ho¸ c¸c d©n téc ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: C«ng ty V¨n ho¸ TrÝ tuÖ ViÖt, 2007 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1482/ BTDTHVN / Mfn: 100490

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

KØ yÕu; ViÖt Nam


Lµng Phóc Léc x­a vµ nµy: Biªn kh¶o / NguyÔn ViÕt Trung . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5810/ BTDTHVN / Mfn: 100550

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö;

LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng; V¨n nghÖ d©n gian;

Èm thùc; Lµng Phóc Léc; HuyÖn Diªn Kh¸nh;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


LÔ héi T©y Nguyªn = Festivals in the Central Highlands of Vietnam = FestivitÐs des Hauts Plateaux du Vietnam / TrÇn Phong; Nguyªn Ngäc, Ng« V¨n Doanh gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 102 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1477, VL 1478/ BTDTHVN / Mfn: 100487

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt NamLiªn kÕt gi÷a tr­êng ®¹i häc vµ doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ nghiªn cøu/ TrÇn Anh Tµi, TrÇn V¨n Tïng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : VB4671/ VDNA / Mfn: 100670

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®µo t¹o; Nghiªn cøu khoa häc;

§¹i häc; Doanh nghiÖp; ViÖt Nam; ThÕ giíi


LÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1499, VL 1500/ BTDTHVN / Mfn: 100499

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; ViÖt Nam
LuËn bµn minh triÕt vµ minh triÕt ViÖt/ Hoµng Ngäc HiÕn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : VB4686/ VDNA / Mfn: 100684

Tõ kho¸ : Minh TriÕt; T­ t­ëng triÕt häc;

V¨n ho¸ øng xö; ViÖt Nam


M¾m Pråhèc vµ nh÷ng mãn ¨n chÕ biÕn tõ m¾m Pråhèc/ TrÇn Dòng . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50468/ VTTKHXH / Mfn: 100723

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; M¾m;

M¾m Pråhèc; D©n téc Khmer; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò vÒ t«n gi¸o häc vµ gi¶ng d¹y t«n gi¸o häc/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001290,LSS1001291/TVKHXHHCM/Mfn: 100612

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o;

Gi¶ng d¹y t«n gi¸o; §µo t¹o sau ®¹i häc; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn x©y dùng, ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ H­¬ng ch.b.; TrÇn Kim Cóc b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VB4674/ VDNA / Mfn: 100673

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; LÝ luËn v¨n ho¸; ViÖt Nam


30 n¨m B¶o tµng Chøng tÝch chiÕn tranh (4/9/1975-4/9/2005). - TP. Hå ChÝ Minh : B¶o tµng Chøng tÝch chiÕn tranh, 2005 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1449/ BTDTHVN / Mfn: 100475

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; B¶o tµng;

Bµo tµng Chøng tÝch chiÕn tranh; ViÖt Nam1000 n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi vµ mét sè hái ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi/ Hå Ph­¬ng Lan, D­¬ng Phong t.ch., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 799 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001231/ TVKHXHHCM / Mfn: 100613

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Hái ®¸p;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
5000 n¨m lÞch sö vµ v¨n ho¸ Ên §é: L­îc kh¶o / Anjana Mothar Chandra; HuyÒn Trang b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5779, Vv 5780/ BTDTHVN / Mfn: 100523

LSS1001302/ TVKHXHHCM / Mfn: 100617Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc nghÖ thuËt;

Ph¸t minh khoa häc; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Ên §é
NghÒ giÊy giã tranh d©n gian ViÖt Nam: B¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam / Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001323/ TVKHXHHCM / Mfn: 100557

Tõ kho¸ : NghÒ giÊy giã; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Tranh d©n gian; ViÖt Nam


NghÒ kim hoµn, ngäc, s¶n xuÊt vµng truyÒn thèng, kinh doanh ®å cæ ViÖt Nam/ Bïi V¨n V­îng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 211tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001326/ TVKHXHHCM / Mfn: 100626

Tõ kho¸ : NghÒ kim hoµn; Vµng; Ngäc; §å cæ; Bu«n ®å cæ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

ViÖt Nam
NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001613/ TVKHXHHCM / Mfn: 100635

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

NghÒ s¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


NhËn diÖn v¨n ho¸ lµng Th¸i B×nh/ NguyÔn Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33058/ VVANHOC / Mfn: 100448

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ lµng;

V¨n ho¸ dßng hä; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; LÔ héi;

Di s¶n H¸n N«m; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
NhËn thøc vµ ®èi tho¹i v¨n ho¸ - v¨n nghÖ: TiÓu luËn / Hµ Minh §øc . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33398/ VVANHOC / Mfn: 100430

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ v¨n nghÖ; TiÓu luËn; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

HiÖn t­îng v¨n häc; ViÖt Nam


Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1497, VL 1498/ BTDTHVN / Mfn: 100498

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; Di s¶n v¨n ho¸; Con ng­êi;

§iÒu bÝ Èn; K× quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1774, VL 1775/ BTDTHVN / Mfn: 100538

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Ph¸t huy hiÖu qu¶ cña Gi¸o dôc ®¹i häc: Kü n¨ng vµ nghiªn cøu ®Ó t¨ng tr­ëng ë khu vùc §«ng ¸ / Ng©n hµng thÕ giíi khu vùc §«ng ¸ Th¸i B×nh D­¬ng . - Washington, D.C. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2012 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11797, Vv 11798/ VTTKHXH / Mfn: 100779

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; Vai trß gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc;

Qu¶n lÝ gi¸o dôc; §Þnh h­íng gi¸o dôc; Ch©u ¸


Ph¸t triÓn gi¸o dôc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp quèc tÕ/ TrÇn Quèc To¶n ch.b.; §Æng øng VËn, §Æng B¸ L·m, TrÇn ThÞ BÝch LiÔu b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11800/ VTTKHXH / Mfn: 100781

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


S¾c th¸i v¨n ho¸ s«ng n­íc vïng U Minh/ NguyÔn DiÖp Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33056/ VVANHOC / Mfn: 100451

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §Þa lÝ; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; U Minh; ViÖt Nam


T¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸ ®èi víi sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001355,LSS1001356/TVKHXHHCM/Mfn: 100610

VB4659/ VDNA / Mfn: 100658Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam


TÕt cæ truyÒn ng­êi ViÖt/ Lª Trung Vò ch.b.; Lª V¨n Kú, NguyÔn H­¬ng Liªn, Lª Hång Lý b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50455/ VTTKHXH / Mfn: 100710

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÕt; TÕt cæ truyÒn;

TÕt Nguyªn §¸n; Trß ch¬i;

Trß ch¬i d©n gian; ViÖt Nam
Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5771, Vv 5772/ BTDTHVN / Mfn: 100519

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi tuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n ho¸/ NguyÔn H¶i KÕ t.ch., gi.th.; §ç ThÞ H­¬ng Th¶o, NguyÔn ThÞ Hoµi Ph­¬ng s.t., gi.th . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001312,LSS1001313/TVKHXHHCM/Mfn: 100559

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Th«ng b¸o khoa häc: Th¸ng 11-2007 / B¶o tµng V¨n ho¸ c¸c d©n téc ViÖt Nam . - Th¸i Nguyªn : B¶o tµng V¨n ho¸ c¸c d©n téc ViÖt Nam, 2007 . - 83 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1481/ BTDTHVN / Mfn: 100489

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Nghiªn cøu v¨n ho¸; ViÖt Nam


Th«ng b¸o khoa häc. Sè 10 : Th¸ng 1-2009 / B¶o tµng C¸ch m¹ng ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1513/ BTDTHVN / Mfn: 100537

Tõ kho¸ : B¶o tµng; Nghiªn cøu khoa häc;

Th«ng b¸o khoa häc; ViÖt Nam


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 1 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : Côc V¨n ho¸ c¬ së, 2008 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1439, VL 1440/ BTDTHVN / Mfn: 100469

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 2 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1443, VL 1444/ BTDTHVN / Mfn: 100471

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian; Sè liÖu thèng kª


Tri thøc d©n gian cña ng­êi Raglai/ Chamaliaq Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5804/ BTDTHVN / Mfn: 100544

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Raglai; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
TuyÓn tËp NguyÔn Kh¸nh Toµn/ ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2010 . - 931 tr.

Ký hiÖu kho : VV1904/ VDNA / Mfn: 100694

Tõ kho¸ : Nhµ khoa häc; Bµi viÕt; Bµi b¸o;

TuyÓn tËp; NguyÔn Kh¸nh Toµn; ViÖt Nam


V¨n bia Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç V¨n Ninh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001351/ TVKHXHHCM / Mfn: 100562

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di s¶n v¨n ho¸;

V¨n bia; Bia tiÕn sÜ; Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña ng­êi Ninh B×nh/ §ç ThÞ B¶y, Mai §øc H¹nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33042/ VVANHOC / Mfn: 100453

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc trong lÔ héi truyÒn thèng ViÖt Nam: Kh¶o cøu phong tôc vµ tri thøc d©n gian vÒ cç, lÔ vËt trong lÔ tÕt, lÔ héi ViÖt Nam / NguyÔn Quang Lª s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50461/ VTTKHXH / Mfn: 100716

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ vËt; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ HuÕ, Huúnh ThÞ Dung, NguyÔn Thu Hµ . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50471/ VTTKHXH / Mfn: 100726

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ b¶n m­êng ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5785, Vv 5786/ BTDTHVN / Mfn: 100536

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §êi sèng v¨n ho¸;

D©n téc M­êng; ViÖt NamV¨n ho¸ biÓn miÒn Trung vµ v¨n ho¸ biÓn T©y Nam Bé/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 688 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1495, VL 1496/ BTDTHVN / Mfn: 100497

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ biÓn; V¨n ho¸ du lÞch;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; MiÒn Trung;

T©y Nam Bé; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Ch¨m: Nghiªn cøu vµ phª b×nh. T. 1 / Sakaya . - H. : Phô n÷, 2010 . - 630 tr. + 14tr. ¶nh, b¶n ®å.

Ký hiÖu kho : VL 1769, VL 1770/ BTDTHVN / Mfn: 100525

VV1907/ VDNA / Mfn: 100697Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Phó N«ng T©n Héi Th«n: Lµng Phó N«ng, x· Hßa B×nh, huyÖn T©y Hßa, tØnh Phó Yªn / NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33057/ VVANHOC / Mfn: 100450

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Nghi lÔ; Tôc lÖ; Lµng Phó N«ng; X· Hßa B×nh;

HuyÖn T©n Héi; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 5 : V¨n ho¸ Èm thùc / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50491/ VTTKHXH / Mfn: 100746

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; §å ¨n; §å uèng;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng- H. : Lao ®éng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50489/ VTTKHXH / Mfn: 100744

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §å gèm;

Lµng nghÒ thñ c«ng; Lµng gèm;

§ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ phi vËt thÓ huyÖn Lôc Ng¹n tØnh B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh ch.b.. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50484/ VTTKHXH / Mfn: 100739

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; HuyÖn Lôc Ng¹n;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ phån thùc ViÖt Nam/ Lý Kh¾c Cung . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5777, Vv 5778/ BTDTHVN / Mfn: 100522

LSS1001237/ TVKHXHHCM / Mfn: 100592Tõ kho¸ : V¨n ho¸ phån thùc; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng d©n gian;

V¨n ho¸ d©n gian; Th¬; V¨n xu«i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc S¸n D×u ë Tuyªn Quang/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5769, Vv 5770/ BTDTHVN / Mfn: 100518

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc S¸n D×u; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ lèi sèng ®« thÞ ViÖt Nam: Mét c¸ch tiÕp cËn / Tr­¬ng Minh Dôc, Lª V¨n §Þnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : VB4656/ VDNA / Mfn: 100655

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; Lèi sèng; Lèi sèng ®« thÞ;

LÝ luËn v¨n ho¸; BiÕn ®æi v¨n ho¸; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : VB4645/ VDNA / Mfn: 100645

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ vïng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VV1912, VV1935/ VDNA / Mfn: 100699

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

§æi míi v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Thêi c¬;

Th¸ch thøc; ViÖt Nam
V¨n häc nhµ tr­êng nh÷ng ®iÓm nh×n/ Phan Träng LuËn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50511/ VTTKHXH / Mfn: 100764

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc phæ th«ng; Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y;

M«n v¨n häc; Gi¶ng d¹y v¨n häc; ViÖt Nam


V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1767, VL 1768/ BTDTHVN / Mfn: 100524

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n minh; Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ë Trung Quèc/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Thu Ph­¬ng, Chö BÝch Thu, Ph¹m Hång YÕn b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5757, Vv 5758/ BTDTHVN / Mfn: 100512

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Qu¶n lý v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Trung Quèc


X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n ho¸ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn V¨n NhËt ch.b. . - H. : KHXH, 2010- 343 tr.

Ký hiÖu kho : VB4661/ VDNA / Mfn: 100660

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

§êi sèng v¨n ho¸; Giai cÊp c«ng nh©n; ViÖt Nam


X©y dùng v¨n ho¸, ®¹o ®øc, lèi sèng cña ng­êi ViÖt Nam/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : Q§ND, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VB4683/ VDNA / Mfn: 100681

Tõ kho¸ : X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

X©y dùng con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

X©y dùng ®¹o ®øc; X©y dùng lèi sèng; ViÖt Nam
XuÊt nhËp khÈu dÞch vô gi¸o dôc ®¹i häc cña ViÖt Nam/ Hoµng V¨n Ch©u ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : VB4692/ VDNA / Mfn: 100690

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; DÞch vô gi¸o dôc ®¹i häc;

XuÊt nhËp khÈu; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b.; Chanaliaq Riya TiÎng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001550/ TVKHXHHCM / Mfn: 100591

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
V¨n häc
Anh vµ hai ng­êi ®µn bµ: TiÓu thuyÕt vµ truyÖn ng¾n chän läc / Bïi ViÖt Sü . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001341/ TVKHXHHCM / Mfn: 100560

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


Ba thÕ hÖ”: TiÓu thuyÕt / Y¬m Sang S¬p; Oh Eun Chul d. . - H. : V¨n häc, 2006. 687 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33247/ VVANHOC / Mfn: 100394

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Hµn Quèc
BiÓu tr­ng trong ca dao Nam Bé/ TrÇn V¨n Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001572/ TVKHXHHCM / Mfn: 100577

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; BiÓu tr­ng nghÖ thuËt;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
BiÓu t­îng lanh trong d©n ca d©n téc H’M«ng/ §Æng ThÞ Oanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33035/ VVANHOC / Mfn: 100447

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

BiÓu t­îng v¨n häc; D©n téc thiÓu sè; D©n téc H’M«ng;

ViÖt Nam
1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001561/ TVKHXHHCM / Mfn: 100623

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t ®­a em;

TØnh Long An; ViÖt Nam
Ca dao - D©n ca Th¸i NghÖ An. T. 2 : D©n ca / Qu¸n Vi Miªn s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 938 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001632/ TVKHXHHCM / Mfn: 100588

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Ca dao ViÖt Nam: 1945-1975 / NguyÔn NghÜa D©n s.t., t.ch. . - H. : KHXH, 2010 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001601/ TVKHXHHCM / Mfn: 100627

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; 1945-1975; ViÖt Nam


C¸c h×nh thøc diÔn x­íng d©n gian ë BÕn Tre/ L­ Héi . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001629/ TVKHXHHCM / Mfn: 100587

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

DiÔn x­íng d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam
C¸c t¸c gi¶ dßng v¨n NguyÔn Huy Tr­êng L­u: Cuéc ®êi vµ t¸c phÈm. TuyÓn chän / NguyÔn Huy Mü ch.b.; NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn Thanh Tïng, Ph¹m V¨n ¸nh, ... b.s. . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2012 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50501, Vb 50502/ VTTKHXH / Mfn: 100756

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

V¨n xu«i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
C©u ®èi d©n gian truyÒn thèng ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5814/ BTDTHVN / Mfn: 100554

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

C©u ®èi; ViÖt Nam


CÊu tróc v¨n b¶n nghÖ thuËt/ IU. M. Lotman; TrÇn Ngäc V­¬ng, TrÞnh B¸ §Ünh, NguyÔn Thu Thñy d.; TrÇn Ngäc V­¬ng h.®. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2004 . - 540 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50509/ VTTKHXH / Mfn: 100762

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÝ luËn v¨n häc
Chµng Mutui Am·: Akhµt Jucar Raglai / TrÇn Vò . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50488/ VTTKHXH / Mfn: 100743

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

DiÔn x­íng; D©n téc Raglai; TØnh Kh¸nh Hßa;

ViÖt Nam
Ch©n dung vµ bót tÝch nhµ v¨n ViÖt Nam. T. 1 / TrÇn Thanh Ph­¬ng, Phan Thu H­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 516 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2057/I / VVANHOC / Mfn: 100399

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

TiÓu sö; Sù nghiÖp; ViÖt Nam


Ch©n dung vµ bót tÝch nhµ v¨n ViÖt Nam. T. 2 / TrÇn Thanh Ph­¬ng, Phan Thu H­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2058/II/ VVANHOC / Mfn: 100400

Tõ kho¸ : T¸c gia v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

TiÓu sö; Sù nghiÖp; ViÖt Nam


ChÝ §×nh NguyÔn V¨n Lý (1795 - 1868): TuyÓn tËp th¬ v¨n / TrÇn ThÞ B¨ng Thanh ch.b.; TrÇn ThÞ B¨ng Thanh, T¶o Trang gi.th. . - H. : KHXH, 2011 . - 932 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2056/ VVANHOC / Mfn: 100398

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; TuyÓn tËp;

Th¬; V¨n xu«i; NguyÔn V¨n Lý; ViÖt NamChót thu: Th¬ / NguyÔn Chu Nh¹c . - H. : V¨n häc, 2011 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33362/ VVANHOC / Mfn: 100424

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
ChuyÖn phiÕm lóc trµ d­/ Lª D©n . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33444/ VVANHOC / Mfn: 100455

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
ChuyÖn thêi bao cÊp. T. 1 / §ç Ph­îng, Thu Hµ, Vâ V¨n Thµnh,... . - H. : Th«ng tin, 2011 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33440/T.1/ VVANHOC / Mfn: 100459

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
ChuyÖn thêi bao cÊp. T. 2 / NguyÔn Quèc Uy, Hµ My, Ng« Minh . - H. : Th«ng tin, 2011 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33441/T.2/ VVANHOC / Mfn: 100460

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Cã mét mïa hoa ph­îng: TiÓu thuyÕt / NguyÔn ChÝ T×nh . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50517, Vb 50518/ VTTKHXH / Mfn: 100770

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
D¹y v¨n, häc v¨n/ §Æng HiÓn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2005 . - 778 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50505/ VTTKHXH / Mfn: 100758

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¶ng d¹y v¨n häc; Tr­êng phæ th«ng;

Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y; Ph­¬ng ph¸p häc tËp;

B×nh gi¶ng v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i; ViÖt Nam
D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng M­êng / Bïi ThiÖn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 861 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001577/ TVKHXHHCM / Mfn: 100621

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng ViÖt / Bïi ThiÖn s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 991 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50483/ VTTKHXH / Mfn: 100738

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh;

ViÖt Nam


Di s¶n v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n gian Héi An/ TrÇn V¨n An . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5812/ BTDTHVN / Mfn: 100552

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


D­íi ch©n nói t¶n mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001583/ TVKHXHHCM / Mfn: 100630

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt; Giai tho¹i;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; HuyÖn Ba V×; Hµ Néi;

ViÖt Namtải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương