S¸ch míi sè 01/2013tải về 0.61 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.61 Mb.
#35
1   2   3   4   5   6
§¸m c­íi ng­êi Gi¸y/ SÇn Ch¸ng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 577 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5750/ BTDTHVN / Mfn: 100466

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh; H«n lÔ;

¢m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t ®¸m c­íi; D©n téc Gi¸y;

ViÖt Nam

H¸t B¶ Tr¹o/ TrÇn Hång s.t., b.s. . - H. : S©n khÊu, 2010 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VB4685/ VDNA / Mfn: 100683

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ Tr¹o;

LÔ héi CÇu Ng­; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ d©n gian;

V¨n cóng; V¨n tÕ; Hß; ViÖt Nam
H¸t nhµ trß, nhµ t¬ ë xø NghÖ/ NguyÔn NghÜa NguyÔn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33050/ VVANHOC / Mfn: 100441

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

H¸t ca trï; TØnh NghÖ TÜnh; ViÖt Nam


H×nh t­îng vµ t¹o h×nh trong v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ §inh Hång H¶i, TrÇn Gia Linh, Lª C­êng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50462/ VTTKHXH / Mfn: 100717

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

H×nh t­îng nghÖ thuËt; NghÖ thuËt t¹o h×nh; ViÖt Nam


HuÕ - TriÒu NguyÔn. Mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - In lÇn 2, cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1445, VL 1446/ BTDTHVN / Mfn: 100473

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TriÒu ®¹i NguyÔn; Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam


Kh¾p thèng ®¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001560/ TVKHXHHCM / Mfn: 100633

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a; D©n téc Tµy;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Kh«ng gian v¨n ho¸ nhµ cæ Héi An/ TrÇn ¸nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001618/ TVKHXHHCM / Mfn: 100584

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Kh«ng gian v¨n ho¸; KiÕn tróc;

NghÖ thuËt kiÕn tróc; Nhµ cæ; Héi An;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Kim Nham: ChÌo cæ / TrÇn ViÖt Ng÷ s.t., kh¶o cøu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50477/ VTTKHXH / Mfn: 100732

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ChÌo cæ; T¸c phÈm chÌo;

ViÖt Nam
LÞch sö vµ nghÖ thuËt ca trï/ NguyÔn Xu©n DiÖn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50478/ VTTKHXH / Mfn: 100733

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ©m nh¹c d©n gian; Ca trï;

LÞch sö ca trï; NghÖ thuËt ca trï; ViÖt Nam


MÆc Hý: Ch¬i ®ïa víi mùc / NguyÔn H÷u C­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11795, Vv 11796/ VTTKHXH / Mfn: 100778

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; Th¬;

Th­ ph¸p; Nhµ th¬; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

NguyÔn H÷u C­¬ng; ViÖt Nam
Mét ®Ò dÉn vÒ lý thuyÕt nghÖ thuËt/ Cynthia Freeland; Nh­ Huy d., gi.thi, ch.th. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001236,LSS1001305/TVKHXHHCM/Mfn: 100598

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt nghÖ thuËt; Nghiªn cøu nghÖ thuËt; ThÕ giíi
Trªn ®­êng t×m vÒ Quan hä/ TrÇn Linh Quý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 637 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50458/ VTTKHXH / Mfn: 100713

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian;

H¸t Quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng- H. : Lao ®éng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50489/ VTTKHXH / Mfn: 100744

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §å gèm; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Lµng gèm; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt NamNg«n ng÷ häc

Ch÷ quèc ng÷ thÕ kû XVIII/ §oµn ThiÖn ThuËt s.t., ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2008. - 528 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11801/ VTTKHXH / Mfn: 100782

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; LÞch sö ng«n ng÷; Ch÷ Quèc ng÷;

TiÕng ViÖt; Ng÷ ©m; V¨n tù; Tõ vùng; ThÕ kØ 18


Ch÷ ViÖt nhanh: Tèc ký vµ gâ t¾t ch÷ ViÖt. Bé gâ ®a ng÷, ®a n¨ng Winvnkey / TrÇn T­ B×nh, Ng« §×nh Häc, NguyÔn VÜnh Tr¸ng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50519, Vb 50520/ VTTKHXH / Mfn: 100771

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ng«n ng÷ v¨n b¶n;

KiÓu gâ; Ch÷ viÕt t¾t; Tèc kÝ


H¸n v¨n ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX: Qua t­ liÖu H¸n v¨n §«ng Kinh NghÜa Thôc / §ç Thóy Nhung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001336,LSS1001337/TVKHXHHCM/Mfn: 100597

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng Hµn ViÖt; ThÕ kØ 20;

Phong trµo §«ng Kinh NghÜa Thôc; ViÖt Nam


Ph¸t hiÖn hÖ thèng ch÷ ViÖt cæ thuéc lo¹i h×nh Khoa ®Èu/ Lª Träng Kh¸nh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: Trung t©m v¨n ho¸ Trµng An, 2010 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5765, Vv 5766/ BTDTHVN / Mfn: 100516

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ViÖt; Ch÷ ViÖt cæ;

Ch÷ Khoa ®Èu; LÞch sö ph¸t triÓn


RÌn luyÖn kü n¨ng ®äc vµ so¹n th¶o v¨n b¶n/ NguyÔn ChÝ Hßa . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001235/ TVKHXHHCM / Mfn: 100595

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷ v¨n b¶n; KÜ n¨ng ®äc; So¹n th¶o v¨n b¶n
Sæ tay lêi ¨n tiÕng nãi Qu¶ng B×nh/ NguyÔn Tó . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5801/ BTDTHVN / Mfn: 100541

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; Sæ tay; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


TiÕng ViÖt trong th­ tÞch cæ ViÖt Nam. T. 2. Q. 1 : Bæ sung tõ vÇn A-K / NguyÔn Th¹ch Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5815/ BTDTHVN / Mfn: 100555

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ vùng; Ng÷ nghÜa;

TiÕng ViÖt; Th­ tÞch cæ


Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t quèc tÕ vµ ViÖt Nam: Anh - Ph¸p - ViÖt / Lª Nh©n §µm, Hµ §¨ng TÝn . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2010 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 359/ BTDTHVN / Mfn: 100530

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t; TiÕng Anh;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖtNhµ n­íc vµ ph¸p luËt

Danh tËp c¸c tæ chøc Héi, Liªn hiÖp héi vµ Phi chÝnh phñ thuéc Liªn hiÖp c¸c Héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam/ Liªn hiÖp c¸c Héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1441, VL 1442/ BTDTHVN / Mfn: 100470

Tõ kho¸ : Tæ chøc héi; Tæ chøc liªn hiÖp héi;

Tæ chøc phi chÝnh phñ; Danh môc; ViÖt Nam§æi míi chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ë ViÖt Nam: Tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tiÔn / NguyÔn V¨n Söu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : VB4646/ VDNA / Mfn: 100646

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Qu¶n lÝ ®Êt ®ai;

QuyÒn sö dông ®Êt; ViÖt Nam


HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c¸c quy ®Þnh míi nhÊt vÒ phßng chèng ch¸y - næ: 2008-2009 / Bé C«ng an . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 824 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1474/ BTDTHVN / Mfn: 100485

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt phßng ch¸y ch÷a ch¸y;

Phßng chèng ch¸y næ; HÖ thèng tiªu chuÈn;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2008-2009; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc vµ thóc ­íc/ §µo Huy Phông, TrÇn §×nh VÜnh, TrÇn Quang B×nh, TrÇn §×nh Th©n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50463/ VTTKHXH / Mfn: 100718

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Thóc ­íc; Th¬; Phó;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

TØnh Thanh Hãa; TØnh Ninh ThuËn; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Kho¸n ®Þnh - h­¬ng ­íc vµ nÕp sèng v¨n ho¸ lµng xø HuÕ thÕ kû XVII - ®Çu thÕ kû XX/ Lª NguyÔn L­u . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 514 tr.Ký hiÖu kho : Vv 5802/ BTDTHVN / Mfn: 100542

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Tæ chøc hµnh chÝnh;

LÞch sö ph¸t luËt; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Kho¸n ­íc; Kho¸n ®Þnh;

H­¬ng ­íc; ThÕ kØ 17; ThÕ kØ 20; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
LuËt tôc Ch¨m vµ luËt tôc Raglai/ Phan §¨ng NhËt, NguyÔn ThÕ Sang . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 771 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50454/ VTTKHXH / Mfn: 100709

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc Raglai; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


M¹ch sèng cña h­¬ng ­íc trong lµng ViÖt Trung bé/ NguyÔn H÷u Th«ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50467/ VTTKHXH / Mfn: 100722

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; MiÒn Trung; ViÖt Nam


NhËn diÖn tham nhòng vµ c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng tham nhòng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Phan Xu©n S¬n, Ph¹m ThÕ Lùc ch.b. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001224/ TVKHXHHCM / Mfn: 100596

Tõ kho¸ : Tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng; ViÖt Nam
QuyÒn con ng­êi, quyÒn c«ng d©n trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VB4657/ VDNA / Mfn: 100656

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi; QuyÒn c«ng d©n;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa;

ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp thÇn tÝch / NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001314/ TVKHXHHCM / Mfn: 100574

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
ViÖt Nam vµ tranh chÊp biÓn §«ng. - H. : Tri thøc, 2012 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50523, Vb 50524/ VTTKHXH / Mfn: 100774

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; LuËt biÓn; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Chñ quyÒn biÓn ®¶o; BiÓn §«ng; ViÖt Nam


D©n sè

§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu = The 2007 population change and family planning survey : Major findings / NguyÔn V¨n Ph¸i, NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ Ngäc Lan b.s.; §ång B¸ H­íng, NguyÔn ThÞ T©m h.®.; NguyÔn ThÞ HuyÒn Giang d. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr. + XI.

Ký hiÖu kho : VL 1483, VL 1484/ BTDTHVN / Mfn: 100491

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt; ViÖt Nam
Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu / Ban ChØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VV1905/ VDNA / Mfn: 100695

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: KÕt qu¶ toµn bé / Ban ChØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë Trung ­¬ng . - H. : Thèng kª, 2010 . - 896 tr.

Ký hiÖu kho : VV1903/ VDNA / Mfn: 100693

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Qu©n sù

50 vò khÝ lµm thay ®æi côc diÖn chiÕn tranh/ William Weir; Huúnh V¨n Thanh d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001272/ TVKHXHHCM / Mfn: 100606

Tõ kho¸ : Vò khÝ; LÞch sö vò khÝ; ChiÕn tranh;

Vò khÝ chiÕn tranh; ThÕ giíi


Tæng môc lôc tËp san Th«ng tin khoa häc qu©n sù Qu©n khu 7 (1980 - 2010)/ Qu©n khu 7 . - H. : Q§ND, 2010 . - 1064 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001211,LSS1001212/TVKHXHHCM/Mfn: 100572

Tõ kho¸ : Môc lôc; Tæng môc lôc; Khoa häc qu©n sù;

Th«ng tin khoa häc qu©n sù; Qu©n khu 7; ViÖt Nam


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

ChuyÖn thêi chóng ta ®ang sèng/ NguyÔn H÷u H­¬ng, Lª H­ng t.ch., b.t. . - H.: Tri thøc, 2007 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2043/ VVANHOC / Mfn: 100397

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; Bµi b¸o; ViÖt Nam
Danh tËp c¸c tæ chøc Héi, Liªn hiÖp héi vµ Phi chÝnh phñ thuéc Liªn hiÖp c¸c Héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam/ Liªn hiÖp c¸c Héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam . - H. : Nxb. Hång §øc, 2008 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1441, VL 1442/ BTDTHVN / Mfn: 100470

Tõ kho¸ : Tæ chøc héi; Tæ chøc liªn hiÖp héi;

Tæ chøc phi chÝnh phñ; Danh môc; ViÖt Nam


Hµ Néi thµnh phè ngh×n n¨m/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Nxb. TrÎ, 2009 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1311/ BTDTHVN / Mfn: 100540

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §Êt n­íc con ng­êi;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt NamNghi Xu©n ®Þa chÝ/ Lª V¨n DiÔn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5811/ BTDTHVN / Mfn: 100551

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn;

Nh©n vËt lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Nghi Xu©n; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ NhËt B¶n vµ kinh nghiÖm giao tiÕp th­¬ng m¹i víi ng­êi NhËt/ TrÇn Anh Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : VB4690/ VDNA / Mfn: 100688

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Giao tiÕp th­¬ng m¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; §Êt n­íc con ng­êi;

ViÖt Nam; NhËt B¶n
Niªn gi¸m thèng kª 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1447/ BTDTHVN / Mfn: 100472

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Th«ng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007; ViÖt Nam


Tæng môc lôc tËp san Th«ng tin khoa häc qu©n sù Qu©n khu 7 (1980 - 2010)/ Qu©n khu 7 . - H. : Q§ND, 2010 . - 1064 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001211,LSS1001212/TVKHXHHCM/Mfn: 100572

Tõ kho¸ : Môc lôc; Tæng môc lôc; Khoa häc qu©n sù;

Th«ng tin khoa häc qu©n sù; Qu©n khu 7; ViÖt Nam


Tri thøc §«ng Nam ¸/ L­¬ng Ninh, Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1479, VL 1480/ BTDTHVN / Mfn: 100488

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa lÝ nh©n v¨n; LÞch sö; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; V¨n häc; NghÖ thuËt; §«ng Nam ¸


TuyÓn tËp NguyÔn Kh¸nh Toµn/ ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2010 . - 931 tr.

Ký hiÖu kho : VV1904/ VDNA / Mfn: 100694

Tõ kho¸ : Nhµ khoa häc; Bµi viÕt; Bµi b¸o; TuyÓn tËp;

NguyÔn Kh¸nh Toµn; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: country and people. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 361/ BTDTHVN / Mfn: 100533

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: country and people. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 970-2014 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 362/ BTDTHVN / Mfn: 100534

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn ®Þa chÝ B¹c Liªu/ Uû ban nh©n d©n tØnh B¹c Liªu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1007 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 360/ BTDTHVN / Mfn: 100532

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam
ViÖt Nam ®Êt n­íc con ng­êi/ Lª Th«ng ch.b. . - Tb. lÇn 1, cã söa ch÷a vµ bæ sung . - §µ N½ng : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2009 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001247/ TVKHXHHCM / Mfn: 100571

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001246/ TVKHXHHCM / Mfn: 100570

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
thèng kª häc
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2006/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1487, VL 1488/ BTDTHVN / Mfn: 100493

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2006; ViÖt Nam


Møc sèng hé gia ®×nh B¾c Ninh ngµy nay: Qua sè liÖu kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2002, 2004 vµ 2006 / Vò Thanh Liªm ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . 160 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1458, VL 1459/ BTDTHVN / Mfn: 100479

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004; 2006;

TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


Møc sèng hé gia ®×nh tØnh Lµo Cai n¨m 2002, 2004 vµ 2006: KÕt qu¶ kh¶o s¸t/ Côc Thèng kª tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2008 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1460, VL 1461/ BTDTHVN / Mfn: 100480

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004; 2006;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1447/ BTDTHVN / Mfn: 100472

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Th«ng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007; ViÖt Nam


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 1 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : Côc V¨n ho¸ c¬ së, 2008 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1439, VL 1440/ BTDTHVN / Mfn: 100469

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam


Thèng kª lÔ héi ViÖt Nam. T. 2 / Côc V¨n ho¸ c¬ së . - H. : Côc V¨n ho¸ c¬ së, 2008 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1443, VL 1444/ BTDTHVN / Mfn: 100471

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi d©n gian; Sè liÖu thèng kª
T­ liÖu kinh tÕ - x· héi 64 tØnh vµ thµnh phè ViÖt Nam = Socio - economic Statistical Data of 64 Provinces and Cities / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2005 . - 1038 tr.

Ký hiÖu kho : VV1921/ VDNA / Mfn: 100708

Tõ kho¸ : Thèng kª; Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; ViÖt Nam


T«n gi¸o

Chïa Hµ Néi/ L¹c ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001296/ TVKHXHHCM / Mfn: 100604

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Chïa; KiÕn tróc chïa; Hµ Néi; ViÖt Nam
LÞch sö PhËt gi¸o thÕ giíi. Ph. 1 / Ph¸p s­ Th¸nh Nghiªm, Ph¸p s­ TÞnh H¶i . - H. : KHXH, 2008 . - 931 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1456, VL 1473/ BTDTHVN / Mfn: 100478

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o; ThÕ giíi
LÞch sö t«n gi¸o NhËt B¶n/ Sueki Fumihiko; Ph¹m Thu Giang d.; Ph¹m Hång Th¸i h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VB4663/ VDNA / Mfn: 100662

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; T­ t­ëng t«n gi¸o; PhËt gi¸o;

Thiªn chóa gi¸o; Nho gi¸o; ThÇn ®¹o;

§êi sèng t«n gi¸o; NhËt B¶n
MËt T«ng trong ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña ng­êi ViÖt/ NguyÔn Minh Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001297/ TVKHXHHCM / Mfn: 100602

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; MËt T«ng; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò vÒ PhËt gi¸o trong lÞch sö ViÖt Nam/ NguyÔn §øc Sù, Lª T©m §¾c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5781, Vv 5782/ BTDTHVN / Mfn: 100527

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Nghiªn cøu lÞch sö; ViÖt Nam
MÊy vÊn ®Ò vÒ t«n gi¸o häc vµ gi¶ng d¹y t«n gi¸o häc/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001290,LSS1001291/TVKHXHHCM/Mfn: 100612

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o;

Gi¶ng d¹y t«n gi¸o; §µo t¹o sau ®¹i häc; ViÖt Nam


NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5761, Vv 5762/ BTDTHVN / Mfn: 100514

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Ng­êi C«ng gi¸o;

Gi¸o d©n; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t«n gi¸o;

ViÖt Nam
Nho gi¸o vµ khÝa c¹nh t«n gi¸o cña Nho gi¸o/ NguyÔn §øc Sù . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VB4662/ VDNA / Mfn: 100661

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; Nho gi¸o; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; Trung Quèc; ViÖt Nam


Sù biÕn ®æi cña t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn ThÞ HiÒn, TrÇn Hång Liªn, NguyÔn ThÞ Minh Ngäc . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1501, VL 1502/ BTDTHVN / Mfn: 100500

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; BiÕn ®æi t«n gi¸o tÝn ng­ìng;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam
T«n gi¸o trong ®êi sèng v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Tr­¬ng Sü Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5759, Vv 5760/ BTDTHVN / Mfn: 100513

VB4676/ VDNA / Mfn: 100675Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; Vai trß t«n gi¸o;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §«ng Nam ¸


Tæ chøc xø, hä ®¹o C«ng gi¸o ë ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : KHXH, 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : VB4693/ VDNA / Mfn: 100691

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Xø ®¹o;

Hä ®¹o; ViÖt Nam


TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. MÜ häc. T©m lÝ häc
§¹i c­¬ng lÞch sö triÕt häc ViÖt Nam/ NguyÔn Hïng HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : VB4647/ VDNA / Mfn: 100647

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; LÞch sö triÕt häc;

Nghiªn cøu triÕt häc; ViÖt Nam


LuËn bµn minh triÕt vµ minh triÕt ViÖt/ Hoµng Ngäc HiÕn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : VB4686/ VDNA / Mfn: 100684

Tõ kho¸ : Minh TriÕt; T­ t­ëng triÕt häc;

V¨n ho¸ øng xö; ViÖt Nam


Nho gi¸o vµ khÝa c¹nh t«n gi¸o cña Nho gi¸o/ NguyÔn §øc Sù . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VB4662/ VDNA / Mfn: 100661

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; Nho gi¸o; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; Trung Quèc; ViÖt Nam


TriÕt lý con ng­êi, triÕt lý ph¸t triÓn/ §Æng C¶nh Khanh . - H. : D©n trÝ, 2010 .- 448 tr.

Ký hiÖu kho : VB4654/ VDNA / Mfn: 100653

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; TriÕt lÝ con ng­êi;

TriÕt lÝ ph¸t triÓn; ViÖt Nam


V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Èm thùc Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50482/ VTTKHXH / Mfn: 100737

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

Mãn ¨n; Mãn uèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. T. 6 / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1468, VL 1469, VL 1470/BTDTHVN / Mfn: 100484

Tõ kho¸ : B¶o tµng d©n téc häc; C«ng tr×nh nghiªn cøu;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; TÝn ng­ìng; D©n téc Ba Na;

D©n téc Kh¬ mó; ViÖt Nam
C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. T. 7 / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2011 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1764, VL 1765, VL 1766/BTDTHVN / Mfn: 100531

Tõ kho¸ : B¶o tµng D©n téc häc; C«ng tr×nh nghiªn cøu
C¸c nÒn v¨n ho¸ cæ ViÖt Nam: Tõ thêi nguyªn thuû ®Õn thÕ kû 19 / Hoµng Xu©n Chinh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 437 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5775, Vv 5776/ BTDTHVN / Mfn: 100521

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ; LÞch sö v¨n ho¸;

Thêi nguyªn thñy; ThÕ kØ 19; ViÖt Nam


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, NguyÔn Kim Lai,... . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VB4664/ VDNA / Mfn: 100663

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Trung Quèc; Ên §é; ArËp; Ph­¬ng §«ng


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, NguyÔn Kim Lai,... . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VB4665/ VDNA / Mfn: 100664

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


Cµn H¶i linh tõ/ Hå §øc Thä . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5809/ BTDTHVN / Mfn: 100549

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; V¨n ho¸ t©m linh;

LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Chïa Hµ Néi/ L¹c ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001296/ TVKHXHHCM / Mfn: 100604

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Chïa; KiÕn tróc chïa; Hµ Néi; ViÖt Nam
ChuyÖn thêi chóng ta ®ang sèng/ NguyÔn H÷u H­¬ng, Lª H­ng t.ch., b.t. . - H.: Tri thøc, 2007 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2043/ VVANHOC / Mfn: 100397

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; Bµi b¸o; ViÖt Nam
Con ng­êi ViÖt Nam truyÒn thèng - Nh÷ng gi¸ trÞ ®èi víi sù ph¸t triÓn/ §Æng Vâ C¶nh Linh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : VB4655/ VDNA / Mfn: 100654

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

TruyÒn thèng x· héi; ViÖt Nam


C¬ së b¶o tµng häc Trung Quèc/ V­¬ng Ho»ng Qu©n ch.b. . - H. : Côc Di s¶n v¨n ho¸: ThÕ giíi, 2008 . - 792 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1503, VL 1514/ BTDTHVN / Mfn: 100501

Tõ kho¸ : B¶o tµng häc; Nghiªn cøu b¶o tµng; Trung Quèc
Cuéc ®êi nhµ gi¸o/ Tr­¬ng H÷u Th¶o . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50498/ VTTKHXH / Mfn: 100753

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Nhµ gi¸o; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


D¹y v¨n, häc v¨n/ §Æng HiÓn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2005 . - 778 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50505/ VTTKHXH / Mfn: 100758

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¶ng d¹y v¨n häc; Tr­êng phæ th«ng;

Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y; Ph­¬ng ph¸p häc tËp;

B×nh gi¶ng v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i; ViÖt Nam
Di s¶n v¨n ho¸ b¶o tån vµ ph¸t triÓn/ NguyÔn §×nh Thanh ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1504/ BTDTHVN / Mfn: 100502

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸;

B¶o tån di s¶n v¨n ho¸; ViÖt Nam


Di tÝch - danh th¾ng vµ ®Þa danh Kiªn Giang/ NguyÔn Anh §éng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5808/ BTDTHVN / Mfn: 100548

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; §Þa danh; TØnh Kiªn Giang;

ViÖt Nam

D­íi ch©n nói T¶n mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : KHXH, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001583/ TVKHXHHCM / Mfn: 100630

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt; Giai tho¹i;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; HuyÖn Ba V×; Hµ Néi;

ViÖt Namtải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương