S¸ch míi sè 01/2013tải về 0.61 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.61 Mb.
#35
1   2   3   4   5   6
§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001547/ TVKHXHHCM / Mfn: 100619

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; Lµng Thæ Ngäa;

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50495/ VTTKHXH / Mfn: 100750

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o;

Lµng Phong LÖ; X· Hßa Ch©u; HuyÖn Hßa Vang;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian x· Yªn M¹c/ TrÇn §×nh Hång . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5807/ BTDTHVN / Mfn: 100547

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; X· Yªn M¹c;

HuyÖn Yªn M«; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50479/ VTTKHXH / Mfn: 100734

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh ®Þa lý c¸c ch©u lôc. T. 2 / NguyÔn Phi H¹nh ch.b. . - H. : §¹i häc s­ ph¹m, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : VV1919/ VDNA / Mfn: 100706

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; §Æc ®iÓm d©n c­;

Kinh tÕ x· héi; Gi¸o tr×nh; ThÕ giíi


Kho¸ häc mïa hÌ vÒ khoa häc x· héi “Kho¸ häc Tam §¶o 2007”: §µo t¹o ph­¬ng ph¸p luËn øng dông cho c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn x· héi vµ nh©n v¨n . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1467/ BTDTHVN / Mfn: 100483

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n;

Ph­¬ng ph¸p luËn øng dông


Lµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 1 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5752/ BTDTHVN / Mfn: 100468

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng x· héi;

Lµng; X·; HuyÖn; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


Nghi Xu©n ®Þa chÝ/ Lª V¨n DiÔn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5811/ BTDTHVN / Mfn: 100551

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn;

Nh©n vËt lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Nghi Xu©n; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1497, VL 1498/ BTDTHVN / Mfn: 100498

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; Di s¶n v¨n ho¸; Con ng­êi;

§iÒu bÝ Èn; K× quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5771, Vv 5772/ BTDTHVN / Mfn: 100519

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi tuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 1 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1070 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001311/ TVKHXHHCM / Mfn: 100618

Tõ kho¸ : §Þa lÝ; §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; Trung ®¹i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi tuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 2 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1228 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001310/ TVKHXHHCM / Mfn: 100625

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ;

§Þa danh lÞch sö; Trung ®¹i; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn ®Þa chÝ B¹c Liªu/ Uû ban nh©n d©n tØnh B¹c Liªu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1007 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 360/ BTDTHVN / Mfn: 100532

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam
Kinh tÕ

B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 01/09/2009 = Report on labour Force Survey Vietnam 1/9/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : VV1909/ VDNA / Mfn: 100698

Tõ kho¸ : B¸o c¸o ®iÒu tra; Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001260,LSS1001261/TVKHXHHCM/Mfn: 100566

Tõ kho¸ : C¬ cÊu kinh tÕ; ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


Céng ®ång kinh tÕ §«ng ¸ (EAEC) vµ toan tÝnh cña nh÷ng n­íc lín: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : VB4652/ VDNA / Mfn: 100651

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; M« h×nh céng ®ång kinh tÕ; EAEC;

ViÖt Nam; §«ng ¸; ThÕ giíi
§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ NghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1489, VL 1490/ BTDTHVN / Mfn: 100494

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bæ ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi k× chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
§«ng Nam ¸ trong thÕ giíi Ph­¬ng §«ng. - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV1913/ VDNA / Mfn: 100700

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §«ng Nam ¸
Gi¸o tr×nh kinh tÕ Ên §é/ §ç §øc §Þnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010- 291 tr.

Ký hiÖu kho : VV1914/ VDNA / Mfn: 100701

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ;

Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

TriÓn väng kinh tÕ; Gi¸o tr×nh; Ên §é
Ho¹ch ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi: Lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam. S¸ch chuyªn kh¶o / Ng« Th¾ng Lîi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : VB4673/ VDNA / Mfn: 100672

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; LÝ luËn; ViÖt Nam


Häc thuyÕt kinh tÕ c¬ cÊu míi: C¬ së ®Ó xem xÐt l¹i sù ph¸t triÓn vµ chÝnh s¸ch/ Justin Yifu Lin . - Washington, D.C. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2012 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11804/ VTTKHXH / Mfn: 100784

Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; Häc thuyÕt kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ThÕ giíi


Hong Kong m­êi n¨m trë vÒ Trung Quèc: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VB4672/ VDNA / Mfn: 100671

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

1997-2007; Hång K«ng; Trung Quèc


H­íng tíi chiÕn l­îc FTA cña ViÖt Nam: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn §«ng ¸ / Bïi Tr­êng Giang . - H. : KHXH, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001286,LSS1001287/TVKHXHHCM/Mfn: 100615

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; FTA; ViÖt Nam; §«ng ¸H­íng tíi x©y dùng c¸c chuÈn mùc x· héi trong khu«n khæ Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO/ §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖn Konrad Adenauer . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VB4667/ VDNA / Mfn: 100666

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; ChuÈn mùc x· héi; Së h÷u trÝ tuÖ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; WTO; ViÖt Nam


Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu, t¸c ®éng vµ ®èi s¸ch cña ViÖt Nam: Kû yÕu Héi th¶o quèc tÕ / Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, Khoa Quèc tÕ häc . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VB4678/ VDNA / Mfn: 100677

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; ChiÕn l­îc kinh tÕ;

ViÖt Nam
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2010 vµ triÓn väng n¨m 2011/ NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : VB4694/ VDNA / Mfn: 100692

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Kinh tÕ khu vùc;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ; 2010; 2011;

ThÕ giíi
Nguån lùc vµ ®éng lùc cho ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2011 - 2020/ Ng« Do·n VÞnh ch.b.; Bïi TÊt Th¾ng, NguyÔn Hoµng Hµ b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VB4691/ VDNA / Mfn: 100689

Tõ kho¸ : Nguån lùc; §éng lùc; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020; ViÖt Nam


NhËt B¶n trong dßng ch¶y lÞch sö thêi cËn thÕ/ NguyÔn V¨n Hoµn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : VB4666/ VDNA / Mfn: 100665

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; NhËt B¶n
Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ NhËt B¶n vµ kinh nghiÖm giao tiÕp th­¬ng m¹i víi ng­êi NhËt/ TrÇn Anh Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : VB4690/ VDNA / Mfn: 100688

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; Giao tiÕp th­¬ng m¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; §Êt n­íc con ng­êi;

ViÖt Nam; NhËt B¶n
N«ng nghiÖp ViÖt Nam sau khi gia nhËp WTO - thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ NguyÔn VÜnh Thanh, Lª Sü Thä . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001254,LSS1001255/TVKHXHHCM/Mfn: 100609

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; WTO;

Thêi c¬; Th¸ch thøc; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi TÊt Th¾ng . - H. : KHXH, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : VB4639/ VDNA / Mfn: 100639

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam
Sù thay ®æi trong c¬ cÊu cña c¶i cña c¸c quèc gia: §o l­êng sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong thiªn niªn kû míi / Ng©n hµng ThÕ giíi . - Washington, D.C. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2012 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11805/ VTTKHXH / Mfn: 100785

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¸o c¸o;

ThÕ giíi
TiÒm n¨ng biÓn ViÖt Nam vµ chÝnh s¸ch hîp t¸c quèc tÕ vÒ biÓn trong thËp niªn ®Çu thÕ kû XIX/ NguyÔn Thanh Minh . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : VB4658/ VDNA / Mfn: 100657

Tõ kho¸ : BiÓn; Kinh tÕ biÓn; ChÝnh s¸ch biÓn; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c khu vùc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tæng quan t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ tiÓu vïng s«ng Mª K«ng ®Õn ®ãi nghÌo: B¸o c¸o cuèi cïng cña ViÖt Nam / ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1485, VL 1486/ BTDTHVN / Mfn: 100492

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Häat ®éng kinh tÕ; Héi nhËp quèc tÕ;

T¸c ®éng héi nhËp kinh tÕ; §ãi nghÌo; Tæng quan;

Vïng s«ng Mª K«ng; MiÒn Nam; ViÖt Nam
T­ duy ASEAN!: Thay ®æi t­ duy Marketing h­íng tíi céng ®ång ASEAN 2015 / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan; L©m §Æng Cam Th¶o d. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : VB4675/ VDNA / Mfn: 100674

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt kinh tÕ; ThÞ tr­êng; Marketing;

duy marketing; ASEAN; §«ng Nam ¸


T­ liÖu kinh tÕ - x· héi 64 tØnh vµ thµnh phè ViÖt Nam = Socio - economic Statistical Data of 64 Provinces and Cities / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2005 . - 1038 tr.

Ký hiÖu kho : VV1921/ VDNA / Mfn: 100708

Tõ kho¸ : Thèng kª; Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; ViÖt Nam


Vai trß cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong hîp t¸c tiÓu vïng s«ng Mª C«ng më réng/ NguyÔn ThÞ Hång Nhung . - H. : KHXH, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : VB4669/ VDNA / Mfn: 100668

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Cam kÕt quèc gia;

ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; Hîp t¸c quèc tÕ;

Vïng Mª K«ng; ViÖt Nam
Vai trß cña nhµ n­íc ViÖt Nam sau hai n¨m gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO/ §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖn Konrad Adenauer . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : VB4668/ VDNA / Mfn: 100667

Tõ kho¸ : Qu¶n lý kinh tÕ; Nhµ n­íc; TruyÒn th«ng;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; WTO; ViÖt Nam


Vai trß cña ViÖt Nam trong khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ / Tr­êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n, Khoa Quèc tÕ häc . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : VB4677/ VDNA / Mfn: 100676

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c khu vùc; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ViÖt Nam; Ch©u ¸
V¨n ho¸ doanh nghiÖp nÒn t¶ng ph¸t triÓn kinh tÕ doanh nghiÖp thêi kú 2011 - 2020: Lý luËn vµ thùc tiÔn ph­¬ng §«ng, ph­¬ng T©y / Lª Do·n T¸ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001319,LSS1001320/TVKHXHHCM/Mfn: 100561

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

V¨n ho¸ doanh nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

2011-2020; Ph­¬ng §«ng; Ph­¬ng T©y
ViÖc lµm cña n«ng d©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vïng ®ång b»ng s«ng Hång ®Õn n¨m 2020/ TrÇn ThÞ Minh Ngäc ch.b.; TrÇn Minh YÕn, Lª Anh Vò, NguyÔn Tè Quyªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5783, Vv 5784/ BTDTHVN / Mfn: 100535

Tõ kho¸ : ViÖc lµm; N«ng d©n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ThÞ tr­êng lao ®éng; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
XuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam thêi ®æi míi vµ héi nhËp: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u V¨n H­ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VB4682/ VDNA / Mfn: 100680

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ThÞ tr­êng lao ®éng;

XuÊt khÈu lao ®éng; ViÖt Nam


LÞch sö

C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, NguyÔn Kim Lai,... . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VB4664/ VDNA / Mfn: 100663

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Trung Quèc; Ên §é; ArËp; Ph­¬ng §«ng


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, NguyÔn Kim Lai,... . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VB4665/ VDNA / Mfn: 100664

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


Cµn H¶i linh tõ/ Hå §øc Thä . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5809/ BTDTHVN / Mfn: 100549

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; V¨n ho¸ t©m linh;

LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Cuéc sèng ë Hµ Néi thêi bao cÊp 1975-1986/ Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn HiÖp quèc, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam, §¹i sø qu¸n Thuþ §iÓn t¹i Hµ Néi .- H. : B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam: ThÕ giíi, 2007 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1451, VL 1452, VL 1453/ BTDTHVN/ Mfn: 100476

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Thêi k× bao cÊp; 1975-1986; ViÖt Nam


C­ d©n FaiFo - Héi An trong lÞch sö/ NguyÔn ChÝ Trung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001585/ TVKHXHHCM / Mfn: 100629

Tõ kho¸ : LÞch sö h×nh thµnh; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; Héi An; ViÖt Nam


Danh nh©n hä §Æng víi ngµn n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi (1010-2010) qua c¸c thêi kú lÞch sö/ §Æng V¨n L­¬ng s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : VB4637/ VDNA / Mfn: 100637

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n; Dßng hä §Æng;

Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001547/ TVKHXHHCM / Mfn: 100619

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; Lµng Thæ Ngäa;

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian x· Yªn M¹c/ TrÇn §×nh Hång . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5807/ BTDTHVN / Mfn: 100547

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; X· Yªn M¹c;

HuyÖn Yªn M«; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50479/ VTTKHXH / Mfn: 100734

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Qu¶ng X­¬ng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
Hµ Néi thµnh phè ngh×n n¨m/ NguyÔn Vinh Phóc . - H. : Nxb. TrÎ, 2009 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1311/ BTDTHVN / Mfn: 100540

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa lÝ tù nhiªn;

§Êt n­íc con ng­êi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Hµ Néi; ViÖt Nam
HuÕ - TriÒu NguyÔn. Mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - In lÇn 2, cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1445, VL 1446/ BTDTHVN / Mfn: 100473

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TriÒu ®¹i NguyÔn; Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc vµ thóc ­íc/ §µo Huy Phông, TrÇn §×nh VÜnh, TrÇn Quang B×nh, TrÇn §×nh Th©n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50463/ VTTKHXH / Mfn: 100718

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Thóc ­íc; Th¬; Phó;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

TØnh Thanh Hãa; TØnh Ninh ThuËn; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt NamKho¸n ®Þnh - h­¬ng ­íc vµ nÕp sèng v¨n ho¸ lµng xø HuÕ thÕ kû XVII - ®Çu thÕ kû XX/ Lª NguyÔn L­u . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5802/ BTDTHVN / Mfn: 100542

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Tæ chøc hµnh chÝnh;

LÞch sö ph¸t luËt; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Kho¸n ­íc; Kho¸n ®Þnh;

H­¬ng ­íc; ThÕ kØ 17; ThÕ kØ 20; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
Kim Ngäc B¶o Tû cña Hoµng §Õ vµ V­¬ng HËu triÒu NguyÔn ViÖt Nam = Royal seals of the NguyÔn dynasty in Vietnam / NguyÔn §×nh ChiÕn, Ph¹m Quèc Qu©n, NguyÔn C«ng ViÖt . - H. : B¶o tµng LÞch sö ViÖt Nam, 2009 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1762/ BTDTHVN / Mfn: 100528

Tõ kho¸ : HiÖn vËt lÞch sö; Kim ngäc b¶o tû; Hoµng ®Õ;

V­¬ng hËu; TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam


Kû yÕu TiÕn sÜ Ph¹m §×nh Träng: Héi th¶o khoa häc / Ng« §¨ng Lîi, NguyÔn Ngäc Thao, Ph¹m Xu©n Th¹c b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33370/ VVANHOC / Mfn: 100426

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TiÕn sÜ; Trung ®¹i;

Ph¹m §×nh Träng; ViÖt Nam


Lµng Phóc Léc x­a vµ nµy: Biªn kh¶o / NguyÔn ViÕt Trung . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5810/ BTDTHVN / Mfn: 100550

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö;

LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng; V¨n nghÖ d©n gian;

Èm thùc; Lµng Phóc Léc; HuyÖn Diªn Kh¸nh;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


LÞch sö sö häc thÕ giíi: S¬ gi¶n / Phan Ngäc Liªn ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2009 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001331,LSS1001332/TVKHXHHCM/Mfn: 100607

Tõ kho¸ : LÞch sö häc; Khoa häc lÞch sö; Gi¸o tr×nh; ThÕ giíi
LÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1499, VL 1500/ BTDTHVN / Mfn: 100499

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; ViÖt Nam
M¹ch sèng cña h­¬ng ­íc trong lµng ViÖt Trung bé/ NguyÔn H÷u Th«ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50467/ VTTKHXH / Mfn: 100722

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc; Phong tôc tËp qu¸n;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò vÒ PhËt gi¸o trong lÞch sö ViÖt Nam/ NguyÔn §øc Sù, Lª T©m §¾c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5781, Vv 5782/ BTDTHVN / Mfn: 100527

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Nghiªn cøu lÞch sö; ViÖt Nam
Mét sè t­ liÖu quý vÒ Hµ Néi/ L­u §×nh Tu©n t.d., ch.gi. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001245/ TVKHXHHCM / Mfn: 100569

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Hµ Néi; ViÖt Nam


30 n¨m B¶o tµng Chøng tÝch chiÕn tranh (4/9/1975-4/9/2005). - TP. Hå ChÝ Minh : B¶o tµng Chøng tÝch chiÕn tranh, 2005 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1449/ BTDTHVN / Mfn: 100475

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; B¶o tµng;

Bµo tµng Chøng tÝch chiÕn tranh; ViÖt Nam


1000 n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi vµ mét sè hái ®¸p vÒ Th¨ng Long - Hµ Néi/ Hå Ph­¬ng Lan, D­¬ng Phong t.ch., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 799 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001231/ TVKHXHHCM / Mfn: 100613

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Hái ®¸p;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
5000 n¨m lÞch sö vµ v¨n ho¸ Ên §é: L­îc kh¶o / Anjana Mothar Chandra; HuyÒn Trang b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5779, Vv 5780/ BTDTHVN / Mfn: 100523

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc nghÖ thuËt;

Ph¸t minh khoa häc; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Ên §é
Nghi Xu©n ®Þa chÝ/ Lª V¨n DiÔn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5811/ BTDTHVN / Mfn: 100551

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn;

Nh©n vËt lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn Nghi Xu©n; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Nghiªn cøu lÞch sö chÝnh trÞ vµ liªn hÖ kinh tÕ x· héi/ NguyÔn V¨n Hoµn . - §µ N½ng : [k.nxb.], 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VB4638/ VDNA / Mfn: 100638

Tõ kho¸ : LÞch sö chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; CËn ®¹i; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nghiªn cøu, x¸c minh t­ liÖu vµ ®Þa chØ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· sèng vµ ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi tõ n¨m 1911 ®Õn n¨m 1941/ B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Së V¨n ho¸, thÓ thao vµ du lÞch thµnh phè Hå ChÝ Minh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1763/ BTDTHVN / Mfn: 100529

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; T­ liÖu lÞch sö;

Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng; 1911-1941; Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
Ngh×n n¨m v­¬ng triÒu tõ c¸c vua Hïng ®Õn vua B¶o §¹i/ Hoµng §×nh Long- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VB4643/ VDNA / Mfn: 100643

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Vua; Cæ ®¹i;

CËn ®¹i; T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn lÞch sö; ViÖt Nam


Ngän cê vÎ vang: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam 20/12/1960 - 20/12/2010 / §inh Phong, TrÇn Thanh Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001243/ TVKHXHHCM / Mfn: 100568

Tõ kho¸ : MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam;

LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
NhËt hoµng Hirohito vµ c«ng cuéc kiÕn thiÕt n­íc NhËt hiÖn ®¹i/ Herbert P. Bix; NguyÔn Hång T©m, TrÞnh Minh Hïng, NguyÔn ChÝ TuyÕn d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001232,LSS1001125/TVKHXHHCM/Mfn: 100564

VV1906/ VDNA / Mfn: 100696Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; T×nh h×nh néi bé;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; HiÖn ®¹i; Hirohito; NhËt B¶n


Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1497, VL 1498/ BTDTHVN / Mfn: 100498

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; Di s¶n v¨n ho¸; Con ng­êi;

§iÒu bÝ Èn; K× quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Thµnh cæ Ch¨mpa - Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5771, Vv 5772/ BTDTHVN / Mfn: 100519

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Ch¨mpa; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5763, Vv 5764/ BTDTHVN / Mfn: 100515

VB4679/ VDNA / Mfn: 100678Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long thêi Lª - TrÞnh/ TrÞnh Xu©n TiÕn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : VB4687/ VDNA / Mfn: 100685

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Nhµ Lª; Nhµ TrÞnh;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp t­ liÖu ph­¬ng T©y / NguyÔn Thõa Hû, Hoµng Anh TuÊn, Vò ThÞ Minh Th¾ng t.d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 .- 1169 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001348,LSS1000852/TVKHXHHCM/Mfn: 100573

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; V¨n ho¸; Kinh tÕ;

T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ph­¬ng T©y; ThÕ kØ 17;

1882-1945; Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi tuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 1 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1070 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001311/ TVKHXHHCM / Mfn: 100618

Tõ kho¸ : §Þa lÝ; §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; Trung ®¹i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi tuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 2 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1228 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001310/ TVKHXHHCM / Mfn: 100625

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ;

§Þa danh lÞch sö; Trung ®¹i; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n bia Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç V¨n Ninh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 599 tr.

Ph.1: Quèc Tö Gi¸m - V¨n miÕu; Ph.2: V¨n bia TiÕn sÜKý hiÖu kho : LSS1001351/ TVKHXHHCM / Mfn: 100562

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di s¶n v¨n ho¸;

V¨n bia; Bia tiÕn sÜ; Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


ViÖt Nam ®æi míi vµ ph¸t triÓn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001246/ TVKHXHHCM / Mfn: 100570

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc;

æn ®Þnh chÝnh trÞ; ViÖt Nam
nghÖ thuËt

¢m nh¹c Ch¨m nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ V¨n Thu BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50480/ VTTKHXH / Mfn: 100735

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

¢m nh¹c d©n gian; §êi sèng tinh thÇn;

T«n gi¸o tÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
¢m nh¹c cång chiªng T©y Nguyªn: ¶nh t­ liÖu l­u tr÷ t¹i Ph¸p = La musique de gongs sur les Hauts Plateaux du Vietnam = Gong Music in the Central Highlands of Vietnam : Photographies des archieves francaise : Photographs from French Archievs . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 77 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11793/ VTTKHXH / Mfn: 100776

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; Cång chiªng; V¨n ho¸ cång chiªng;

S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


¢m nh¹c d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè phÝa b¾c ViÖt Nam/ N«ng ThÞ Nh×nh, Hång Thao s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50485/ VTTKHXH / Mfn: 100740

Tõ kho¸ : ©m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Tµy;

D©n téc Nïng; D©n téc Dao; TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam


1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1001561/ TVKHXHHCM / Mfn: 100623

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t ®­a em;

TØnh Long An; ViÖt Namtải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương