S¸ch míi sè 01/2011


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æitải về 0.89 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.89 Mb.
#48
1   2   3   4   5   6   7   8
§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ nghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam = Land in transition: Reform and porverty in rural Vietnam / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900880, LSS0900879/ TVKHXHHCM / Mfn: 89245

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bè ®Êt ®ai; §Êt n«ng nghiÖp;

N«ng th«n; NghÌo ®ãi; Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam


§Ó mét ViÖt Nam "ph¼ng": S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Hoµn . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2088/ VKTVN / Mfn: 89308

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; T×nh h×nh kinh tÕ; V¨n ho¸ x· héi;

Doanh nh©n; Doanh nghiÖp; ViÖt Nam


§iÒu tra ®iÓm t©m lý n«ng d©n bÞ thu håi ®Êt lµm khu c«ng nghiÖp: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Song Hµ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2111/ VKTVN / Mfn: 89286

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng d©n; T©m lý n«ng d©n;

Thay ®æi t©m lý; Khu c«ng nghiÖp; KÕt qu¶ ®iÒu tra; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh x· héi häc d©n sè/ §Æng Nguyªn Anh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10433, Vv 10434/ VTTKHXH / Mfn: 89405

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Qu¸ tr×nh d©n sè; Sinh ®Î; Tö vong;

Di d©n; ChÝnh s¸ch d©n sè; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Gi¸o tr×nh x· héi häc ®« thÞ/ TrÞnh Duy Lu©n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10437, Vv 10438/ VTTKHXH / Mfn: 89407

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; §« thÞ ho¸; D©n c­; Nhµ ë;

Quy ho¹ch ®« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Gi¸o tr×nh x· héi häc gia ®×nh/ Mai Huy BÝch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10431, Vv 10432/ VTTKHXH / Mfn: 89404

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; Quan ®iÓm x· héi häc;

H×nh th¸i gia ®×nh; H«n nh©n; BiÕn ®æi gia ®×nh; Gi¸o tr×nh


Gi¸o tr×nh x· héi häc giíi/ Mai Huy BÝch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10435, Vv 10436/ VTTKHXH / Mfn: 89406

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; §Þnh nghÜa giíi; B¶n s¾c giíi;

Kh¸c biÖt giíi; BÊt b×nh ®¼ng giíi; Gi¸o tr×nh


HiÖn ®¹i ho¸ x· héi vµ sinh th¸i/ L­¬ng ViÖt H¶i, I.K. Lixiev ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2035/ VKTVN / Mfn: 89345

Tõ kho¸ : X· héi; HiÖn ®¹i ho¸ x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

M«i tr­êng sinh th¸i; Sinh th¸i häc; ViÖt Nam; Nga


Hîp t¸c quèc tÕ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu cña Ch©u Phi/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2036/ VKTVN / Mfn: 89344

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn toµn cÇu; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch chÝnh trÞ; Ch©u Phi


H­íng ®Õn tÇm cao míi: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2007 / Martin Rama ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900874, LSS0900875/ TVKHXHHCM / Mfn: 89250

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh doanh; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lý x· héi; Qu¶n lý kinh tÕ; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006: B¸o c¸o tãm t¾t / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 53 tr.

Ký hiÖu kho : VV1774/ VDNA / Mfn: 89147

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §iÒu tra gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

2006; B¸o c¸o; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008. - 257 tr.

Ký hiÖu kho : VV1775/ VDNA / Mfn: 89148

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §iÒu tra gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2006; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra thùc tr¹ng viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam 1/7/2006 = The result of current employment and unemployment in Vietnam survey 1/7/2006 / Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ x· héi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0145/ VKTVN / Mfn: 89295

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; §iÒu tra viÖc lµm;

§iÒu tra thÊt nghiÖp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh tØnh Lµo Cai n¨m 2002, 2004 vµ 2006/ Vò TiÕn Dòng ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0252, TK 0330/ VKTVN / Mfn: 89334

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004; 2006;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Khu vùc häc vµ nhËp m«n ViÖt Nam häc/ TrÇn Lª B¶o . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1252, VL 1253, VL 1278, VL 1279/ VNCVANHOA / Mfn: 89044

Tõ kho¸ : Khu vùc häc; ViÖt Nam häc; Nghiªn cøu khu vùc; ViÖt Nam

Mc Mafia Toµn cÇu ho¸ téi ¸c/ Misha Glenny . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VV1800/ VDNA / Mfn: 89173

Tõ kho¸ : Ma tuý; Téi ¸c; Maphia; Bu«n lËu ma tóy;

Bu«n lËu vò khÝ; Röa tiÒn; An ninh chÝnh trÞ; ThÕ giíi


M¾t s¸ng, lßng trong, bót s¾c: T©m sù nghÒ b¸o / H÷u Thä . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900682/ TVKHXHHCM / Mfn: 89265

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; NghÒ lµm b¸o; §¹o ®øc nghÒ b¸o; ViÖt Nam
Minh ho¹ thÕ kØ 20: LÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i hiÖn ®¹i 1900 - 2000 / Lorraine Glennon; Ph¹m Kh¶i d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 1258 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1263/ VNCVANHOA / Mfn: 89050

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n minh; V¨n minh;

Biªn niªn sö; ThÕ kû 20; ThÕ giíi


N¨ng lùc c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý cÊp c¬ së trong viÖc thùc hiÖn quyÒn phô n÷: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / NguyÔn §×nh TÊn, Lª Tiªu La, TrÇn ThÞ BÝch H»ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48652, Vb 48653/ VTTKHXH / Mfn: 89447

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; QuyÒn phô n÷; B×nh ®¼ng giíi;

N¨ng lùc l·nh ®¹o; C¸n bé l·nh ®¹o; C¸n bé qu¶n lý;

Qu¶n lý cÊp c¬ së; ViÖt Nam
Nghiªn cøu chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi (HDI) cña ViÖt Nam/ §Æng Quèc B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1337/ VKTVN / Mfn: 89326

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; HDI;

ChØ sè ph¸t triÓn con ng­êi; Nghiªn cøu; ViÖt Nam


Nghiªn cøu vÒ sù ph¸t triÓn con ng­êi/ Robert V. Kail, John C. Cavanaugh; NguyÔn Kiªn Tr­êng d.; Lª S¬n h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1260/ VNCVANHOA / Mfn: 89048

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Chu tr×nh ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn t©m lý; Ph¸t triÓn t­ duy


NghÖ thuËt gi÷ ch©n nh©n viªn giái/ J. Leslie McKeown; TrÞnh Huy ThiÖp, Lª Duy HiÕu d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900897/ TVKHXHHCM / Mfn: 89229

Tõ kho¸ : Kinh doanh; BÝ quyÕt kinh doanh; NghÖ thuËt qu¶n lý;

Qu¶n lý nh©n sù; TuyÓn dông nh©n sù


NhËn diÖn tham nhòng vµ c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng tham nhòng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Phan Xu©n S¬n, Ph¹m ThÕ Lùc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2106/ VKTVN / Mfn: 89283

Tõ kho¸ : Tham nhòng; H×nh thøc tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng;

NhËn diÖn tham nhòng; Gi¶i ph¸p phßng chèng; ViÖt Nam


Nh÷ng biÕn ®æi t©m lý cña c­ d©n vïng ven ®« trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸/ Phan ThÞ Mai H­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48635, Vb 48636/ VTTKHXH / Mfn: 89438

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; X· héi häc thµnh phè; T©m lÝ d©n c­;

BiÕn ®æi x· héi; BiÕn ®æi t©m lÝ; Vïng ven ®«; ViÖt Nam


N«ng nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta/ Hoµng Ngäc Hoµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 537 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2103/ VKTVN / Mfn: 89281

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng - Tõ quan niÖm ®Õn hµnh ®éng/ Hµ Huy Thµnh, NguyÔn Ngäc Kh¸nh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VB4516/ VDNA / Mfn: 89094

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

B¶o tån m«i tr­êng sinh th¸i; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®« thÞ - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm cña thÕ giíi/ §µo Hoµng TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2033/ VKTVN / Mfn: 89342

Tõ kho¸ : §« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®« thÞ; C¬ së lý luËn;

Bµi häc kinh nghiÖm; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi vïng T©y Nam Bé: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Do·n Hïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48705, Vb 48706/ VTTKHXH / Mfn: 89479

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; T©y Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Phong trµo chèng mÆt tr¸i cña toµn cÇu ho¸ vµ vÊn ®Ò ®Æt ra víi ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p, Mai Hoµi Anh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2112/ VKTVN / Mfn: 89290

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; MÆt tr¸i toµn cÇu ho¸; H×nh thøc ®Êu tranh;

Phong trµo chèng toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Quan hÖ lîi Ých kinh tÕ gi÷a c«ng nh©n, n«ng d©n vµ trÝ thøc ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §Æng Quang §Þnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48664/ VTTKHXH / Mfn: 89456

Tõ kho¸ : Giai cÊp x· héi; Quan hÖ giai cÊp; Lîi Ých kinh tÕ;

Giai cÊp n«ng d©n; Giai cÊp c«ng nh©n;

TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam
Ra biÓn lín/ H÷u Thä . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48661/ VTTKHXH / Mfn: 89453

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÊt l­îng t¨ng tr­ëng;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Héi nhËp quèc tÕ; §êi sèng x· héi;

Bµi viÕt; ViÖt Nam
Sinh th¸i häc m«i tr­êng/ TrÇn V¨n Nh©n, NguyÔn ThÞ Lan Anh . - H. : §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi, 2006 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900905/ TVKHXHHCM / Mfn: 89203

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

M«i tr­êng sinh th¸i; Sinh th¸i häc


Sè liÖu vÒ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña ViÖt Nam = Data on Vietnam Developmet Goals / Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh vÒ B¸o c¸o thùc hiÖn môc tiªu thiªn niªn kû . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0265/ VKTVN / Mfn: 89324

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

2000-2004; ViÖt NamSù biÕn ®æi cña t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VV1738/ VDNA / Mfn: 89112

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; BiÕn ®æi t«n gi¸o tÝn ng­ìng; ViÖt Nam
T¨ng c­êng n«ng nghiÖp cho ph¸t triÓn: B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2008 / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1054/ VKTVN / Mfn: 89349

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; N«ng th«n;

Ph¸t triÓn x· héi; B¸o c¸o; 2008; ThÕ giíi


Thµnh tùu trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam 25 n¨m ®æi míi: 1986-2010 / Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48623/ VTTKHXH / Mfn: 89431

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Bµi häc kinh nghiÖm; 1986-2010; ViÖt Nam
Toµn cÇu ho¸ b¾t ®Çu mét chu kú míi/ La C«n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2100/ VKTVN / Mfn: 89282

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Toµn cÇu ho¸;

C¬ héi; Th¸ch thøc; ThÕ giíi


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi M­êng trong sö dông vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh, TrÇn Hång Thu ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VB4514/ VDNA / Mfn: 89092

Tõ kho¸ : D©n téc häc thiÓu sè; Ng­êi M­êng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Sö dông tµi nguyªn; Qu¶n lý tµi nguyªn; Khai th¸c tµi nguyªn;

ViÖt Nam
Tri thøc t«n gi¸o qua c¸c vÊn n¹n vµ gi¶i ph¸p/ John Renard; L­u V¨n Hy, TrÝ Tri d. . - TP. Hå ChÝ Minh : T«n gi¸o, 2005 . - 569 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900975/ TVKHXHHCM / Mfn: 89219

Tõ kho¸ : ý nghÜa t«n gi¸o; Vai trß t«n gi¸o; Tri thøc t«n gi¸o;

Quan niÖm t«n gi¸o; HiÖn t­îng x· héi


Trung Quèc sau 5 n¨m gia nhËp WTO/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VB4512/ VDNA / Mfn: 89090

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO; C¶i c¸ch hµnh chÝnh;

HÖ thèng ph¸p luËt; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Trung Quèc
TuyÓn tËp c¸c nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn vµ tæ chøc l·nh thæ/ ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48683, Vb 48684/ VTTKHXH / Mfn: 89468

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

Ph©n ho¸ giµu nghÌo; Huy ®éng vèn; Vïng kinh tÕ; ViÖt Nam


Tõ n«ng th«n míi ®Õn ®Êt n­íc míi = From a Rural Area to a New Country / C¸t ChÝ Hoa; NguyÔn Thµnh Lîi, §ç Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : VB4523/ VDNA / Mfn: 89101

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng th«n; N«ng d©n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; VÊn ®Ò tam n«ng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Trung Quèc
VÊn ®Ò n«ng nghiÖp n«ng d©n n«ng th«n - Kinh nghiÖm ViÖt Nam, kinh nghiÖm Trung Quèc: S¸ch tham kh¶o / Phïng H÷u Phó, NguyÔn ViÕt Th«ng, Bïi V¨n H­ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10414/ VTTKHXH / Mfn: 89394

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng th«n; Kinh nghiÖm ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; Trung Quèc
X· héi d©n sù ë Malaysia vµ Th¸i Lan/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VB4526/ VDNA / Mfn: 89103

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi; X· héi d©n sù;

ChÕ ®é x· héi; Th¸i Lan; MalaysiaViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 24/02/11


tải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương