S¸ch míi sè 01/2011tải về 0.89 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.89 Mb.
#48
1   2   3   4   5   6   7   8
§¹i Nam quèc sö diÔn ca/ Lª Ng« C¸t, Ph¹m §×nh To¸i; L· Minh H»ng kh¶o cøu, phiªn ©m, ch.th.; NguyÔn Ngäc San h.®. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1863/ VVANHOC / Mfn: 88950

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; ViÖt Nam
§Õn víi tiÕn tr×nh v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i/ Phong Lª . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32659/ VVANHOC / Mfn: 88965

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; TiÓu luËn; ViÖt Nam
§Þa danh ViÖt Nam trong tôc ng÷ ca dao/ Vò Quang Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900871/ TVKHXHHCM / Mfn: 89238

Tõ kho¸ : §Þa danh; V¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam
§o¹n tuyÖt kiÓu Rome: TËp truyÖn ng¾n t×nh yªu / E. Ranpo, H. Dresner, F. Sagan; Vò §×nh B×nh d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32584/ VVANHOC / Mfn: 88931

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
§«ng Jo¨ng thanh minh: TruyÖn ng¾n c¸c t¸c gi¶ ®¹t gi¶i th­ëng: Nobel, O'Henry, Pulitzer, S¸ch Quèc gia Mü... / Knut Hamsun, Rabindranath Tagore... ; §µo Minh HiÖp,... d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32590/ VVANHOC / Mfn: 88930

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ThÕ giíi
§øc PhËt, nµng Savitri vµ t«i: TiÓu thuyÕt / Hå Anh Th¸i . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48609, Vb 48610/ VTTKHXH / Mfn: 89423

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
§­êng rõng/ Lý V¨n S©m; Bïi Quang Huy s.t., ch.th.. gi.th. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32656/ VVANHOC / Mfn: 88947

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
§­êng thi qua vÇn lôc b¸t/ V­¬ng TÝch, V­¬ng Bét, L¹c T©n V­¬ng; B¹ch Liªn d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32651/ VVANHOC / Mfn: 88960

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Nhµ §­êng; Trung Quèc
Erec Rex qu¸i vËt xø kh¸c: TruyÖn kú ¶o / Kaza Kingsley; Nhãm Ph­¬ng Nam d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1846/ VVANHOC / Mfn: 89016

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt gi¶ t­ëng; Mü
Gi¨ng l­íi b¾t chim: TËp tiÓu luËn / NguyÔn Huy ThiÖp . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48725, Vb 48726/ VTTKHXH / Mfn: 89489

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu luËn; T¹p v¨n;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


Gäi con ng­êi: TiÓu thuyÕt / Hßa B×nh . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1843/ VVANHOC / Mfn: 88992

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VB4510/ VDNA / Mfn: 89088

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; Hai Bµ Tr­ng;

Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng; TruyÒn thuyÕt; D· sö;

Th¬ v¨n; ViÖt Nam
Hµn MÆc Tö - VÒ t¸c gia vµ t¸c phÈm/ NguyÔn Cù §Ö, NguyÔn Toµn Th¾ng t.ch., gi.th. . - In lÇn 4 . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900878/ TVKHXHHCM / Mfn: 89241

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Nhµ th¬; HiÖn ®¹i; Hµn MÆc Tö; ViÖt Nam


Hoµi Thanh trªn b¸o Trµng An (HuÕ 1935 - 1936): Cuèn s¸ch nµy ®­îc xuÊt b¶n Nh©n kû niÖm 100 n¨m sinh nhµ v¨n Hoµi Thanh (1909 - 2009)/ Tõ S¬n s.t., kh¶o luËn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 352tr.

Ký hiÖu kho : VL 1841, VL 1845/ VVANHOC / Mfn: 88995

Tõ kho¸ : V¨n häc hiÖn ®¹i; Nghiªn cøu t¸c gia; Hoµi Thanh; ViÖt Nam
Hoµng V¨n Bæn t¸c phÈm chän läc: TiÓu thuyÕt / TrÇn Thu H»ng s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 587 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32658/ VVANHOC / Mfn: 88943

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; TiÓu thuyÕt; Ký sù; ViÖt Nam
KÎ Dßng néi truyÖn: T¹p v¨n / NguyÔn V¨n To¹i . - Tb. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 549 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32580/ VVANHOC / Mfn: 88996

Tõ kho¸ : V¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; Lµng Dßng; ViÖt Nam
Kho tµng tôc ng÷ vµ thµnh ng÷ d©n gian M'N«ng: Song ng÷ M'N«ng - ViÖt / §iÓu K©u s.t., b.s.; Linh Nga chØnh lý, ch.th.; §iÓu ThÞ Mai ch.th. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32671/ VVANHOC / Mfn: 88962

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Thµnh ng÷; Tôc ng÷; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc M'N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Kinh th¸nh cña mét ng­êi/ Cao Hµnh KiÖn; Th¸i NguyÔn B¹ch Liªn d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2007 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900884/ TVKHXHHCM / Mfn: 89233

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc; TiÓu thuyÕt
Lì tay/ Lý Th¸i H­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32600/ VVANHOC / Mfn: 88932

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Lôc ®é tËp kinh vµ lÞch sö khëi nguyªn cña d©n téc ta/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900949/ TVKHXHHCM / Mfn: 89202

Tõ kho¸ : LÞch sö khëi nguyªn; Lôc ®é tËp kinh;

TruyÒn thuyÕt; Cæ ®¹i; ViÖt Nam


Mai Vui t¸c phÈm chän läc. - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32667/ VVANHOC / Mfn: 88949

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn ng¾n;

Ký sù; TruyÖn thiÕu nhi; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò v¨n häc Trung Quèc ®­¬ng ®¹i: TiÓu luËn / Hå SÜ HiÖp . - §ång Nai : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2007 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900680/ TVKHXHHCM / Mfn: 89267

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Ph¸t triÓn v¨n häc; Trµo l­u v¨n häc;

Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T¸c phÈm v¨n häc; §­¬ng ®¹i; Trung Quèc
Më rõng: TiÓu thuyÕt / Lª Lùu . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32662/ VVANHOC / Mfn: 88941

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Mïi h­¬ng trÇm: Ký sù du hµnh t¹i Ên §é, Trung Quèc vµ T©y T¹ng / NguyÔn T­êng B¸ch . - In lÇn 6 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2006 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900900/ TVKHXHHCM / Mfn: 89237

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ký sù; ViÖt Nam
Muèn sèng/ Sally Nicholls; TrÇn H÷u Kham d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32581/ VVANHOC / Mfn: 89014

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Anh
M­êi thÕ kû bµn luËn vÒ v¨n ch­¬ng: Tõ thÕ kØ X ®Õn nöa ®Çu thÕ kØ XX. T. 1 / Phan Träng Th­ëng, NguyÔn Cõ, Vò Thanh,... s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 839 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1297/ VNCVANHOA / Mfn: 89066

Tõ kho¸ : LÞch sö phª b×nh v¨n häc; Lý luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Thµnh tùu v¨n häc; ThÕ kû X-XX; ViÖt Nam


M­êi thÕ kû bµn luËn vÒ v¨n ch­¬ng: Tõ thÕ kØ X ®Õn nöa ®Çu thÕ kØ XX. T. 2 / Phan Träng Th­ëng, NguyÔn Cõ, Vò Thanh,... s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 1091 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1298/ VNCVANHOA / Mfn: 89067

Tõ kho¸ : LÞch sö phª b×nh v¨n häc; Lý luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Thµnh tùu v¨n häc; ThÕ kû X-XX; ViÖt Nam


M­êi thÕ kû bµn luËn vÒ v¨n ch­¬ng: Tõ thÕ kØ X ®Õn nöa ®Çu thÕ kØ XX. T. 3 / Phan Träng Th­ëng, NguyÔn Cõ, Vò Thanh,... s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 1123 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1299/ VNCVANHOA / Mfn: 89068

Tõ kho¸ : LÞch sö phª b×nh v¨n häc; Lý luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Thµnh tùu v¨n häc; ThÕ kû X-XX; ViÖt Nam


Nghiªn cøu tiÓu thuyÕt H¸n v¨n Trung ViÖt/ TrÇn Ých Nguyªn; Ph¹m Tó Ch©u, Ph¹m Ngäc Lan d. . - H. : KHXH, 2009 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32669, Vv 32670/ VVANHOC / Mfn: 88953

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt ch÷ H¸n;

ViÖt Nam; Trung Quèc; §µi Loan


NgÇm: Th¶m kÞch sarin vµ sù trèng rçng gi÷a lßng thÞnh v­îng / Haruki Murakami; TrÇn §Ünh d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32560/ VVANHOC / Mfn: 89015

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt gi¶ t­ëng; NhËt B¶n
NguyÔn An Ninh t¸c phÈm/ Mai Quèc Liªn, NguyÔn S¬n ch.b.; NguyÔn ThÞ B×nh, ThiÖn CÈm,... d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 1366 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1866/ VVANHOC / Mfn: 88954

Tõ kho¸ : V¨n häc hiÖn ®¹i; TuyÓn tËp; Bµi b¸o; ViÖt Nam
NguyÔn Kh¶i t¸c phÈm chän läc/ Hµ C«ng Tµi t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32644/ VVANHOC / Mfn: 89005

Tõ kho¸ : V¨n häc hiÖn ®¹i; Nghiªn cøu t¸c gia;

T¸c phÈm v¨n häc; ViÖt Nam


NguyÔn Tu©n - VÒ t¸c gia vµ t¸c phÈm/ T«n Th¶o Miªn t.ch., gi.th. . - In lÇn 5 . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 660 tr., 25cm

Ký hiÖu kho : LSS0900865/ TVKHXHHCM / Mfn: 89239

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Nhµ v¨n; HiÖn ®¹i; NguyÔn Tu©n; ViÖt Nam


Nhµ v¨n tiÒn chiÕn vµ qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ trong v¨n häc ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kû XX cho tíi 1945: TiÓu luËn / V­¬ng TrÝ Nhµn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2005 . - 278tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900960, LSS0900961/ TVKHXHHCM / Mfn: 89225

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T¸c phÈm v¨n häc; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Nhãm sö thi d©n téc Bahnar/ Phan ThÞ Hång . - H. : V¨n häc, 2006 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : VV1739/ VDNA / Mfn: 89113

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Bahnar; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Nh÷ng ®iÒu thó vÞ vÒ c¸c vua triÒu Lý/ Lª Th¸i Dòng . - In lÇn 2 . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48733, Vb 48734/ VTTKHXH / Mfn: 89493

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Giai tho¹i lÞch sö;

Trung thÕ kØ; ChiÕu chØ; Vua; Nhµ Lý; ViÖt Nam


Nh÷ng linh hån phiªu d¹t: Hµnh tr×nh cïng ng­êi ®· khuÊt vµ ng­êi ®ang sèng ë ViÖt Nam / Wayne Karlin; Th¶o §an, Lª Ph­îng d. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 565 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48607, Vb 48608/ VTTKHXH / Mfn: 89422

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Nh÷ng m¶ng mµu v¨n ho¸ T©y Nguyªn/ Ng« §øc ThÞnh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007. - 479 tr.

Ký hiÖu kho : VV1740/ VDNA / Mfn: 89114

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc thiÓu sè; Qu¶n lý céng ®ång;

Trang phôc; LuËt tôc; Sö thi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


PhÈm Tam quèc. T. 1 / DÞch Trung Thiªn . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48627, Vb 48628/ VTTKHXH / Mfn: 89434

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Phª b×nh v¨n häc; Cæ ®¹i; Trung Quèc


PhÈm Tam quèc. T. 2 / DÞch Trung Thiªn . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48629, Vb 48630/ VTTKHXH / Mfn: 89435

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Phª b×nh v¨n häc; Cæ ®¹i; Trung Quèc


Phª b×nh t¸c phÈm nghÖ thuËt trªn b¸o chÝ/ NguyÔn ThÞ Minh Th¸i . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2005 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900668, LSS0900667/ TVKHXHHCM / Mfn: 89262

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm v¨n häc;

Phª b×nh nghÖ thuËt; ViÖt NamPhª b×nh vµ tiÓu luËn/ V­¬ng TrÝ Nhµn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32665/ VVANHOC / Mfn: 88952

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh; TiÓu luËn; ViÖt Nam
Phª b×nh vµ tiÓu luËn/ L¹i Nguyªn ¢n . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32655/ VVANHOC / Mfn: 88966

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; TiÓu luËn; ViÖt Nam
Ph­¬ng ph¸p cña A.C. Kinsey: TiÓu thuyÕt / Bïi Anh TÊn . - H. : Nxb. TrÎ, 2008 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32582/ VVANHOC / Mfn: 88929

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu v¨n häc/ NguyÔn V¨n D©n . - In lÇn 2 cã bæ sung, söa ch÷a . - TP. Hå ChÝ Minh : KHXH, 2006 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900956/ TVKHXHHCM / Mfn: 89222

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Lý luËn v¨n häc; Ph­¬ng ph¸p luËn
Qua nh÷ng chÆng ®­êng dùng n­íc, gi÷ n­íc, ®æi míi vµ x©y dùng ®Êt n­íc: Håi øc / Vò Oanh . - H. : Q§ND, 2009 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48601, Vb 48602/ VTTKHXH / Mfn: 89419

Tõ kho¸ : Håi kÝ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Ph¸t triÓn x· héi;

X©y dùng ®Êt n­íc; ViÖt Nam


Quy nguyªn trùc chØ/ §¹i s­ T«ng Bæn; NguyÔn Minh TiÕn d. . - TP. Hå ChÝ Minh. : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 1343 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1248/ VNCVANHOA / Mfn: 89040

Tõ kho¸ : V¨n häc; V¨n ho¸; PhËt gi¸o; §¹o PhËt; TriÕt lý ®¹o PhËt
Rång ®¸ hay lµ Mòi uèn v¸n: TËp truyÖn ng¾n / Vò Ngäc TiÕn, Lª Mai . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2008 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32540/ VVANHOC / Mfn: 88994

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Sè phËn mét con ng­êi/ Lý X­¬ng B×nh; TrÇn Träng S©m d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2006 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900914, LSS0902408/ TVKHXHHCM / Mfn: 89198

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Sèng ®äa th¸c ®µy/ M¹c Ng«n; TrÇn Trung Hû d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 814 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900970/ TVKHXHHCM / Mfn: 89227

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Sù hiÒn hßa cña sãi = The Tenderness of Wolves / Stef Penney; DiÖp Minh T©m d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi gßn, 2009 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32563/ VVANHOC / Mfn: 89017

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt trinh th¸m; Anh
1981: TiÓu thuyÕt / NguyÔn Quúnh Trang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32539/ VVANHOC / Mfn: 88993

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
T¸c phÈm chän läc/ TrÇn §¨ng Khoa, Hµ Huy TuyÕt,... t.ch. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32660/ VVANHOC / Mfn: 88944

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; TruyÖn ng¾n; Th¬; ViÖt Nam
T¸c phÈm chän läc/ Ng« Qu©n MiÖn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32661/ VVANHOC / Mfn: 88964

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Ký; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
T¸m triÒu vua Lý: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T.1 : ThiÒn s­ dùng n­íc / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2010 . - 688 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48587, Vb 48588/ VTTKHXH / Mfn: 89412

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam
T¸m triÒu vua Lý: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T.2 : Con ngùa nhµ PhËt / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2010 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48589, Vb 48590/ VTTKHXH / Mfn: 89413

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam
T¸m triÒu vua Lý: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T.3 : B×nh b¾c dÑp nam / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2010 . - 923 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48591, Vb 48592/ VTTKHXH / Mfn: 89414

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam
T¸m triÒu vua Lý: TiÓu thuyÕt lÞch sö. T.4 : Con ®­êng ®Þnh mÖnh / Hoµng Quèc H¶i . - H. : Phô n÷, 2010 . - 983 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48593, Vb 48594/ VTTKHXH / Mfn: 89415

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam
Tªn t«i lµ §á/ Orhan Pamuk; Ph¹m Viªm Ph­¬ng, Huúnh Kim Oanh d. . - H. : V¨n häc, 2007 - 569 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900681/ TVKHXHHCM / Mfn: 89268

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tù truyÖn; Mü
Th¶m ¸n c¸c c«ng thÇn khai quèc ®êi Lª/ §inh C«ng VÜ . - Tb. cã s÷a ch÷a, bæ sung . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2005 . - 402 tr., 18.5cm

Ký hiÖu kho : LSS0900887/ TVKHXHHCM / Mfn: 89230

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt lÞch sö;

TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam


ThÇn khóc/ §antª Alighiªri; NguyÔn V¨n Hoµn d., ch.gi. . - H. : KHXH, 2009 . - 1047 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32607/ VVANHOC / Mfn: 89020

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tr­êng ca; V¨n xu«i; Italia
ThÊt d¹ tuyÕt: TuyÖt t¸c míi cña v¨n häc kiÕm hiÖp Trung Quèc / Th­¬ng NguyÖt; Lôc H­¬ng d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32550/ VVANHOC / Mfn: 89018

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TiÓu thuyÕt vâ hiÖp; Trung Quèc
Thi ph¸p v¨n häc Nga cæ/ D.X. Likhachev . - H. : V¨n häc, 2010 . - 476 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32668/ VVANHOC / Mfn: 88963

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

V¨n häc cæ; Thi ph¸p; Nga


Th¬ ViÖt ch÷ H¸n qua vÇn lôc b¸t/ V¹n H¹nh, Lý Th­êng KiÖt, TrÇn Th¸nh T«ng; B¹ch Liªn d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32652/ VVANHOC / Mfn: 88959

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Ch÷ H¸n; ViÖt Nam
Thö gi¶i quyÕt vÊn ®Ò dÞch gi¶ "Chinh phô ng©m"/ NguyÔn V¨n D­¬ng b.s. . - In lÇn 2 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 725 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32610/ VVANHOC / Mfn: 89021

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; DÞch thuËt; DÞch gi¶;

Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam


TiÕng ®Êt: Th¬ / Ph¹m §«ng H­ng . - H. : V¨n häc, 2009 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32594/ VVANHOC / Mfn: 88928

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
TÝnh d©n téc vµ tÝnh hiÖn ®¹i trong v¨n häc, nghÖ thuËt ViÖt Nam hiÖn nay/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48605, Vb 48606/ VTTKHXH / Mfn: 89421

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; TÝnh d©n téc; TÝnh hiÖn ®¹i;

V¨n häc nghÖ thuËt; LÝ luËn v¨n häc; ViÖt Nam


T«i 20+/ Nick D. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32587/ VVANHOC / Mfn: 88927

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 : Tôc ng÷. C©u ®è / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1258 tr.

Ký hiÖu kho : VV1779/ VDNA / Mfn: 89152

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

C©u ®è; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 14 : TruyÖn cæ tÝch loµi vËt. TruyÖn cæ tÝch sinh ho¹t / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b.; NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 814 tr.

Ký hiÖu kho : VV1780/ VDNA / Mfn: 89153

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp ; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 17 : D©n ca lao ®éng. D©n ca nghi lÔ vµ phong tôc / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 987 tr.

Ký hiÖu kho : VV1781/ VDNA / Mfn: 89154

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

D©n ca lao ®éng; D©n ca nghi lÔ; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 21 : TruyÖn th¬ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : VV1782/ VDNA / Mfn: 89155

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 22 : TruyÖn th¬ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1150 tr.

Ký hiÖu kho : VV1783/ VDNA / Mfn: 89156

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt NamTæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 3 : ThÇn tho¹i / NguyÔn ThÞ HuÕ ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1855-T.3/ VVANHOC / Mfn: 88998

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn thÇn tho¹i; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 5 : Sö thi Ch¨m vµ Ch¨m H¬roi/ Inrasara, Phan §¨ng NhËt ch.b.; Inrasara, Phan §¨ng NhËt, Ka S« LiÔng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 802 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1856-T.5/ VVANHOC / Mfn: 88999

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ch¨m; Ng­êi Ch¨m H¬roi;

Tæng tËp; Sö thi; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 8 : Sö thi X¬ §¨ng / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Vò Hoµng HiÕu b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1431 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1857-T.8/ VVANHOC / Mfn: 89000

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc X¬ §¨ng; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 9 : Sö thi £ §ª / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Y'K« Niª b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1858-T.9/ VVANHOC / Mfn: 89001

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc £ §ª; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 10 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; §ç Hång Kú, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1419 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1859-T.10/ VVANHOC / Mfn: 89002

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc M¬ N«ng; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 11 : Sö thi M¬ N«ng / §ç Hång Kú ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1860-T.11/ VVANHOC / Mfn: 88997

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc M¬ N«ng; Sö thi; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 15 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1010 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1861-T.15/ VVANHOC / Mfn: 89003

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 16 : TruyÖn cæ tÝch thÇn kú. TruyÒn thuyÕt / NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1862-T.16/ VVANHOC / Mfn: 89004

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; TruyÖn cæ tÝch; TruyÒn thuyÕt;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tranh thê c¸c d©n téc thiÓu sè phÝa B¾c ViÖt Nam = Ceremonial Paintings of northerrn ethnic minorities in Vietnam / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : Lao ®éng x· héi, 2006 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1305/ VNCVANHOA / Mfn: 89073

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt t¹o h×nh; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Tranh thê; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tr¨ng non = New moon / Stephenie Meyer; TÞnh Thuû d. . - Tb. lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 747 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32552/ VVANHOC / Mfn: 89013

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
TrÇn §×nh H­îu - TuyÓn tËp. T. 2 : Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö v¨n häc / TrÇn Ngäc V­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 761 tr.

Ký hiÖu kho : VV1763/ VDNA / Mfn: 89136

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; HiÖn t­îng v¨n häc; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TruyÖn Phan TrÇn: B¶n N«m mang niªn ®¹i cæ nhÊt míi s­u tÇm ë Paris / TrÇn NghÜa phiªn ©m, ch.th., kh¶o luËn . - H. : V¨n häc, 2009 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1864/ VVANHOC / Mfn: 88955

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam
Tr­êng Giang - Nh÷ng bµi viÕt d­ luËn quan t©m/ Tr­êng Giang . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 610 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32585/ VVANHOC / Mfn: 88939

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ký; Bµi b¸o; ViÖt Nam
TuyÓn tËp Hoµng L¹i Giang/ Hoµng L¹i Giang . - H. : V¨n ho¸, 2008 . - 1735 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1854/ VVANHOC / Mfn: 89006

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TuyÓn tËp M¹c Can. - H. : Thanh niªn, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48603, Vb 48604/ VTTKHXH / Mfn: 89420

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
TuyÓn tËp §«ng LÜnh D­¬ng Ph­îng Dùc. - H. : V¨n häc, 2008 . - 1247 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1273/ VNCVANHOA / Mfn: 89056

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; TruyÖn ng¾n;

Th¬; Bµi dÞch; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TuyÓn tËp Th¹ch Lam. - H. : Lao ®éng, 2007 . - 569 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900889/ TVKHXHHCM / Mfn: 89248

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp; ViÖt Nam; TuyÓn tËp
TuyÓn tËp truyÖn ng¾n NguyÔn Minh Ch©u. - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32654/ VVANHOC / Mfn: 88946

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
ViÕt tõ ®Çu thÕ kû míi: TiÓu luËn / Phong Lª . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900688/ TVKHXHHCM / Mfn: 89264

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; TiÓu luËn; ViÖt NamViÕt tõ Hµ Néi: TiÓu luËn / Phong Lª . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32608, VV 32609 / VVANHOC / Mfn: 89012

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; TiÓu luËn; Bµi viÕt; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian £ §ª M¬ N«ng/ §ç Hång Kú . - H. : KHXH, 2008 . - 353 tr.

Ph.1: §¹i c­¬ng vÒ téc ng­êi £ §ª, M¬ N«ng; Ph.2: V¨n häc d©n gian £ §ª, M¬ N«ng.Ký hiÖu kho : LSS0900661, LSS0900660/ TVKHXHHCM / Mfn: 89256

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; ; Ng­êi £ §ª

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ng­êi M¬ N«ng; ViÖt Nam


V©n Long t¸c phÈm. - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32653/ VVANHOC / Mfn: 88945

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
V©n Vy: TiÓu thuyÕt / ThuËn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32564/ VVANHOC / Mfn: 88935

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
Vò Träng Phông - VÒ t¸c gia vµ t¸c phÈm/ NguyÔn Ngäc ThiÖn, Hµ C«ng Tµi t.ch., gi.th. . - In lÇn 4 . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 743 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900867/ TVKHXHHCM / Mfn: 89240

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Nhµ v¨n; Vò Träng Phông; ViÖt Nam


Xu©n Tõ ChiÒu: TiÓu thuyÕt / Y Ban . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32573/ VVANHOC / Mfn: 88937

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
X· héi häc
An sinh x· héi ®èi víi n«ng d©n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o/ Mai Ngäc Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48691, Vb 48692/ VTTKHXH / Mfn: 89472

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; An sinh x· héi; N«ng d©n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; HÖ thèng an sinh x· héi;

ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
B¶o trî x· héi: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2008 / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : [k.nxb.], 2006 .- 146 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900872, LSS0900873/ TVKHXHHCM / Mfn: 89252

Tõ kho¸ : B¶o trî x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi; B¸o c¸o; 2008; ViÖt Nam
B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi 2007/2008: Cuéc chiÕn chèng biÕn ®æi khÝ hËu - §oµn kÕt nh©n lo¹i trong mét thÕ giíi ph©n c¸ch / UNDP . - H. : Nxb. Hång §øc, 2007 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VV1825/ VDNA / Mfn: 89196

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; BiÕn ®æi khÝ hËu;

B¸o c¸o; 2007-2008; ThÕ giíi


B×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam: Ph©n tÝch sè liÖu ®iÒu tra / TrÇn ThÞ V©n Anh, NguyÔn H÷u Minh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2062, / VKTVN / Mfn: 89320

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Giíi; B×nh ®¼ng giíi;

Sè liÖu ®iÒu tra; ViÖt Nam


C¸c h×nh th¸i tham nhòng: Gi¸m s¸t c¸c kh¶ n¨ng tham nhòng ë cÊp ngµnh/ J. Edgardo Campos Sanjay Pradhan ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2055/ VKTVN / Mfn: 89319

Tõ kho¸ : Tham nhòng; H×nh th¸i tham nhòng;

Chèng tham nhòng; ThÕ giíi


C¸c ngµnh dÞch vô ViÖt Nam: N¨ng lùc c¹nh tranh vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / NguyÔn H÷u Kh¶i, Vò ThÞ HiÒn b.s. . - H. : Thèng kª, 2007 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900868/ TVKHXHHCM / Mfn: 89228

Tõ kho¸ : Ngµnh dÞch vô; DÞch vô x· héi; DÞch vô kinh tÕ;

N¨ng lùc c¹nh tranh; N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Con ng­êi ViÖt Nam víi triÕt häc §«ng T©y/ Vò Gia HiÒn . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 667 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1381, VL 1382/ VNCVANHOA / Mfn: 89075

VV1745/ VDNA / Mfn: 89118Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

Sù sèng; B×nh ®¼ng x· héi; Qu¶n lý x· héi; ViÖt Nam


C«ng b»ng x· héi, tr¸ch nhiÖm x· héi vµ ®oµn kÕt x· héi = Social Justice, Social Responsibility and Social Solidarity / Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u B»ng, TrÇn V¨n §oµn,... ch.b. . H. : KHXH, 2008 . - 643 tr.

Ký hiÖu kho : VV1793/ VDNA / Mfn: 89166

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; Tr¸ch nhiÖm x· héi; §oµn kÕt x· héi;

Lý luËn; Thùc tiÔn; Ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt; ViÖt Nam


C«ng nghiÖp ho¸ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, §µi Loan nghiªn cøu so s¸nh = Agricultural Industrilization and Rural Development of Taiwan and Vietnam: Comparative Studies / Ng« Xu©n B×nh, Hsin-Huang Michael Hsiao . - H. : Khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ, 2008 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : VV1795/ VDNA / Mfn: 89168

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; N«ng th«n;

Ph¸t triÓn n«ng th«n; C«ng nghiÖp ho¸;

Nghiªn cøu so s¸nh; ViÖt Nam; §µi Loan
C¬ cÊu x· héi ViÖt Nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc trong qu¸ tr×nh ®æi míi/ §ç Nguyªn Ph­¬ng, NguyÔn Xu©n Kiªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48699, Vb 48700/ VTTKHXH / Mfn: 89476

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; VÊn ®Ò x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

C«ng b»ng x· héi; D©n sè; Ph©n ho¸ giµu nghÌo;

Ph©n ho¸ x· héi; TÖ n¹n x· héi; ViÖt Nam
C¬ së ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng/ Lª Xu©n Hång . - H. : Thèng kª, 2006 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900687, LSS0901208/ TVKHXHHCM / Mfn: 89269

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng; T¸c ®éng m«i tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸; ViÖt Nam
C¬ së x· héi nh©n v¨n trong qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi nguyªn, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh CNH, H§H ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2101, VB 2102/ VKTVN / Mfn: 89287

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Qu¶n lý m«i tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

Tµi nguyªn m«i tr­êng; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Nh©n tè con ng­êi;

C¬ së x· héi nh©n v¨n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Cña c¶i cña c¸c quèc gia ë ®©u?: §o l­êng nguån cña c¶i thÕ kû 21. S¸ch tham kh¶o / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2092, VB 2093/ VKTVN / Mfn: 89311

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Cña c¶i quèc gia; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Nguån nh©n lùc; Gi¸ trÞ s¶n xuÊt; ThÕ giíi


Di c­ vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi cã liªn quan trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc gia / Côc V¨n ho¸ Th«ng tin c¬ së b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2071/ VKTVN / Mfn: 89322

Tõ kho¸ : Di c­; T¸c ®éng di c­; VÊn ®Ò x· héi;

Di c­ an toµn; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
tải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương