S¸ch míi sè 01/2011


§¹i c­¬ng lÞch sö triÕt häc Trung Quèctải về 0.89 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.89 Mb.
#48
1   2   3   4   5   6   7   8
§¹i c­¬ng lÞch sö triÕt häc Trung Quèc/ Do·n ChÝnh ch.b.; Tr­¬ng V¨n Chung, NguyÔn ThÕ NghÜa, Vò T×nh b.s. . - Xb. lÇn 3 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 592 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10411/ VTTKHXH / Mfn: 89392

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Trung Quèc


§¹i c­¬ng triÕt häc §«ng ph­¬ng/ NguyÔn ¦íc . - H. : Tri thøc, 2009 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : VV1821/ VDNA / Mfn: 89192

Tõ kho¸ : Khoa häc triÕt häc; TriÕt häc ®¹i c­¬ng; TriÕt häc ph­¬ng §«ng;

T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t«n gi¸o; Ch©u ¸


§Æc tr­ng v¨n ho¸ - d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duy/ NguyÔn §øc Tån . - Tb. cã chØnh lý vµ bæ sung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48671, Vb 48672/ VTTKHXH / Mfn: 89462

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; T­ duy ng«n ng÷; Ng÷ nghÜa; Tõ vùng;

TiÕng ViÖt; Ng­êi ViÖt; §Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


§iÒu tra ®iÓm t©m lý n«ng d©n bÞ thu håi ®Êt lµm khu c«ng nghiÖp: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Song Hµ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2111/ VKTVN / Mfn: 89286

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng d©n; T©m lý n«ng d©n;

Thay ®æi t©m lý; Khu c«ng nghiÖp; KÕt qu¶ ®iÒu tra; ViÖt Nam


§Þnh h­íng gi¸ trÞ nh©n c¸ch cña häc sinh trung häc phæ th«ng: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Mai Lan . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48625, Vb 48626/ VTTKHXH / Mfn: 89433

Tõ kho¸ : Nh©n c¸ch; Gi¸ trÞ nh©n c¸ch; §Þnh h­íng gi¸ trÞ nh©n c¸ch;

Häc sinh; Häc sinh phæ th«ng; ViÖt Nam


Ðmile hay lµ vÒ gi¸o dôc/ Jean Jacques Rousseau; Lª Hång S©m,TrÇn Quèc D­¬ng d.; Bïi V¨n Nam S¬n gi.th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900689/ TVKHXHHCM / Mfn: 89272

VB 2057/ VKTVN / Mfn: 89317Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt lý gi¸o dôc;

T­ t­ëng gi¸o dôc; CËn ®¹i; Ph¸p


Hi Di víi nÒn v¨n ho¸ Trung Hoa ®êi Tèng: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Thµnh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1294, VL 1295/ VNCVANHOA / Mfn: 89064

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; ThuËt Lý sè häc;

Nhµ Tèng; Trung Quèc


HiÖn t­îng tinh thÇn/ G.W.F. Hegel . - H. : V¨n häc, 2006 . - 1638 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900988/ TVKHXHHCM / Mfn: 89221

Tõ kho¸ : TriÕt häc tinh thÇn; ý thøc; T­ t­ëng triÕt häc
LÞch sö triÕt häc ph­¬ng §«ng. T. 1 : Trung Hoa thêi kú khëi ®iÓm cña triÕt häc(thêi ®¹i T©y Chu vµ §«ng Chu)/ NguyÔn §¨ng Thôc . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 919 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1256/ VNCVANHOA / Mfn: 89046

Tõ kho¸ : TriÕt häc; LÞch sö triÕt häc; Thêi §«ng Chu;

Thêi T©y Chu; Nhµ Chu; Ph­¬ng §«ng; Trung Quèc
Nghiªn cøu t©m lý/ NguyÔn Kh¾c ViÖn . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2010 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48670/ VTTKHXH / Mfn: 89461

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t©m lÝ; T©m lÝ häc løa tuæi;

T©m lÝ häc trÎ em


Nghiªn cøu vÒ sù ph¸t triÓn con ng­êi/ Robert V. Kail, John C. Cavanaugh; NguyÔn Kiªn Tr­êng d.; Lª S¬n h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1260/ VNCVANHOA / Mfn: 89048

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Chu tr×nh ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn t©m lý; Ph¸t triÓn t­ duy


Nh÷ng biÕn ®æi t©m lý cña c­ d©n vïng ven ®« trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸/ Phan ThÞ Mai H­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48635, Vb 48636/ VTTKHXH / Mfn: 89438

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; X· héi häc thµnh phè; T©m lÝ d©n c­;

BiÕn ®æi x· héi; BiÕn ®æi t©m lÝ; Vïng ven ®«; ViÖt Nam


Nh÷ng c¹m bÉy t­ duy: Ph­¬ng ph¸p t­ duy gióp b¹n thµnh c«ng vµ h¹nh phóc / AndrÐ Kukla; Phan Thu d. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900948, LSS0900974/ TVKHXHHCM / Mfn: 89199

Tõ kho¸ : T­ duy; Ph­¬ng ph¸p t­ duy; B¶n chÊt t­ duy
Nh÷ng NÒn T¶ng §øc Tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Rahner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10426/ VTTKHXH / Mfn: 89401

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
Nh÷ng quy t¾c ®Ó giµu cã: BÝ quyÕt gióp b¹n ®¹t ®­îc cuéc sèng giµu cã vµ thÞnh v­îng = The Rules of Wealth / Richard Teplar . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900992/ TVKHXHHCM / Mfn: 89201

Tõ kho¸ : T©m lý häc x· héi; Kinh doanh; Thµnh c«ng kinh doanh;

BÝ quyÕt thµnh c«ng


Ph­¬ng ph¸p. T. 4 : T­ t­ëng. N¬i c­ tró, cuéc sèng, tËp tÝnh, tæ chøc cña t­ t­ëng / Edgar Morin; Chu TiÕn ¸nh d.; Ph¹m Khiªm Ých b.t., gi.th. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900972/ TVKHXHHCM / Mfn: 89212

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TrÝ thøc; TrÝ quyÓn; Ph¸p
Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn t­ t­ëng ph­¬ng T©y: T×m hiÓu nh÷ng t­ t­ëng ®· ®Þnh h×nh thÕ giíi quan cña chóng ta / Richard Tarnas; L­u V¨n Hy d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 415tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900678, LSS0900679, LSS0903925/ TVKHXHHCM / Mfn: 89271

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; ThÕ giíi quan; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ t­ëng t«n gi¸o; T­ t­ëng t©m lý häc; Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn;

Ph­¬ng T©y
QuyÓn s¸ch cña cuéc ®êi: ThiÒn ®Þnh mçi ngµy cïng Krishnamurti / J. Krishnamurti; Lª Tuyªn d. . - In lÇn 2 . - TP. Hå ChÝ Minh : nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900888/ TVKHXHHCM / Mfn: 89249

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc x· héi; TriÕt häc con ng­êi;

Nhµ triÕt häc; HiÖn ®¹i; Krishnamurti; Ên §é
T©m lý häc víi v¨n ho¸ øng xö/ §ç Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900676, LSS0900675/ TVKHXHHCM / Mfn: 89259

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; T©m lý häc øng xö; V¨n ho¸ øng xö;

T©m lý n«ng d©n; C¸n bé c¬ së; M«i tr­êng v¨n ho¸; ViÖt Nam


T×m hiÓu vÒ phong thuû cña ph­¬ng §«ng/ Thanh Long . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1276, VL 1277/ VNCVANHOA / Mfn: 89058

Tõ kho¸ : Phong thuû; ThuËt phong thñy; Ph­¬ng §«ng; Trung Quèc
TÝnh tÝch cùc gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn ®¹i häc: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ T×nh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10363, Vv 10364/ VTTKHXH / Mfn: 89363

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc s­ ph¹m; Gi¶ng d¹y; Gi¶ng viªn ®¹i häc;

TÝnh tÝch cùc gi¶ng d¹y; Gi¸o dôc ®¹i häc; ViÖt Nam


TrÇn §×nh H­îu - TuyÓn tËp. T. 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò triÕt häc vµ lÞch sö t­ t­ëng / TrÇn Ngäc V­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 744 tr.

Ký hiÖu kho : VV1762/ VDNA / Mfn: 89135

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; LÞch sö t­ t­ëng triÕt häc;

T­ t­ëng ph­¬ng §«ng; Nho gi¸o; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TriÕt häc nh©n sinh: Nh÷ng t¸c phÈm cña c¸c triÕt gia ph­¬ng T©y tõ Plato tíi Kant / Stan Rosen ch.b.; NguyÔn Minh S¬n, L­u V¨n Hy d.; Hoµng ThÞ Th¬ h.®. . - In lÇn 2 . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900870/ TVKHXHHCM / Mfn: 89242

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc;

Nhµ triÕt häc; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / Leopold Cadiere; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10421, Vv 10422/ VTTKHXH / Mfn: 89398

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; TriÕt lÝ d©n gian;

Quy luËt t­ duy; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Èm thùc Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10355, Vv 10356/ VTTKHXH / Mfn: 89359

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

§å ¨n; §å uèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ên §é v­¬ng quèc cña t©m linh/ Radhika Srinivasan; ThÕ Anh b.d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48727, Vb 48728/ VTTKHXH / Mfn: 89490

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Ên §é


BiÕn ®æi v¨n ho¸ ë c¸c lµng quª hiÖn nay: Tr­êng hîp lµng §ång Kþ, Trang LiÖt vµ §×nh B¶ng thuéc huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : VB4521/ VDNA / Mfn: 89099

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng th«n; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi; Lµng §ång Kþ; Lµng Trang LiÖt;

Lµng §×nh B¶ng; HuyÖn Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Chî Hµ Néi x­a vµ nay/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10357, Vv 10358/ VTTKHXH / Mfn: 89360

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Chî; Chî x­a; Chî nay; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam


C«ng cuéc ®æi míi - ®éng lùc ph¸t triÓn lý luËn vµ v¨n ho¸/ Ph¹m Quang NghÞ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : VV1754/ VDNA / Mfn: 89127

Tõ kho¸ : §æi míi; C«ng cuéc ®æi míi; Lý luËn v¨n ho¸;

§éng lùc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


D©n chñ vµ gi¸o dôc: Mét dÉn nhËp vµo triÕt lý gi¸o dôc / John Dewey; Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Tri thøc , 2008 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1237/ VNCVANHOA / Mfn: 89033

Tõ kho¸ : D©n chñ; Gi¸o dôc; TriÕt lý gi¸o dôc; Mü
Dùng vî g¶ chång theo phong tôc d©n gian/ Qu¶ng TuÖ . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1390/ VNCVANHOA / Mfn: 89080

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc c­íi hái; H«n nh©n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam


§µo t¹o ph­¬ng ph¸p luËn øng dông cho c¸c vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn x· héi vµ nh©n v¨n: Kho¸ häc mïa hÌ vÒ Khoa häc x· héi “Kho¸ häc Tam §¶o 2007” . - H. : ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, 2007 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VA 0939/ VKTVN / Mfn: 89313

Tõ kho¸ : Khoa häc; Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n;

Ph­¬ng ph¸p luËn øng dông; Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn;

Kû yÕu; ViÖt Nam
Ðmile hay lµ vÒ gi¸o dôc/ Jean Jacques Rousseau; Lª Hång S©m,TrÇn Quèc D­¬ng d.; Bïi V¨n Nam S¬n gi.th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900689/ TVKHXHHCM / Mfn: 89272

VB 2057/ VKTVN / Mfn: 89317Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt lý gi¸o dôc;

T­ t­ëng gi¸o dôc; CËn ®¹i; Ph¸p


Ghi chÐp vÒ v¨n ho¸ vµ ©m nh¹c/ T« Ngäc Thanh . - H. : KHXH, 2007 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1196/ VNCVANHOA / Mfn: 89028

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; ¢m nh¹c; V¨n ho¸ Èm thùc;

¢m nh¹c d©n gian; Nh¹c cô d©n téc; ViÖt Nam


Giao l­u v¨n ho¸ thêi héi nhËp/ Hå SÜ VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900659, LSS0900658/ TVKHXHHCM / Mfn: 89255

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

Héi nhËp v¨n ho¸; ViÖt Nam


Gi¸o dôc vµ ®Ço t¹o - ch×a kho¸ cña sù ph¸t triÓn: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n, Hoµng Thu Hoµ ch.b. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 118 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1274, VL 1275/ VNCVANHOA / Mfn: 89057

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; §µo t¹o; Ph¸t triÓn x· héi;

Qu¶n lý gi¸o dôc ®µo t¹o; ViÖt Nam


Giíi thiÖu v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng/ Mai Ngäc Chõ ch.b.; §ç Thu Hµ, Hå Hoµng Hoa,... b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 964 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1254, VL 1255/ VNCVANHOA / Mfn: 89045

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ ph­¬ng §«ng; Khu vùc v¨n ho¸;

¶nh h­ëng v¨n ho¸; Thµnh tùu v¨n ho¸; H¹n chÕ v¨n ho¸;

Ph­¬ng §«ng; ThÕ giíi
Hµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900971/ TVKHXHHCM / Mfn: 89209

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸; §Þa chÝnh trÞ;

Lµng nghÒ thñ c«ng; Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vÒ ph­¬ng §«ng/ Baird Thomas Spalding; Nguyªn Phong d.; §ç Lai Thóy gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VB4430/ VDNA / Mfn: 89107

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NhËn thøc thÕ giíi; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

HuyÒn häc; §¹o häc ph­¬ng §«ng; Ên §é


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VB4510/ VDNA / Mfn: 89088

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; Hai Bµ Tr­ng;

Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng; TruyÒn thuyÕt;

D· sö; Th¬ v¨n; ViÖt Nam
HÖ thèng gi¸o dôc vµ luËt gi¸o dôc mét sè n­íc trªn thÕ giíi/ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : VV1736/ VDNA / Mfn: 89110

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; HÖ thèng gi¸o dôc;

LuËt Gi¸o dôc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hi Di víi nÒn v¨n ho¸ Trung Hoa ®êi Tèng: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Thµnh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1294, VL 1295/ VNCVANHOA / Mfn: 89064

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; ThuËt Lý sè häc;

Nhµ Tèng; Trung QuècHiÖn ®¹i ho¸ vµ hËu hiÖn ®¹i ho¸: S¸ch tham kh¶o / Ronald Inglehart; NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Mai, NguyÔn ChÝ T×nh, NguyÔn M¹nh Tr­êng d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : VV1786/ VDNA / Mfn: 89159

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; QuyÕt ®Þnh luËn kinh tÕ;

QuyÕt ®Þnh luËn v¨n ho¸; Quan hÖ kinh tÕ v¨n ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; HËu hiÖn ®¹i ho¸; ThÕ giíi

Ho»ng NghÞ §¹i V­¬ng vµ viÖc b¶o tån, t«n t¹o khu di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ Ph­¬ng La: Th¸i Ph­¬ng - H­ng Hoµ - Th¸i B×nh / UBND tØnh Th¸i B×nh, Héi Khoa häc lÞch sö ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 471tr.

Ký hiÖu kho : VL 1179, VL 1180/ VNCVANHOA / Mfn: 89026

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Nhµ TrÇn;

B¶o tån di tÝch; T«n t¹o di tÝch; Ph­¬ng La;

Ho»ng NghÞ §¹i V­¬ng; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Hån ViÖt. T. 5 : 2006 / Trung t©m Nghiªn cøu Quèc häc . - H. : V¨n häc, 2006 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1251/ VNCVANHOA / Mfn: 89043

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n nghÖ; NghÖ thuËt; V¨n häc; ViÖt Nam
HuÕ - TriÒu NguyÔn mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - In lÇn 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1240, VL 1241/ VNCVANHOA / Mfn: 89035

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Di tich v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Nhµ NguyÔn;

Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam
HuÕ x­a vµ nay: Di tÝch - danh th¾ng / Phan ThuËn An . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1238, VL 1239/ VNCVANHOA / Mfn: 89034

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam


Katu kÎ sèng ®Çu ngän n­íc/ NguyÔn H÷u Th«ng ch.b.; NguyÔn Ph­íc B¶o §µn, Lª Anh TuÊn, TrÇn §øc S¸ng b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2005 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VB1752/ VDNA / Mfn: 89126

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Katu; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; Sinh ho¹t céng ®ång; MiÒn Trung; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch n¨m 2009 = Result of tourism expenditure survey in 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10351, Vv 10352/ VTTKHXH / Mfn: 89357

Tõ kho¸ : Du lÞch; §iÒu tra chi tiªu; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Sè liÖu thèng kª; Kh¸ch du lÞch; Kh¸ch quèc tÕ;

Kh¸ch trong n­íc; 2009; ViÖt Nam
Khoa häc V¨n ho¸ Trµ thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ §ç Ngäc Quü, §ç ThÞ Ngäc Oanh . - H. : N«ng nghiÖp, 2008 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1392, VL 1393/ VNCVANHOA / Mfn: 89082

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ trµ; Nghiªn cøu c©y chÌ;

S¶n xuÊt chÌ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


101 lÔ héi Hµ Néi/ Qu¶ng V¨n . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48659, Vb 48660/ VTTKHXH / Mfn: 89452

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÔ héi chuyÓn mïa cña ng­êi Ch¨m/ Ng« V¨n Doanh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2006 .- 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900891/ TVKHXHHCM / Mfn: 89243

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

LÔ héi chuyÓn mïa; Ng­êi Ch¨m; ViÖt NamLÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2008 . - 813 tr.

Ký hiÖu kho : VV1747/ VDNA / Mfn: 89120

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Thêi kú lÞch sö; ViÖt Nam
M¾t s¸ng, lßng trong, bót s¾c: T©m sù nghÒ b¸o / H÷u Thä . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900682/ TVKHXHHCM / Mfn: 89265

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; NghÒ lµm b¸o; §¹o ®øc nghÒ b¸o; ViÖt Nam
Mét h­íng tiÕp cËn v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Hå Liªn . - H. : V¨n häc, 2008 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900968, LSS0900969/ TVKHXHHCM / Mfn: 89204

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n téc;

TiÕp cËn v¨n ho¸; ViÖt Nam


20 n¨m ViÖt Nam häc theo ®Þnh h­íng liªn ngµnh/ ViÖn ViÖt Nam häc vµ Khoa häc ph¸t triÓn . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : VV1764/ VDNA / Mfn: 89137

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Nghiªn cøu ViÖt Nam häc; LÞch sö ph¸t triÓn;

TiÕp cËn ngµnh; §Þnh h­íng liªn ngµnh


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi = A Millenium of Thang Long-Ha Noi. T. 1 / Bïi TuyÕt Mai ch.b.; NguyÔn Th­îng Hïng d., h.®. . - H. : KHXH, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : VV1751/ VDNA / Mfn: 89124

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


5000 n¨m lÞch sö vµ v¨n ho¸ Ên §é: L­îc kh¶o / Anjana Mothar Chandra; HuyÒn Trang b.d. .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48701, Vb 48702/ VTTKHXH / Mfn: 89477

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc nghÖ thuËt; Ph¸t minh khoa häc;

Cæ ®¹i; Trung thÕ kØ; HiÖn ®¹i; Ên §é
NghÖ nh©n d©n gian = Vietnam's living human treasures / T« Ngäc Thanh chØ ®¹o, b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1195/ VNCVANHOA / Mfn: 89027

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÖ nh©n d©n gian;

TiÓu sö; Sù nghiÖp; ViÖt Nam


NghÖ thuËt truyÒn thèng §«ng Nam ¸/ NguyÔn Phan Thä . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48662/ VTTKHXH / Mfn: 89454

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; NghÖ thuËt truyÒn thèng;

Lo¹i h×nh nghÖ thuËt; §«ng Nam ¸


Nghi lÔ cña ng­êi Trung Hoa/ Nh©n V¨n . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900663/ TVKHXHHCM / Mfn: 89261

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Trung Quèc
Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian: Ph­¬ng ph¸p, lÞch sö, thÓ lo¹i / Chu Xu©n Diªn . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 568 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900998, LSS0900999/ TVKHXHHCM / Mfn: 89218

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ d©n téc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ngµn n¨m lÞch sö v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi: Hái vµ ®¸p / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10353, Vv 10354/ VTTKHXH / Mfn: 89358

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi 1000 n¨m/ Héi Ng«n ng÷ häc Hµ Néi . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10423, Vv 10424/ VTTKHXH / Mfn: 89399

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng«n ng÷ v¨n ho¸; Ng÷ ©m häc;

TiÕng Hµ Néi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ng­êi M­êng ë ViÖt Nam/ Vò Kh¸nh ch.b.; NguyÔn Xu©n Hång, Kh¸nh Chi, Kim Khuyªn d.; Caitlin E. Worxham, Christine Grimard h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 137 tr.

Ký hiÖu kho : VV1824/ VDNA / Mfn: 89195

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; Ng­êi M­êng; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VB4509/ VDNA / Mfn: 89087

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; Nhµ Lý; ViÖt Nam


Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : VV1744/ VDNA / Mfn: 89117

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n minh; Con ng­êi;

§iÒu bÝ Èn; Kú quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Nh÷ng danh nh©n thÕ giíi cã ¶nh h­ëng ®Õn nÒn v¨n ho¸ hiÖn ®¹i/ Gi¸ TÊn Kinh; Nh©n V¨n d. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1287, VL 1288, VL 1384, VL 1385/ VNCVANHOA / Mfn: 89061

Tõ kho¸ : Danh nh©n v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; ThÕ giíi
Nh÷ng ®iÒu bÝ Èn trong lÞch sö Trung Quèc/ TrÞnh Trung HiÓu, NguyÔn Thanh Hµ s.t. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10412, Vv 10413/ VTTKHXH / Mfn: 89393

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; BÝ Èn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung Quèc


Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ h«n lÔ truyÒn thèng/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900904/ TVKHXHHCM / Mfn: 89205

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

H«n nh©n; H«n lÔ truyÒn thèng; ViÖt NamNh÷ng khÝa c¹nh lÞch sö - v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi/ Tr­êng §¹i häc Khoa häc HuÕ . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48679, Vb 48680/ VTTKHXH / Mfn: 89466

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; Trung QuècNh÷ng m¶ng mµu v¨n ho¸ T©y Nguyªn/ Ng« §øc ThÞnh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007. - 479 tr.

Ký hiÖu kho : VV1740/ VDNA / Mfn: 89114

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc thiÓu sè; Qu¶n lý céng ®ång;

Trang phôc; LuËt tôc; Sö thi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Nh÷ng tËp tôc kú l¹ cña mét sè d©n téc Ýt ng­êi/ Ph¹m Nh©n Thµnh . - H. : Phô n÷, 2007 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900883/ TVKHXHHCM / Mfn: 89232

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; TËp tôc; ViÖt Nam


Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 4 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : VV1819/ VDNA / Mfn: 89191

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2008
PhËt gi¸o víi v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n qua mét c¸ch tham chiÕu/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : ViÖn V¨n ho¸: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : VB4517/ VDNA / Mfn: 89095

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Gi¸ trÞ PhËt gi¸o; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam; NhËt B¶n


RÌn luyÖn nghiÖp vô s­ ph¹m th­êng xuyªn: Gi¸o tr×nh Cao ®¼ng s­ ph¹m / Ph¹m Trung Thanh, NguyÔn ThÞ Lý ch.b. . - In lÇn 2 . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2006 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900965/ TVKHXHHCM / Mfn: 89197

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; NghiÖp vô s­ ph¹m;

Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc


Rong ruæi thùc lôc/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : Lao ®éng , 2008 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1242, VL 1243/ VNCVANHOA / Mfn: 89036

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Sù biÕn ®æi cña t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1306, VL 1307/ VNCVANHOA / Mfn: 89074

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

BiÕn ®æi t«n gi¸o; BiÕn ®æi tÝn ng­ìng; ViÖt Nam


T©m lý häc víi v¨n ho¸ øng xö/ §ç Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900676, LSS0900675/ TVKHXHHCM / Mfn: 89259

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; T©m lý häc øng xö; V¨n ho¸ øng xö;

T©m lý n«ng d©n; C¸n bé c¬ së; M«i tr­êng v¨n ho¸; ViÖt Nam


T©y Ban Nha, ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio DomÝnguez Ortiz; Kh¾c BÝnh, Trung TÝn, Sü Kh¸nh,... d. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32617/ VVANHOC / Mfn: 89019

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; T©y Ban Nha
T©y Nguyªn - Mét vïng v¨n ho¸ Cång Chiªng. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : VV1752/ VDNA / Mfn: 89125

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Cång chiªng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam

Th¨ng Long - Hµ Néi lÞch sö 1000 n¨m/ NguyÔn V¨n T©n b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48619, Vb 48620/ VTTKHXH / Mfn: 89428

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

LÞch sö v¨n ho¸; 1010-2010; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


ThiÒu Chöu NguyÔn H÷u Kha (1902-1954) / NguyÔn §¹i §ång . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900662/ TVKHXHHCM / Mfn: 89257

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; §¹o PhËt; 1902-1954;

Bµi viÕt; ThiÒu Chöu NguyÔn H÷u Kha; ViÖt Nam


Th«ng b¸o v¨n ho¸ d©n gian 2008/ ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 785 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1394, VL 1395/ VNCVANHOA / Mfn: 89083

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Th«ng b¸o; LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÖ thuËt d©n gian; 2008; Kû yÕu héi th¶o; ViÖt Nam


T×m l¹i nÒn v¨n minh Hy L¹p cæ ®¹i: S¸ch tham kh¶o / T« Méng Vi; NguyÔn Kim D©n b.d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48639, Vb 48640/ VTTKHXH / Mfn: 89440

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh; Di chØ v¨n ho¸;

V¨n häc nghÖ thuËt; Cæ ®¹i; Hy L¹p; ThÕ giíi


TÝn ng­ìng d©n gian Tµy Nïng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : KHXH, 2009 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : VB4519/ VDNA / Mfn: 89097

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn; Nghi lÔ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


TÝnh d©n téc vµ tÝnh hiÖn ®¹i trong v¨n häc, nghÖ thuËt ViÖt Nam hiÖn nay/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48605, Vb 48606/ VTTKHXH / Mfn: 89421

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; TÝnh d©n téc; TÝnh hiÖn ®¹i;

V¨n häc nghÖ thuËt; LÝ luËn v¨n häc; ViÖt Nam


TÝnh tÝch cùc gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn ®¹i häc: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ T×nh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10363, Vv 10364/ VTTKHXH / Mfn: 89363

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc s­ ph¹m; Gi¶ng d¹y; Gi¶ng viªn ®¹i häc;

TÝnh tÝch cùc gi¶ng d¹y; Gi¸o dôc ®¹i häc; ViÖt Nam


Tæng quan lÞch sö b¸o chÝ c¸ch m¹ng ViÖt Nam: 1925-2010 / §µo Duy Qu¸t, §ç Quang H­ng, Vò Duy Th«ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 502 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10370, Vv 10371/ VTTKHXH / Mfn: 89367

Tõ kho¸ : LÞch sö b¸o chÝ; B¸o chÝ c¸ch m¹ng; 1925-2010; ViÖt Nam
Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2848 tr.

Ký hiÖu kho : VL1396/ VNCVANHOA / Mfn: 89084

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; LÞch sö ph¸p luËt;

LÞch sö chÝnh phñ; Gi¸o dôc; Khoa häc kü thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2872 tr.

Ký hiÖu kho : VL1397/ VNCVANHOA / Mfn: 89085

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Y tÕ; V¨n häc nghÖ thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamTæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 4 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2224 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1398/ VNCVANHOA / Mfn: 89086

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

Nh©n vËt lÞch sö; V¨n ho¸ Èm thùc; NghÖ thuËt nhiÕp ¶nh;

LÞch sö xuÊt b¶n; B¸o chÝ; Tæng tËp; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Vai trß cña nghÖ thuËt trong gi¸o dôc thÈm mü/ TrÇn Tuý . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900882, LSS0900881/ TVKHXHHCM / Mfn: 89231

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc nghÖ thuËt; Vai trß nghÖ thuËt;

Gi¸o dôc thÈm mü; ThÈm mü c¸ nh©n


V¨n bia Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç V¨n Ninh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48597, Vb 48598/ VTTKHXH / Mfn: 89417

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di s¶n v¨n ho¸; V¨n bia;

Bia tiÕn sÜ; Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ biÓn miÒn Trung vµ v¨n ho¸ biÓn T©y Nam Bé/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam .- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 688 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1232/ VNCVANHOA / Mfn: 89030

VV1759/ VDNA / Mfn: 89132Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ biÓn; V¨n ho¸ du lÞch;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; Kû yÕu héi th¶o;

MiÒn Trung; T©y Nam Bé; ViÖt Nam
V¨n ho¸ thêi gian ph­¬ng §«ng - Chän viÖc theo lÞch ©m/ B¶o Khè . - Thanh Ho¸ : Nxb Thanh Ho¸, 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1285, VL 1286/ VNCVANHOA / Mfn: 89060

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch ©m; Xem ngµy
V¨n ho¸ ViÖt Nam trªn con ®­êng ®æi míi - Nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : KHXH, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10359, Vv 10360/ VTTKHXH / Mfn: 89361

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

§æi míi v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Thêi c¬ ph¸t triÓn;

Th¸ch thøc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
V¨n minh ph­¬ng T©y - LÞch sö vµ v¨n ho¸: S¸ch tham kh¶o / Edward Mc Nall Burns . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1261, VL 1262/ VNCVANHOA / Mfn: 89049

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Tµi liÖu tham kh¶o; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíiViÖt Nam - C¸c nh©n vËt lÞch sö - V¨n ho¸/ §inh Xu©n L©m ch.b.; Tr­¬ng H÷u Quýnh, Phan §¹i Do·n, Ch­¬ng Th©u,... b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1268, VL 1269/ VNCVANHOA / Mfn: 89052

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; ViÖt Nam


ViÖt Nam héi nhËp vµ ph¸t triÓn: Kû yÕu Héi th¶o quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1472/ VKTVN / Mfn: 89299

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


ViÖt Nam h­íng tíi nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i/ NguyÔn §×nh H­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : VV1735/ VDNA / Mfn: 89109

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Thùc tr¹ng gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

Thêi kú phong kiÕn; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


Xe kÐo, xe ®¹p, xÝch l« ë ViÖt Nam = Richkshaw bicycle pedicab in Viet Nam / Vò Kh¸nh, M¹nh Th­êng, NguyÔn B¶o C­¬ng b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900684/ TVKHXHHCM / Mfn: 89266

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; B¶n s¾c v¨n ho¸; Xe kÐo;

Xe ®¹p; XÝch l«; ViÖt Nam


V¨n häc

B¸ H¸n. T. 1 : ThÇn trong vâ l©m / Long Nh©n; Nhãm Biªn Hoang hiÖp kh¸ch d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32554-T.1/ VVANHOC / Mfn: 88934

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt kiÕm hiÖp; Trung Quèc


B¸ H¸n. T. 2 : Ma M«n kú bÝ / Long Nh©n; Nhãm Biªn Hoang hiÖp kh¸ch d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32555/T.2/ VVANHOC / Mfn: 89009

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
B¸ H¸n. T. 4 : Trém Long tr¸o Ph­îng / Long Nh©n; Nhãm Biªn Hoang hiÖp kh¸ch d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32645/T.4/ VVANHOC / Mfn: 89011

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
B¸ H¸n. T. 5 : Vâ Hoµng t¸i xuÊt / Long Nh©n; Nhãm Biªn Hoang hiÖp kh¸ch d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32646/T.5/ VVANHOC / Mfn: 89010

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
B»ng ViÖt t¸c phÈm chän läc: Th¬ . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32657/ VVANHOC / Mfn: 88942

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
Bïi HiÓn tuyÓn truyÖn ng¾n. - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32666/ VVANHOC / Mfn: 88948

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


Bu«n bom: A. Q. Khan «ng trïm bu«n b¸n h¹t nh©n bÝ mËt quèc tÕ = Shopping for boms / Gordon Corera; Sü H­ng, Sü Thµnh d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10427, Vv 10428/ VTTKHXH / Mfn: 89402

Tõ kho¸ : Vò khÝ h¹t nh©n; Bom; TruyÒn b¸ vò khÝ h¹t nh©n;

Kinh doanh bom; Pakistan


C¸i v¹c vµng cã ®ßn khiªng b»ng kim khÝ/ Vâ ThÞ Xu©n Hµ . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 .- 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32586/ VVANHOC / Mfn: 88938

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Cao l­¬ng ®á: TuyÓn tËp truyÖn võa, truyÖn ng¾n tinh hoa cña v¨n häc ®­¬ng ®¹i Trung Quèc / M¹c Ng«n, V­¬ng M«ng, Tr­¬ng KhiÕt; Lª Huy Tiªu d. . - In lÇn 2 . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900886/ TVKHXHHCM / Mfn: 89235

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; TuyÓn tËp;

TuyÓn tËp truyÖn ng¾n; Trung Quèc


Ch©n dung vµ bót tÝch nhµ v¨n ViÖt Nam: TËp Mét / TrÇn Thanh Ph­¬ng, Phan Thu H­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1272/ VNCVANHOA / Mfn: 89055

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; Bót tÝch;

Nhµ v¨n; Nhµ th¬; Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


ChuyÖn ng­êi tïy n÷/ Margaret Atwood; An Lý d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32558/ VVANHOC / Mfn: 88936

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Cana®a
ChuyÖn t×nh New York/ Hµ Kin . - Tb. lÇn 2 . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2007 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32568/ VVANHOC / Mfn: 88940

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Cuéc chiÕn ®· qua niÒm ®au vµ nçi nhí vÉn cßn/ Anthony Loyd; T­êng Kh«i, §¨ng Thanh d.. - H. : Lao ®éng, 2010 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48641/ VTTKHXH / Mfn: 89441

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; Anh
DiÖt TÇn: Long ngù tr¶m / Long Nh©n ; TrÇn Trung Hû d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32557-T.4/ VVANHOC / Mfn: 88933

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

TiÓu thuyÕt kiÕm hiÖp; Trung Quèc


DiÖt TÇn. T. 5 : Anh tµi xuÊt thÕ / Long Nh©n; TrÇn Trung Hû d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32647/T.5 / VVANHOC / Mfn: 89007

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
DiÖt TÇn. T. 6 : H¸n v­¬ng L­u Bang / Long Nh©n; TrÇn Trung Hû d. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 468 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32648/T.6/ VVANHOC / Mfn: 89008

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
tải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương