S¸ch míi sè 01/2011


§Æc ®iÓm m«i tr­êng kinh doanh ë ViÖt Namtải về 0.89 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.89 Mb.
#48
1   2   3   4   5   6   7   8
§Æc ®iÓm m«i tr­êng kinh doanh ë ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra doanh nghiÖp nhá vµ võa n¨m 2005 = Characteristics of the Vietnamese Business Environment Evidence from a Sme Survey in 2005 / John Rand, Finn Tarp ch.b. . - H. : SAVINA, 2007 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1490/ VKTVN / Mfn: 89323

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp nhá vµ võa; M«i tr­êng kinh doanh;

§iÒu tra doanh nghiÖp; KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª;

2005; ViÖt Nam
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh tØnh Lµo Cai n¨m 2002, 2004 vµ 2006/ Vò TiÕn Dòng ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0252, TK 0330/ VKTVN / Mfn: 89334

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004; 2006;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch n¨m 2009= Result of tourism expenditure survey in 2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10351, Vv 10352/ VTTKHXH / Mfn: 89357

Tõ kho¸ : Du lÞch; §iÒu tra chi tiªu; KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª;

Kh¸ch du lÞch; Kh¸ch quèc tÕ; Kh¸ch trong n­íc; 2009; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 1 : KÕt qu¶ tæng hîp chung / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0254/ VKTVN / Mfn: 89333

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng th«n; N«ng nghiÖp;

Thñy s¶n; KÕt qu¶ tæng hîp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra thùc tr¹ng viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam 1/7/2006 = The result of current employment and unemployment in Vietnam survey 1/7/2006 / Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ x· héi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0145/ VKTVN / Mfn: 89295

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; §iÒu tra viÖc lµm;

§iÒu tra thÊt nghiÖp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 2 : N«ng th«n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0255/ VKTVN / Mfn: 89332

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp; N«ng th«n;

Thñy s¶n; KÕt qu¶ tæng hîp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 3 : N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0256/ VKTVN / Mfn: 89331

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp; N«ng th«n;

Thñy s¶n; KÕt qu¶ tæng hîp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006 tØnh H¶i D­¬ng/ Côc Thèng kª tØnh H¶i D­¬ng . - H. : Thèng kª, 2008 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0253/ VKTVN / Mfn: 89335

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng th«n; N«ng nghiÖp;

Thuû s¶n; 2006; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Sè liÖu vÒ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña ViÖt Nam = Data on Vietnam Developmet Goals / Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh vÒ B¸o c¸o thùc hiÖn môc tiªu thiªn niªn kû . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0265/ VKTVN / Mfn: 89324

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

2000-2004; ViÖt Namt«n gi¸o

Bé B¶o TÝch: T. 42: Sè 310: Q.1 - Q.40. T. 1 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 1001 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1783/1/ VVANHOC / Mfn: 88983

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh §¹i B¶o TÝch; Trung Quèc
Bé B¶o TÝch: T. 43: Sè 310: Q.41 - Q.90. T. 2 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 1108 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1784/2/ VVANHOC / Mfn: 88984

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh §¹i B¶o TÝch; Trung Quèc
Bé B¶o TÝch: T. 44: Sè 310 - 312. T. 3 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 962 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1785/3/ VVANHOC / Mfn: 88985

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh §¹i B¶o TÝch; Trung Quèc
Bé B¶o TÝch: T. 45: Sè 313 - 320. T. 4 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1786/4/ VVANHOC / Mfn: 88986

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh §¹i B¶o TÝch; Trung Quèc
Bé B¶o TÝch: T. 46: Sè 321 - 373. T. 5 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 1445 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1787/5/ VVANHOC / Mfn: 88987

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh §¹i B¶o TÝch; Trung Quèc

Bé B¸t Nh·: T. 18: Sè 220: Q.1 - Q.50. T. 1 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh. - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1819/T.1/ VVANHOC / Mfn: 88967

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh;

Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc


Bé B¸t Nh·: T. 19: Sè 220: Q.51 - Q.100. T. 2 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1820/T.2/ VVANHOC / Mfn: 88968

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch kinh; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 20: Sè 220: Q.101 - Q.150. T. 3 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1821/T.3/ VVANHOC / Mfn: 88969

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 21: Sè 220: Q.151 - Q.200. T. 4 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 915 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1822/T.4/ VVANHOC / Mfn: 88970

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 22: Sè 220: Q.201 - Q.250. T. 5 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 939 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1823/T.5/ VVANHOC / Mfn: 88971

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 23: Sè 220: Q.251 - Q.300. T. 6 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1824/T.6/ VVANHOC / Mfn: 88972

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 24: Sè 220: Q.301 - Q.350. T. 7 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 1016 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1825/T.7/ VVANHOC / Mfn: 88973

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 25: Sè 220: Q.351 - Q.400. T. 8 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 963 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1826/T.8/ VVANHOC / Mfn: 88974

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 26: Sè 220: Q.401 - Q.450. T. 9 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1827/T.9/ VVANHOC / Mfn: 88975

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 27: Sè 220: Q.451 - Q.500. T. 10 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 961 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1828/T.10/ VVANHOC / Mfn: 88976

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc

Bé B¸t Nh·: T. 28: Sè 220: Q.501 - Q.550. T. 11 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1829/T.11/ VVANHOC / Mfn: 88977

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 29: Sè 220: Q.551 - Q.600. T. 12 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 989 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1830/T.12/ VVANHOC / Mfn: 88978

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 30: Sè 221 - 222. T. 13 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 868 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1831/13/ VVANHOC / Mfn: 88979

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 31: Sè 223 - 224. T. 14 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 927 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1832/14/ VVANHOC / Mfn: 88980

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 32 : Sè 225 - 230. T. 15 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 859 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1833/15/ VVANHOC / Mfn: 88981

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé B¸t Nh·: T. 33: Sè 231 - 261. T. 16 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 922 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1834/16/ VVANHOC / Mfn: 88982

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh B¸t Nh·; Trung Quèc
Bé §¹i TËp: T. 50: Sè 397: Q.1 - Q.48. T. 1 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 936 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1791/1/ VVANHOC / Mfn: 88988

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh §¹i TËp; Trung Quèc
Bé §¹i TËp: T. 51: Sè 397 (tiÕp theo)- 401. T. 2 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 917 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1792/2/ VVANHOC / Mfn: 88989

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh §¹i TËp; Trung Quèc
Bé §¹i TËp: T. 52: Sè 402 - 411. T. 3 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 928 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1793/3/ VVANHOC / Mfn: 88990

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt; Kinh §¹i TËp; Trung Quèc
Bé §¹i TËp: T. 53: Sè 412 - 424. T. 4 / Ban DÞch thuËt Linh S¬n Ph¸p B¶o §¹i T¹ng Kinh . - §µi B¾c : Héi V¨n ho¸ Gi¸o dôc Linh S¬n §µi B¾c, 2008 . - 974 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1794/4/ VVANHOC / Mfn: 88991

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; S¸ch kinh; §¹o PhËt;

Kinh §¹i TËp; Trung Quèc
ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc: 1848-1883 / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48677, Vb 48678/ VTTKHXH / Mfn: 89465

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

Thêi Tù §øc; 1848-1883; ViÖt Nam


§¹i c­¬ng triÕt häc §«ng ph­¬ng/ NguyÔn ¦íc . - H. : Tri thøc, 2009 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : VV1821/ VDNA / Mfn: 89192

Tõ kho¸ : Khoa häc triÕt häc; TriÕt häc ®¹i c­¬ng; TriÕt häc ph­¬ng §«ng;

T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t«n gi¸o; Ch©u ¸


§¹o PhËt hiÖn ®¹i ho¸/ ThÝch NhÊt H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900671, LSS0900672/ TVKHXHHCM / Mfn: 89258

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Nghiªn cøu ®¹o PhËt;

Gi¸o lý ®¹o PhËt; HiÖn ®¹i ho¸


§¹o vµ §ê× = Dharma and life / TrÇn ViÖt V¨n . - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1247/ VNCVANHOA / Mfn: 89039

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; §¹o PhËt; PhËt gi¸o; S¸ch ¶nh
§øc Gi¸o hoµng BeneDict XVI. VÐn mµn bÝ mËt vÒ viÖc bÇu chän §øc Benedict XVI vµ t×m hiÓu ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña vÞ T©n Gi¸o hoµng/ Jonh L. Allen; Hå Ngäc H¶o d. . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VV1789/ VDNA / Mfn: 89162

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; §øc Gi¸o hoµng;

Gi¸o héi C«ng gi¸o; §øc Benedict XVI; ThÕ giíi


Gi÷ "Lý cò" hay theo "Lý míi". B¶n chÊt cña nh÷ng c¸ch ph¶n øng kh¸c nhau cña ng­êi Hm«ng ë ViÖt Nam víi ¶nh h­ëng cña §¹o Tin Lµnh/ NguyÔn V¨n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VB4513/ VDNA / Mfn: 89091

Tõ kho¸ : §¹o Tin lµnh; ¶nh h­ëng ®¹o Tin Lµnh; Ng­êi Hm«ng;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vÒ ph­¬ng §«ng/ Baird Thomas Spalding; Nguyªn Phong d.; §ç Lai Thóy gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VB4430/ VDNA / Mfn: 89107

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NhËn thøc thÕ giíi; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

HuyÒn häc; §¹o häc ph­¬ng §«ng; Ên ®é


Hßa gi¶i Håi gi¸o, d©n chñ vµ ph­¬ng T©y = Reconciliation Islam, Democracy and the West / Benazir Bhutto; NguyÔn V¨n Quang d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VV1790/ VDNA / Mfn: 89163

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; Chñ nghÜa khñng bè; D©n chñ;

Xung ®ét t«n gi¸o; Céng ®ång Håi gi¸o; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Hoµ th­îng TuÖ T¹ng - ThÝch T©m Thi (1889-1959): VÞ Th­îng thñ ®Çu tiªn cña Gi¸o héi T¨ng giµ ViÖt Nam / Ph©n viÖn Nghiªn cøu PhËt häc ViÖt Nam t¹i Hµ Néi . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48617, Vb 48618/ VTTKHXH / Mfn: 89427

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Hoµ th­îng;

Gi¸o héi T¨ng giµ; KØ yÕu héi th¶o; ViÖt NamKinh Bi Hoa/ NguyÔn Minh TiÕn d. . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 1135 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1249/ VNCVANHOA / Mfn: 89041

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; S¸ch kinh; Kinh Bi Hoa
Lªn chïa lÔ PhËt/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1388, VL 1389/ VNCVANHOA / Mfn: 89079

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Chïa; Thê cóng; V¨n khÊn;

Nghi lÔ thê cóng; ViÖt Nam


LÞch sö PhËt gi¸o ViÖt Nam. T. 2: Tõ Lý Nam §Õ (544) ®Õn Lý Th¸i T«ng (1054)/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900951/ TVKHXHHCM / Mfn: 89206

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; LÞch sö PhËt gi¸o; Dßng thiÒn; 544-1054; ViÖt Nam
LÞch sö PhËt gi¸o ViÖt Nam. T. 3 : Tõ Lý Th¸nh T«ng ®Õn TrÇn Th¸nh T«ng / Lª M¹nh Th¸t .- TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900950/ TVKHXHHCM / Mfn: 89224

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o;

ThÕ kû XI-XIII; ViÖt Nam


LÞch sö Trung §«ng: 2000 n¨m trë l¹i ®©y / Bernard Lewis; NguyÔn Thä Nh©n d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : VV1742/ VDNA / Mfn: 89115

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nhµ n­íc; V¨n ho¸ x· héi;

TÝn ng­ìng; §¹o Håi; ChiÕn tranh; Trung §«ng


Lý gi¶i T«n gi¸o/ Tr¸c T©n B×nh; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 624 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1296/ VNCVANHOA / Mfn: 89065

Tõ kho¸ : Lý gi¶i t«n gi¸o; LÞch tr×nh t«n gi¸o;

Nghiªn cøu t«n gi¸o; Nghiªn cøu Kit« gi¸o; ThÕ giíi


2500 n¨m PhËt gi¸o/ P.V. Bapat ch.b.; NguyÔn §øc T­, H÷u Song d. . - TP. Hå ChÝ Minh. : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1246/ VNCVANHOA / Mfn: 89038

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt
NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48611, Vb 48612/ VTTKHXH / Mfn: 89424

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn Chóa; C«ng gi¸o; Ng­êi C«ng gi¸o; Gi¸o d©n;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam


Nghi lÔ thê cóng cña ng­êi ViÖt/ Thanh H¶i b.t. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin , 2008 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1235, VL 1236/ VNCVANHOA / Mfn: 89032

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Thê cóng; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Ng­êi ViÖt; Nghi lÔ; Thê cóng; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Nghi lÔ thê cóng cña ng­êi ViÖt/ BÝch H»ng b.s.; §¹i §øc ThÝch Nguyªn M·n h.®. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1405, VL 1406/ VNCVANHOA / Mfn: 89078

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Thê cóng tæ tiÕn;

Nghi lÔ thê cóng; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Nh÷ng NÒn T¶ng §øc Tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Rahner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10426/ VTTKHXH / Mfn: 89401

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi;

TriÕt häc con ng­êi


Nh÷ng vÊn ®Ò nh©n häc t«n gi¸o/ Héi Khoa häc lÞch sö ViÖt Nam . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2006 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1289/ VNCVANHOA / Mfn: 89062

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; Nh©n häc t«n gi¸o; HiÖn t­îng t«n gi¸o;

Lý thuyÕt t«n gi¸o


PhËt gi¸o víi v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n qua mét c¸ch tham chiÕu/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : ViÖn V¨n ho¸: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : VB4517/ VDNA / Mfn: 89095

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Gi¸ trÞ PhËt gi¸o; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam; NhËt B¶n


Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn t­ t­ëng ph­¬ng T©y: T×m hiÓu nh÷ng t­ t­ëng ®· ®Þnh h×nh thÕ giíi quan cña chóng ta / Richard Tarnas; L­u V¨n Hy d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 415tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900678, LSS0900679, LSS0903925/ TVKHXHHCM / Mfn: 89271

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; ThÕ giíi quan; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ t­ëng t«n gi¸o; T­ t­ëng t©m lý häc;

Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn; Ph­¬ng T©y
Quy nguyªn trùc chØ/ §¹i s­ T«ng Bæn; NguyÔn Minh TiÕn d. . - TP. Hå ChÝ Minh. : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 1343 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1248/ VNCVANHOA / Mfn: 89040

Tõ kho¸ : V¨n häc; V¨n ho¸; PhËt gi¸o; §¹o PhËt; TriÕt lý ®¹o PhËt
Sù biÕn ®æi cña t«n gi¸o tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1306, VL 1307/ VNCVANHOA / Mfn: 89074

VV1738/ VDNA / Mfn: 89112Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn; BiÕn ®æi t«n gi¸o;

BiÕn ®æi tÝn ng­ìng; ViÖt Nam


Sù gi¸c ngé cña §øc PhËt: TriÕt häc vµ ThiÒn qu¸n - Con ®­êng cña ¸nh s¸ng - C¸c linh ®Þa / Tom Lowenstein; Lª ViÖt Liªn d. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 172tr.

Ký hiÖu kho : VB4522/ VDNA / Mfn: 89100

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; §øc PhËt; Sù gi¸c ngé;

TruyÒn b¸ ®¹o PhËt; ThÕ giíi


Søc m¹nh cña ®¹o PhËt: §Ó sèng tèt h¬n trong thÕ giíi ngµy nay / §øc DaiLai LaMa, Jean Claude CarriÌre; Lª ViÖt Liªn d.; NguyÔn Quang ChiÕn h.®. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2008 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900885/ TVKHXHHCM / Mfn: 89234

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; §øc Dalai Lama
ThÇn häc C¬ ®èc gi¸o. T. 1 / Millard J. Erickson; ViÖn ThÇn häc Tin Lµnh ViÖt Nam d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 686 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900989/ TVKHXHHCM / Mfn: 89215

Tõ kho¸ : ThÇn häc; §¹o C¬ §èc; §¹o Tin Lµnh

ThÇn häc C¬ §èc gi¸o. T. 2 / Millard J. Erickson; ThÇn häc Tin Lµnh ViÖt Nam d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900995/ TVKHXHHCM / Mfn: 89216

Tõ kho¸ : ThÇn häc; §¹o C¬ §èc; §¹o Tin Lµnh; §øc tin
ThiÒn T«ng b¶n h¹nh/ Hoµng ThÞ Ngä kh¶o cøu, phiªn ©m, chó gi¶i; NguyÔn Ngäc San h.®. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32673/ VVANHOC / Mfn: 88958

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; ThiÒn ph¸i Tróc L©m Yªn Tö;

ThiÒn; LÞch sö ®¹o PhËt; ViÖt Nam


ThiÒn t«ng khãa h­ ng÷ lôc/ TrÇn Th¸i T«ng; TuÖ TÜnh d.; TrÇn Träng D­¬ng kh¶o cøu, phiªn chó; NguyÔn Ngäc San h.®. . - H. : V¨n häc, 2009 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32672/ VVANHOC / Mfn: 88961

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Gi¸o lý ®¹o PhËt;

ThiÒn ph¸i Tróc L©m Yªn Tö; ViÖt Nam


ThiÒn vµ thuËt m­u sinh: CÈm nang t¹o lËp ph­¬ng c¸ch m­u sinh s¸ng t¹o / Laurence G. Boldt; L­u V¨n Hy d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 441 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1383/ VNCVANHOA / Mfn: 89076

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; ThiÒn
ThiÒu Chöu NguyÔn H÷u Kha (1902-1954) / NguyÔn §¹i §ång . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900662/ TVKHXHHCM / Mfn: 89257

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; §¹o PhËt; 1902-1954;

Bµi viÕt; ThiÒu Chöu NguyÔn H÷u Kha; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng §¹t V¨n ch.b.; TrÇn Anh §µo d.; NguyÔn Hång D­¬ng, Lª §øc H¹nh,... b.t. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VB4528/ VDNA / Mfn: 89105

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; Phong tôc tËp qu¸n;

X· héi d©n gian; Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam


T«n gi¸o Mü ®­¬ng ®¹i/ L­u Bµnh; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - H. : T«n gi¸o: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : VB4518/ VDNA / Mfn: 89096

Tõ kho¸ : Kit« gi¸o; §¹o Tin lµnh; C«ng gi¸o; ChÝnh thèng gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; Gi¸o héi; Gi¸o ph¸i; Mü


Tri thøc t«n gi¸o qua c¸c vÊn n¹n vµ gi¶i ph¸p/ John Renard; L­u V¨n Hy, TrÝ Tri d. . - TP. Hå ChÝ Minh : T«n gi¸o, 2005 . - 569 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900975/ TVKHXHHCM / Mfn: 89219

Tõ kho¸ : ý nghÜa t«n gi¸o; Vai trß t«n gi¸o; Tri thøc t«n gi¸o;

Quan niÖm t«n gi¸o; HiÖn t­îng x· héi


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 1 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10417, Vv 10418/ VTTKHXH / Mfn: 89396

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

§¹o Khæng; §¹o L·o; §¹o PhËt; Sù kiÖn t«n gi¸o;

Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 2 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10419, Vv 10420/ VTTKHXH / Mfn: 89397

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ t«n gi¸o;

Phong tôc d©n gian; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n ho¸, tÝn ng­ìng vµ thùc hµnh t«n gi¸o ng­êi ViÖt. T. 3 / LÐopold CadiÌre; §ç Trinh HuÖ d. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10421, Vv 10422/ VTTKHXH / Mfn: 89398

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; TriÕt lÝ d©n gian;

Quy luËt t­ duy; Thùc hµnh t«n gi¸o; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n khÊn cña ng­êi ViÖt/ Lan Anh s.t.,b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1386, VL 1387/ VNCVANHOA / Mfn: 89077

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n khÊn; Thê cóng tæ tiªn;

Bµi khÊn; Ng­êi ViÖt; ViÖt NamTriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc

B¸ch khoa th­ c¸c khoa häc triÕt häc I: Khoa häc Logic / G.W.F. Hegel . - H. : Tri thøc, 2008. - 1066 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900655/ TVKHXHHCM / Mfn: 89263

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; Khoa häc triÕt häc;

Khoa häc logic; T­ t­ëng triÕt häc


Bãng trong bøc tranh: C¸i ¸c hay c¸i tiªu cùc = L'ombre au tableau du mal ou du nÐgatif / Francois Jullien; Hoµng Ngäc YÕn, Phan Ngäc d. . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2005 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900943/ TVKHXHHCM / Mfn: 89226

Tõ kho¸ : T­ duy triÕt häc; C¸i ¸c; C¸i tiªu cùc
C¸c biÓu t­îng cña néi giíi: Hay c¸ch ®äc triÕt häc vÒ Kinh DÞch / Francois Jullien; Lª Nguyªn CÈn, §inh Thy Reo d. . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900890/ TVKHXHHCM / Mfn: 89253

Tõ kho¸ : Kinh dÞch; Nghiªn cøu kinh dÞch; BiÓu t­îng néi giíi
C¸c biÖn ph¸p t©m lý n©ng cao tÝnh tÝch cùc lao ®éng cña c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc hiÖn nay/ TrÇn H­¬ng Thanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48721, Vb 48722/ VTTKHXH / Mfn: 89487

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc lao ®éng; TÝnh tÝch cùc lao ®éng; BiÖn ph¸p t©m lÝ;

C¸n bé; C«ng chøc; C¬ quan hµnh chÝnh; ViÖt Nam


Con ng­êi ViÖt Nam víi triÕt häc §«ng T©y/ Vò Gia HiÒn . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 667 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1381, VL 1382/ VNCVANHOA / Mfn: 89075

VV1745/ VDNA / Mfn: 89118Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

Sù sèng; B×nh ®¼ng x· héi; Qu¶n lý x· héi; ViÖt Nam


D©n chñ vµ gi¸o dôc: Mét dÉn nhËp vµo triÕt lý gi¸o dôc / John Dewey; Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Tri thøc , 2008 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1237/ VNCVANHOA / Mfn: 89033

Tõ kho¸ : D©n chñ; Gi¸o dôc; TriÕt lý gi¸o dôc; Mü


tải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương