S¸ch míi sè 01/2011


§Æc tr­ng v¨n ho¸ - d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duytải về 0.89 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.89 Mb.
#48
1   2   3   4   5   6   7   8
§Æc tr­ng v¨n ho¸ - d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duy/ NguyÔn §øc Tån . - Tb. cã chØnh lý vµ bæ sung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48671, Vb 48672/ VTTKHXH / Mfn: 89462

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; T­ duy ng«n ng÷; Ng÷ nghÜa; Tõ vùng; TiÕng ViÖt;

Ng­êi ViÖt; §Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi 1000 n¨m/ Héi Ng«n ng÷ häc Hµ Néi . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10423, Vv 10424/ VTTKHXH / Mfn: 89399

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng«n ng÷ v¨n ho¸;

Ng÷ ©m häc; TiÕng Hµ Néi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph©n tÝch diÔn ng«n: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p / NguyÔn Hoµ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900665, LSS0900666/ TVKHXHHCM / Mfn: 89260

Tõ kho¸ : DiÔn ng«n; Ph©n tÝch diÔn ng«n; B¶n chÊt diÔn ng«n;

Lý luËn; Ph­¬ng ph¸p diÕn ng«n


ThuËt ng÷ Ph¸p luËt quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / §ç Hoµ B×nh ch.b.; Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng, Lª §øc H¹nh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48631, Vb 48632/ VTTKHXH / Mfn: 89436

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ ph¸p luËt;

Ph¸p luËt quèc tÕ; TiÕng ViÖt


Thö gi¶i quyÕt vÊn ®Ò dÞch gi¶ "Chinh phô ng©m"/ NguyÔn V¨n D­¬ng b.s. . - In lÇn 2 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 725 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32610/ VVANHOC / Mfn: 89021

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; DÞch thuËt; DÞch gi¶;

Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam


V¨n kh¾c H¸n N«m Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b., d.; Mai Xu©n H¶i, NguyÔn Kim M¨ng, NguyÔn ThÞ Hoµng Quý d. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 949 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1865/ VVANHOC / Mfn: 88951

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; V¨n kh¾c H¸n N«m; V¨n bia;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamNhµ n­íc vµ ph¸p luËt

BiÓn §«ng vµ h¶i ®¶o ViÖt Nam: Kû yÕu to¹ ®µm khoa häc . - H. : Tri thøc, 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48731, Vb 48732/ VTTKHXH / Mfn: 89492

Tõ kho¸ : H¶i ®¶o; B¶n ®å h¶i ®¶o; Chñ quyÒn biÓn;

LuËt biÓn; Hoµng Sa; Tr­êng Sa; BiÓn §«ng; ViÖt Nam


B×nh æn gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®« thÞ ë ViÖt Nam: Khung gi¸ ®Êt n¨m 2008 / Hoµng ViÖt, Hoµng V¨n C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2037/ VKTVN / Mfn: 89351

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; B×nh æn gi¸; QuyÒn sö dông ®Êt;

§Êt ®« thÞ; Khung gi¸ ®Êt; 2008; ViÖt Nam


Bé LuËt Lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh = The Labour Code and Guiding Documents . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0272/ VKTVN / Mfn: 89318

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


C¸c h×nh th¸i tham nhòng: Gi¸m s¸t c¸c kh¶ n¨ng tham nhòng ë cÊp ngµnh/ J. Edgardo Campos Sanjay Pradhan ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2055/ VKTVN / Mfn: 89319

Tõ kho¸ : Tham nhòng; H×nh th¸i tham nhòng;

Chèng tham nhòng; ThÕ giíi


ChÕ ®é tæng thèng Mü: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Anh Hïng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48713, Vb 48714/ VTTKHXH / Mfn: 89483

Tõ kho¸ : Tæng thèng; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é tæng thèng;

§Þa vÞ; QuyÒn h¹n; Ph­¬ng thøc thiÕt lËp; HiÕn ph¸p;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Mü
C«ng ­íc biÓn 1982 vµ chiÕn l­îc biÓn ViÖt Nam/ NguyÔn Hång Thao ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2089/ VKTVN / Mfn: 89307

Tõ kho¸ : LuËt BiÓn; C«ng ­íc biÓn 1982; ChÝnh s¸ch biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam


C¬ së x· héi nh©n v¨n trong qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi nguyªn, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh CNH, H§H ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2101, VB 2102/ VKTVN / Mfn: 89287

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Qu¶n lý m«i tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

Tµi nguyªn m«i tr­êng; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Nh©n tè con ng­êi;

C¬ së x· héi nh©n v¨n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Danh môc c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam 2008/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009- 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV1803/ VDNA / Mfn: 89177

Tõ kho¸ : §¬n vÞ hµnh chÝnh; Danh môc; ViÖt Nam

§Êu tranh chèng tham nhòng t¹i c¸c nÒn kinh tÕ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng/ Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, Thanh tra ChÝnh phñ . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2030/ VKTVN / Mfn: 89347

Tõ kho¸ : Qu¶n lý x· héi; Tham nhòng; Chèng tham nhòng;

§Êu tranh chèng tham nhòng


Hµnh ®éng chèng tham nhòng ë khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng/ Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, Thanh tra ChÝnh phñ . - H. : T­ ph¸p, 2007 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2029/ VKTVN / Mfn: 89346

Tõ kho¸ : Qu¶n lý x· héi; Tham nhòng; Chèng tham nhòng;

ChiÕn l­îc chèng tham nhòng; ViÖt Nam;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng
HÖ thèng gi¸o dôc vµ luËt gi¸o dôc mét sè n­íc trªn thÕ giíi/ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : VV1736/ VDNA / Mfn: 89110

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; HÖ thèng gi¸o dôc;

LuËt Gi¸o dôc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hoµng Sa - Tr­êng Sa, l·nh thæ ViÖt Nam nh×n tõ C«ng ph¸p Quèc tÕ/ NguyÔn Q. Th¾ng . - H. : Tri thøc, 2008 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VV1737/ VDNA / Mfn: 89111

LSS0900996/ TVKHXHHCM / Mfn: 89217Tõ kho¸ : C«ng ph¸p quèc tÕ; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Tranh chÊp chñ quyÒn; Hoµng Sa; Tr­êng Sa; ViÖt Nam


LuËt ChuyÓn giao c«ng nghÖ = Law on technology transfer = Loi sur le transfert de technologie / TrÇn §øc S¬n, Vò §ç ThËn d.; NguyÔn V¨n B×nh, NguyÔn §×nh Kiªn h.®. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0266/ VKTVN / Mfn: 89353

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ChuyÓn giao c«ng nghÖ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt d©n qu©n tù vÖ. - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 51 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48747, Vb 48748/ VTTKHXH / Mfn: 89500

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; D©n qu©n tù vÖ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt lý lÞch t­ ph¸p. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48667/ VTTKHXH / Mfn: 89459

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÝ lÞch t­ ph¸p; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt phßng, chèng bÖnh truyÒn nhiÔm. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 55 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48666/ VTTKHXH / Mfn: 89458

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Phßng chèng bÖnh truyÒn nhiÔm;

BÖnh truyÒn nhiÔm; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 46 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48745, Vb 48746/ VTTKHXH / Mfn: 89499

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Sö dông n¨ng l­îng;

N¨ng l­îng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Mét sè v¨n b¶n ®iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam. T. 2 : Tõ thÕ kû XV ®Õn XVIII / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh gi.th., d. . - H. : KHXH, 2009 . - 469 tr.

Ký hiÖu kho : VV1799/ VDNA / Mfn: 89172

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; V¨n b¶n ®iÓn chÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ThÕ kû XV-XVIII; ViÖt Nam


Møc l­¬ng tèi thiÓu chung vµ vïng. ChÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng ¸p dông 01-01-2008. - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0273/ VKTVN / Mfn: 89316

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; Møc l­¬ng tèi thiÓu;

ChÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Ngo¹i giao vµ c«ng t¸c ngo¹i giao/ Vò D­¬ng Hu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48622/ VTTKHXH / Mfn: 89430

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; C«ng t¸c ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Nguyªn t¾c ngo¹i giao; Ph­¬ng ph¸p ngo¹i giao;

LÜnh vùc ngo¹i giao; C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam: 1945-2010 / NguyÔn Träng Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48599, Vb 48600/ VTTKHXH / Mfn: 89418

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; X©y dùng nhµ n­íc; B¶o vÖ nhµ n­íc;

HÖ thèng chÝnh trÞ; 1945-2010; ViÖt Nam


Nhµ n­íc lµ nh÷ng con sè céng gi¶n ®¬n: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : VV1807/ VDNA / Mfn: 89180

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; QuyÒn lùc nhµ n­íc;

Tæ chøc nhµ n­íc; X· héi chÝnh trÞ; X· héi d©n sù; ViÖt Nam


NhËn diÖn tham nhòng vµ c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng tham nhòng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Phan Xu©n S¬n, Ph¹m ThÕ Lùc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2106/ VKTVN / Mfn: 89283

Tõ kho¸ : Tham nhòng; H×nh thøc tham nhòng;

Phßng chèng tham nhòng; NhËn diÖn tham nhòng;

Gi¶i ph¸p phßng chèng; ViÖt Nam
NhËn diÖn tham nhòng vµ c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng tham nhòng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Phan Xu©n S¬n, Ph¹m ThÕ Lùc ch.b. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48707, Vb 48708/ VTTKHXH / Mfn: 89480

Tõ kho¸ : Tham nhòng; Phßng chèng tham nhòng;

Gi¶i ph¸p phßng chèng; ViÖt Nam


Nh÷ng quy ®Þnh míi cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thêi kú héi nhËp/ Kim Thuý b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0278/ VKTVN / Mfn: 89298

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamNiªn gi¸m c¸c §iÒu ­íc Quèc tÕ n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ký n¨m 1995/ Vò Dòng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 688 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2097/ VKTVN / Mfn: 89305

Tõ kho¸ : LuËt Quèc tÕ; §iÒu ­íc quèc tÕ;

Niªn gi¸m; 1995; ViÖt Nam


Niªn gi¸m c¸c §iÒu ­íc quèc tÕ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký n¨m 2005/ Vò Dòng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2096/ VKTVN / Mfn: 89306

Tõ kho¸ : LuËt Quèc tÕ; §iÒu ­íc quèc tÕ; Niªn gi¸m; 2005; ViÖt Nam
Ph¸p lÖnh c«ng an x·. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 23 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48739, Vb 48740/ VTTKHXH / Mfn: 89496

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; C«ng an x·; Ph¸p lÖnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung ®iÒu 6 Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009- 31 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48749, Vb 48750/ VTTKHXH / Mfn: 89501

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Ph¸p lÖnh; ThuÕ tµi nguyªn; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Ph¸p lÖnh söa ®æi bæ sung; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Ph¸p lÖnh thñ tôc b¾t gi÷ tµu bay. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 43 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48741, Vb 48742/ VTTKHXH / Mfn: 89497

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Thñ tôc b¾t gi÷ tµu bay;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Qu¶n lý ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo kÕt qu¶ ®Çu ra vµ kh¶ n¨ng øng dông nã ë ViÖt Nam/ Ph¹m Ngäc Dòng, Hoµng ThÞ Thuý NguyÖt ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2040/ VKTVN / Mfn: 89341

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; Ng©n s¸ch nhµ n­íc;

Qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc; KÕt qu¶ ®iÒu tra; C¬ së lý luËn;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p qu¶n lý; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tiÒn tÖ, tÝn dông: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn §×nh Ty, NguyÔn V¨n C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203tr.

Ký hiÖu kho : VB 2105/ VKTVN / Mfn: 89289

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Qu¶n lý nhµ n­íc; TiÒn tÖ;

TÝn dông; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


ThÓ chÕ th­¬ng m¹i quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Nh­ B×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : VV1792/ VDNA / Mfn: 89165

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; ThÓ chÕ th­¬ng m¹i; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i quèc tÕ; HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i;

WTO; C«ng ­íc quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ThuËt ng÷ Ph¸p luËt quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / §ç Hoµ B×nh ch.b.; Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng, Lª §øc H¹nh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48631, Vb 48632/ VTTKHXH / Mfn: 89436

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ ph¸p luËt;

Ph¸p luËt quèc tÕ; TiÕng ViÖtT×m hiÓu luËt khiÕu n¹i, tè c¸o: §· ®­îc söa ®æi, bæ sung ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004 vµ ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48729, Vb 48730/ VTTKHXH / Mfn: 89491

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt KhiÕu n¹i tè c¸o;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


T×m hiÓu néi dung cña luËt B¶o hiÓm x· héi vÒ b¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn. - H. : Lao ®éng, 2010 . - 75 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48743, Vb 48744/ VTTKHXH / Mfn: 89498

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o hiÓm x· héi; B¶o hiÓm x· héi;

B¶o hiÓm tù nguyÖn; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Trung Quèc sau 5 n¨m gia nhËp WTO/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VB4512/ VDNA / Mfn: 89090

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO;

C¶i c¸ch hµnh chÝnh; HÖ thèng ph¸p luËt;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Trung Quèc
Tôc lÖ cæ truyÒn lµng x· ViÖt Nam: S­u tÇm vµ tuyÓn dÞch / §inh Kh¾c Thu©n ch.b.; Lª ViÖt Nga, NguyÔn ThÞ D­¬ng,... d. . - H. : KHXH, 2006 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900869/ TVKHXHHCM / Mfn: 89251

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Ph¸p luËt; Phong tôc tËp qu¸n;

Tôc lÖ cæ truyÒn; Lµng x·; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp. T. 5 : 1976-1981 / Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1542 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10405/ VTTKHXH / Mfn: 89387

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi;

Toµn tËp; 1976-1981; ViÖt Nam


X©y dùng hÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ thÕ nµo ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc?: S¸ch chuyªn kh¶o / Keith Mackey . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : VV1748/ VDNA / Mfn: 89121

VA 1470/ VKTVN / Mfn: 89300Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lý nhµ n­íc; HÖ thèng gi¸m s¸t;

C«ng t¸c qu¶n lý; C«ng t¸c ®¸nh gi¸;

Bµi häc kinh nghiÖm; ThÕ giíi
X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: Lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48656/ VTTKHXH / Mfn: 89450

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa; C¬ së lÝ luËn; LÝ luËn; §¶ng Céng s¶n;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; ViÖt Nam
ý t­ëng vÒ mét nhµ n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm/ NguyÔn §¨ng Dung . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 727 tr.

Ký hiÖu kho : VV1746/ VDNA / Mfn: 89119

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; D©n chñ;

QuyÒn lùc nhµ n­íc; HiÕn ph¸p; ThÕ giíi


D©n sè

Nh÷ng xu h­íng biÕn ®æi d©n sè ë ViÖt Nam/ NguyÔn §×nh Cö . - H. : N«ng nghiÖp, 2007 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900901, LSS0900902/ TVKHXHHCM / Mfn: 89207

Tõ kho¸ : D©n sè; BiÕn ®æi d©n sè; ChÝnh s¸ch d©n sè;

Bµi häc kinh nghiÖm; ViÖt Nam; ThÕ giíiQu©n sù

Bu«n bom: A. Q. Khan «ng trïm bu«n b¸n h¹t nh©n bÝ mËt quèc tÕ = Shopping for boms / Gordon Corera; Sü H­ng, Sü Thµnh d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10427, Vv 10428/ VTTKHXH / Mfn: 89402

Tõ kho¸ : Vò khÝ h¹t nh©n; Bom; TruyÒn b¸ vò khÝ h¹t nh©n;

Kinh doanh bom; Pakistan


C¸ch m¹ng trong qu©n sù vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi quèc phßng ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §×nh ChiÕn ch.b.; NguyÔn §×nh ChiÕn, Lª ThÕ MÉu, V¨n §øc Thanh, NguyÔn §øc Th¾ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 624 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10410/ VTTKHXH / Mfn: 89391

Tõ kho¸ : Søc m¹nh qu©n sù; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn quèc phßng;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn qu©n sù; C¸ch m¹ng trong qu©n sù;

X©y dùng quèc phßng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
5 ®­êng mßn Hå ChÝ Minh/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900893, LSS0900892/ TVKHXHHCM / Mfn: 89244

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

§­êng mßn Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Nam/ Phan Huy Lª, D­¬ng Trung Quèc, TrÇn Xu©n Thanh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10404/ VTTKHXH / Mfn: 89386

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng; LÞch sö chiÕn tranh;

NghÖ thuËt qu©n sù; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


Sù nghiÖp b¶o vÖ, gi¶i phãng Th¨ng Long Hµ Néi/ NguyÔn V¨n Tµi ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 999 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10397, Vv 10398/ VTTKHXH / Mfn: 89382

Tõ kho¸ : Qu¸ tr×nh lÞch sö; LÞch sö qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù;

Sù nghiÖp b¶o vÖ; Sù nghiÖp gi¶i phãng; B¶o vÖ tæ quèc;

Gi¶i phãng ®Êt n­íc; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
VÒ ®¹i th¾ng mïa xu©n n¨m 1975: Qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. S¸ch tham kh¶o / Trung t©m L­u tr÷ quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10401/ VTTKHXH / Mfn: 89384

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù; ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh;

ChÝnh quyÒn Sµi Gßn; MiÒn Nam; ViÖt Nam


25 t­íng lÜnh ViÖt Nam/ NguyÔn Ngäc Phóc . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48637, Vb 48638/ VTTKHXH / Mfn: 89439

Tõ kho¸ : Nhµ qu©n sù; Nh©n vËt lÞch sö; Qu©n ®éi nh©n d©n;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

T­íng lÜnh; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam

TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Ên §é v­¬ng quèc cña t©m linh/ Radhika Srinivasan; ThÕ Anh b.d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48727, Vb 48728/ VTTKHXH / Mfn: 89490

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Ên §é


B¸ch khoa th­ c¸c khoa häc triÕt häc I: Khoa häc Logic / G.W.F. Hegel . - H. : Tri thøc, 2008. - 1066 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900655/ TVKHXHHCM / Mfn: 89263

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; Khoa häc triÕt häc;

Khoa häc logic; T­ t­ëng triÕt häc


Danh môc c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam 2008/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009- 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV1803/ VDNA / Mfn: 89177

Tõ kho¸ : §¬n vÞ hµnh chÝnh; Danh môc; ViÖt Nam
Khu vùc häc vµ nhËp m«n ViÖt Nam häc/ TrÇn Lª B¶o . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1252, VL 1253, VL 1278, VL 1279/ VNCVANHOA / Mfn: 89044

Tõ kho¸ : Khu vùc häc; ViÖt Nam häc; Nghiªn cøu khu vùc; ViÖt Nam
1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi = A Millenium of Thang Long-Ha Noi. T. 1 / Bïi TuyÕt Mai ch.b.; NguyÔn Th­îng Hïng d., h.®. . - H. : KHXH, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : VV1751/ VDNA / Mfn: 89124

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ngµn n¨m lÞch sö v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi: Hái vµ ®¸p / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10353, Vv 10354/ VTTKHXH / Mfn: 89358

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nh÷ng t­ t­ëng lín tõ nh÷ng t¸c phÈm vÜ ®¹i/ Mortimer, J. Adler; Ph¹m Viªm Ph­¬ng, Mai S¬n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 393tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900923/ TVKHXHHCM / Mfn: 89214

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n; T­ t­ëng x· héi;

T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ t­ t­ëng; Ph­¬ng T©y


Niªn gi¸m c¸c §iÒu ­íc Quèc tÕ n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ký n¨m 1995/ Vò Dòng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 688 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2097/ VKTVN / Mfn: 89305

Tõ kho¸ : LuËt Quèc tÕ; §iÒu ­íc quèc tÕ; Niªn gi¸m; 1995; ViÖt Nam
Niªn gi¸m c¸c §iÒu ­íc quèc tÕ n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký n¨m 2005/ Vò Dòng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2096/ VKTVN / Mfn: 89306

Tõ kho¸ : LuËt Quèc tÕ; §iÒu ­íc quèc tÕ;

Niªn gi¸m; 2005; ViÖt Nam


Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 4 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : VV1819/ VDNA / Mfn: 89191

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m
Niªm gi¸m thèng kª tØnh Cao B»ng 2007/ Côc Thèng kª tØnh Cao B»ng . - H. : Thèng kª, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0268/ VKTVN / Mfn: 89312

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 2007; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Niªm gi¸m Thèng kª tØnh Hµ Giang 2008/ Côc Thèng kª tØnh Hµ Giang . - Hµ Giang : [k.nxb.], 2009 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10141, Vv 10142/ VTTKHXH / Mfn: 89410

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2004-2008;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2007 = Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh B×nh ThuËn . - B×nh ThuËn : [k.nxb.], 2008 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10149, Vv 10150/ VTTKHXH / Mfn: 89409

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2003-2007;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2008 = Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh B×nh ThuËn . - B×nh ThuËn : [k.nxb.], 2009 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10151, Vv10152/ VTTKHXH / Mfn: 89411

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005-2008;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2009 = Statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª Cµ Mau . - Cµ Mau : [k.nxb.], 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10382/ VTTKHXH / Mfn: 89374

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007; 2008;

2009; TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª 2009/ Côc Thèng kª Bµ RÞa - Vòng Tµu . - Vòng Tµu : [k.nxb.], 2010 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10374, Vv 10375/ VTTKHXH / Mfn: 89369

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006; 2007;

2008; 2009; TØnh Bµ RÞa Vòng Tµu; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª n¨m 2009 = Statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh Sãc Tr¨ng . - H. : Thèng kª, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10383, Vv 10384/ VTTKHXH / Mfn: 89375

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007;

2008; 2009; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c C¹n 2007 = Bac Can Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh B¾c C¹n . - H. : Thèng kª, 2008 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0264/ VKTVN / Mfn: 89328

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007;

TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh 2009 = Bacninh statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Ninh . - B¾c Ninh : [k.nxb.], 2010 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10372, Vv 10373/ VTTKHXH / Mfn: 89368

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2006;

2007; 2008; 2009; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §ång Nai 2009 = Statistical yearbook Dong Nai province 2009 / Côc Thèng kª §ång Nai . - §ång Nai : [k.nxb.], 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10380, Vv 10381/ VTTKHXH / Mfn: 89373

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006; 2007;

2008; 2009; TØnh §ång Nai; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh Kon Tum = Statistical yearbook Kon Tum Province / Côc Thèng kª Kon Tum . - Kon Tum : [k.nxb.], 2010 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10378/ VTTKHXH / Mfn: 89371

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007; 2008;

2009; TØnh Kon Tum; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lai Ch©u 2007/ Côc Thèng kª tØnh Lai Ch©u . - H. : Thèng kª, 2008 . 368 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0250/ VKTVN / Mfn: 89337

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh Nam §Þnh 2007 = Nam §inh Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh Nam §Þnh . - H. : Thèng kª, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0248/ VKTVN / Mfn: 89330

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007;

TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh Qu¶ng Nam 2009 = Quangnam statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª Qu¶ng Nam . - H. : Thèng kª, 2010 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10376, Vv 10377/ VTTKHXH / Mfn: 89370

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2006; 2007;

2008; 2009; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª tØnh Thanh Ho¸ 2007 = Thanh Hoa Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Thèng kª, 2008 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0263/ VKTVN / Mfn: 89325

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Th«ng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Yªn B¸i n¨m 2007 = Yen Bai Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh Yªn B¸i . - H. : Thèng kª, 2008 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0249/ VKTVN / Mfn: 89336

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Thèng kª thµnh phè §µ N½ng 2009 = Danang statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª Thµnh phè §µ N½ng . - H. : Thèng kª, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10379/ VTTKHXH / Mfn: 89372

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007; 2008;

2009; §µ N½ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh Tuyªn Quang 2009 = Tuyenquang statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh Tuyªn Quang . - H. : Thèng kª, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10385, Vv 10386/ VTTKHXH / Mfn: 89376

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007;

2008; 2009; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lµo Cai 2009 = Laocai statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2010 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10387, Vv 10388/ VTTKHXH / Mfn: 89377

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007;

2008; 2009; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Hµ TÜnh 2009 = Hatinh statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh Hµ TÜnh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10389, Vv 10390/ VTTKHXH / Mfn: 89378

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007;

2008; 2009; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Thèng kª tØnh Hµ Nam 2009 = Hanam statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh Hµ Nam . - H. : Thèng kª, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10391, Vv 10392/ VTTKHXH / Mfn: 89379

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005;

2007; 2008; 2009; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n 2009 = Backan statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H. : Thèng kª, 2010 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10393, Vv 10394/ VTTKHXH / Mfn: 89380

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007; 2008;

2009; TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Cao B»ng 2009/ Côc Thèng kª tØnh Cao B»ng . - H. : Thèng kª, 2010. - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10395, Vv 10396/ VTTKHXH / Mfn: 89381

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2004; 2005;

2007; 2008; 2009; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Rong ruæi thùc lôc/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : Lao ®éng , 2008 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1242, VL 1243/ VNCVANHOA / Mfn: 89036

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
S«ng H­¬ng: TuÇn b¸o ra ngµy Thø B¶y (1/8/1936 - 27/3/1937)/ Phan Kh«i; Ph¹m Hång Toµn s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 742 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1849/ VVANHOC / Mfn: 89023

Tõ kho¸ : LÞch sö b¸o chÝ; B¸o S«ng H­¬ng;

Bµi viÕt; 1936-1937; ViÖt Nam


Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 3 / NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b . - H. : Trung t©m Unesco Th«ng tin t­ liÖu lÞch sö vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam, 2007 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1171/ VNCVANHOA / Mfn: 89025

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
T×m hiÓu c¸c n­íc §«ng Nam ¸: Song ng÷ Anh-ViÖt / Trung H¶i, Xu©n Ph­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VV1734/ VDNA / Mfn: 89108

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lý tù nhiªn; Kinh tÕ chÝnh trÞ;

V¨n ho¸ x· héi; T«n gi¸o; LÞch sö; §«ng Nam ¸


Tri thøc §«ng Nam ¸/ L­¬ng Ninh, Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 943 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1250/ VNCVANHOA / Mfn: 89042

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý nh©n v¨n; LÞch sö; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; V¨n häc; NghÖ thuËt; §«ng Nam ¸


Trung Quèc n¨m 2009-2010/ §ç TiÕn S©m, NguyÔn Xu©n C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48633, Vb 48634/ VTTKHXH / Mfn: 89437

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; V¨n ho¸; ChÝnh trÞ; X· héi; Kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Quan hÖ quèc tÕ; 2009-2010;

ViÖt Nam; Trung Quèc
Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i ViÖt - Anh/ §ç H÷u Vinh b.s. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 865 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900813/ TVKHXHHCM / Mfn: 89247

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng;

Tõ ®iÓn kinh tÕ hµng h¶i; TiÕng ViÖt; TiÕng Anh; Tõ ®iÓn


Tõ ®iÓn ph©n tÝch kinh tÕ/ Bernard Guerrien; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 1083 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0206/ VKTVN / Mfn: 89350

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Ph©n tÝch kinh tÕ
Tõ ®iÓn x· héi häc Oxford = Oxford dictionary of sociology / Bïi ThÕ C­êng, §Æng ThÞ ViÖt Ph­¬ng, TrÞnh Huy Ho¸ d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10407, Vv 10408/ VTTKHXH / Mfn: 89389

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch; ThuËt ng÷ x· héi häc;

Tõ ®iÓn x· héi häc


V¨n ho¸ thêi gian ph­¬ng §«ng - Chän viÖc theo lÞch ©m/ B¶o Khè . - Thanh Ho¸ : Nxb Thanh Ho¸, 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1285, VL 1286/ VNCVANHOA / Mfn: 89060

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch ©m; Xem ngµy
ViÖt Nam ®Êt n­íc con ng­êi/ NguyÔn PhÝ C«ng ViÖt ch.b.; Bïi Xu©n §Ýnh, §Æng Huy Lîi,... b.s. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : VV1769/ VDNA / Mfn: 89142

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý hµnh chÝnh;

Kinh tÕ chÝnh trÞ; V¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; ViÖt NamThèng kª häctải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương