S¸ch míi sè 01/2011


§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Namtải về 0.89 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.89 Mb.
#48
1   2   3   4   5   6   7   8
§¹i t­íng Tæng t­ lÖnh Vâ Nguyªn Gi¸p víi sö häc ViÖt Nam/ Phan Huy Lª, D­¬ng Trung Quèc, TrÇn Xu©n Thanh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10404/ VTTKHXH / Mfn: 89386

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng; LÞch sö chiÕn tranh;

NghÖ thuËt qu©n sù; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


§å sø ký kiÓu thêi NguyÔn = Sino - Vietnamese porcelains during the NguyÔn period / TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1245/ VNCVANHOA / Mfn: 89037

LSS0900991/ TVKHXHHCM / Mfn: 89213Tõ kho¸ : §å sø; §å sø ký kiÓu; Nhµ NguyÔn
§«ng T©y Nam B¾c diÔn biÕn chÝnh trong quan hÖ quèc tÕ tõ 1945: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp Häc viÖn Ngo¹i giao (1959-2009). - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VV1815/ VDNA / Mfn: 89187

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ThÕ giíi


Giíi thiÖu v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng/ Mai Ngäc Chõ ch.b.; §ç Thu Hµ, Hå Hoµng Hoa,... b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 964 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1254, VL 1255/ VNCVANHOA / Mfn: 89045

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ ph­¬ng §«ng;

Khu vùc v¨n ho¸; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

Thµnh tùu v¨n ho¸; H¹n chÕ v¨n ho¸; Ph­¬ng §«ng; ThÕ giíi
Hµ Néi nh­ t«i hiÓu/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900971/ TVKHXHHCM / Mfn: 89209

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §Þa v¨n ho¸; §Þa chÝnh trÞ; Lµng nghÒ thñ c«ng;

Di tÝch lÞch sö; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VB4510/ VDNA / Mfn: 89088

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; Hai Bµ Tr­ng;

Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng; TruyÒn thuyÕt;

D· sö; Th¬ v¨n; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh vÒ ph­¬ng §«ng/ Baird Thomas Spalding; Nguyªn Phong d.; §ç Lai Thóy gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VB4430/ VDNA / Mfn: 89107

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NhËn thøc thÕ giíi; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

HuyÒn häc; §¹o häc ph­¬ng §«ng; Ên §éHoµng Gi¸p NguyÔn T­ Gi¶n: Th©n thÕ sù nghiÖp / Tr­¬ng To¹i b.s.; NguyÔn Kh¾c Kham h.®.. - California : Nxb. V©n Léc Foundation, 2007 . - 1013 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1853/ VVANHOC / Mfn: 89024

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; Hoµng Gi¸p NguyÔn T­ Gi¶n; ViÖt Nam


Hoµng Sa - Tr­êng Sa, l·nh thæ ViÖt Nam nh×n tõ C«ng ph¸p Quèc tÕ/ NguyÔn Q. Th¾ng . - H. : Tri thøc, 2008 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VV1737/ VDNA / Mfn: 89111

LSS0900996/ TVKHXHHCM / Mfn: 89217Tõ kho¸ : C«ng ph¸p quèc tÕ; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Tranh chÊp chñ quyÒn; Hoµng Sa; Tr­êng Sa; ViÖt Nam


Ho»ng NghÞ §¹i V­¬ng vµ viÖc b¶o tån, t«n t¹o khu di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸ Ph­¬ng La: Th¸i Ph­¬ng - H­ng Hoµ - Th¸i B×nh / UBND tØnh Th¸i B×nh, Héi Khoa häc lÞch sö ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 471tr.

Ký hiÖu kho : VL 1179, VL 1180/ VNCVANHOA / Mfn: 89026

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Nhµ TrÇn; B¶o tån di tÝch; T«n t¹o di tÝch; Ph­¬ng La;

Ho»ng NghÞ §¹i V­¬ng; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
HuÕ - TriÒu NguyÔn mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - In lÇn 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1240, VL 1241/ VNCVANHOA / Mfn: 89035

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Di tich v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Nhµ NguyÔn;

Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam
HuÕ x­a vµ nay: Di tÝch - danh th¾ng / Phan ThuËn An . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1238, VL 1239/ VNCVANHOA / Mfn: 89034

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh ViÖt sö th«ng gi¸m c­¬ng môc. T. 2 / Quèc sö qu¸n triÒu NguyÔn . - Tb. lÇn 1 . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 1203 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900815/ TVKHXHHCM / Mfn: 89254

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; Trung ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam
Lª Quang §¹o tuyÓn tËp. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 849 tr.

Ký hiÖu kho : VV1810/ VDNA / Mfn: 89183

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Bµi nãi;

Bµi viÕt; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


Lª V¨n DuyÖt víi vïng ®Êt Nam Bé. - Tb. lÇn 3 cã bæ sung . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1291, VL 1292/ VNCVANHOA / Mfn: 89063

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n;

Lª V¨n DuyÖt; Nam Bé; ViÖt Nam


LÞch sö quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i (1945-2000) / NguyÔn TuÊn Khanh, TrÇn Phi TuÊn, TrÇn Nam TiÕn ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : VV1796/ VDNA / Mfn: 89169

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn tranh l¹nh; TrËt tù thÕ giíi; 1945-2000; ThÕ giíi


LÞch sö tiÒn tÖ ViÖt Nam: S¬ truy vµ l­îc th¶o = An initial researching into Vietnamese numismatics / NguyÔn Anh Huy . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32675/ VVANHOC / Mfn: 88957

Tõ kho¸ : TiÒn tÖ; LÞch sö tiÒn tÖ; ViÖt Nam
LÞch sö Trung §«ng: 2000 n¨m trë l¹i ®©y / Bernard Lewis; NguyÔn Thä Nh©n d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : VV1742/ VDNA / Mfn: 89115

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nhµ n­íc; V¨n ho¸ x· héi;

TÝn ng­ìng; §¹o Håi; ChiÕn tranh; Trung §«ng


LÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2008 . - 813 tr.

Ký hiÖu kho : VV1747/ VDNA / Mfn: 89120

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Thêi kú lÞch sö; ViÖt Nam
Lôc ®é tËp kinh vµ lÞch sö khëi nguyªn cña d©n téc ta/ Lª M¹nh Th¸t . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900949/ TVKHXHHCM / Mfn: 89202

Tõ kho¸ : LÞch sö khëi nguyªn; Lôc ®é tËp kinh;

TruyÒn thuyÕt; Cæ ®¹i; ViÖt Nam


Macarthur, Hirohito cuéc ®ä søc tay ®«i gi÷a Mü vµ NhËt/ Robert Harvey; ThÕ Anh b.d. . - H. : V¨n ho¸ thêi ®¹i, 2010 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48675, Vb 48676/ VTTKHXH / Mfn: 89464

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; T­íng;

Hirohito; Donglas MacArthur; NhËt B¶n; Mü
Minh ho¹ thÕ kØ 20: LÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i hiÖn ®¹i 1900 - 2000 / Lorraine Glennon; Ph¹m Kh¶i d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 1258 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1263/ VNCVANHOA / Mfn: 89050

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n minh; V¨n minh;

Biªn niªn sö; ThÕ kû 20; ThÕ giíi


Mªnh m«ng t×nh d©n: Nh÷ng bµi viÕt vÒ nguyªn Tæng BÝ th­ Lª Kh¶ Phiªu tõ 1997 ®Õn 2008 / Thanh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10425/ VTTKHXH / Mfn: 89400

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¶ng Céng s¶n; Tæng BÝ th­;

Bµi viÕt; Lª Kh¶ Phiªu; ViÖt Nam


20 n¨m ViÖt Nam häc theo ®Þnh h­íng liªn ngµnh/ ViÖn ViÖt Nam häc vµ Khoa häc ph¸t triÓn . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : VV1764/ VDNA / Mfn: 89137

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Nghiªn cøu ViÖt Nam häc; LÞch sö ph¸t triÓn;

TiÕp cËn ngµnh; §Þnh h­íng liªn ngµnh


1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ Néi = A Millenium of Thang Long- Ha Noi. T. 1 / Bïi TuyÕt Mai ch.b.; NguyÔn Th­îng Hïng d., h.®. . - H. : KHXH, 2008 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : VV1751/ VDNA / Mfn: 89124

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


5000 n¨m lÞch sö vµ v¨n ho¸ Ên §é: L­îc kh¶o / Anjana Mothar Chandra; HuyÒn Trang b.d. .- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48701, Vb 48702/ VTTKHXH / Mfn: 89477

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc nghÖ thuËt; Ph¸t minh khoa häc;

Cæ ®¹i; Trung thÕ kØ; HiÖn ®¹i; Ên §é
Ngµn n¨m lÞch sö v¨n ho¸ Th¨ng Long Hµ Néi: Hái vµ ®¸p / NguyÔn H¶i KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10353, Vv 10354/ VTTKHXH / Mfn: 89358

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸;

Sù kiÖn lÞch sö; Hái ®¸p; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ngän cê vÎ vang: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam 20/12/1960 - 20/12/2010 / §inh Phong, TrÇn Thanh Ph­¬ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10415, Vv 10416/ VTTKHXH / Mfn: 89395

Tõ kho¸ : MÆt trËn D©n téc gi¶i phãng miÒn Nam; LÞch sö chiÕn tranh;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Ng« Gia Tù - ng­êi céng s¶n lçi l¹c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : VV1809/ VDNA / Mfn: 89182

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Ng­êi Céng s¶n; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Ng« Gia Tù; ViÖt Nam


NguyÔn V¨n Linh - Tæng BÝ th­ thêi ®Çu ®æi míi . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : VV1813/ VDNA / Mfn: 89186

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng BÝ th­; §¶ng Céng s¶n;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; NguyÔn V¨n Linh; ViÖt Nam


NguyÔn V¨n T­êng (1824-1886): Cuéc ®êi vµ lêi gi¶i / §ç Bang ch.b.; TrÇn ViÕt Ng¹c, TrÇn Huy Thanh b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 340 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900907/ TVKHXHHCM / Mfn: 89208

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

1824-1886; NguyÔn V¨n T­êng; ViÖt Nam


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VB4509/ VDNA / Mfn: 89087

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; Nhµ Lý; ViÖt Nam


Nh©n kiÖt Th¨ng Long - Hµ Néi/ Lam Khª, Kh¸nh Minh s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48657, Vb 48658/ VTTKHXH / Mfn: 89451

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; Nhµ th¬;

Nhµ v¨n; T­íng lÜnh; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


NhËt hoµng Hirohito vµ c«ng cuéc kiÕn thiÕt n­íc NhËt hiÖn ®¹i/ Herbert P. Bix; NguyÔn Hång T©m, TrÞnh Minh Hïng, NguyÔn ChÝ TuyÕn d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10399, Vv 10400/ VTTKHXH / Mfn: 89383

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; NhËt hoµng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp chÝnh trÞ; T×nh h×nh néi bé; HiÖn ®¹i;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; Hirohito; NhËt B¶n

Nh÷ng bµi diÔn v¨n næi tiÕng thÕ giíi/ William Safire . - Tb. lÇn 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1264/ VNCVANHOA / Mfn: 89051

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ; X· héi; V¨n ho¸; DiÔn v¨n; ThÕ giíi
Nh÷ng bµi diÔn thuyÕt næi tiÕng nhÊt thÕ giíi/ Minh Ph­¬ng, Nghiªm ViÖt Anh b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900906/ TVKHXHHCM / Mfn: 89210

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Bµi diÔn thuyÕt; Bµi ph¸t biÓu; ThÕ giíi
Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : VV1744/ VDNA / Mfn: 89117

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n minh; Con ng­êi; §iÒu bÝ Èn;

Kú quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíi


Nh÷ng danh nh©n thÕ giíi cã ¶nh h­ëng ®Õn nÒn v¨n ho¸ hiÖn ®¹i/ Gi¸ TÊn Kinh; Nh©n V¨n d. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1287, VL 1288, VL 1384, VL 1385/ VNCVANHOA / Mfn: 89061

Tõ kho¸ : Danh nh©n v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; ThÕ giíi
Nh÷ng ®iÒu bÝ Èn trong lÞch sö Trung Quèc/ TrÞnh Trung HiÓu, NguyÔn Thanh Hµ s.t. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10412, Vv 10413/ VTTKHXH / Mfn: 89393

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; BÝ Èn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung Quèc


Nh÷ng ®iÒu thó vÞ vÒ c¸c vua triÒu Lý/ Lª Th¸i Dòng . - In lÇn 2 . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48733, Vb 48734/ VTTKHXH / Mfn: 89493

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Giai tho¹i lÞch sö;

Trung thÕ kØ; ChiÕu chØ; Vua; Nhµ Lý; ViÖt Nam


Nh÷ng khÝa c¹nh lÞch sö - v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi/ Tr­êng §¹i häc Khoa häc HuÕ . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48679, Vb 48680/ VTTKHXH / Mfn: 89466

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; Trung Quèc


Nh÷ng nh©n vËt xuÊt chóng cña thÕ kØ 20/ Dan Rather, Walterr Isaacson; Ngäc HuyÒn, Ngäc Dung,... d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1391/ VNCVANHOA / Mfn: 89081

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt xuÊt chóng;

ThÕ kû XX; ThÕ giíi


Nh÷ng sù kiÖn lÞch sö tØnh H¶i D­¬ng giai ®o¹n 1930-2009/ NguyÔn V¨n Vãc ch.b.; Hµ B¹ch §»ng, NguyÔn V¨n Vãc, NguyÔn ThÞ ThuËn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10439, Vv 10440/ VTTKHXH / Mfn: 89408

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Giai ®o¹n lÞch sö; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Thêi kú qu¸ ®é; C«ng cuéc ®æi míi; 1930-2009;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam

Quan hÖ Mü - ASEAN 1967-1997: LÞch sö vµ triÓn väng / Lª V¨n Anh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VB4524, VB4525/ VDNA / Mfn: 89102

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

TriÓn väng hîp t¸c; 1967-1997; Mü; ASEAN


Qu¶ng Nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò sö häc/ NguyÔn Sinh Duy . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900942/ TVKHXHHCM / Mfn: 89223

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Rõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o / Hanri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; Nguyªn Ngäc h.®., b.t.; Andrew Hardy b.t., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VV1802/ VDNA / Mfn: 89175

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö ph¸t triÓn; Nguån gèc d©n téc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Th­îng;

Cao nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Sù nghiÖp b¶o vÖ, gi¶i phãng Th¨ng Long Hµ Néi/ NguyÔn V¨n Tµi ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 999 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10397, Vv 10398/ VTTKHXH / Mfn: 89382

Tõ kho¸ : Qu¸ tr×nh lÞch sö; LÞch sö qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù;

Sù nghiÖp b¶o vÖ; Sù nghiÖp gi¶i phãng; B¶o vÖ tæ quèc;

Gi¶i phãng ®Êt n­íc; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
25 t­íng lÜnh ViÖt Nam/ NguyÔn Ngäc Phóc . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48637, Vb 48638/ VTTKHXH / Mfn: 89439

Tõ kho¸ : Nhµ qu©n sù; Nh©n vËt lÞch sö; Qu©n ®éi nh©n d©n;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

T­íng lÜnh; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 3 / NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b . - H. : Trung t©m Unesco Th«ng tin t­ liÖu lÞch sö vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam, 2007 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1171/ VNCVANHOA / Mfn: 89025

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
T©y Ban Nha, ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio DomÝnguez Ortiz; Kh¾c BÝnh, Trung TÝn, Sü Kh¸nh,... d. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : VV 32617/ VVANHOC / Mfn: 89019

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; T©y Ban Nha
Th¨ng Long - Hµ Néi lÞch sö 1000 n¨m/ NguyÔn V¨n T©n b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48619, Vb 48620/ VTTKHXH / Mfn: 89428

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

LÞch sö v¨n ho¸; 1010-2010; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


ThiÒu Chöu NguyÔn H÷u Kha (1902-1954) / NguyÔn §¹i §ång . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900662/ TVKHXHHCM / Mfn: 89257

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; §¹o PhËt;

1902-1954; Bµi viÕt; ThiÒu Chöu NguyÔn H÷u Kha; ViÖt NamT×m hiÓu c¸c n­íc §«ng Nam ¸: Song ng÷ Anh-ViÖt / Trung H¶i, Xu©n Ph­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VV1734/ VDNA / Mfn: 89108

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lý tù nhiªn; Kinh tÕ chÝnh trÞ;

V¨n ho¸ x· héi; T«n gi¸o; LÞch sö; §«ng Nam ¸


T×m l¹i nÒn v¨n minh Hy L¹p cæ ®¹i: S¸ch tham kh¶o / T« Méng Vi; NguyÔn Kim D©n b.d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48639, Vb 48640/ VTTKHXH / Mfn: 89440

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh; Di chØ v¨n ho¸;

V¨n häc nghÖ thuËt; Cæ ®¹i; Hy L¹p; ThÕ giíi


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2848 tr.

Ký hiÖu kho : VL1396/ VNCVANHOA / Mfn: 89084

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; LÞch sö ph¸p luËt;

LÞch sö chÝnh phñ; Gi¸o dôc; Khoa häc kü thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2872 tr.

Ký hiÖu kho : VL1397/ VNCVANHOA / Mfn: 89085

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Y tÕ; V¨n häc nghÖ thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 4 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2224 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1398/ VNCVANHOA / Mfn: 89086

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

Nh©n vËt lÞch sö; V¨n ho¸ Èm thùc; NghÖ thuËt nhiÕp ¶nh;

LÞch sö xuÊt b¶n; B¸o chÝ; Tæng tËp; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Trung - X« - Mü cuéc ®èi ®Çu lÞch sö/ Lý KiÖn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 1151 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900877/ TVKHXHHCM / Mfn: 89246

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

§èi ®Çu lÞch sö; Liªn X«; Mü; Trung Quèc; ThÕ giíi


V¨n bia Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç V¨n Ninh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48597, Vb 48598/ VTTKHXH / Mfn: 89417

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di s¶n v¨n ho¸; V¨n bia;

Bia tiÕn sÜ; Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n kh¾c H¸n N«m Th¨ng Long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b., d.; Mai Xu©n H¶i, NguyÔn Kim M¨ng, NguyÔn ThÞ Hoµng Quý d. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 949 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1865/ VVANHOC / Mfn: 88951

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; V¨n kh¾c H¸n N«m; V¨n bia;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n minh ph­¬ng T©y - LÞch sö vµ v¨n ho¸: S¸ch tham kh¶o / Edward Mc Nall Burns . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1261, VL 1262/ VNCVANHOA / Mfn: 89049

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Tµi liÖu tham kh¶o; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


VËn mÖnh lÞch sö cña chñ nghÜa x· héi/ NguyÔn Träng ChuÈn, IU.K. Pletnicèp ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV1818/ VDNA / Mfn: 89190

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; Thùc tiÔn; Th¸ch thøc;

VËn mÖnh lÞch sö; ViÖt Nam; ThÕ giíi


VÒ ®¹i th¾ng mïa xu©n n¨m 1975: Qua tµi liÖu cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn. S¸ch tham kh¶o / Trung t©m L­u tr÷ quèc gia II . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10401/ VTTKHXH / Mfn: 89384

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù; ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh;

ChÝnh quyÒn Sµi Gßn; MiÒn Nam; ViÖt Nam


ViÖt Nam - C¸c nh©n vËt lÞch sö - V¨n ho¸/ §inh Xu©n L©m ch.b.; Tr­¬ng H÷u Quýnh, Phan §¹i Do·n, Ch­¬ng Th©u,... b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1268, VL 1269/ VNCVANHOA / Mfn: 89052

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n v¨n ho¸; ViÖt Nam
ViÖt Nam héi nhËp vµ ph¸t triÓn: Kû yÕu Héi th¶o quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1472/ VKTVN / Mfn: 89299

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong hÖ thèng th­¬ng m¹i Ch©u ¸ thÕ kû XVI-XVII = Vietnam in the Commercial System of Asia, 161h -17th Centuries / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 713 tr.

Ký hiÖu kho : VV1760/ VDNA / Mfn: 89133

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Kinh tÕ th­¬ng m¹i; HÖ thèng th­¬ng m¹i;

ThÕ kû XVI-XVII; ViÖt Nam; Ch©u ¸


X©y dùng vµ ®éng viªn søc m¹nh chÝnh trÞ - tinh thÇn trong c«ng cuéc gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt Nam/ NguyÔn VÜnh Th¾ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48624/ VTTKHXH / Mfn: 89432

Tõ kho¸ : Søc m¹nh chÝnh trÞ; Søc m¹nh tinh thÇn; Sù kiÖn lÞch sö;

ChiÕn tranh gi÷ n­íc; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Xe kÐo, xe ®¹p, xÝch l« ë ViÖt Nam = Richkshaw bicycle pedicab in Viet Nam / Vò Kh¸nh, M¹nh Th­êng, NguyÔn B¶o C­¬ng b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900684/ TVKHXHHCM / Mfn: 89266

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; B¶n s¾c v¨n ho¸; Xe kÐo;

Xe ®¹p; XÝch l«; ViÖt NamNghÖ thuËt

§å sø ký kiÓu thêi NguyÔn = Sino - Vietnamese porcelains during the NguyÔn period / TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1245/ VNCVANHOA / Mfn: 89037

LSS0900991/ TVKHXHHCM / Mfn: 89213Tõ kho¸ : §å sø; §å sø ký kiÓu; Nhµ NguyÔn
Ghi chÐp vÒ v¨n ho¸ vµ ©m nh¹c/ T« Ngäc Thanh . - H. : KHXH, 2007 . - 910 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1196/ VNCVANHOA / Mfn: 89028

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; ¢m nh¹c; V¨n ho¸ Èm thùc;

¢m nh¹c d©n gian; Nh¹c cô d©n téc; ViÖt Nam


Gèm sø thêi Thanh/ Ph¹m Quèc Qu©n, NguyÔn §×nh ChiÕn, Lª ThÞ Thanh Hµ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1302/ VNCVANHOA / Mfn: 89070

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt t¹o h×nh; Gèm sø; Nhµ Thanh; Trung Quèc
Gèm sø trong n¨m con tµu cæ ë vïng biÓn ViÖt Nam = Ceramics on five Shipwrecks of theoast of Viet Nam / NguyÔn §×nh ChiÕn, Ph¹m Quèc D©n . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1303/ VNCVANHOA / Mfn: 89071

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt t¹o h×nh; Gèm sø; Trung Quèc; Th¸i Lan
Mét ®Ò dÉn vÒ lý thuyÕt nghÖ thuËt/ Cynthia Freeland; Nh­ Huy d., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48723, Vb 48724/ VTTKHXH / Mfn: 89488

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt nghÖ thuËt; Nghiªn cøu nghÖ thuËt; ThÕ giíi
Mü thuËt ViÖt Nam thÕ kû 20/ NguyÔn Qu©n . - H. : Tri thøc, 2010 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10361, Vv 10362/ VTTKHXH / Mfn: 89362

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; LÞch sö mÜ thuËt; MÜ thuËt;

Phª b×nh nghÖ thuËt; LÝ luËn nghÖ thuËt; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


NghÖ nh©n d©n gian = Vietnam's living human treasures / T« Ngäc Thanh chØ ®¹o, b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1195/ VNCVANHOA / Mfn: 89027

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÖ nh©n d©n gian;

TiÓu sö; Sù nghiÖp; ViÖt Nam


NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh/ Davi Bordwwell, Kristin Thompson; §ç Thu Hµ, NguyÔn Liªn,... d. . - H.: Gi¸o dôc, 2008 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1300/ VNCVANHOA / Mfn: 89069

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; Phim truyÖn; S¶n xuÊt phim ¶nh;

Lo¹i h×nh phim ¶nh; Phª b×nh phim ¶nh; ThÕ giíi


NghÖ thuËt truyÒn thèng §«ng Nam ¸/ NguyÔn Phan Thä . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48662/ VTTKHXH / Mfn: 89454

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; NghÖ thuËt truyÒn thèng;

Lo¹i h×nh nghÖ thuËt; §«ng Nam ¸


TÝnh d©n téc vµ tÝnh hiÖn ®¹i trong v¨n häc, nghÖ thuËt ViÖt Nam hiÖn nay/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48605, Vb 48606/ VTTKHXH / Mfn: 89421

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; TÝnh d©n téc; TÝnh hiÖn ®¹i;

V¨n häc nghÖ thuËt; LÝ luËn v¨n häc; ViÖt Nam


Tranh thê c¸c d©n téc thiÓu sè phÝa B¾c ViÖt Nam = Ceremonial Paintings of northerrn ethnic minorities in Vietnam / B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam . - H. : Lao ®éng x· héi, 2006 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1305/ VNCVANHOA / Mfn: 89073

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt t¹o h×nh; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Tranh thê; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 3 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 2872 tr.

Ký hiÖu kho : VL1397/ VNCVANHOA / Mfn: 89085

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Y tÕ; V¨n häc nghÖ thuËt;

Tæng tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Vai trß cña nghÖ thuËt trong gi¸o dôc thÈm mü/ TrÇn Tuý . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900882, LSS0900881/ TVKHXHHCM / Mfn: 89231

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc nghÖ thuËt; Vai trß nghÖ thuËt;

Gi¸o dôc thÈm mü; ThÈm mü c¸ nh©n


Ng«n ng÷ häctải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương