S¸ch míi sè 01/2011


§Þa danh ViÖt Nam trong tôc ng÷ ca daotải về 0.89 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.89 Mb.
#48
1   2   3   4   5   6   7   8
§Þa danh ViÖt Nam trong tôc ng÷ ca dao/ Vò Quang Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900871/ TVKHXHHCM / Mfn: 89238

Tõ kho¸ : §Þa danh; V¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam
§Þa lý sinh th¸i vµ nh÷ng biÕn ®æi ngo¹i sinh/ T«n ThÊt NguyÔn Phóc . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . 131 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900903/ TVKHXHHCM / Mfn: 89200

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa lý sinh th¸i; BiÕn ®æi ngo¹i sinh
Huy ®éng tµi chÝnh cho sö dông n¨ng l­îng hiÖu qu¶: Nh÷ng bµi häc tõ Braxin, Trung Quèc, Ên §é vµ c¸c n­íc kh¸c. S¸ch tham kh¶o / Robert P. Taylor, Chandrasekar Govindarajalu, Jeremy Levin... . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : VV1785/ VDNA / Mfn: 89158

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Huy ®éng tµi chÝnh; Sö dông n¨ng l­îng;

Bµi häc kinh nghiÖm; ThÕ giíi


Nh©n chñng häc: Khoa häc vÒ con ng­êi / E. Adamson Hoebel; Lª S¬n, Lª Träng NghÜa, Ph¹m Kh­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh. : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1257/ VNCVANHOA / Mfn: 89047

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Nghiªn cøu con ng­êi;

Khoa häc con ng­êi; Con ng­êi


Nh÷ng bÝ Èn ch­a cã lêi gi¶i/ §Æng ThÞ HuÖ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 505 tr.

Ký hiÖu kho : VV1744/ VDNA / Mfn: 89117

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n minh; Con ng­êi; §iÒu bÝ Èn;

Kú quan thiªn nhiªn; Vò trô; ThÕ giíiRõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o / Hanri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; Nguyªn Ngäc h.®., b.t.; Andrew Hardy b.t., gi.th. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : VV1802/ VDNA / Mfn: 89175

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö ph¸t triÓn; Nguån gèc d©n téc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Th­îng;

Cao nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Sinh th¸i häc m«i tr­êng/ TrÇn V¨n Nh©n, NguyÔn ThÞ Lan Anh . - H. : §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi, 2006 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900905/ TVKHXHHCM / Mfn: 89203

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

M«i tr­êng sinh th¸i; Sinh th¸i häc


Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 3 / NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b . - H. : Trung t©m Unesco Th«ng tin t­ liÖu lÞch sö vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam, 2007 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1171/ VNCVANHOA / Mfn: 89025

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
T×m hiÓu c¸c n­íc §«ng Nam ¸: Song ng÷ Anh-ViÖt / Trung H¶i, Xu©n Ph­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VV1734/ VDNA / Mfn: 89108

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa lý tù nhiªn; Kinh tÕ chÝnh trÞ;

V¨n ho¸ x· héi; T«n gi¸o; LÞch sö; §«ng Nam ¸


T×m hiÓu vÒ phong thuû cña ph­¬ng §«ng/ Thanh Long . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1276, VL 1277/ VNCVANHOA / Mfn: 89058

Tõ kho¸ : Phong thuû; ThuËt phong thñy; Ph­¬ng §«ng; Trung Quèc
ViÖt Nam ®Êt n­íc con ng­êi/ NguyÔn PhÝ C«ng ViÖt ch.b.; Bïi Xu©n §Ýnh, §Æng Huy Lîi,... b.s. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : VV1769/ VDNA / Mfn: 89142

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý hµnh chÝnh;

Kinh tÕ chÝnh trÞ; V¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; ViÖt NamKhoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

§µo t¹o ph­¬ng ph¸p luËn øng dông cho c¸c vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn x· héi vµ nh©n v¨n: Kho¸ häc mïa hÌ vÒ Khoa häc x· héi "Kho¸ häc Tam §¶o 2007' . - H. : ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, 2007 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VA 0939/ VKTVN / Mfn: 89313

Tõ kho¸ : Khoa häc; Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n;

Ph­¬ng ph¸p luËn øng dông; Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn;

Kû yÕu; ViÖt Nam
Nh÷ng t­ t­ëng lín tõ nh÷ng t¸c phÈm vÜ ®¹i/ Mortimer, J. Adler; Ph¹m Viªm Ph­¬ng, Mai S¬n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 393tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900923/ TVKHXHHCM / Mfn: 89214

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n; T­ t­ëng x· héi;

T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ t­ t­ëng; Ph­¬ng T©yNiªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 4 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : VV1819/ VDNA / Mfn: 89191

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2008
Tõ ®iÓn x· héi häc Oxford = Oxford dictionary of sociology / Bïi ThÕ C­êng, §Æng ThÞ ViÖt Ph­¬ng, TrÞnh Huy Ho¸ d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10407, Vv 10408/ VTTKHXH / Mfn: 89389

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch; ThuËt ng÷ x· héi häc;

Tõ ®iÓn x· héi häcKinh tÕ

Bµi gi¶ng kinh tÕ vÜ m«/ NguyÔn V¨n Ngäc . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2087/ VKTVN / Mfn: 89280

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vÜ m«; Bµi gi¶ng; ViÖt Nam
Bµi gi¶ng nguyªn lý kinh tÕ vi m«/ NguyÔn V¨n Ngäc . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . 562 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2084/ VKTVN / Mfn: 89278

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vi m«; Nguyªn lý kinh tÕ vi m«; Bµi gi¶ng; ViÖt Nam
Bµn vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam trong thêi kú míi/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : VV1758/ VDNA / Mfn: 89131

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ; 2011-2020; ViÖt Nam


Bµn vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ë n­íc ta trong thêi kú míi/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VV1772/ VDNA / Mfn: 89145

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; KÕ ho¹ch ho¸; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
BiÕn c¸i kh«ng thÓ thµnh c¸i cã thÓ: C©u chuyÖn vÒ Bernard Brochand, Chñ tÞch tËp ®oµn qu¶ng c¸o hµng ®Çu thÕ giíi / Pierre Dominique Cochard; V©n Kh¸nh d.; NguyÔn An h.®. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900898, LSS0900899/ TVKHXHHCM / Mfn: 89236

Tõ kho¸ : Kinh doanh; BÝ quyÕt kinh doanh; Nhµ kinh doanh; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; CÈm nang; NghÖ thuËt sèng; Bernard Brochand; Ph¸p


B×nh æn gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®« thÞ ë ViÖt Nam: Khung gi¸ ®Êt n¨m 2008 / Hoµng ViÖt, Hoµng V¨n C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2037/ VKTVN / Mfn: 89351

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; B×nh æn gi¸; QuyÒn sö dông ®Êt;

§Êt ®« thÞ; Khung gi¸ ®Êt; 2008; ViÖt Nam


Bèi c¶nh trong n­íc, quèc tÕ vµ viÖc nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc 2011-2020/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2034/ VKTVN / Mfn: 89348

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 1991-2000; 2001-2010;

KÕt qu¶ ph¸t triÓn; Nghiªn cøu chiÕn l­îc; Xu h­íng ph¸t triÓn;

X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2011-2020; ViÖt Nam
C¸c ngµnh dÞch vô ViÖt Nam: N¨ng lùc c¹nh tranh vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / NguyÔn H÷u Kh¶i, Vò ThÞ HiÒn b.s. . - H. : Thèng kª, 2007 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900868/ TVKHXHHCM / Mfn: 89228

Tõ kho¸ : Ngµnh dÞch vô; DÞch vô x· héi; DÞch vô kinh tÕ;

N¨ng lùc c¹nh tranh; N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
CÇu tiÒn vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ë ViÖt Nam/ TrÇn Thä §¹t, Hµ Quúnh Hoa ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48650, Vb 48651/ VTTKHXH / Mfn: 89445

Tõ kho¸ : TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

CÇu tiÒn; ViÖt Nam


ChØ dÉn ®Þa lý: Lý thuyÕt vµ thùc hµnh trong xuÊt khÈu/ §ç ThÞ Loan ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2104/ VKTVN / Mfn: 89304

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i quèc tÕ; XuÊt khÈu hµng ho¸; XuÊt khÈu n«ng s¶n;

ChØ dÉn ®Þa lý; Lý thuyÕt; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


ChiÕn tranh tiÒn tÖ = Currency Wars / Song Hongbing; Hå Ngäc Minh d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2019/ VKTVN / Mfn: 89303

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; TiÒn tÖ; ChiÕn tranh tiÒn tÖ; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ta ®èi víi n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc, TrÇn ThÞ Minh Ch©u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48644, Vb 48645/ VTTKHXH / Mfn: 89443

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hç trî kinh tÕ; N«ng d©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; WTO; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån vèn cho ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp/ Lª Xu©n B¸, Vò Xu©n NguyÖt Hång ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 118 tr.

Ký hiÖu kho : VV1756/ VDNA / Mfn: 89129

VB 2094, VB 2095/ VKTVN / Mfn: 89293Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Vèn ®Çu t­;

Huy ®éng nguån vèn; §æi míi c«ng nghÖ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


ChÝnh s¸ch øng phã khñng ho¶ng kinh tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Minh Quang, §oµn Xu©n Thuû ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48665/ VTTKHXH / Mfn: 89457

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

ChÝnh s¸ch thuÕ; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam


C«ng nghiÖp ho¸ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, §µi Loan nghiªn cøu so s¸nh = Agricultural Industrilization and Rural Development of Taiwan and Vietnam: Comparative Studies / Ng« Xu©n B×nh, Hsin-Huang Michael Hsiao . - H. : Khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ, 2008 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : VV1795/ VDNA / Mfn: 89168

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; N«ng th«n;

Ph¸t triÓn n«ng th«n; C«ng nghiÖp ho¸;

Nghiªn cøu so s¸nh; ViÖt Nam; §µi Loan
Céng hßa d©n chñ nh©n d©n TriÒu Tiªn trong thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : VB4511/ VDNA / Mfn: 89089

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; Chinh s¸ch ®èi ngo¹i;

VÊn ®Ò h¹t nh©n; C¶i c¸ch kinh tÕ; TriÒu Tiªn
C¬ së ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng/ Lª Xu©n Hång . - H. : Thèng kª, 2006 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900687, LSS0901208/ TVKHXHHCM / Mfn: 89269

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng; T¸c ®éng m«i tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸; ViÖt Nam


C¬ së x· héi nh©n v¨n trong qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi nguyªn, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh CNH, H§H ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2101, VB 2102/ VKTVN / Mfn: 89287

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Qu¶n lý m«i tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

Tµi nguyªn m«i tr­êng; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Nh©n tè con ng­êi;

C¬ së x· héi nh©n v¨n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Cña c¶i cña c¸c quèc gia ë ®©u?: §o l­êng nguån cña c¶i thÕ kû 21. S¸ch tham kh¶o / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2092, VB 2093/ VKTVN / Mfn: 89311

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Cña c¶i quèc gia;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Nguån nh©n lùc; Gi¸ trÞ s¶n xuÊt; ThÕ giíi


Dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc 2008 = The State Budget Plans 2008 / Bé Tµi chÝnh b.s. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 1059 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1466/ VKTVN / Mfn: 89314

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Ng©n s¸ch nhµ n­íc; Dù to¸n ng©n s¸ch;

Dù to¸n thu chi ng©n s¸ch; 2008; ViÖt Nam


§¶m b¶o x· héi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NhËt B¶n hiÖn nay = Social security in the Contemporary Japanese Market Economy / TrÇn ThÞ Nhung . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VC 3171/ VKTVN / Mfn: 89356

Tõ kho¸ : B¶o hiÓm x· héi; §¶m b¶o x· héi; §¶m b¶o thu nhËp;

B¶o hiÓm y tÕ; Trî gióp x· héi; Kinh tÕ thÞ tr­êng; NhËt B¶n


§Æc ®iÓm m«i tr­êng kinh doanh ë ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra doanh nghiÖp nhá vµ võa n¨m 2005 = Characteristics of the Vietnamese Business Environment Evidence from a Sme Survey in 2005 / John Rand, Finn Tarp ch.b. . - H. : SAVINA, 2007 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1490/ VKTVN / Mfn: 89323

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp nhá vµ võa; M«i tr­êng kinh doanh;

§iÒu tra doanh nghiÖp; KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª;

2005; ViÖt Nam
§Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 7 n¨m ®Çu thÕ kû XXI = Foreign Direct Investment in Vietnam 7 Years at the Beginning of Century 21st / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng Kª, 2008 . 530 tr.

Ký hiÖu kho : VV1787/ VDNA / Mfn: 89160

TK 0271/ VKTVN / Mfn: 89291Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Thèng kª kinh tÕ; ThÕ kû XXI; ViÖt Nam§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ nghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam = Land in transition: Reform and porverty in rural Vietnam / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900880, LSS0900879/ TVKHXHHCM / Mfn: 89245

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bè ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh kinh tÕ nguån nh©n lùc/ TrÇn Xu©n CÇu, Mai Quèc Ch¸nh ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2085/ VKTVN / Mfn: 89274

Tõ kho¸ : Kinh tÕ lao ®éng; Nguån nh©n lùc; ThÞ tr­êng lao ®éng;

N¨ng suÊt lao ®éng; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh kinh tÕ ph¸t triÓn/ Ph¹m Ngäc Linh, NguyÔn ThÞ Kim Dung ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2081/ VKTVN / Mfn: 89277

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh c«ng/ D­¬ng §¨ng Chi, Ph¹m V¨n Khoan ch.b. . - H. : Tµi chÝnh, 2007 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2082/ VKTVN / Mfn: 89276

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Tµi chÝnh c«ng; Qu¶n lý tµi chÝnh c«ng;

Ng©n s¸ch nhµ n­íc; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp/ Lª V¨n T©m, Ng« Kim Thanh ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2083/ VKTVN / Mfn: 89275

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp;

Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh tæ chøc l·nh thæ kinh tÕ: Tµi liÖu h­íng dÉn nghiªn cøu vµ øng dông thùc tiÔn / Ng« Thuý Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48642, Vb 48643/ VTTKHXH / Mfn: 89442

Tõ kho¸ : §Þa kinh tÕ; L·nh thæ kinh tÕ; Tæ chøc l·nh thæ kinh tÕ;

Khu kinh tÕ; Khu du lÞch; Hµnh lang kinh tÕ; LÝ luËn;

Thùc tiÔn; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam
Hai n¨m ViÖt Nam gia nhËp WTO: §¸nh gi¸ t¸c ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Kû yÕu héi th¶oc . - H. : Bé C«ng th­¬ng, 2008 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1473/ VKTVN / Mfn: 89302

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO;

T¸c ®éng héi nhËp; Kû yÕu héi th¶o; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i ho¸ vµ hËu hiÖn ®¹i ho¸: S¸ch tham kh¶o / Ronald Inglehart; NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Mai, NguyÔn ChÝ T×nh, NguyÔn M¹nh Tr­êng d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : VV1786/ VDNA / Mfn: 89159

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; QuyÕt ®Þnh luËn kinh tÕ;

QuyÕt ®Þnh luËn v¨n ho¸; Quan hÖ kinh tÕ v¨n ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; HËu hiÖn ®¹i ho¸; ThÕ giíi


Huy ®éng tµi chÝnh cho sö dông n¨ng l­îng hiÖu qu¶: Nh÷ng bµi häc tõ Braxin, Trung Quèc, Ên §é vµ c¸c n­íc kh¸c. S¸ch tham kh¶o / Robert P. Taylor, Chandrasekar Govindarajalu, Jeremy Levin... . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : VV1785/ VDNA / Mfn: 89158

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Huy ®éng tµi chÝnh;

Sö dông n¨ng l­îng; Bµi häc kinh nghiÖm; ThÕ giíi


Huy ®éng vµ sö dông vèn: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2009 . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : VV1804, VV1814/ VDNA / Mfn: 89178

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Huy ®éng vèn; Sö dông vèn; ViÖt Nam


H­íng ®Õn tÇm cao míi: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2007 / Martin Rama ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900874, LSS0900875/ TVKHXHHCM / Mfn: 89250

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh doanh; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lý x· héi; Qu¶n lý kinh tÕ; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch n­íc ngoµi n¨m 2007 = Results of Tourist Expenditure «f Vietnam Visitors Travel Abroad 2007 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : VV1773/ VDNA / Mfn: 89146

Tõ kho¸ : Kinh tÕ du lÞch; Kh¸ch du lÞch; Du lÞch n­íc ngoµi;

§iÒu tra chi tiªu; Sè liÖu ®iÒu tra; 2007; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 1 : KÕt qu¶ tæng hîp chung / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0254/ VKTVN / Mfn: 89333

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng th«n; N«ng nghiÖp;

Thñy s¶n; KÕt qu¶ tæng hîp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 2 : N«ng th«n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0255/ VKTVN / Mfn: 89332

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

N«ng nghiÖp; N«ng th«n; Thñy s¶n;

KÕt qu¶ tæng hîp; 2006; ViÖt Nam
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 3 : N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0256/ VKTVN / Mfn: 89331

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp; N«ng th«n;

Thñy s¶n; KÕt qu¶ tæng hîp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006 tØnh H¶i D­¬ng/ Côc Thèng kª tØnh H¶i D­¬ng . - H. : Thèng kª, 2008 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0253/ VKTVN / Mfn: 89335

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

N«ng th«n; N«ng nghiÖp; Thuû s¶n;

2006; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam

Kinh tÕ biÓn ViÖt Nam - tiÒm n¨ng, c¬ héi vµ th¸ch thøc/ T¹p chÝ Tæ chøc Nhµ n­íc, Trung t©m Th«ng tin Focotech . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : VV1766/ VDNA / Mfn: 89139

VA 1471/ VKTVN / Mfn: 89297Tõ kho¸ : Kinh tÕ biÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn; ChiÕn l­îc biÓn; Th¸ch thøc;

TiÒm n¨ng kinh tÕ biÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; C¬ héi; ViÖt Nam


Kinh tÕ chÝnh trÞ häc hiÖn ®¹i: Gi¸o tr×nh c¬ b¶n vÒ kinh tÕ häc vµ qu¶n lý häc trong c¸c tr­êng ®¹i häc thÕ kû míi/ Hµ Ngäc Tr­êng, Tr­¬ng Ng©n KiÖt, M· DiÔm ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 207 . - 726 tr.

Ký hiÖu kho : VV1771/ VDNA / Mfn: 89144

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Kinh tÕ chÝnh trÞ; Kinh tÕ chÝnh trÞ häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Qu¶n lý häc; Kh¸i niÖm; Gi¸o tr×nh


Kinh tÕ ®èi ngo¹i: Nh÷ng nguyªn lý vµ vËn dông t¹i ViÖt Nam/ Hµ Ngäc Oanh . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2086/ VKTVN / Mfn: 89279

Tõ kho¸ : Kinh tÕ ®èi ngo¹i; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; Häc thuyÕt kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng; Liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ; §Çu t­ quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Kinh tÕ Th¸i Lan: Mét sè chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu trong ba thËp niªn cuèi thÕ kú XX / Tr­¬ng Duy Hßa . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : VB4527/ VDNA / Mfn: 89104

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸;

ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ; XuÊt khÈu; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ThÕ kû XX; Th¸i Lan


Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ Vò §×nh B¸ch ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900677/ TVKHXHHCM / Mfn: 89270

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; §Çu t­ n­íc ngoµi; ViÖt Nam
Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi: VÊn ®Ò vµ xu h­íng tiÕn triÓn. S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VV1777/ VDNA / Mfn: 89150

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ThÕ giíi


Kinh tÕ ViÖt Nam - Th¨ng trÇm vµ ®ét ph¸/ Ph¹m Minh ChÝnh, V­¬ng Qu©n Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : VV1806/ VDNA / Mfn: 89179

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ tµi chÝnh;

Ng©n hµng; ThÞ tr­êng tµi s¶n; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam - Th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ (1988-2008) = Vietnam Economic Trade and Investment (1988-2008)/ Bé C«ng th­¬ng . - H. : T¹p chÝ Th­¬ng m¹i, 2008 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : VV1788/ VDNA / Mfn: 89161

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ x· héi;

Th­¬ng m¹i; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

§Çu t­; §Çu t­ n­íc ngoµi; 1988-2008; ViÖt Nam

Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2007: S¸ch chuyªn kh¶o / §inh V¨n ¢n ch.b. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1464, VA 1463/ VKTVN / Mfn: 89327

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Th­¬ng m¹i; Kinh tÕ ®èi ngo¹i;

Héi nhËp kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChØ tiªu kinh tÕ; 2007; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam 2008-2015 nh÷ng kiÕn nghÞ gia tèc, tèc lùc ph¸t triÓn lªn trªn 12-15/ Lª Khoa . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2008 . - 301 tr.

Ký hiÖu kho : VV1757/ VDNA / Mfn: 89130

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

L¹m ph¸t; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2008-2015; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam sau khi gia nhËp WTO: Tæng hîp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña DiÔn ®µn. S¸ch tham kh¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : VV1801/ VDNA / Mfn: 89174

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Gia nhËp WTO; Kinh tÕ vÜ m«;

Kinh tÕ vi m«; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


L¹m ph¸t ë ViÖt Nam hiÖn nay nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p: S¸ch chuyªn kh¶o / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VV1794/ VDNA / Mfn: 89167

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; L¹m ph¸t; Nguyªn nh©n l¹m ph¸t;

KiÒm chÕ l¹m ph¸t; BiÖn ph¸p chèng l¹m ph¸t; ViÖt Nam


Lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan c¸c ngµnh hµng cña ViÖt Nam theo c¸c cam kÕt quèc tÕ/ Trung t©m Th«ng tin C«ng nghiÖp vµ Th­¬ng m¹i b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1474, VA 1475/ VKTVN / Mfn: 89301

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO;

T¸c ®éng héi nhËp; Kû yÕu héi th¶o; ViÖt Nam


Lý thuyÕt chung vÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh, ng©n hµng vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ/ NguyÔn V¨n Ngäc b.s. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 734 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1476/ VKTVN / Mfn: 89292

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; Ng©n hµng;

TiÒn tÖ; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ; Lý thuyÕt


Mét sè néi dung c¬ b¶n chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ kinh tÕ tËp thÓ/ NguyÔn Minh Tó ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 552 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2044/ VKTVN / Mfn: 89355

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tËp thÓ; Hîp t¸c x·; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; §¶ng Céng s¶n;

ChÝnh s¸ch §¶ng; ChÝnh s¸ch nhµ n­íc; ViÖt Nam


NghÖ thuËt gi÷ ch©n nh©n viªn giái/ J. Leslie McKeown; TrÞnh Huy ThiÖp, Lª Duy HiÕu d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900897/ TVKHXHHCM / Mfn: 89229

Tõ kho¸ : Kinh doanh; BÝ quyÕt kinh doanh; NghÖ thuËt qu¶n lý;

Qu¶n lý nh©n sù; TuyÓn dông nh©n sù


NghÜ giµu vµ lµm giµu/ Napoleon Hill; L­u V¨n Hy, NguyÔn Minh S¬n b.d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2005 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900925/ TVKHXHHCM / Mfn: 89211

Tõ kho¸ : Kinh doanh; BÝ quyÕt kinh doanh;

BÝ quyÕt lµm giµu; Nguyªn t¾c kiÕm tiÒnNghiªn cøu so s¸nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Trung Quèc vµ Ên §é = Comparative Research on Economic Growth of China and India / Ph¹m Th¸i Quèc ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2031/ VKTVN / Mfn: 89339

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; So s¸nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ; Trung Quèc; Ên §é


Ng©n hµng ThÕ giíi: §i t×m m« h×nh ph¸t triÓn vµ tr­êng hîp ViÖt Nam / Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, Francois Roubaud; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : VB4429/ VDNA / Mfn: 89106

Tõ kho¸ : Ng©n hµng ThÕ giíi; Tæ chøc thµnh viªn; C¬ cÊu tæ chøc;

M« h×nh ph¸t triÓn; Tµi trî; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nguyªn lý chung ®Þnh gi¸ tµi s¶n vµ gi¸ trÞ doanh nghiÖp/ NguyÔn Minh Hoµng . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2028/ VKTVN / Mfn: 89340

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; ThÈm ®Þnh gi¸; §Þnh gi¸ tµi s¶n;

Doanh nghiÖp; Gi¸ trÞ doanh nghiÖp; BÊt ®éng s¶n;

§Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n; Nguyªn lý chung;

Ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh gi¸; ViÖt Nam


Nh÷ng chñ ®Ò kinh tÕ häc hiÖn ®¹i: Kinh tÕ häc vi m«, kinh tÕ häc vÜ m«, kinh tÕ ph¸t triÓn= Issues in Economics Today: Marcoeconomics, Microeconomics, Development Economics / Robert C. Guell; NguyÔn V¨n Dung d. . - §ång Nai : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2009 . - 775 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2108/ VKTVN / Mfn: 89288

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Kinh tÕ häc vi m«; Kinh tÕ häc vÜ m«;

Kinh tÕ ph¸t triÓn; ThÕ giíi


Nh÷ng quy t¾c ®Ó giµu cã: BÝ quyÕt gióp b¹n ®¹t ®­îc cuéc sèng giµu cã vµ thÞnh v­îng = The Rules of Wealth / Richard Teplar . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900992/ TVKHXHHCM / Mfn: 89201

Tõ kho¸ : T©m lý häc x· héi; Kinh doanh;

Thµnh c«ng kinh doanh; BÝ quyÕt thµnh c«ng


N«ng nghiÖp ViÖt Nam sau khi gia nhËp WTO - thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ NguyÔn VÜnh Thanh, Lª Sü Thä . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48697, Vb 48698/ VTTKHXH / Mfn: 89475

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ; N«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; WTO;

Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; Thêi c¬ ph¸t triÓn;

Th¸ch thøc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


N«ng nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta/ Hoµng Ngäc Hoµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 537 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2103/ VKTVN / Mfn: 89281

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


ODA 15 n¨m hîp t¸c vµ ph¸t triÓn: §Æc san 2008 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 48 t r.

Ký hiÖu kho : VV1776/ VDNA / Mfn: 89149

Tõ kho¸ : ViÖn trî kinh tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ODA; 1993-2008; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ b¶o vÖ chñ quyÒn biÓn, ®¶o ViÖt Nam/ §µo Duy Qu¸t, Ph¹m V¨n Linh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2070/ VKTVN / Mfn: 89321

Tõ kho¸ : Kinh tÕ biÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn; Tµi nguyªn m«i tr­êng;

B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o; ViÖt Nam


Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ: Kû niÖm 50 n¨m thµnh lËp Häc viÖn Ngo¹i giao (1959-2009)/ D­¬ng V¨n Qu¶ng ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : VV1816/ VDNA / Mfn: 89188

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

§Çu t­ n­íc ngoµi; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; Tµi chÝnh quèc tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Qu¶n lý ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo kÕt qu¶ ®Çu ra vµ kh¶ n¨ng øng dông nã ë ViÖt Nam/ Ph¹m Ngäc Dòng, Hoµng ThÞ Thuý NguyÖt ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2040/ VKTVN / Mfn: 89341

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; Ng©n s¸ch nhµ n­íc;

Qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ n­íc; KÕt qu¶ ®iÒu tra; C¬ së lý luËn;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p qu¶n lý; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tiÒn tÖ, tÝn dông: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn §×nh Ty, NguyÔn V¨n C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203tr.

Ký hiÖu kho : VB 2105/ VKTVN / Mfn: 89289

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Qu¶n lý nhµ n­íc; TiÒn tÖ;

TÝn dông; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Qu¶n trÞ th­¬ng hiÖu c¸ nh©n vµ c«ng ty = Effective Personal and Company Brand Management / Hubert K. Rampersad . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2041/ VKTVN / Mfn: 89354

Tõ kho¸ : Th­¬ng hiÖu; Qu¶n trÞ th­¬ng hiÖu; X©y dùng th­¬ng hiÖu;

Th­¬ng hiÖu c¸ nh©n; Th­¬ng hiÖu c«ng ty


QuyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc 2006 = The State Budget Final Accounts 2006 / Bé Tµi chÝnh b.s. . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 954 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1465/ VKTVN / Mfn: 89315

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Ng©n s¸ch nhµ n­íc;

QuyÕt to¸n ng©n s¸ch; QuyÕt to¸n thu chi ng©n s¸ch;

2006; ViÖt Nam
Ra biÓn lín/ H÷u Thä . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48661/ VTTKHXH / Mfn: 89453

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÊt l­îng t¨ng tr­ëng;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Héi nhËp quèc tÕ; §êi sèng x· héi;

Bµi viÕt; ViÖt Nam
Sè liÖu vÒ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña ViÖt Nam = Data on Vietnam Developmet Goals / Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh vÒ B¸o c¸o thùc hiÖn môc tiªu thiªn niªn kû . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0265/ VKTVN / Mfn: 89324

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

2000-2004; ViÖt Nam
30 tr­êng hîp nghiªn cøu vÒ hîp ®ång n«ng s¶n: N©ng cao hiÖu qu¶ thÞ tr­êng cho ng­êi nghÌo . - H. : Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸, 2007 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : VA 0916, VA 0975/ VKTVN / Mfn: 89273

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng s¶n; N«ng s¶n; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

Tiªu thô n«ng s¶n; Hîp ®ång n«ng s¶n; ViÖt Nam


T¸i ®Þnh d¹ng §Þa kinh tÕ: B¸o c¸o ph¸t triÓn ThÕ giíi n¨m 2009. S¸ch tham kh¶o / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : VV1750/ VDNA / Mfn: 89123

VA 1469/ VKTVN / Mfn: 89296Tõ kho¸ : §Þa lý kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; ThÕ giíi
T¨ng c­êng n«ng nghiÖp cho ph¸t triÓn: B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2008 / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1054/ VKTVN / Mfn: 89349

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; N«ng th«n;

Ph¸t triÓn x· héi; B¸o c¸o; 2008; ThÕ giíi


T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Ty ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10368, Vv 10369/ VTTKHXH / Mfn: 89366

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; Kinh nghiÖm quèc tÕ; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

ViÖt Nam
T¨ng tr­ëng n¨ng suÊt lao ®éng ViÖt Nam 16 n¨m (1991-2006) tõ gãc ®é ®ãng gãp cña c¸c ngµnh kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh/ §inh V¨n ¢n, NguyÔn ThÞ TuÖ Anh ch.b.; Bïi ThÞ Ph­¬ng Liªn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 124 tr.Ký hiÖu kho : VV1797/ VDNA / Mfn: 89170

Tõ kho¸ : C¬ cÊu kinh tÕ; ChuyÓn dÞch c¬ cÊu; C«ng nghiÖp ho¸;

N¨ng suÊt lao ®éng; T¨ng tr­ëng n¨ng suÊt lao ®éng;

Gi¶i ph¸p thóc ®Èy; 1996-20061; ViÖt Nam; ThÕ giíi
ThÓ chÕ th­¬ng m¹i quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Nh­ B×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : VV1792/ VDNA / Mfn: 89165

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; ThÓ chÕ th­¬ng m¹i; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i quèc tÕ; HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i;

WTO; C«ng ­íc quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2005, 2006, 2007 = The Situation of enterprises through the results of surveys conducted in 2005, 2006, 2007 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 779 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0245/ VKTVN / Mfn: 89338

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Thùc tr¹ng doanh nghiÖp; Thèng kª kinh tÕ;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2005; 2006; 2007; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸ b¾t ®Çu mét chu kú míi/ La C«n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2100/ VKTVN / Mfn: 89282

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Toµn cÇu ho¸;

C¬ héi; Th¸ch thøc; ThÕ giíiTrung Quèc n¨m 2006-2007/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2110/ VKTVN / Mfn: 89284

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

2006-2007; Trung Quèc


Trung Quèc n¨m 2007-2008/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2107/ VKTVN / Mfn: 89285

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 2007-2008; Trung Quèc


Trung Quèc sau 5 n¨m gia nhËp WTO/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VB4512/ VDNA / Mfn: 89090

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO;

C¶i c¸ch hµnh chÝnh; HÖ thèng ph¸p luËt;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Trung Quèc
TuyÓn tËp c¸c nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn vµ tæ chøc l·nh thæ/ ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48683, Vb 48684/ VTTKHXH / Mfn: 89468

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; ChuyÓn ®æi kinh tÕ;

Ph©n ho¸ giµu nghÌo; Huy ®éng vèn; Vïng kinh tÕ; ViÖt Nam


TuyÓn tËp nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn/ ViÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : VV1761/ VDNA / Mfn: 89134

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Nghiªn cøu ph¸t triÓn;

C«ng tr×nh nghiªn cøu; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


T­ t­ëng kinh tÕ kÓ tõ Keynes/ Michel Beaud, Gilles Dostaler; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 690 tr.

Ký hiÖu kho : VV1743/ VDNA / Mfn: 89116

VB 2091/ VKTVN / Mfn: 89310Tõ kho¸ : T­ t­ëng kinh tÕ; LÞch sö t­ t­ëng kinh tÕ;

Nhµ kinh tÕ; §­¬ng ®¹i; ThÕ giíi


Tõ n«ng th«n míi ®Õn ®Êt n­íc míi = From a Rural Area to a New Country / C¸t ChÝ Hoa; NguyÔn Thµnh Lîi, §ç Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : VB4523/ VDNA / Mfn: 89101

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng th«n; N«ng d©n;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

VÊn ®Ò tam n«ng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Trung Quèc
Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng vµ hµng h¶i ViÖt - Anh/ §ç H÷u Vinh b.s. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 865 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900813/ TVKHXHHCM / Mfn: 89247

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng; Tõ ®iÓn kinh tÕ hµng h¶i;

TiÕng ViÖt; TiÕng Anh; Tõ ®iÓn


Tõ ®iÓn ph©n tÝch kinh tÕ/ Bernard Guerrien; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 1083 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0206/ VKTVN / Mfn: 89350

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Ph©n tÝch kinh tÕ
VÊn ®Ò së h÷u trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48689, Vb 48690/ VTTKHXH / Mfn: 89471

Tõ kho¸ : VÊn ®Ò së h÷u; Së h÷u; Së h÷u kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

X· héi chñ nghÜa; Thµnh phÇn kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

Lo¹i h×nh doanh nghiÖp; ViÖt Nam
VÊn ®Ò së h÷u ®Êt vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI = The issues of ownership and sustainable Development in Vietnam and China in the early years of the 21st century / L­¬ng ViÖt H¶i ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VV1791/ VDNA / Mfn: 89164

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÕ ®é së h÷u;

Së h÷u nhµ n­íc; ViÖt Nam; Trung Quèc


ViÖt Nam - ®iÓm ®Õn lý t­ëng ®Ó hîp t¸c vµ ®Çu t­ = Vietnam - An Ideal Destination for Cooperation and Investment / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ-x· héi Quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : VV1749/ VDNA / Mfn: 89122

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Hîp t¸c kinh tÕ; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Thu hót ®Çu t­; Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong hÖ thèng th­¬ng m¹i Ch©u ¸ thÕ kû XVI-XVII / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . H. : ThÕ giíi, 2007 . - 713 tr.

Ký hiÖu kho : VV1760/ VDNA / Mfn: 89133

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Kinh tÕ th­¬ng m¹i; HÖ thèng th­¬ng m¹i;

ThÕ kû XVI-XVII; ViÖt Nam; Ch©u ¸


ViÖt Nam trong hîp t¸c tiÒn tÖ §«ng ¸/ §inh Träng ThÞnh, Lª ThÞ Thuú V©n . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2038/ VKTVN / Mfn: 89343

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c tiÒn tÖ; Lé tr×nh hîp t¸c tiÒn tÖ;

§ång tiÒn chung; Hîp t¸c khu vùc; ViÖt Nam; §«ng ¸; Ch©u ¸


Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam chñ ®éng héi nhËp WTO = The Southern Key Economic Region In Full Initiative In WTO Integration / Côc Xóc tiÕn th­¬ng m¹i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 845 tr.

Ký hiÖu kho : VV1767/ VDNA / Mfn: 89140

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

WTO; Nguån lùc ph¸t triÓn; Doanh nghiÖp; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V­ît th¸ch thøc, më thêi c¬ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n, Hoµng Thu Hoµ ch.b. . - H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : VV1808/ VDNA / Mfn: 89181

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Suy tho¸i tµi chÝnh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Gi¶i ph¸p kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
WTO vµ hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm/ Trung t©m Th«ng tin C«ng nghiÖp vµ Th­¬ng m¹i b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2098, VB 2099/ VKTVN / Mfn: 89309

Tõ kho¸ : Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi; WTO; Gia nhËp WTO;

HÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm; Ph¸t triÓn lÜnh vùc ph©n phèi;

ViÖt Nam

Xu thÕ kh«ng g× ng¨n c¶n næi/ Tr­¬ng Minh ChÝnh, TrÇn Di Tr©n . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2043/ VKTVN / Mfn: 89352

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Doanh nh©n; BÝ quyÕt thµnh c«ng;

Bµi häc kinh nghiÖm; ThÕ giíi


XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam 2006 = International Merchandise Trade Vietnam 2006 / Tæng côc thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0246/ VKTVN / Mfn: 89329

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª; XuÊt khÈu;

NhËp khÈu; Hµng ho¸; 2006; ViÖt Nam


øng phã víi cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu: Kinh nghiÖm Trung Quèc, kinh nghiÖm ViÖt Nam / Phïng H÷u Phó, NguyÔn ViÕt Th«ng, Bïi V¨n H­ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48613, Vb 48614/ VTTKHXH / Mfn: 89425

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh; T¸c ®éng khñng ho¶ng;

Gi¶i ph¸p øng phã khñng ho¶ng; ViÖt Nam; Trung Quèc


LÞch sö

B¸c Hå víi Hµ Néi/ Bïi Kim Hång, §ç Hoµng Linh, NguyÔn V¨n D­¬ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48646, Vb 48647/ VTTKHXH / Mfn: 89444

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; S¸ch ¶nh;

Hå ChÝ Minh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Biªn niªn ngo¹i giao ViÖt Nam 20 n¨m ®æi míi (1986-2006) / Bé Ngo¹i giao . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2008 . - 797

Ký hiÖu kho : VV1805/ VDNA / Mfn: 89176

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Biªn niªn ngo¹i giao; 1986-2006; ViÖt Nam


C¶i c¸ch x· héi Trung Quèc vµ nh÷ng s¸ng t¹o ®æi míi trong x©y dùng §¶ng c¬ së: S¸ch tham kh¶o / §æng Liªn T­êng ch.b.; NguyÔn Thanh Hµ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48621/ VTTKHXH / Mfn: 89429

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Trung Quèc


ChÕ ®é ruéng ®Êt vµ mét sè vÊn ®Ò lÞch sö ViÖt Nam/ Tr­¬ng H÷u Quýnh; §µo Tè Uyªn t.ch., b.t. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 981 tr.

Ký hiÖu kho : VV1823/ VDNA / Mfn: 89194

Tõ kho¸ : ChÕ ®é ruéng ®Êt; ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é kinh tÕ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Nh©n vËt lÞch sö; TuyÓn tËp; ThÕ kû XI-XVIII; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc: 1848-1883 / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48677, Vb 48678/ VTTKHXH / Mfn: 89465

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

Thêi Tù §øc; 1848-1883; ViÖt Nam


Chóa NguyÔn vµ v­¬ng triÒu NguyÔn trong lÞch sö ViÖt Nam tõ thÕ kû XVI ®Õn thÕ kû XIX: Kû yÕu héi th¶o khoa häc, Thanh Ho¸ ngµy 18-18/10/2008 / Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh ho¸, Héi Khoa häc lÞch sö ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 754 tr.

Ký hiÖu kho : VV1768/ VDNA / Mfn: 89141

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; Chóa NguyÔn;

Nhµ NguyÔn; ThÕ kû XVI-XIX; Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam


5 ®­êng mßn Hå ChÝ Minh/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900893, LSS0900892/ TVKHXHHCM / Mfn: 89244

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; §­êng mßn Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
tải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương