SỞ y tế Số: 508/syt-tccb v/v tham gia ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.87 Kb.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ Y TẾ

Số: 508/SYT-TCCB

V/v tham gia ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyệnCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện Công văn số 2635/UBND-TH ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu tham gia ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện.

Sau khi nghiên cứu văn bản số 1628/BNV-TCBC ngày 17/4/2015 của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện (sau đây gọi tắt là văn bản số 1628/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ), Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Đối với Trung tâm Y tế cấp huyện

Đồng ý với phương án 2 tại văn bản số 1628/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ: “Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế như hiện nay”.2. Đối với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện

Đồng ý với phương án 1 tại văn bản số 1628/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ: “Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện”.

Sở Y tế có ý kiến với Sở Nội vụ, tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- Như kính gửi;

- GĐ, các PGĐ - SYT;

- CTCĐ ngành Y tế;

- Các phòng CM - SYT;

- Lưu: VT, TCCB.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Đỗ Văn Doanh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương