Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 20.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích20.64 Kb.
#39237

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 10524/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty cổ phần Overseas Fashions
(Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Petroland, s12, đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 04/7/2017 tại Công ty cổ phần Overseas Fashions,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 08 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần Overseas Fashions (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Petroland, số 12, đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:T T

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố

Ngày cấp

Lý do thu hồi

1

Beauty Nature's Ingredients Blueberry Hand Wash

17923/16/CBMP-QLD

26/9/2016

Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

2

Beauty Nature's Ingredients Argan Oil Hand Wash

17934/16/CBMP-QLD

26/9/2016

3

Beauty Nature's Ingredients Aloe Vera Cream Bath

17973/16/CBMP-QLD

26/9/2016

4

Beauty Nature's Ingredients Peach & Almond Cream Bath

17974/16/CBMP-QLD

26/9/2016

5

Beauty Floral Collection Magnolia Moisture Rich Bath Cream

18009/16/CBMP-QLD

26/9/2016

6

Beauty Floral Collection Rose Moisture Rich Bath Essence

18040/16/CBMP-QLD

26/9/2016

7

Beauty Floral Collection Lavender Moisture Rich Bath Cream

18051/16/CBMP-QLD

26/9/2016

8

Beauty Floral Collection Magnolia 3 in 1 Body, Room & Linen Spray

20879/16/CBMP-QLD

02/11/2016

Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức và tính năng ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty cổ phần Overseas Fashions phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2017.

3. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần Overseas Fashions báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông


 

 

 

Каталог: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

tải về 20.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương