Së xy dùng Sè: 814/sxd-ht v/v: ý kiÕn vÒ ph¹m VI dù ¸n, vÞ trÝ xy dùng cÇu h¹ luu cÇu GhÐp. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 7.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.87 Kb.

Uû ban nh©n d©n

tØnh thanh ho¸së x©y dùng


Sè:814/SXD-HT

V/v: ý kiÕn vÒ ph¹m vi dù ¸n, vÞ trÝ x©y dùng cÇu h¹ luu cÇu GhÐp.Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phócThanh Ho¸, ngµy 21th¸ng 4 n¨m 2010

KÝnh göi: C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn 497.
Së X©y dùng ®· nhËn ®­îc v¨n b¶n sè 133/TV497-TK1 ngµy 10/3/2010 cña C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn 497 vÒ viÖc Xin ý kiÕn vÒ vÒ ph¹m vi dù ¸n, vÞ trÝ x©y dùng cÇu h¹ luu cÇu GhÐp. Sau khi nghiªn cøu hå s¬ vµ kiÓm tra thùc ®Þa, Së X©y dùng Thanh Ho¸ cã ý kiÕn nh­ sau :

B¶n ®å Tæng thÓ ph­¬ng ¸n cÇu h¹ l­u cÇu GhÐp (1/10/000) cña C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn 497 lËp kÌm theo v¨n b¶n sè 133/TV497-TK1 ngµy 10/3/2010 göi Së X©y dùng cã néi dung: §iÓm ®Çu tuyÕn t¹i th«n T©n, x· Qu¶ng Nham, huyÖn Qu¶ng X­¬ng trïng víi tuyÕn ®­êng tØnh 4C, c¸ch ®ª phÝa Qu¶ng X­¬ng kho¶ng 250m. TuyÕn c¾t vu«ng gãc víi s«ng sang khu vùc ®ång muèi cña x· H¶i Ch©u. PhÝa Nam cÇu ®Êu nèi vµo ®­êng cøu hé cøu n¹n theo quy ho¹ch vµ ®iÓm ®Êu nèi vµo tuyÕn ®­êng H¶i Ch©u ®i H¶i Hßa. Tæng chiÒu dµi tuyÕn L=2579,2m

Së x©y dùng xÐt thÊy, VÒ vÞ trÝ vµ h­íng tuyÕn cña cÇu thÓ hiÖn t¹i b¶n ®å nªu trªn phï hîp víi Quy ho¹ch x©y dùng vïng huyÖn TÜnh Gia ®Õn n¨m 2025 vµ quy ho¹ch chung x©y dùng khu vùc B¾c cÇu GhÐp ®ang hoµn thiÖn tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

Së X©y dùng ®Ò nghÞ C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn 497 triÓn khai lËp B×nh ®å tuyÕn cÇu h¹ luu cÇu GhÐp theo ph­¬ng ¸n h­íng tuyÕn nªu trªn tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¬ së triÓn khai lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng./.
N¬i nhËn:

  • Nh­ trªn;

  • L­u:VT, HT,VCV .

gi¸m ®èc


§· ký

TrÇn Hßa

: Portals -> Rainbow -> Upload -> 201004
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG
201004 -> Thông tin về năng lực hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoạt động trên địa bàn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương