Së xy dùng Sè: 2539/sxd-h§xd thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2011tải về 76.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích76.01 Kb.
uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


së x©y dùng

Sè: 2539/SXD-H§XD Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2011
B¸o c¸o KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ BVTC vµ Dù to¸n

C¸c h¹ng môc: Tu bæ, t«n t¹o Néi thÊt, §å thê nhµ TiÒn §iÖn,

t«n t¹o nhµ T¶ vu, H÷u vu, nhµ ho¸ vµng, Bia dÉn tÝch, khu«n viªn,

s©n, v­ên, t­êng rµo, cÊp, tho¸t n­íc, cÊp ®iÖn khu«n viªn Di tÝch.

Thuéc DA§T: B¶o tån, t«n t¹o khu Di tÝch LÞch sö Th¸i MiÕu nhµ HËu Lª.
KÝnh göi: Chñ tÞch UBND TØnh Thanh Ho¸.
Së X©y dùng ®· nhËn ®­îc Hå s¬ kÌm theo Tê tr×nh sè: 1440/SVHTTDL-DA ®Ò ngµy 09/9/2011 cña Gi¸m ®èc Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Thanh Ho¸ (Chñ ®Çu t­) vÒ viÖc: ThÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ BVTC vµ dù to¸n c«ng tr×nh: B¶o tån, t«n t¹o khu Di tÝch LÞch sö Th¸i MiÕu nhµ HËu Lª (Giai ®o¹n 2).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè: 83/2009/N§-CP ngµy 15/10/2009 vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Nghi ®Þnh sè: 12/2009/N§-CP; NghÞ ®Þnh sè: 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng; NghÞ ®Þnh sè: 49/2008/N§-CP ngµy 18/4/2008 vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Nghi ®Þnh sè: 209/2004/N§-CP cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

- C¨n cø Th«ng t­ sè: 03/2009/TT-BXD ngµy 26/03/2009 cña Bé X©y dùng qui ®Þnh chi tiÕt mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 870/Q§-UBND ngµy 26/3/2007 vÒ viÖc: Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: B¶o tån, t«n t¹o khu Di tÝch LÞch sö Th¸i MiÕu nhµ HËu Lª; V¨n b¶n sè: 5339/UBND-VX ngµy 22/12/2005 V/v: B¶o qu¶n, tu bæ phôc håi Di tÝch theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt; V¨n b¶n sè: 4317/UBND-VX ngµy 17/10/2007 V/v: TiÕp tôc thÈm ®Þnh TKKT vµ dù to¸n c¸c dù ¸n b¶o tån, tu bæ, phôc håi DTLS V¨n ho¸ trong TØnh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸.

- Theo néi dung V¨n b¶n sè: 488/DSVH-DT ngµy 13/8/2010 vÒ viÖc: ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ BVTC tu bæ néi thÊt TiÒn §iÖn Th¸i MiÕu nhµ Lª, tØnh Thanh Ho¸ cña Côc Di s¶n V¨n ho¸-Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch.
Sau khi nghiªn cøu hå s¬, Së X©y dùng b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh hå s¬ thiÕt kÕ BVTC vµ dù to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­ sau:

- Tªn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh: Tu bæ, t«n t¹o Néi thÊt, §å thê nhµ TiÒn §iÖn,

t«n t¹o nhµ T¶ vu, H÷u vu, nhµ ho¸ vµng, Bia dÉn tÝch, khu«n viªn, s©n, v­ên, t­êng rµo, cÊp, tho¸t n­íc, cÊp ®iÖn khu«n viªn Di tÝch thuéc DA§T: B¶o tån, t«n t¹o khu Di tÝch LÞch sö Th¸i MiÕu nhµ HËu Lª.

- Chñ ®Çu t­: Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Thanh Ho¸.

- Dù to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh Chñ ®Çu t­ tr×nh duyÖt: 27.101.324.000®

- §Þa ®iÓm x©y dùng: T¹i ph­êng §«ng VÖ, Thµnh phè Thanh Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

- §¬n vÞ t­ vÊn thiÕt kÕ: C«ng ty CP ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh V¨n ho¸ vµ §« thÞ.
I- Néi dung thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng:

1. Tu bæ, t«n t¹o Néi thÊt, ®å Thê nhµ TiÒn §iÖn.

a) Tu bæ, t«n t¹o néi thÊt.

- Toµn bé hÖ thèng khung, cét nhµ TiÒn §iÖn gåm: 16 cét c¸i, 16 cét qu©n, 14 xµ h¹, 14 xµ th­îng, 14 xµ hiªn, 08 xµ lßng, 08 c©u ®Çu, 16 kÎ liÒn bÈy, 08 bé v× kiÓu trô ®inh xµ kÐp, 07 bøc v¸ch ®è lôa vµ song tiÖn, hÖ thèng ng¹ch ng­ìng, cöa bøc bµn vµ toµn bé c¸c cÊu kiÖn kh¸c nh­ tµu m¸i, l¸ m¸i, v¸n dong, guèc hoµnh, hÖ kÌo m¸i hiªn... (Trõ hoµnh, rui) ®­îc son son thÕp b¹c, phñ hoµng kim, vÏ Rång, M©y trang trÝ c¸c cét vµ cöa bøc bµn theo mÉu hiÖn cã ë nhµ TiÒn §iÖn vµ cét nhµ HËu §iÖn.

- Quy tr×nh s¬n son thÕp b¹c, phñ hoµng kim theo kü thuËt truyÒn thèng gåm 6 b­íc: KÑt (V¸) 01 líp, Bã 02 líp, Hom 02 líp, Lãt 02 líp, ThÝ tõ 02 ®Õn 06 líp, Quang tõ 01 ®Õn 02 líp.

- VËt liÖu s¬n son thÕp b¹c, phñ hoµn kim lµ lo¹i vËt t­ truyÒn thèng theo néi dung T­ vÊn thiÕt kÕ lËp.

b) Tu bæ, t«n t¹o §å thê:

- Nhµ TiÒn §iÖn gåm 07 gian, gian gi÷a Thê Héi ®ång, 04 gian hai bªn vµ 02 gian ®Çu håi Thê c¸c V­¬ng vµ C«ng ThÇn, ë 2 gian ®Çu håi cã Thê T­îng NguyÔn Tr·i vµ Lª Lai. Mçi gian thê nhiÒu vÞ cïng mét Cung cã cöa Vâng d¹ng Y m«n. Hai v× gian ®Çu håi trang trÝ DiÒm vµ v¸ch ®è Lôa. Bøc §¹i Tù gèc niªn ®¹i (1805) cã néi dung "Nam Quèc S¬n Hµ tù thñ" gi÷ l¹i nguyªn tr¹ng, c¸c gian bªn lµ nh÷ng bøc phï ®iªu ch¹m næi c¸c ®Ò tµi: Long, Ly, Quy, Ph­îng chÇu vÒ gian gi÷a.

* PhÇn b¶o tån vµ tu söa ®å Thê:

- B¶o tån, gi÷ l¹i, treo t¹i gian gi÷a TiÒn §iÖn Bøc §¹i Tù "Nam Quèc S¬n Hµ tù thñ" n¨m Gia Long thø 4 (1805) b»ng gç s¬n thÕp, hiÖn vËt gèc.

- Gi÷ l¹i ®Ó thê t¹i gian ®Çu håi (Bªn tr¸i): T­îng C«ng thÇn NguyÔn Tr·i cïng Kh¸m thê vµ bÖ ®Æt T­îng (Kh¸m thê, bÖ thê b»ng gç, s¬n thÕp, T­îng thê b»ng §ång), hiÖn vËt cóng tiÕn n¨m 1994.

- Gi÷ l¹i ®Ó thê t¹i gian ®Çu håi (Bªn ph¶i): T­îng C«ng thÇn Lª Lai cïng Kh¸m thê vµ bÖ ®Æt T­îng (Kh¸m thê, bÖ thê b»ng gç, s¬n thÕp, T­îng thê b»ng §ång), hiÖn vËt cóng tiÕn n¨m 1994.

- Gi÷ l¹i ®Ó sö dông vµ ®Æt t¹i phÝa tr­íc gian ®Çu håi (Bªn tr¸i) bé Gi¸ vµ Chu«ng (Gi¸ b»ng gç, s¬n thÕp, Chu«ng b»ng §ång), hiÖn vËt cóng tiÕn n¨m 2009.

- Gi÷ l¹i ®Ó thê 9 bµi vÞ (ThÇn vÞ) b»ng gç s¬n thÕp cña c¸c V­¬ng, C«ng (9 ThÇn vÞ chÕ t¸c theo mÉu cña Th¸nh vÞ Gia T«ng Mü Hoµng §Õ), hiÖn vËt cóng tiÕn n¨m 1996.

- Gi÷ l¹i 01 Ngùa B¹ch vµ 01 Ngùa Hång b»ng gç s¬n thÕp. HiÖn vËt cóng tiÕn n¨m 2007.

* T«n t¹o, phôc chÕ ®å thê (Lµm míi).

- Bæ sung gia c«ng lµm míi 07 Bµi vÞ (ThÇn vÞ) cho 7 V­¬ng, C«ng cßn thiÕu (Ph¶i tra cøu tªn c¸c vÞ V­¬ng, C«ng trªn c¸c ThÇn vÞ hiÖn tån, ®Ó bæ sung tªn chÝnh x¸c cho 7 ThÇn vÞ cßn thiÕu). ThÇn vÞ chÕ t¸c theo mÉu cña Th¸nh vÞ Gia T«ng Mü Hoµng §Õ. VËt liÖu b»ng gç Dæi, s¬n son thÕp b¹c phñ hoµng kim.

- Bæ sung gia c«ng Nhang ¸n (Bµn thê), SËp thê vµ KiÖu. VËt liÖu b»ng gç Dæi, s¬n son thÕp b¹c phñ hoµng kim theo quy tr×nh s¬n thÕp truyÒn thèng, bao gåm:

+ 01 Bµn thê (MÉu 1) Pháng theo mÉu Bµn thê cæ ë Chïa ThÇy (ThÕ kû thø XVII) ®Ó Ban thê Héi ®ång, ®Æt t¹i gian chÝnh gi÷a nhµ TiÒn §iÖn.

+ 04 Bµn thê (MÉu 2) Pháng theo mÉu Bµn thê ë V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m (Hµ Néi) ®Ó Ban thê c¸c V­¬ng, C«ng, ®Æt t¹i c¸c gian bªn nhµ TiÒn §iÖn.

+ 04 Bµn thê (MÉu 3) Pháng theo mÉu Bµn thê ë V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m (Hµ Néi) ®Ó Ban thê c¸c V­¬ng, C«ng, ®Æt t¹i hai gian ®Çu håi nhµ TiÒn §iÖn.

+ 01 SËp thê, Pháng theo mÉu SËp thê §×nh Phó Th­îng (ThÕ kû thø XVII) ®Æt phÝa tr­íc Ban thê Héi ®ång, gian gi÷a nhµ TiÒn §iÖn.

+ 01 bé KiÖu b¸t cèng vµ 01 bé KiÖu Long §×nh cì lín ®Ó phôc vô LÔ héi r­íc Vua Lª hµng n¨m, Pháng theo KiÖu thê ë §Òn Kiªu Kþ (ThÕ kû thø XVII).

- Bæ sung gia c«ng B¸t Böu, L­ h­¬ng, Rïa ®éi H¹c, Khay ®µi vµ G­¬m.

+ 01 bé B¸t böu, Pháng theo mÉu B¸t böu ë §Òn Kiªu Kþ-Gia L©m, Hµ Néi. VËt liÖu b»ng gç Dæi, s¬n son thÕp b¹c phñ hoµng kim.

+ 01 L­ h­¬ng (§Ønh ®ång) cì lín b»ng §ång, Pháng theo mÉu L­ h­¬ng ë §Òn Vua Lª-Hoa L­, Ninh B×nh

+ 01 ®«i Rïa ®éi H¹c cì lín b»ng §ång hun, Pháng theo mÉu Rïa ®éi H¹c ë V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m (Hµ Néi).

+ 10 Khai ®µi, Pháng theo mÉu ë §×nh Th­îng Cung (Hµ T©y). VËt liÖu b»ng gç Dæi, s¬n son thÕp b¹c phñ hoµng kim.

+ 01 bé G­¬m gåm: Gi¸ G­¬m, vá G­¬m vµ G­¬m b»ng gç Dæi, s¬n son thÕp b¹c phñ hoµng kim.

- T«n t¹o, phôc chÕ c¸c ®å Thê vµ ®å TÕ tù kh¸c.

+ C¸c ®å Thê nh­: B¸t h­¬ng, Ch©n nÕn, Lä hoa, §µi n­íc, m©m Bång, tµn léng...lùa chän tõ c¸c hiÖn vËt ®· vµ ®ang thê tù t¹i §Òn, nÕu cßn thiÕu bæ sung, chÕ t¸c theo mÉu hiÖn cã.

+ ChÕ t¸c, phôc dùng 02 T­îng Quan canh §Òn b»ng ®¸ nguyªn khèi, Pháng theo mÉu T­îng Quan canh §Òn ë V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m (Hµ Néi).

1. Tu bæ, t«n t¹o c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phô trî, kü thuËt h¹ tÇng.

a) T«n t¹o nhµ T¶ vu vµ nhµ H÷u vu.

- X©y dùng l¹i nhµ T¶ vu vµ H÷u vu trªn nÒn ®Êt cò theo thøc KiÕn tróc nhµ T¶, H÷u vu truyÒn thèng, kiÓu t­êng thu håi, bÝt ®èc.

- KÕt cÊu mçi nhµ h×nh ch÷ nhËt, khung cét, xµ, bÈy, c©u ®Çu b»ng gç Lim, 03 hµng ch©n cét, 06 v× kiÓu chång R­êng, cét trèn, th­îng c©u ®Çu, h¹ qu¸ giang, bµo tr¬n, ®ãng bÐn ®¬n gi¶n. 06 cét c¸i Ø300, 12 cét qu©n Ø260.

- Bê nãc, bê ch¶y x©y g¹ch t¹o phµo chØ, ®Çu håi ®¾p ®Êu n¾m c¬m truyÒn thèng, m¸i lîp ngãi mòi Hµi theo mÉu ngãi nhµ Nghi M«n (210x150x10), líp d­íi lîp ngãi chiÕu (200x140x10), ngãi ®én (210x156x16).

- HÖ ch©n t¶ng (380x380x130), bo thÒm (330x150x600) chÕ t¸c b»ng ®¸ xanh nguyªn khèi, ®ôc rç bÒ mÆt kiÓu cæ.

- HÖ thèng cöa ®i bøc bµn, kiÓu th­îng song, h¹ b¶n, b¹o máng, khung næ. T­êng bao che x©y g¹ch vå (360x165x90) phôc chÕ theo mÉu g¹ch x©y TiÒn §iÖn, x©y VXM75#, mÆt ngoµi ®Ó trÇn miÕt m¹ch èng t¬ 1,0cm, mÆt trong tr¸t VXM75#, quÐt v«i phatin. T­êng phÝa tr­íc 02 gian ®Çu håi g¾n cöa sæ ch÷ Thä ®Ó th«ng tho¸ng. NÒn nhµ l¸t g¹ch B¸t cæ (300x300x50) m¹ch ch÷ C«ng réng 1,0cm.

- TÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn gç ®­îc ng©m, tÈm ho¸ chÊt chèng Mèi, mät. NÒn trong, ngoµi nhµ xö lý chèng Mèi chuyªn dông.

- ChiÕu s¸ng b»ng ®Ìn Neon, d©y dÉn ®i trong èng ghen ®i ngÇm trong t­êng. L¾p ®Æt mçi nhµ 02 b×nh bät cøu ho¶ ë gãc t­êng hai ®Çu håi nhµ.

+ DiÖn tÝch x©y dùng: 83,0 m2.

+ ChiÒu cao nhµ: 2,04 m (TÝnh tõ nÒn nhµ ®Õn Tµu m¸i).

+ Cao ®é mÆt nÒn nhµ: 0,20 m (So víi mÆt s©n)

b) C¸c h¹ng môc phô trî: Bia dÉn tÝch, B×nh phong, nhµ ho¸ vµng vµ nhµ vÖ sinh, hå hoa sóng, bån hoa, bån tróc, t­êng hoa, t­êng rµo, cæng phô.

- Bia dÉn tÝch: BiÓn giíi thiÖu Di tÝch. vÞ trÝ t¹i ng· 3 ®­êng §¹i KiÒu 2 vµ QL1A. Bia b»ng ®¸ xanh nguyªn khèi cao 2,54m, réng 1,94m, chiÒu réng phÇn m¸i 1,36m, chiÒu réng phÇn ch©n Bia: 0,74m. Mãng Bia ®æ BTCT, bo nÒn b»ng ®¸ t¶ng.

- B×nh phong: Gi÷ nguyªn vÞ trÝ vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh hiÖn tån. §ôc bá phÇn v÷a bÞ bong trãc, vÖ sinh, t­íi n­íc, ®¾p tr¸t l¹i b»ng VXM 75#, ®¾p gê, chØ nh­ nguyªn gèc, bæ sung ®¾p tr¸t c¸c ho¹ tiÕt, con gièng ë hai mÆt B×nh phong: MÆt tr­íc ®¾p Hæ phï+V©n M©y, mÆt sau trang trÝ Rång m©y.

+ KÝch th­íc B×nh phong (RéngxCaoxDµy) = (5,4x2,7x0,75)m.

- Mãng ®Æt Bia H­ng C«ng chê s½n (04 c¸i): VÞ trÝ ®Æt ngay sau Nghi M«n, tr­íc B×nh Phong (Mçi bªn 02 c¸i). Mãng ®æ BTCT toµn khèi (1.150x700x300) bÖ ®¸ ®Æt s½n (100x300x1.150). PhÇn Bia H­ng C«ng (04 c¸i) ®· cã.

- Nhµ ho¸ vµng: VÞ trÝ XD t¹i ®Çu håi nhµ T¶ vu, diÖn tÝch XD: 2,02m2. T­êng x©y g¹ch, m¸i ®æ BT t¹o dèc m¸i cong, d¸n ngãi mòi Hµi, cao 2,54m, bÖ t­êng x©y g¹ch cao 0,65m, cöa lÊy tro (0,5x0,254)m mÆt sau, d­íi bÖ t­êng.

- Nhµ VÖ sinh: VÞ trÝ gãc T©y-B¾c khu ®Êt (T¹i vÞ trÝ hiÖn t¹i). Qui m« 01 tÇng, diÖn tÝch x©y dùng: 26,2m2, bè trÝ 03 xÝ, tiÓu N÷, 02 chËu röa, 01 xÝ, 04 tiÓu Nam, 02 chËu röa riªng biÖt. KÕt cÊu t­êng x©y g¹ch chÞu lùc, m¸i ®æ BTCT t¹o dèc, d¸n ngãi mòi Hµi. HÖ thèng cÊp, tho¸t n­íc, bÓ phèt ®ång bé, hoµn chØnh.

- Hå hoa Sóng: VÞ trÝ hå hiÖn h÷u ë phÝa T©y khu Di tÝch. DiÖn tÝch hå (13,45x10,25)m = 137,86m2. N¹o vÐt lßng hå, x©y kÌ b»ng g¹ch chØ, thµnh hå cã Lan can x©y g¹ch bao quanh, mÆt hå th¶ hoa Sóng, l¾p ®Æt m¸y b¬m ®iÒu hoµ mùc n­íc.

- Bån hoa: Bè trÝ ®èi xøng víi hå hoa Sóng, qua nhµ §iÖn thê. T­êng bo quanh bån xÕp ®¸ khèi, ®ôc rç mÆt kiÓu tù nhiªn, trong bån trång c©y hoa c¶nh kÕt hîp xÕp c¸c t¶ng ®¸ tù nhiªn, ®¶m b¶o mü quan. DiÖn tÝch bån hoa: (13,8x11,0)m = 151,8m2

- Bån Tróc: VÞ trÝ bån Tróc bè trÝ phÝa sau nhµ HËu §iÖn, h×nh vßng cung. T­êng bo quanh bån xÕp ®¸ khèi, ®ôc rç mÆt kiÓu tù nhiªn, trong bån ®æ ®Êt mµu trång Tróc vµ xÕp tæ hîp ®¸ cuéi tù nhiªn. KÝch th­íc bån Tróc: Dµi 25,43m, réng nhÊt: 13,02m, hÑp nhÊt: 6,58m, diÖn tÝch XD: 249,2m2.

- T­êng hoa: VÝ trÝ tr­íc s©n §iÖn, nèi Nghi M«n víi T¶ vu, H÷u vu. ChiÒu dµi t­êng hoa (ThiÕt kÕ) 33,85m, cao 0,745m. T­êng hoa x©y g¹ch 110, bæ trô (220x220) cao 1,0m, gi÷a c¸c trô g¾n g¹ch Gèm hoa Chanh ®óc s½n mµu xanh ngäc.

- T­êng rµo: Bao quanh khu ®Êt, cao 2,27m. Mãng rµo x©y ®¸ héc VXM50#, th©n t­êng rµo x©y g¹ch 220VXM50#, tr¸t VXM50#, quÐt v«i, ve phatin, bæ trô (330x330) c¸ch nhau 3,0m (§Ó khe lón theo cÊu t¹o), cæ t­êng rµo l¾p dùng g¹ch Gèm hoa Chanh (300x300x100) theo mÉu t­¬ng ®ång víi niªn ®¹i cña Di tÝch, phÇn m¸i x©y g¹ch t¹o m¸i v¸t réng 0,5m.

- Cæng phô: VÞ trÝ phÝa T©y khu Di tÝch, mÆt ®­êng NguyÔn S¬n, cæng réng 3,5m, kiÕn tróc kiÓu cét ®ång trô truyÒn thèng. Trô cæng x©y g¹ch (450x450), cao 3,64m, x©y , tr¸t VXM75#, mÆt ngoµi ®¾p gê chØ. C¸nh cæng s¾t lµm b»ng s¾t hép, s¬n gi¶ gç, cao 2,26m cã b¸nh xe.

c) C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng.

- San nÒn: Tæng diÖn tÝch khu Di tÝch (Sau khi gi¶i phãng mÆt b»ng): 6.160,0m2.

+ Cao ®é san nÒn thÊp nhÊt: 4,35m, cao nhÊt: 4,70m (Theo cèt kh¶o s¸t).

+ Khèi l­îng ®Êt san nÒn: 1.665,0m3 (TÝnh c¶ ®Êt, ®¸ th¶i khu«n viªn ®Ó l¹i san nÒn).

- S©n §Òn thê: L¸t g¹ch B¸t (300x300x50) m¹ch ch÷ C«ng. DiÖn tÝch s©n: 671,88m2. Bã vØa b»ng ®¸ xanh x¸m (150x250).

- S©n, ®­êng d¹o khu Di tÝch:

+ S©n, ®­êng d¹o trong tæng mÆt b»ng khu Di tÝch l¸t g¹ch chØ, l¸t kiÓu l¸ dõa. DiÖn tÝch: 682,34m2.

+ §­êng d¹o trong c¸c tiÓu c¶nh, khu«n viªn khu Di tÝch l¸t ®¸ rèi. DiÖn tÝch: 92,85m2.

- §­êng trôc chÝnh tõ Nghi M«n vµo TiÒn §iÖn (§­êng ThÇn ®¹o), réng 4,60m: L¸t ®¸ xanh Thanh Ho¸. DiÖn tÝch ®­êng ThÇn ®¹o: 183,0m2.

- VØa hÌ: Toµn bé vØa hÌ s©n, ®­êng d¹o trong tæng mÆt b»ng khu Di tÝch vµ vØa hÌ phÝa §«ng ®­êng NguyÔn S¬n l¸t g¹ch Blok tù chÌn.

- C©y xanh: Gi÷ l¹i tèi ®a c¸c c©y trång l©u n¨m, c©y ¨n qu¶, c©y bãng m¸t trong khu«n viªn Di tÝch, ch¨m sãc, b¶o d­ìng c¸c c©y to cæ thô.

+ Trång bæ sung c¸c lo¹i c©y trong khu«n viªn tæng mÆt b»ng (VÞ trÝ x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ) cao ®Õn 3,5m c¸c lo¹i: C©y §a (01 c©y), c©y G¹o (03 c©y), c©y Ngäc Lan (09 c©y), c©y Xµ cõ (05 c©y), c©y Ph­îng (02 c©y), c©y Muçm (08 c©y), c©y Nh·n (17 c©y), c©y Duèi (09 c©y), c©y MÝt (10 c©y), c©y Cau ta (05 c©y), c©y V¹n TuÕ (03 c©y), c©y LiÔu (06 c©y), c©y Tróc ®µo (04 c©y), Chuèi (05 bôi), khãm Hång (30 khãm), MÉu ®¬n (30 c©y), Ng©u (150 c©y), M¹ch M«n (30,0m).

- HÖ thèng cÊp ®iÖn, chiÕu s¸ng mÆt b»ng:

+ Nguån ®iÖn ®Êu nèi tõ hÖ thèng ®iÖn h¹ thÕ cña x· §«ng VÖ, ®iÓm ®Êu nèi tõ cét ®iÖn hiÖn cã trªn ®­êng KiÒu §¹i 2 (Gãc T©y-Nam khu Di tÝch). Tñ ®iÖn ®Æt t¹i nhµ H÷u vu, c¸p ®iÖn CU/XLPE/DSTA/PVC (2x10) vµ (2x6) ®Æt trong èng nhùa PVC D42 ®i ngÇm.

+ ChiÕu s¸ng mÆt b»ng b»ng 07 ®Ìn pha lo¹i Slighting P65 MH250, cét thÐp D80 s¬n mµu xanh l¸ c©y giµ

- HÖ thèng cÊp n­íc ngoµi nhµ:

+ Nguån n­íc m¸y Thµnh phè ®· cã, ®Êu nèi tõ ®­êng èng cÊp n­íc trªn ®­êng NguyÔn S¬n, ®­a vµo bÓ chøa n­íc dù tr÷ (4,0m3) b¬m lªn kÐt chøa n­íc Inox trªn m¸i nhµ vÖ sinh cÊp n­íc cho PCCC, t­íi c©y vµ ®­a ®Õn c¸c vßi n­íc phôc vô röa ®å lÔ, sinh ho¹t...

- HÖ thèng tho¸t n­íc mÆt b»ng: B»ng hÖ thèng m­¬ng x©y g¹ch (B=300), n¾p ®an BTCT ®ôc lç, ®óc s½n kÌm theo hÖ thèng c¸c hè ga, hè thu ®ång bé. M­¬ng tho¸t n­íc bao quanh khu Di tÝch dµi 269,0m, m­¬ng kÝn tõ hÖ thèng c¸c vßi röa (B=300) vµ bÓ phèt khu vÖ sinh (B=500): 41,5m.

d) H¹ gi¶i, th¸o dì c«ng tr×nh cò.

- Th¸o dì nhµ Tr­ng bµy trªn nÒn ®Êt XD nhµ T¶ vu: Qui m« 01 tÇng, t­êng ng¨n, bao che x©y g¹ch, m¸i v× kÌo s¾t (K§: 8,1m), m¸i lîp ngãi m¸y. DiÖn tÝch XD: 164,0m2.

- Di chuyÓn 01 x¸c ph¸o ®Õn n¬i qui ®Þnh, GPMB Di tÝch.

- Th¸o dì t­êng rµo cò x©y b»ng ®¸ héc. ChiÒu dµi t­êng rµo 104,0m, cao: 2,0m, réng TB: 0,4m)

(Chi tiÕt theo hå s¬ thiÕt kÕ BVTC kÌm theo)


II- Dù to¸n vµ nguån vèn:

1. Dù to¸n: Dù to¸n x©y l¾p tu bæ, t«n t¹o c¸c h¹ng môc giai ®o¹n 2 c«ng tr×nh B¶o tån, t«n t¹o khu Di tÝch LÞch sö Th¸i MiÕu nhµ HËu Lª x¸c ®Þnh theo ®¬n gi¸ XDCB tØnh Thanh Ho¸ ban hµnh kÌm theo C«ng bè sè: 5255/UBND-CN ngµy 07/12/2007 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa. Chªnh lÖch vËt liÖu theo C«ng bè sè: 1937/LSXD-TC ngµy 02/8/2011 cña Liªn së X©y dùng-Tµi chÝnh Thanh Ho¸ c«ng bè gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr­êng x©y l¾p th¸ng 6 vµ 7/2011. Mét sè vËt t­, vËt liÖu kh«ng cã trong C«ng bè gi¸ t¹m tÝnh theo T­ vÊn thiÕt kÕ lËp, Chñ ®Çu t­ ®· kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh.

- §Þnh møc dù to¸n c«ng tr×nh x¸c ®Þnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 13/2004/Q§-BVHTT ngµy 01/4/2004 cña Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ Th«ng tin (Nay lµ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch) vÒ viÖc: Ban hµnh ®Þnh møc dù to¸n b¶o qu¶n, tu bæ vµ phôc håi Di tÝch LÞch sö-V¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh ®· ®­îc Bé X©y dùng tho¶ thuËn t¹i V¨n b¶n sè: 384 BXD-KTTC ngµy 29/3/2004 vµ chiÕt tÝnh gi¸ cho tõng cÊu kiÖn, tõng h¹ng môc. Gi¸ vËt t­ (Gç Lim, ®¸ t¶ng, g¹ch B¸t, g¹ch vå, g¹ch hoa chanh, ngãi lãt, ngãi mòi Hµi...) x¸c ®Þnh theo c¸c V¨n b¶n sè: 997 LN/TC-XD ngµy 05/5/2008, sè: 1236 LN/TC-XD ngµy 09/6/2008, sè: 573/LSXD-TC ngµy 31/3/2009 c«ng bè gi¸ mét sè vËt t­ ®Æc chñng chuyªn ngµnh Di tÝch, phôc vô trïng tu, t«n t¹o c¸c DTLS trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ cña Liªn së X©y dùng-Tµi chÝnh Thanh Ho¸; Gi¸ gia c«ng, tu bæ, phôc håi c¸c con gièng, ®å Thê... t¹m tÝnh theo T­ vÊn thiÕt kÕ lËp, Chñ ®Çu t­ ®· kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh. Riªng gi¸ S¬n ta (S¬n chÝn), Vµng quú, B¹c quú t¹m x¸c ®Þnh theo gi¸ S¬n vµ c¸c vËt liÖu kh¸c sö dông cho c«ng tr×nh V¨n ho¸ t¹i C«ng bè sè: 2078/LSXD-TC ngµy 04/9/2009 cña Liªn së X©y dùng-Tµi chÝnh Thanh Ho¸ c«ng bè gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr­êng x©y l¾p th¸ng 8/2009. Khi thanh, quyÕt to¸n c¨n cø chøng tõ, ho¸ ®¬n hîp lÖ theo qui ®Þnh Tµi ChÝnh.

- C¬ cÊu dù to¸n theo NghÞ ®Þnh sè: 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Th«ng t­ sè: 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010 h­íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng.

- Chi phÝ QLDA, chi phÝ T­ vÊn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo QuyÕt ®Þnh sè: 957/Q§-BXD ngµy 29/9/2009 vÒ viÖc: C«ng bè ®Þnh møc chi phÝ QLDA vµ T­ vÊn ®Çu t­ XD c«ng tr×nh cña Bé X©y dùng. PhÇn chi phÝ kh¶o s¸t, ®o vÏ, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, T­ vÊn lËp (40.441.197®) ®· ®­îc tÝnh trong chi phÝ lËp DA§T, kh«ng cã c¬ së thÈm ®Þnh.

- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 10% theo Th«ng t­ sè: 129/2008/TT-BTC ngµy 26/12/2008 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT vµ h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè: 123/2008/ND-CP ngµy 08/12/2008 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT.

- LÖ phÝ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ BVTC, dù to¸n theo Th«ng t­ sè: 109/2000/TT-BTC ngµy 31/11/2000 h­íng dÉn thu nép vµ sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t­ cña Bé Tµi ChÝnh.


Dù to¸n thÈm ®Þnh tr×nh duyÖt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh lµ: 21.574.235.000®.

(Hai mèt tû, n¨m tr¨m b¶y t­ triÖu, hai tr¨m ba l¨m ngµn ®ång)

Trong ®ã: + Chi phÝ x©y dùng: 9.768.722.000 ®

+ PhÇn Néi thÊt, ®å Thê: 8.150.121.000 ®

+ Chi phÝ QL dù ¸n: 348.765.844 ®

+ Chi phÝ T­ vÊn: 1.165.412.423 ®

+ Chi phÝ kh¸c: 179.920.497 ®

+ Dù phßng 10%: 1.961.293.236 ®
- Chi phÝ x©y dùng chia ra cho c¸c h¹ng môc.

+ T«n t¹o nhµ T¶ vu:: 2.673.772.000 ®

+ T«n t¹o nhµ H÷u vu: 2.673.772.000 ®

+ Tu bæ B×nh phong: 126.365.000 ®

+ T«n t¹o BiÓn dÉn tÝch: 146.232.000 ®

+ T«n t¹o nhµ ho¸ vµng: 52.447.000 ®

+ Nhµ vÖ sinh: 266.337.000 ®

+ S©n, ®­êng, hå hoa sóng, c©y xanh: 2.639.661.000 ®

+ T­êng rµo: 706.970.000 ®

+ CÊp, tho¸t n­íc, ®iÖn khu«n viªn Di tÝch: 408.009.000 ®

+ H¹ gi¶i, th¸o dì c«ng tr×nh cò: 75.157.000 ®
- Tæng hîp dù to¸n so s¸nh. §¬n vÞ tÝnh: VN ®ång

Néi dung chi phÝ

Møc ®Çu t­ DA

Chñ ®Çu t­ tr×nh

K.Qu¶ thÈm ®Þnh

- Chi phÝ x©y dùng:

- PhÇn Néi thÊt, ®å Thê

- Chi phÝ QL Dù ¸n

- Chi phÝ T­ vÊn.

- Chi phÝ kh¸c

- Chi phÝ dù phßngTæng céng

15.023.800.000

2.475.000.000

Chung trong

tæng møc


®Çu t­

x©y dùng


13.079.668.840

9.237.396.000

432.618.514

1.700.432.958

187.450.793

2.463.756.710

27.101.324.000


9.768.722.000

8.150.121.000

348.765.844

1.165.412.423

179.920.497

1.961.293.236

21.574.235.000


(Cã dù to¸n chi tiÕt kÌm theo).

2. Nguån vèn: Theo QuyÕt ®Þnh phª duyÖt DA§T x©y dùng c«ng tr×nh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸.
III – NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ:

- Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC c«ng tr×nh: Tu bæ, t«n t¹o c¸c h¹ng môc giai ®o¹n 2 c«ng tr×nh B¶o tån, t«n t¹o khu Di tÝch LÞch sö Th¸i MiÕu nhµ HËu Lª t¹i ph­êng §«ng VÖ, Thµnh phè Thanh Ho¸, tØnh Thanh Ho¸ phï hîp qui m« vµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cïng c¸c h¹ng môc theo DA§T x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt.

- Hå s¬ thiÕt kÕ BVTC vÒ h×nh d¸ng cÊu kiÖn c¸c chi tiÕt hoa v¨n, häa tiÕt mü thuËt ®iªu kh¾c (B»ng ®¸, v÷a ®¾p, b»ng gç, gèm) thÓ hiÖn nhá, ch­a ®Çy ®ñ kÝch th­íc. Hå s¬ dù to¸n lËp, mét sè néi dung ch­a thèng nhÊt víi thiÕt kÕ BVTC (Hå hoa sóng, chiÕu s¸ng ngo¹i thÊt...) vµ néi dung cña DA§T ®­îc duyÖt (KÌ hå hoa Sóng, t­êng rµo bao quanh Di tÝch).

- Tæng thÓ khu Di tÝch LÞch sö Th¸i MiÕu nhµ HËu Lª, ®Þnh vÞ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å hiÖn tr¹ng, cã cèt kh¶o s¸t ®Þa h×nh theo chuÈn Quèc gia. X¸c ®Þnh cèt ± 0.000 c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh t­¬ng øng víi cèt kh¶o s¸t chuÈn Quèc gia.

- §Ò nghÞ Chñ ®Çu t­ chØ ®¹o nhµ thÇu T­ vÊn thiÕt kÕ: Ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ kÝch th­íc c¸c m¶ng ch¹m, kh¾c, hoa v¨n theo tû lÖ lín h¬n (§Æc biÖt chó ý ®èi víi cÊu kiÖn cã thay ®æi tiÕt diÖn, h×nh d¸ng ph¶i phôc chÕ), ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thi c«ng theo quy ®Þnh; §iÒu chØnh thiÕt kÕ, dù to¸n theo V¨n b¶n thÈm ®Þnh thiÕt kÕ BVTC c«ng tr×nh cña Côc Di s¶n V¨n ho¸, Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch; Bæ sung thuyÕt minh thiÕt kÕ BVTC ®Çy ®ñ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh; §iÒu chØnh l¹i thiÕt kÕ BVTC c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thèng nhÊt víi dù to¸n cïng h¹ng môc c«ng tr×nh sau khi ®­îc phª duyÖt ®Ó cã c¬ së thi c«ng vµ nghiÖm thu.

- §· ®iÒu chØnh thiÕt kÕ vµ dù to¸n c¸c h¹ng môc: X©y kÌ thµnh quanh hå hoa Sóng b»ng ®¸ hécVXM75#, t­êng rµo bao quanh Di tÝch x©y g¹ch 220 theo ®óng néi dung DA§T x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt.

- Theo DA§T c«ng tr×nh ®­îc duyÖt cßn thiÕu c¸c h¹ng môc: BÕn röa (260 triÖu ®ång), phÇn ®Ìn ®¸ hÖ thèng ®iÖn mÆt b»ng cã thiÕt kÕ ®Ìn ®¸ nh­ng kh«ng x¸c ®Þnh vÞ trÝ hÖ thèng ®Ìn ®¸, dù to¸n ch­a x¸c ®Þnh gi¸ ®Ìn ®¸. §Ò nghÞ Chñ ®Çu t­ yªu cÇu T­ vÊn lËp bæ sung, tr×nh duyÖt hoµn chØnh dù ¸n.

- Dù to¸n phÇn néi thÊt, ®å Thê thÈm ®Þnh (8.150.121.000®) v­ît møc ®Çu t­ cïng h¹ng môc theo dù ¸n ®­îc duyÖt (2.475.000.000 ®) = 5.675.121.000® = 229,3%. §Ò nghÞ Chñ ®Çu t­ tæng hîp Tæng dù to¸n c«ng tr×nh (KÓ c¶ ®Òn bï, GPMB) nÕu v­ît Tæng møc ®Çu t­ ph¶i B¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh xin ®iÒu chØnh, bæ sung DA§T vµ Tæng møc ®Çu t­ theo quy ®Þnh.

- PhÇn dù to¸n x¸c ®Þnh khèi l­îng theo T­ vÊn thiÕt kÕ lËp, Chñ ®Çu t­ ®· kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ ThÈm ®Þnh. Trong ®ã cã mét sè phÇn viÖc t¹m tÝnh. Khi thùc hiÖn ®Çu t­, c¨n cø thùc tÕ Chñ ®Çu t­ x¸c ®Þnh cô thÓ ®Ó thanh, quyÕt to¸n c«ng tr×nh theo qui ®Þnh.
VËy Së X©y dùng b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh ThiÕt kÕ BVTC vµ dù to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh: Tu bæ, t«n t¹o Néi thÊt, §å thê nhµ TiÒn §iÖn, t«n t¹o nhµ T¶ vu, H÷u vu, nhµ ho¸ vµng, Bia dÉn tÝch, khu«n viªn, s©n, v­ên, t­êng rµo, cÊp, tho¸t n­íc, cÊp ®iÖn khu«n viªn Di tÝch thuéc DA§T: B¶o tån, t«n t¹o khu Di tÝch LÞch sö Th¸i MiÕu nhµ HËu Lª, tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh xem xÐt, QuyÕt ®Þnh./.

N¬i nhËn: gi¸m ®èc

- Nh­ K/göi

- Së V¨n ho¸, TT&DL (Chñ ®Çu t­). (§· ký)

- L­u VT-H§XD/SXD.T§TKBVTC-DTTh¸iMiÕuNhµLª(G§2)VT28/9/011(7b) Ng« V¨n TuÊn


: Portals -> Rainbow -> Upload
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương