SỞ XÂy dựng số: 1934/kqtđ-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích42.09 Kb.

UBND TỈNH VĨNH LONG

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1934/KQTĐ-SXDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2015


KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN

Công trình: Điện chiếu sáng trên tuyến dân cư vùng ngập lũ xã Đông Thành


Kính gửi: Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh

Sở Xây dựng đã nhận tờ trình số 355/TTr.BQL ngày 10/11/2015 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh V/v Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1096/UBND-KTTH ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo nội dung Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ công văn số 3159/UBND-KTN V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, xây dựng mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại các cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ thị xã Bình Minh - giai đoạn 1.

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định dự toán số 17/KQTĐ-TVKĐ ngày 09/12/2015 của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Vĩnh Long;

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình như sau:I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH:

1. Tên công trình: Điện chiếu sáng trên tuyến dân cư vùng ngập lũ xã Đông Thành;

2. Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật;

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh.

4. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 1.614.750.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng từ nguồn bán 30% số nền sinh lợi của chương trình - nếu bán 30% số nền sinh lợi nêu trên không đủ, thì UBND thị xã Bình Minh cân đối từ ngân sách của thị xã để thực hiện hoàn thành công trình;

6. Địa điểm xây dựng: Xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

7. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần Việt Quốc (TP. Cần Thơ).
II. NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ VÀ HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH:

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:

- Tờ trình số 355/TTr.BQL ngày 10/11/2015 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh V/v Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng;

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật Công ty Cổ phần Việt Quốc (TP. Cần Thơ) lập ngày 02 tháng 11 năm 2015;

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu: Thông tin năng lực của Công ty Cổ phần Việt Quốc (TP. Cần Thơ); Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh Chủ nhiệm đồ án thiết kế, các chủ trì thiết kế;2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Quy phạm trang bị điện phần I, II, III, IV : 11TCVN-18-2006, 11TCVN-19-2006, 11TCVN-20-2006, 11TCVN-21-2006; cột BTCT- Kết cấu cốt thép: TCVN-5846-2005; Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị: TCXDVN 259:2001; Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng: TCXDVN 333-2005; cách điên đường dây trên không điện áp trên 1000V: IEC 381; Quyết định 346/QĐ-EVN SPC ngày 01/3/2013 của tổng công ty điện lực Miền Nam về việc ban hành qui định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong tổng công ty điện lực Miền Nam; Quyết định số 3156/QĐ-ĐL2-3 ngày 22/11/2005 của công ty điện lực 2 (nay là tổng công ty điện lực Miền Nam) về việc ban hành đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị điện “Tập 2: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung hạ thế”.

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Điện chiếu sáng trên tuyến dân cư vùng ngập lũ xã Đông Thành gồm: xây dựng mới Trạm Biến áp 15KVA treo trên trụ M49/T63/T16/1 1 pha xây dựng mới, đấu nối vào trụ M49/T63/16 hiện hữu; dây dẫn điện cáp đồng;

- Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng công cộng; đèn chiếu sáng được mắc trên trụ điện hạ thế hiện hữu; cần đèn Ø60 đơn, đôi; đèn chiếu sáng đèn led 90W; đường dây trục chính cáp nhôm ABC, dây lên đèn cáp đồng; tủ điều khiển chiếu sáng đấu nối nguồn từ trạm biến áp 15KVA;

- Xây dựng mới: Trụ BTCT 12 mét, 8,5 mét, móng trụ bê tông đá 1x2 mác 200.4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định:

- Lập dự toán theo phương pháp tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu: Dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế bản vẽ thi công, các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình và định mức xây dựng, giá xây dựng của công trình. Dự toán phân tích hao phí vật tư, xác định tổng khối lượng vật tư, áp giá vật tư theo công bố giá liên sở hoặc giá thị trường, để xác định chi phí vật liệu trực tiếp. Riêng chi phí nhân công và máy thi công lấy theo bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Vĩnh Long.

- Các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng:

+ Chi phí xây dựng được xác định dựa trên: Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp kèm theo quyết định số 6061/QĐ-BCT và quyết định 6060/QĐ-BCT, ngày 14 tháng 11 năm 2008; Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp công bố kèm theo văn bản số 7606/BTC-NL ngày 05/8/2009 của Bộ Công thương; Giá vật liệu theo công bố giá liên sở Tài chính - Công thương Ban hành kèm theo công văn báo giá VLXD số 106 ngày 08/4/2015 và Công văn số 3343/UBND-KTTH ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long V/v Công bố cước vận chuyển hàng hóa cho công trình xây dựng; Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, ca máy theo Công văn số 1126/SXD-KTTH ngày 20/12/2011 của Sở Xây dựng; Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước được tính theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

+ Chi phí quản lý dự án, Chi phí giám sát và Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán được tính theo định mức được công bố kèm theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; trừ đi phí thẩm định thiết kế - dự toán của Sở Xây dựng; Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, chi phí đánh giá hồ sơ đề xuất và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính theo quy định tại Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Chi phí khác của công trình, gồm: Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường tạm tính theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2010/TT-BXD; Chi phí bảo hiểm công trình tạm tính theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính và Phí thẩm định thiết kế - dự toán tính theo Phụ lục 2 Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài Chính;

+ Chi phí dự phòng tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG:

1. Sự phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình cơ bản phù hợp với chủ trương đầu tư xây dựng công trình tại Căn cứ công văn số: 3159/UBND-KTN V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, xây dựng mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại các cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ thị xã Bình Minh - giai đoạn 1.

2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế dự toán xây dựng: Tổ chức tư vấn và cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng có tư cách pháp nhân phù hợp theo quy định hiện hành, có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện, Chủ nhiệm và các Chủ trì thiết kế có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình: Giải pháp thiết kế cơ bản phù hợp theo quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu sử dụng.

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: Hồ sơ thiết kế tuân thủ quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng phù hợp theo quy định hiện hành.

5. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận: Giải pháp thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với công năng của công trình, đảm bảo an toàn công trình xây dựng và công trình lân cận.

6. Sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ: Giải pháp thiết kế tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN:

1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế: Hồ sơ dự toán có tính toán cơ bản phù hợp các chi tiết thiết kế thể hiện trên bản vẽ, khối lượng xây dựng tính từ thiết kế cơ bản phù hợp với khối lượng xây dựng tính trong dự toán và đã được đơn vị tư vấn thẩm tra điều chỉnh một số khối lượng công tác cho phù hợp theo bản vẽ thiết kế.

2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình:

- Dự toán áp dụng cơ bản phù hợp các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định của Nhà nước có liên quan đến các chi phí tính trong dự toán.

- Tuy nhiên đơn vị thẩm định có điều chỉnh: Điều chỉnh Công tác ván khuôn móng trụ; mã hiệu lắp đặt đèn chiếu sáng, chi phí vật liệu phụ; Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tháng 10/2015 liên sở Tài chính - Xây dựng; Chi phí thẩm định giá đã đưa vào công trình Điện chiếu sáng trên tuyến dân cư vùng ngập lũ xã Mỹ Hòa.

3. Giá trị dự toán sau thẩm định: 1.380.619.854 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi triệu, sáu trăm mười chín ngàn,

tám trăm năm mươi bốn đồng)

Trong đó:V. KẾT LUẬN:

Từ những nhận xét, đánh giá nêu trên và xét đến sự cần thiết phải đầu tư, Sở Xây dựng nhận thấy hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình, được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập đáp ứng cơ bản các nội dung yêu cầu đã đề ra và phù hợp với các quy định hiện hành, đủ điều kiện để xem xét trình phê duyệt thiết kế.

Sau khi thiết kế và dự toán xây dựng công trình được phê duyệt, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư được quy định tại Điều 31 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, đồng thời chịu trách nhiệm về đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.


Nơi nhận:

- Như tiêu đề (05 bản);

- Lưu VT-VP (P.QLXD, TTKĐ);

- Lưu 737/QLXD (Kèm KQTĐsố 17./KQTĐ/TVKĐ ngày 09/12/2015)

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Đoàn Thanh Bình: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương