Së xy dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 18.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích18.66 Kb.
#23169

uû Ban nh©n d©n

tØnh thanh ho¸Së x©y dùng
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 471 / SXD – QLVLThanh Hãa, ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2011.

V/v Tham gia ý kiÕn vÒ khu vùc xin khai th¸c ®¸ má quÆng s¾t phô gia xi m¨ng t¹i x· Thµnh T©n, x· Thµnh Kim huyÖn Th¹ch Thµnh.


KÝnh göi: Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

Së X©y dùng nhËn ®­îc v¨n b¶n sè: 368/ STNMT - TNKS, ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2010, cña Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vÒ viÖc ®Ò nghÞ tham gia ý kiÕn khu vùc xin khai th¸c má quÆng s¾t phô gia xi m¨ng t¹i x· Thµnh T©n, x· Thµnh Kim huyÖn Th¹ch Thµnh cña C«ng ty TNHH §øc Thµnh.

Sau khi kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm xin khai th¸c vµ xem xÐt c¸c tµi liÖu cã liªn quan. Së X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Khu vùc xin khai th¸c cña Doanh nghiÖp ®­îc khèng chÕ bëi c¸c ®iÓm cã täa ®é (sè liÖu do Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng cung cÊp):

T¹i th«n Ngäc §éng 2 x· Thµnh T©n huyÖn Th¹ch Thµnh: DiÖn tÝch xin khai th¸c: 4,7 ha;


§iÓm khèng chÕ

Täa ®é ( hÖ VN 2000 )

X (m)

Y (m)

1

2

34

5

67

8

910

571 690

571 692


571 646

571 583


571 472

571 428


571 526

574 573


574 573

571 635


2229 183

2229 276


2229 400

2229 519


2229 569

2229 472


2229 356

2229 345


2229 305

2229 192


T¹i th«n L©m Thµnh x· Thµnh Kim huyÖn Th¹ch Thµnh: DiÖn tÝch xin khai th¸c: 1,5 ha;

§iÓm khèng chÕ

Täa ®é ( hÖ VN 2000 )

X (m)

Y (m)

1

2

34

569 793

569 832


569 694

569 725


2229 586

2229 711


2229 746

2229 582


C¸c vÞ trÝ xin khai th¸c trªn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn Quy ho¹ch x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng;

VÒ chñ tr­¬ng: §Ó ®¸p øng nguån nguyªn liÖu phô gia xi m¨ng cung cÊp cho c¸c Nhµ m¸y xi m¨ng trªn ®Þa bµn tØnh; Së X©y dùng thèng nhÊt chñ tr­¬ng cho C«ng ty TNHH §øc Thµnh ®­îc khai th¸c nguån nguyªn liÖu quÆng s¾t lµm phô gia xi m¨ng cung cÊp cho c¸c Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng.

VÒ ®Þa ®iÓm: Má s¾t lµm phô gia xi m¨ng t¹i th«n Ngäc §éng 2 x· Thµnh T©n vµ th«n L©m Thµnh x· Thµnh Kim huyÖn Th¹ch Thµnh n»m trong quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c vµ sö dông quÆng s¾t trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Ho¸ ®Õn n¨m 2020, ®· ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè: 309/Q§-UBND ngµy 26 th¸ng 1 n¨m 2007; Trong ®ã c¸c má quÆng s¾t ®­îc sö dông lµm phô gia xi m¨ng vµ luyÖn kim; Së X©y dùng thèng nhÊt ®Þa ®iÓm xin khai th¸c cña C«ng ty TNHH §øc Thµnh.

VËy Së x©y dùng tham gia ý kiÕn ®Ó Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng tæng hîp b¸o c¸o UBND tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh./.N¬i nhËn: KT.Gi¸m ®èc

- Nh­ trªn; Phã Gi¸m ®èc

- Gi¸m ®èc Së ( ®Ó b¸o c¸o); ( ®· ký )

- L­u VP/ XD.Lª Ch­¬ng Thanh
Каталог: Portals -> Rainbow -> Upload -> 201103
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG
201103 -> Së xy dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 18.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương