SỞ XÂy dựng ­ Số: 234tải về 53.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích53.36 Kb.

UBND TỈNH VĨNH LONG

SỞ XÂY DỰNG

____­_________

Số: 234 /SXD-QLXD

V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng Nâng cấp mặt đường, xây dựng mới HTTN của Hẻm 66 khóm 3,

P5, thành phố Vĩnh Long.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________­­­_____________________­­­________

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường 5 - thành phố Vĩnh Long.

Sở Xây dựng đã nhận Tờ trình số 06/TTr-UBND đề ngày 22/01/2016 (Hồ sơ gửi đến Sở Xây dựng ngày 27/01/2016) của UBND phường 5, thành phố Vĩnh Long về việc thẩm định thiết kế dự toán công trình Hẻm 66 khóm 3, phường 5- TP Vĩnh Long hạng mục Nâng cấp mặt đường, xây dựng mới HTTN.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1818/UBND-KT ngày 11/12/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hẻm 66 khóm 3, phường 5- TP Vĩnh Long, hạng mục Nâng cấp mặt đường, xây dựng mới HTTN;

Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số 06/KQTT-TVKĐ ngày 17/01/2016 của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Vĩnh Long;

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH.

1. Tên công trình: Nâng cấp mặt đường, xây dựng mới HTTN của công trình Hẻm 66 khóm 3, phường 5 - TP Vĩnh Long.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường 5- TPVL.

3. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 512.089.846 đồng

4. Nguồn vốn: Nguồn 10% nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2016.

5. Địa điểm xây dựng: Phường 5- thành phố Vĩnh Long.

6. Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gia Quốc Hưng.

II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH.

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:

- Văn bản pháp lý:

+ Công văn số 1818/UBND-KT ngày 11/12/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hẻm 66 khóm 3, phường 5- TP Vĩnh Long, hạng mục Nâng cấp mặt đường, xây dựng mới HTTN;

+ Tờ trình số 06/TTr-UBND đề ngày 22/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 5, thành phố Vĩnh Long về việc thẩm định thiết kế dự toán Công trình Hẻm 66 khóm 3, phường 5- TP Vĩnh Long hạng mục Nâng cấp mặt đường, xây dựng mới HTTN;

+ Nhiệm vụ thiết kế; Báo cáo số 03/BC.UBND đề ngày 22/01/2016 về việc tổng hợp hồ sơ chủ đầu tư trình thẩm định;

- Tài liệu khảo sát, thiết kế và dự toán: Thuyết minh + bản vẽ thiết kế thi công và dự toán xây dựng công trình;

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu: Thông tin năng lực của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gia Quốc Hưng; Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh Chủ nhiệm đồ án thiết kế, các chủ trì thiết kế;

- Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số 06/KQTT-TVKĐ ngày 17/01/2016 của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Vĩnh Long.2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: TCVN 4054-2005: Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 10380-2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế; TCVN 8859-2011 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô...

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Tổng chiều dài toàn tuyến L= 233.64m (trong đó nhánh 1 dài 149,41m, nhánh 2 dài 84,23m, chiều rộng mặt đường từ 1,4m đến 2m).

- Cấu tạo đường: Lớp bê tông cốt thép đá 10x20 mác 200 dày 70; Tấm ni long lót móng; Lớp cát nền theo trắc ngang toàn tuyến dày trung bình 300, K=0,95; Xây gạch thẻ bó nền 2 bên lề chạy theo chiều dài tuyến đường; bê tông lót móng đá 40x60 mác 100 dày 100; Lớp bê tông nền đường cũ.

- Cấu tạo hố ga, rãnh thoát nước dọc theo tuyến: Đan nắp + thành hố ga, rãnh thoát nước bằng bê tông cốt thép đá 10x20 mác 200 dày 100; Lớp bê tông lót móng hố ga, rãnh thoát nước đá 40x60 mác 100 dày 100; Lớp cát lót móng hố, rãnh thoát nước dày 100; Lớp cừ tràm gia cố móng hố ga L 2,7m.4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định:

- Lập dự toán theo phương pháp tổng hợp vật tư và áp giá vật liệu: Dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế bản vẽ thi công, các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình và định mức xây dựng, giá xây dựng của công trình. Dự toán phân tích hao phí vật tư, xác định tổng khối lượng vật tư, áp giá vật tư theo công bố giá liên sở hoặc giá thị trường, để xác định chi phí vật liệu trực tiếp. Riêng chi phí nhân công và máy thi công lấy theo bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Vĩnh Long.

- Các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng:

+ Chi phí xây dựng được xác định dựa trên: Định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố và bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh do Sở Xây dựng Vĩnh Long công bố ngày 25/12/2007; Giá vật liệu theo công bố giá tháng 12/2015 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng, cước vận chuyển theo Công văn số 3343/UBND-KTTH ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh; Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, ca máy theo Công văn số 1126/SXD-KTTH ngày 20/12/2011 của Sở Xây dựng; Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước tính theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

+ Chi phí quản lý dự án, Chi phí giám sát và Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán được tính theo định mức được công bố kèm theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

+ Chi phí khác của công trình, gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường tạm tính theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2010/TT-BXD; Chi phí bảo hiểm công trình tạm tính theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và Phí thẩm định thiết kế - dự toán tính theo Phụ lục 2 Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính;+ Chi phí dự phòng tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG.

1. Sự phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hồ sơ thiết kế và dự toán đầu tư xây dựng công trình cơ bản phù hợp với Công văn số 1818/UBND-KT ngày 11/12/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hẻm 66 khóm 3, phường 5- TP Vĩnh Long, hạng mục Nâng cấp mặt đường, xây dựng mới HTTN.

2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế, xây dựng: Tổ chức tư vấn và cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng có tư cách pháp nhân phù hợp theo quy định hiện hành, có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện. Chủ nhiệm có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Bên cạnh đó hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế thiếu hợp đồng lao động những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt (theo quy định tại Điều 57 Nghị định 59/2015/NĐ-CP), thiếu chủ trì thiết kế quy định tại Điều 21 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ (hiện nay khung tên bản vẽ thiếu chức danh chủ trì thiết kế theo quy định), nên thiếu cơ sở pháp lý để xem xét đánh giá về năng lực của nhà thầu thiết kế theo quy định tại Khoản 3 Điều 61 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu được thành lập theo Quyết định số 1945/1999/QĐ.UBT ngày 21/8/1999 của UBND tỉnh Vĩnh Long và được bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 23/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đơn vị có chức năng thẩm tra thiết kế công trình và cá nhân chủ trì thẩm tra thiết kế, chủ trì thẩm tra dự toán có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình: Giải pháp thiết kế cơ bản phù hợp theo quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu sử dụng.

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: Hồ sơ thiết kế tuân thủ quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng phù hợp theo quy định hiện hành.

5. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận: Giải pháp thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với công năng của công trình, đảm bảo an toàn công trình xây dựng và công trình lân cận.

6. Sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ: Công trình xây dựng mới kết hợp với công trình hiện trạng không thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, nhưng thuộc đối tượng phải lập và đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng Chủ đầu tư chưa thực hiện phần việc này nên thiếu cơ sở để xem xét đánh giá.

7. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế:

- Chủ đầu tư liên hệ với UBND thành phố Vĩnh Long để được hướng dẫn việc lập, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

- Bổ sung hồ sơ năng lực của nhà thầu tư vấn thiết kế đảm bảo đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động tư vấn xây dựng theo quy định hiện hành, cụ thể là bổ sung hợp đồng lao động của các cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt với nhà thầu thiết kế (Căn cứ theo quy định tại Điều 57 và Điều 61 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ) và bổ sung chức danh chủ trì thiết kế (Căn cứ theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ)

- Chỉnh sửa một số nội dung theo kiến nghị trong kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số 06/KQTT-TVKĐ ngày 17/01/2016 của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Vĩnh Long.IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN.

1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế: Hồ sơ dự toán có tính toán cơ bản phù hợp các chi tiết thiết kế thể hiện trên bản vẽ, khối lượng xây dựng tính từ thiết kế cơ bản phù hợp với khối lượng xây dựng tính trong dự toán và đã được đơn vị tư vấn thẩm tra điều chỉnh một số khối lượng công tác cho phù hợp theo bản vẽ thiết kế.

2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình: Dự toán áp dụng cơ bản phù hợp các định mức, nhưng tính toán chưa chính xác, chưa phù hợp các khoản mục chi phí theo quy định (áp dụng không đúng đơn giá vật liệu theo công bố giá Liên Sở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm trình thẩm định, tính không chính xác chi phí xây dựng, chi phí tư vấn ,...) và đã được đơn vị tư vấn thẩm tra điều chỉnh giá vật liệu theo công bố giá liên sở tháng 12/2015 và điều chỉnh, bổ sung các khoản mục chi phí cho phù hợp theo quy định hiện hành.

3. Giá trị dự toán xây dựng: 459.006.227đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi chín triệu, không trăm lẻ sáu ngàn, hai trăm hai mươi bảy đồng).

Trong đó:V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

1. Kết luận: Từ những nhận xét, đánh giá nêu trên, Sở Xây dựng nhận thấy hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình, được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập đáp ứng các nội dung cơ bản theo yêu cầu đã đề ra

2. Yêu cầu, kiến nghị: Yêu cầu Chủ đầu tư chỉnh sửa một số nội dung theo các nội dung được nêu tại mục 7 phần III của văn bản này và gửi 01 bộ hồ sơ sau chỉnh sửa về Sở Xây dựng để quản lý theo quy định (tại Khoản 3 Điều 6 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

Sau khi hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình đã chỉnh sửa hoàn chỉnh theo yêu cầu và được phê duyệt, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư được quy định tại Điều 31 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, đồng thời chịu trách nhiệm về đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.Nơi nhận:

- Chủ đầu tư (06 bản);

- Lưu VT-VP;

- Lưu 114 /P.QLXD.GIÁM ĐỐC

KT GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC

Đã Ký

Trần Hoài Hiệp: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương