Sở Tài nguyên và Môi trườngtải về 8.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.69 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Tautoshape 18HÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 4833 /UBND-QLĐTh

V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường của Công ty TNHH MTV xi măng Miền Trungautoshape 17 Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Hòa Vang.

Xét nội dung Báo cáo số 516/BC-STNMT ngày 12/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kết quả kiểm tra xử lý theo phản ảnh của Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đăng bài ngày 17/3/2015; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:


Thống nhât nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 516/BC-STNMT ngày 12/6/2015 (kèm theo bản photocopy Báo cáo). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH MTV xi măng Miền Trung thực hiện đúng các qui định hiện hành về bảo vệ môi trường, nội dung hồ sơ môi trường đã được phê duyệt và các biện pháp xử lý môi trường như cam kết để đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực. Trường hợp Công ty không nghiêm túc triển khai thực hiện, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.
Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Chủ tịch UBND t.p (b/cáo);

- UBND xã Hòa Khương;

- Cty TNHH MTV XM Miền Trung;

- Báp Pháp luật t.p HCM;

- Lưu VT, QLĐTh.PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn: images -> danang -> file -> Nam2015
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam2015 -> THÀnh phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> Về việc bãi bỏ các nội dung quy định về cấp phép kinh doanh tại các văn bản do ubnd thành phố và Sở, ngành ban hành
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Nam2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương