SỞ TÀi chính tỉnh bà rịa-vũng tàu quy trìNHtải về 106.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích106.71 Kb.

SỞ TÀI CHÍNH

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

QUY TRÌNH

Mã hiệu:

QT 19

CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

CẤP BÙ THUỶ LỢI PHÍ

Lần ban hành

01

Ngày ban hành

19/6/2013
MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 1. MỤC ĐÍCH

 2. PHẠM VI

 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

 6. BIỂU MẪU

 7. HỒ SƠ CẦN LƯU


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành 1. MỤC ĐÍCH.

Trình UBND tỉnh phê duyệt cấp bù hụt thu thuỷ lợi phí cho các huyện, thành phố do thực hiện miễn giảm thu thuỷ lợi phí.

Bổ sung kinh phí cho ngân sách huyện, thành phố về khoản hụt thu do thực hiện miễn, giảm thu thuỷ lợi phí. 1. PHẠM VI.

Quy trình này áp dụng cho các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cụ thể gồm 01 Thủ tục hành chính sau:

- Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN.

 • Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 • Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 • Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 • Quyết định số: 2832/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20/8/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 • Quy trình Kiểm soát Hồ sơ – QT 02;

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND: Ủy ban nhân dân.

 • TTHC: Thủ tục hành chính.

 • STC: Sở Tài chính.

 • NN&PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  5.1

  Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không

  5.2

  Thành phần hồ sơ
  Theo quy định của thủ tục hành chính đã công bố tại STC (được nêu ở mục 2. Phạm vi áp dụng)

  5.3

  Số lượng hồ sơ
  01 bộ

  5.4

  Thời gian xử lý
  03 ngày (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ).

  5.5

  Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STC – Số 11 Trường Chinh – P.Phước Trung – Tp.Bà Rịa.

  5.6

  Lệ phí
  Không

  5.7

  Quy trình xử lý công việc

  TT

  Trình tự

  Trách nhiệm

  Thời gian

  Biểu mẫu/Kết quả

  B1

  UBND huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STC. Hồ sơ gồm:

  - Công văn đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí.

  - Bảng kê danh sách từng tổ chức- hộ dân được đề nghị miễn giảm thuỷ lợi phí.

  - Văn bản thẩm tra xác nhận số miễn giảm thuỷ lợi phí của Sở NN&PTNT  UBND huyện, thị xã, thành phố.

  Giờ hành chính.

  - Công văn đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí.

  - Bảng kê danh sách từng tổ chức- hộ dân được đề nghị miễn giảm thuỷ lợi phí.

  - Văn bản thẩm tra xác nhận số miễn giảm thuỷ lợi phí của Sở NN&PTNT


  B2

  Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của UBND huyện, thành phố, Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ:

  - Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): Lập và giao 1 liên của Giấy biên nhận hồ sơ (BM 06.01) cho người nộp hồ sơ, lập Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Phụ lục 9) và toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận trình Lãnh đạo Sở xử lý.

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại chi tiết, cụ thể, rõ ràng các yêu cầu của thủ tục hồ sơ theo quy định


  Chuyên viên tiếp nhận – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STC

  1/2 ngày

  BM 06.01 – Giấy biên nhận hồ sơ

  Phụ lục 9 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

  và toàn bộ hồ sơ liên quan


  B3

  Lãnh đạo Sở xử lý và trả lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STC để chuyển hồ sơ cho phòng Ngân sách.

  Lãnh đạo Sở.

  1/2 ngày

  BM 06.01 – Giấy biên nhận hồ sơ

  Phụ lục 9 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

  và toàn bộ hồ sơ liên quan


  B4

  Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ và giao cho chuyên viên thẩm định.

  - Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì dự thảo văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo phòng xem xét.

  - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, cần giải trình và/ hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thì thông báo ngay và nêu rõ lý do (bằng điện thoại/ email/ fax/ văn bản …) cho người nộp hồ sơ để hoàn chỉnh.


  Chuyên viên Phòng Ngân sách

  1/2 ngày

  BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ

  Phụ lục 9 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.

  Tờ trình UBND tỉnh phê duyệt

  và toàn bộ hồ sơ liên quan  B5

  Kiểm tra hồ sơ và nội dung trên văn bản dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt

  Nếu đồng ý: ký nháy văn bản dự thảo và chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STC trình Lãnh đạo STC ký duyệt.

  Nếu không đồng ý: Quay lại bước 4.


  Lãnh đạo Phòng Ngân sách

  1/2 ngày

  BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ

  Phụ lục 9 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.

  Tờ trình UBND tỉnh phê duyệt

  và toàn bộ hồ sơ liên quan  B6

  Chuyên viên tiếp nhận trình Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ:.

  - Nếu đồng ý: Ký văn bản và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STC để trình UBND tỉnh phê duyệt.

  - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo Phòng Ngân sách xử lý.


  Lãnh đạo Sở

  1/2 ngày

  BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ

  Phụ lục 9 – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.

  Tờ trình UBND tỉnh phê duyệt

  và toàn bộ hồ sơ liên quan  B7

  Chuyên viên tiếp nhận văn bản đã được ký và gửi ngay cho UBND tỉnh phê duyệt.

  Đồng thời cập nhật thông tin phát sinh vào Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Phụ lục 9) và Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc (Phụ lục 10).

  Chuyên viên tiếp nhận lưu công văn gửi UBND tỉnh và chuyển hồ sơ cho phòng Ngân sách lưu để theo dõi và ra thông báo số kinh phí được duyệt cho đơn vị có liên quan.


  Chuyên viên tiếp nhận – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STC

  1/2 ngày

  BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ

  Phụ lục 9 – Phiếu theo dõi quá trình

  xử lý công việc.

  Phụ lục 10 – Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc  và toàn bộ hồ sơ liên quan

  B8

  Chuyên viên tiếp nhận có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC (Phụ lục 11)

  Chuyên viên tiếp nhận – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STC

  Kết thúc tháng

  Phụ lục 11 – Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

  B9

  Lưu hồ sơ

  Chuyên viên tiếp nhận và Chuyên viên Phòng NS

  -

  Theo mục 7.

  Ghi chú: Sau khi nhận được Quyết định phê duyệt miễn - giảm thu thuỷ lợi phí của UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện cấp phát kinh phí bù hụt thu thuỷ lợi phí cho các huyện, thành phố (theo quy trình từ B2 đến B6).

  5.8

  Cơ sở pháp lý
  Theo quy định của thủ tục hành chính có liên quan đã công bố tại STC (được nêu ở mục 2. Phạm vi áp dụng).

 2. BIỂU MẪU

  TT

  Mã hiệu

  Tên Biểu mẫu  BM 06.01

  Giấy biên nhận hồ sơ  Phụ lục 9

  Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc  Phụ lục 10

  Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc  Phụ lục 11

  Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

 3. HỒ SƠ LƯU

Hồ sơ được lưu thành bộ, gồm các loại sau:

TT

Tên hồ sơ

Đơn vị lưuGiấy biên nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STCPhiếu theo dõi quá trình xử lý công việcSổ theo dõi kết quả xử lý công việcSổ thống kê kết quả thực hiện TTHCHồ sơ đầu vào (mục 5.2)

Phòng Ngân sách

6.

Văn bản theo yêu cầu của tổ chức/ công dân đã được ký duyệt.

Chú ý:

 • Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời hạn lưu 3 năm.

 • Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định tại Thông tư số: 09 /2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương