SỞ TÀi chính số: /stc-nsnn v/v: triển khai công văn hướng dẫn hạch toán kinh phí hỗ trợ cho hộ dân theo quy định tại Quyết định 755/QĐ-ttg trên tabmis. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.15 Kb.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI CHÍNH


Số: /STC-NSNN

V/v:triển khai công văn hướng dẫn hạch toán kinh phí hỗ trợ cho hộ dân theo quy định tại Quyết định 755/QĐ-TTg trên TABMIS.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2015
Kính gửi:

- Sở Lao động thương binh và xã hội;

- Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai;

- Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;Sở Tài chính đã nhận được công văn số 18029/BTC-KBNN ngày 04/12/2015 của Bộ Tài chính về hạch toán kinh phí hỗ trợ cho hộ dân theo quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg trên TABMIS.

Sở Tài chính triển khai đến các đơn vị; Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa công văn số 18029/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán kinh phí hỗ trợ cho hộ dân theo quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg trên TABMIS. Sở Tài chính đề nghị các đơn vị tra cứu văn bản số 18029/BTC-KBNN tại website http://stc.dongnai.gov.vn để tổ chức triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để nghiên cứu, thống nhất xử lý./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- KBNN tỉnh (phối hợp);

- Ban Giám Đốc;

- Phòng HCSN; ĐT;

- Lưu VT; NSNN@PhuongA;

GIÁM ĐỐC

Số 42 CMT8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa

Tel: (061) 3847485 - 3847778 - Fax: (061) 3847433 Email vbstaichinh@dongnai.gov.vnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương