SỞ TÀi chính số: /bc-stc-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích32.33 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ TÀI CHÍNHSố: /BC-STC-VP


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2010


BÁO CÁO

Về thực hiện công tác Cải cách hành chính trong tháng 04/ 2010

Thực hiện Công văn số 308/SNV-CCHC ngày 25/3/2009 của Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố) về việc thống nhất chế độ báo cáo thực hiện cải cách hành chính tại các Sở ngành thành phố và quận huyện.

Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính tháng 04/2010 tại Sở như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị:

Ban Giám đốc và Đảng ủy Sở Tài chính luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính; thường xuyên chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tiến hành rà soát, kiểm tra các quy trình xử lý công việc đang áp dụng tại Phòng, ban, đơn vị để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những quy định mới nhằm hoàn thiện rút ngắn thời gian xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

- Thường xuyên chấn chỉnh nội quy giờ giấc làm việc, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần.

Ngoài ra, Sở Tài chính đã tham mưu nhiều cơ chế, chính sách về tài chính, giá cả của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố để làm đòn bẩy cho việc cải cách hành chính, cụ thể như:

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố một số nội dung kiến nghị Chính phủ liên quan lĩnh vực tài chính, ngân sách.

- Xây dựng cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

- Triển khai thực hiện báo cáo tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khối quận, huyện.

- Góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.2. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đơn giản hóa thủ tục hành chính:

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố, về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài chính đã triển khai tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố (Kế hoạch số 22/KH-UBND-ĐA30 ngày 20/4/2010 về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính - giai đoạn III).

- Công khai minh bạch 72 thủ tục hành chính trên trang web để tổ chức, người dân dễ dàng tìm hiểu.

- Có công văn gửi Sở Tư pháp rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và công văn báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2010.3. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện theo cơ chế “một cửa”: trong tháng 4/2010 Sở đã tiếp nhận 01 trường hợp khiếu nại việc bồi thường tiền thuê sạp theo hợp đồng do di dời chợ không thỏa đáng. Do đơn khiếu nại trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và đã có quyết định bản án của Tòa án nhân dân quận 6 và Tòa án nhân dân thành phố, Sở Tài chính đã lập thủ tục hoàn trả đơn và hướng dẫn người khiệu nại gửi đến Tòa án nhân dân các cấp để được giải quyết theo thẩm quyền.

- Đối với công tác phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan hành chính nhà nước: về tiếp nhận và xử lý hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, trong tháng Cục Thuế thành phố chuyển đến 06 hồ sơ, Sở Tài chính đã lập thủ tục và ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định đối với 06 hồ sơ với số tiền phạt là 37.700.000 đồng.

4.Tình hình thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công:

a) Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP:

* Khối thành phố:

- Sở Tài chính đã có Công văn số 3291/STC-HCSN ngày 12/4/2010, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện tự chủ tài chính năm 2009 của các cơ quan hành chính.

- Kể từ năm 2010, Sở Tài chính ra thông báo thẩm tra phân bổ dự toán năm là đồng thời thực hiện việc giao tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (trong năm không phải trình Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định giao tự chủ tài chính).

* Khối quận, huyện:

Trong tháng 04/2010 thực hiện sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, đến nay có 421/421 đơn vị và 322/322 phường xã đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, đạt 100% tổng số đơn vị.b) Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP:

* Khối thành phố:

- Sở Tài chính đã có công văn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện tự chủ tài chính năm 2009 của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Năm 2010, Sở Tài chính đã có Công văn số 3570/STC-HCSN ngày 20/4/2010 gửi các Sở ngành thành phố đề nghị lập phương án để tiếp tục trình giao tự chủ tài chính giai đoạn 2010-2012.

* Khối quận huyện:

Có 1.687/1.693 đơn vị (gồm 303 đơn vị khối thành phố và 1.384 đơn vị khối quận huyện) thực hiện giao tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, đạt 99,65% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập, 06 đơn vị còn lại chưa giao quyền tự chủ là 06 đơn vị khối thành phố; 100% đơn vị đã thực hiện giao quyền tự chủ đã xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định. Tuy nhiên, một số đơn vị khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn mang tính hình thức chưa quy định rõ ràng về nội dung chi, mức chi, thiếu các biện pháp tăng thu và tiết kiệm chi. Do đó, hạn chế tính chủ động và hiệu quả của Quy chế chi tiêu nội bộ.c) Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ:

Hiện tại thành phố có 06 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP. Trong đó, có 05 đơn vị đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án chuyển đổi. Nhìn chung các đơn vị được giao tự chủ, chủ động hơn trong việc sử dụng biên chế cũng như tài chính.5. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Năm 2010, Sở Tài chính đề ra hướng phấn đấu và kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu về công tác chuyên môn cũng như công tác cải cách hành chính.

- Tình hình cán bộ công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng như sau:

+ Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp : 08 người.

+ Lớp Trung cấp chính trị hành chính 2010-2012 : 04 người.

+ Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên : 04 người.6. Hiện đại hóa nền hành chính:

- Về đổi mới phương thức làm việc: Thường xuyên kiểm tra hàng tháng, hàng quý đối với việc giải quyết hồ sơ công việc của các phòng. Qua đó, phát hiện các trường hợp giải quyết không đúng quy trình, trễ so với thời gian quy định và nhắc nhở để thực hiện tốt hơn.

- Về hiện đại hóa công sở: Sở Tài chính đang từng bước xây dựng trụ sở làm việc hướng tới chuẩn “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”.

- Sở Tài chính đã triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành về lĩnh vực tài chính. Cụ thể: Phối hợp với Cục Tin học - thống kê cài đặt triển khai chương trình quản lý ngân sách Oracle tại Sở Tài chính và các quận huyện; triển khai chương trình Quản lý tài sản 1.0 và đặc biệt là triển khai dự án TABMIS trên địa bàn thành phố.7. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước:

- Công tác quyết toán vốn đầu tư: hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn đạt 91% (mục tiêu đề ra là trên 85%).

- Công tác thẩm định giá bán nhà xưởng: đã trình Ủy ban nhân dân thành phố 15 hồ sơ định giá nhà đất trong đó 13 hồ sơ xử lý đúng hạn theo quy trình ISO đạt 86%, 02 hồ sơ không đúng hạn theo quy định ISO.

- Công tác thẩm định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo hai cơ chế giá: đã trình Ủy ban nhân dân thành phố 01 hồ sơ định giá nhà đất, xử lý đúng hạn theo quy định ISO tỷ lệ đạt 100%.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính trong tháng 04/2010 của Sở Tài chính thành phố./.


Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- GĐ, PGĐ phụ trách;

- CVP, PVP phụ trách;- Lưu: VT (VP/Th).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Tài: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2011-9
Hnh%20nh%20bn%20tin -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2011-9 -> Viii. Lĩnh vực Nông nghiệp: Thủ tục Cấp Giấy phép chăn nuôi gia cầm
2011-9 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁo cáo rà soát kê khai hiện trạng sử DỤng đẤT
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương