SỞ TÀi chính số: 1389/stc-gcs v/v xây dựng bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.7 Kb.

UBND TỈNH VĨNH LONG

SỞ TÀI CHÍNH


Số: 1389/STC-GCS

V/v xây dựng bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: ……………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quyết định ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long;

Sở Tài chính thông báo đến các Sở ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã, các Công ty nhà nước như sau:

Ngày 25/11/2014 Ủy Ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định 1754/QĐ-UBND định mức xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long; tuy nhiên thời gian qua có một số cơ quan đơn vị đề nghị bổ sung xe ô tô chuyên dùng cho đơn vị, để có cơ sở tham mưu Ủy Ban Nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng, Sở Tài chính đề nghị các Sở chủ quản, UBND huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát lại nhu cầu của các cơ quan đơn vị mình và đơn vị trực thuộc để xây dựng bổ sung tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (ngoài định mức đã được ban hành tại quyết định 1754/QĐ-UBND) gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/12/2015 để mời các ngành liên quan xem xét, rà soát phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, thống nhất trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; nếu sau ngày 31/12/2015 đơn vị nào không gửi bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan đơn vị trực thuộc xem như không có nhu cầu bổ sung.

Rất mong sự phối hợp thực hiện của các đơn vị ./.Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- BLĐ Sở TC;

- PQLNS; (Đã ký)

- Lưu VT,GCS.


Nguyễn Thị Hoàng Hoa
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương