SỞ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích16.87 Kb.
#21976

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 497 /STTTT- BCXB

Quảng Nam, ngày 06 tháng 9 năm 2014

V/v tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Trung ương.Kính gửi:

- Các cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thành phố;

- Bản tin, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, với những nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp:

- Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường xung quanh, đảm bảo an toàn thực phẩm...theo các khuyến cáo của Bộ Y tế (theo chỉ đạo tại Công văn số 3139/UBND-VX ngày 08/8/2014 về tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa).

- Phòng, chống bệnh cúm A(H5N6); đồng thời tuyên truyền tác hại của việc buôn lậu, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm đến sứ khỏe của người dân và đến ngành chăn nuôi của tỉnh(theo chỉ đạo Công văn số 3487/UBND-VX ngày 28/8/2014 về tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm.

2. Đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, cơ chế lây bệnh, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola để người dân không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết theo khuyến cáo của ngành y tế (theo chỉ đạo Công văn số 3274/UBND-VX ngày 15/8/2014 về tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola)

3. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Luật thủy sản, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản có liên quan đến việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc trong khai thác thủy sản; tuyên truyền các tác hại, hậu quả của việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc bị cấm trong khai thác thủy sản nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong vấn đề phát triển nguồn lợi thủy sản (theo chỉ đạo Công văn số 3429/UBND-KTN ngày 25/8/2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/2998 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính một cách sinh động, dễ hiểu đến toàn thể nhân dân; ưu tiên phát sóng các chương trình cải cách hành chính vào khung giờ thuận lợi cho người dân theo dõi, góp ý kiến (theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 13/8/2014 về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014).

5. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; xây dựng phim tư liệu, phóng sự, biểu dương người tốt, việc tốt; tổ chức các cuộc tọa đàm về 45 năm thực hiện Di chúc của người ((theo chỉ đạo Chỉ thị số 44/CT/TU ngày 22/8/2014 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh).


* Truy cập tại website: dptqnam.gov.vn vào mục Văn bản quản lý/ Van bản Trung ương/ Báo chí xuất bản, Văn bản tỉnh/ Báo chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo kết quả tuyên truyền (chậm nhất ngày 30/9/2014) về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Báo chí- Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, số 50 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam, email: phongbcxbqnam@gmail.com).

KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: VT, BCXB.

(đã ký)
Phạm Thị Ngọc Quyên- Sở Thông tin và Truyền thông, số 50 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam

- Điện thoại: 0510.3845526, Fax: 0510.3811759, email: phongbcxbqnam@gmail.com, web: www.dptqnam.gov.vnКаталог: QTIUpload -> VanBan2
QTIUpload -> BÁo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011
QTIUpload -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
QTIUpload -> Tuần 13, từ ngày 23/03/2015 đến ngày 29/03/2015
QTIUpload -> V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2015
QTIUpload -> SỞ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
QTIUpload -> Ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
QTIUpload -> TỈnh ủy quảng nam đẢng cộng sản việt nam
VanBan2 -> SỞ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBan2 -> Ubnd tỉnh quảng nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 16.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương