SỞ TƯ pháp số: 550 /tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 33.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích33.42 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 550 /TB-STPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2013THÔNG BÁO

Nội dung Hội nghị về triển khai thực hiện Quyết định

số 42/2012/QĐ-UBND về phí đấu giá tài sản


Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tại Hội nghị Sở Tư pháp đã trao đổi với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức bán đấu giá tài sản về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị trong thực tiễn hoạt động bán đấu giá tài sản.

Hội nghị đã trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản như sau:


  1. Về việc niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản:

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản thì tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản là động sản tại nơi bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản và nơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản chậm nhất là bảy ngày trước khi tiến hành bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 thì đối với tài sản bán đấu giá là bất động sản, khi niêm yết tại nơi có bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết trong hồ sơ hoặc lập văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá về việc đã niêm yết, thông báo công khai.

Các tổ chức bán đấu giá tài sản cần nghiêm túc thực hiện các quy định nêu trên. Nếu có khó khăn trong việc lập văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá về việc đã niêm yết, thông báo công khai thì các tổ chức báo cáo Sở Tư pháp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.2. Về thời gian niêm yết:

- Đối với động sản thì tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết chậm nhất là bảy ngày trước khi tiến hành bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Đối với bất động sản thì tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày mở cuộc cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản có thể được rút ngắn theo thỏa thuận của các bên.

- Theo Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì đối với tài sản thi hành án là động sản việc bán đấu giá thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản nghiêm túc thực hiện các quy định về thời gian niêm yết theo quy định pháp luật nêu trên.3. Về phí đấu giá tài sản:

- Căn cứ hai Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu phí tối đa theo Thông tư số 03/2012/TT-BTC và Thông tư số 48/2012/TT-BTC. Do đó, các tổ chức bán đấu giá phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về phí bán đấu giá tài sản.

- Kể từ khi Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thì các tổ chức bán đấu giá tài sản ký hợp đồng bán đấu giá tài sản căn cứ vào mức phí mới theo đúng quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND. Đối với các hợp đồng bán đấu giá tài sản được ký kết trước ngày Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND có hiệu lực thì thu phí đấu giá tài sản theo Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007.

4. Về hiện tượng thông đồng, dìm giá; làm giá hoặc đòi chi tiền bồi dưỡng trong hoạt động bán đấu giá tài sản:

Để hạn chế các hiện tượng thông đồng, dìm giá; làm giá hoặc đòi chi tiền bồi dưỡng gây khó khăn cho các nhà đầu tư có thiện chí trong hoạt động bán đấu giá tài sản, các tổ chức bán đấu giá có thể đề nghị sự hỗ trợ của cơ quan công an để giữ gìn trật tự an ninh trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản cũng như kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có thể tăng khoản tiền đặt trước lên mức tối đa theo quy định.5. Về Quy chế bán đấu giá tài sản:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 6 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thì Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản của tổ chức mình phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá tài sản trong quá trình tổ chức bán đấu giá. Quy chế bán đấu giá phải đảm bảo những nội dung chủ yếu theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 23/2010/TT-BTP. Các tổ chức bán đấu giá tổ chức rà soát, xây dựng Quy chế bán đấu giá cho tổ chức mình theo đúng quy định, đồng thời gửi một bản cho Sở Tư pháp để theo dõi, quản lý trước ngày 29/3/2013.6. Về khoản tiền đặt trước:

Theo quy định thì người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15 % giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước được nộp cho tổ chức bán đấu giá tài sản. Các tổ chức bán đấu giá tài sản cần xác định rõ khoản tiền đặt trước theo đúng quy định khi thực hiện việc bán đấu giá tài sản.

Trong trường hợp bán đấu giá các loại tài sản đặc biệt, ngoài việc thực hiện các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, các tổ chức bán đấu giá cần nghiên cứu các quy định pháp luật khác có liên quan về loại tài sản đặc biệt đó để đảm bảo việc bán đấu giá tài sản đúng quy định pháp luật.

7. Việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản đối với tài sản thi hành án:

Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đã bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại tài sản đó. Căn cứ vào văn bản xác nhận kết quả bán đấu giá, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua được tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, theo Điều 106 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì đối với tài sản thi hành án được bán đấu giá thành thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng cho người mua, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Cơ quan thi hành án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các văn bản, giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều này cho người mua tài sản thi hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối hoặc chậm trong việc cấp Giấy chứng nhận, thì tổ chức bán đấu giá tài sản, người mua được tài sản bán đấu giá chủ động có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải thích lý do, đôn đốc việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, khó khăn đề nghị các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp báo cáo cụ thể để Sở Tư pháp tổng hợp và trao đổi với cơ quan có thẩm quyền.8. Về việc thực hiện chế độ báo cáo:

Theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BTP và Thông tư số 08/2011/TT-BTP thì các tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm báo cáo 6 tháng (thời điểm lấy số liệu từ 1/10 năm trước đến 31/3 năm sau) và báo cáo hàng năm (thời điểm lấy số liệu từ 1/10 năm trước đến 30/9 năm sau). Do đó, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức bán đấu giá lưu ý thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn báo cáo theo quy định. Đồng thời, Sở Tư pháp sẽ rà soát việc thực hiện chế độ báo cáo của các tổ chức bán đấu giá và tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.9. Về việc đăng ký danh sách đấu giá viên:

Điều 5 Thông tư số 23/2010/TT-BTP thì tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đăng ký, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên của tổ chức mình tại Sở Tư pháp nơi tổ chức bán đấu giá tài sản đặt trụ sở chính hoặc tại nơi đặt trụ sở của chi nhánh.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra thì vẫn còn một số tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp chưa thực hiện tốt việc đăng ký, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên theo quy định. Do đó, yêu cầu các tổ chức bán đấu giá lưu ý thực hiện đúng và kịp thời việc đăng ký, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên. Hơn nữa, khi có sự thay đổi trụ sở làm việc các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp cần phải thông báo về Sở Tư pháp để Sở cập nhật địa chỉ mới phục vụ cho công tác quản lý và tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh;

- Đồng chí Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP;

- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh;

- UBND quận, huyện;

- Các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp;- Lưu: VT, BTTP/Nh.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Lê Thị Bình Minh: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-2
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Hnh%20nh%20bn%20tin -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-2 -> SỞ TƯ pháp số: 614 /kh-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương