SỞ TƯ pháp số: 5390/stp-vp về việc triển khai thực hiện Thông tư 04/2016/tt-btp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.4 Kb.
#22140


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 5390/STP-VP

Về việc triển khai thực hiện

Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động

thống kê của Ngành Tư pháp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016


Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trên địa bàn thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận – huyện.
Ngày 03/3/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Thông tư số 04/2016/TT-BTP gồm 05 chương, 20 điều kèm theo 04 Phụ lục và 79 biểu mẫu báo cáo thống kê trong 20 lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Để triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BTP trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận – huyện triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Nội dung báo cáo thống kê

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận – huyện thực hiện báo cáo thống kê theo các biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP. Cụ thể:1.1. Đối với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố thực hiện 03 biểu mẫu liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; giám định tư pháp và pháp chế: 09c/BTP/PBGDPL, 27b/BTP/BTTP/GĐTP, 32a/BTP/VĐC/PC.1.2. Đối với Ủy ban nhân dân các quận – huyện

- Ủy ban nhân dân các quận – huyện (giao Phòng Tư pháp) thực hiện 12 biểu mẫu liên quan đến công tác xây dựng văn bản; kiểm tra văn bản; rà soát văn bản; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải; hộ tịch; chứng thực và con nuôi: 01b/BTP/VĐC/XDPL, 03b/BTP/KTrVB/TKT, 04a/BTP/KTrVB/KTTTQ, 05b/ BTP/KTrVB/RSVB, 09b/BTP/PBGDPL, 10a/BTP/PBGDPL, 11c/BTP/ PBGDPL/HGCS, 12c/BTP/PBGDPL/HGCS, 13b/BTP/HTQTCT/HT, 14b/BTP/ HTQTCT/HT/HTK, 17b/BTP/HTQTCT/CT, 22b/BTP/CN/TN.

- Ủy ban nhân dân các quận – huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện 10 biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở liên quan đến công tác xây dựng văn bản; kiểm tra văn bản; rà soát văn bản; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải; hộ tịch; chứng thực và con nuôi: 01a/BTP/VĐC/XDPL, 03a/BTP/KTrVB/TKT, 05a/BTP/KTrVB/RSVB, 09a/BTP/PBGDPL, 11b/BTP/ PBGDPL/HGCS, 12b/BTP/PBGDPL/HGCS, 13a/BTP/HTQTCT/HT, 14a/BTP/ HTQTCT/HT/HTK, 17a/BTP/HTQTCT/CT, 22a/ BTP/CN/TN; và 02 biểu mẫu thuộc trách nhiệm báo cáo của Tổ hòa giải là 11a/BTP/PBGDPL/HGCS, 12a/ BTP/PBGDPL/HGCS.

2. Các kỳ báo cáo và thời điểm lấy số liệu báo cáo

2.1. Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng

Số liệu được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 hàng năm, gồm số liệu thực tế (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/5) và số liệu ước tính (từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6).

Phương pháp ước tính:

Số liệu ước tính

trong kỳ báo cáo

=


Tổng số của số liệu thực tế từ

ngày 01/01 đến hết ngày 31/5
05 (tháng)


x

01 tháng


2.2. Kỳ báo cáo thống kê 01 năm được thực hiện hai lần trong năm

Báo cáo thống kê năm có 02 kỳ: kỳ báo cáo năm (dự ước) và kỳ báo cáo năm chính thức.

- Báo cáo năm (dự ước): số liệu được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10) và số liệu ước tính (từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12).

Phương pháp ước tính:


Số liệu ước tính

trong kỳ báo cáo

=


Tổng số của số liệu thực tế từ

ngày 01/01 đến hết ngày 31/10
10 (tháng)


x

02 tháng


- Báo cáo năm chính thức: gồm toàn bộ số liệu thực tế được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

3. Hình thức và thời hạn gửi báo cáo

- Trong thời gian chờ Bộ Tư pháp xây dựng và triển khai Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp, các đơn vị thực hiện báo cáo bằng hình thức văn bản gửi về Sở Tư pháp và bằng văn bản điện tử (file pdf) qua email stp@tphcm.gov.vn.

- Thời hạn gửi báo cáo: được quy định cụ thể tại góc trên cùng, bên trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê. Nguyên tắc tính thời hạn báo cáo xem hướng dẫn chi tiết tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 04/2016/TT-BTP.

4. Tổ chức thực hiện

Để việc báo cáo số liệu thống kê theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP được chặt chẽ, đúng tiến độ,đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện đúng nội dung yêu cầu báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư và gửi báo cáo về Sở Tư pháp đúng thời hạn quy định của các kỳ báo cáo.(Nội dung Thông tư số 04/2016/TT-BTP và các biểu mẫu thống kê kèm theo Thông tư này được đăng tải tại mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn)./.Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu (VT-TH).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thị Bình Minh
tải về 20.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương