SỞ TƯ pháp số: 3844tải về 12.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích12.97 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số:3844/STP-PBGDPL

Góp ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg


KHẨN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

  • Sở, ban, ngành Thành phố;

  • Ủy ban nhân dân quận, huyện;

  • Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận

pháp luật Thành phố.

Ngày 23/5/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 1639/BTP-PBGDPL về việc đề nghị góp ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 về ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, các tài liệu đính kèm theo Công văn nêu trên của Bộ Tư pháp gồm:1. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

2. Dự thảo Quyết định Quy định các tiêu chí tiếp cận pháp luật, quy trình và thẩm quyền đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

3. Dự thảo Phụ lục nội dung và thang điểm của các tiêu chí bảo đảm tiếp cận pháp luật của người dân.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 về ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, địa chỉ: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong năm địa phương được chọn triển khai làm thử về đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính. Quá trình triển khai còn nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập, để đảm bảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 về ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố, Sở Tư pháp đề nghị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thảo luận và tổng hợp góp ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ở địa phương mình tích cực đóng góp cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật), địa chỉ 141 – 143 Pasteur, phường 6, quận 3 (đồng gửi vào địa chỉ thư điện tử pbgdpl.stp@tphcm.gov.vn), trước ngày 08/6/2016, để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, sau ngày nếu không nhận được các ý kiến góp ý xem như các đơn vị nhất trí với nội dung của dự thảo./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng chuyên môn (để góp ý);

- Lưu: VT-PBGDPL.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Trần Văn Bảy
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> DỰ thảo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương