SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.86 Kb.
#753

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 2919 / STP-VP

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác

tư pháp 6 tháng đầu năm 2016


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể

trên địa bàn Thành phố
Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Thông tư 20/2013/TT-BTP sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016 (được thay thế bởi Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp).

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1250/BTP-KHTC hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016. Theo hướng dẫn này, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP đến hết ngày 30/6/2016.

Căn cứ Phụ lục biểu mẫu thống kê kỳ báo cáo 6 tháng của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo 01 biểu mẫu về kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (theo biểu 10c/BTP-PBGDPL của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013). Riêng đối với việc thống kê về Bồi thường nhà nước, thực hiện theo chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (Thông tư số 13/2015/TT-BTP đã bãi bỏ các biểu mẫu báo cáo thống kê về bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính có ký hiệu từ 27a đến 27e/BTP-BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP).

Báo cáo được gửi về Sở Tư pháp chậm nhất là ngày 18 tháng 5 năm 2016 dưới hình thức văn bản giấy và file điện tử qua địa chỉ email: stp@tphcm.gov.vn; chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Tư pháp; điện thoại: 08.8290230-108./.
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu (VT-TH).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Lê Thị Bình Minh

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844
2016-5 -> DỰ thảo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâN

tải về 9.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương