SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích11.27 Kb.
#752


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 2918 / STP-VP

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng Chuyên môn;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.


Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Thông tư 20/2013/TT-BTP sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016 (được thay thế bởi Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp).

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1250/BTP-KHTC hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016. Theo hướng dẫn này, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP đến hết ngày 30/6/2016.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Văn phòng chuyển đến các đơn vị Công văn số 1250/BTP-KHTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp (đính kèm), đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, khẩn trương thực hiện việc xây dựng báo cáo thống kê 06 tháng năm 2016 theo các nội dung, bảng biểu, phụ lục thuộc nhiệm vụ của đơn vị.

Văn phòng đã có Công văn triển khai đến Ủy ban nhân dân quận huyện (để triển khai cho UBND phường xã; phòng Tư pháp; Tổ hòa giải) và các sở ngành, đoàn thể. Riêng đối với việc triển khai đến các tổ chức bổ trợ tư pháp do Phòng Bổ trợ Tư pháp chủ động thực hiện.

Để tiện việc theo dõi, tổng hợp số liệu chung, đề nghị các đơn vị trực thuộc gửi báo cáo về Sở Tư pháp để các phòng chuyên môn tổng hợp số liệu. Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu thuộc nhiệm vụ của đơn vị, lãnh đạo các Phòng chuyên môn ký nháy vào văn bản, chuyển toàn bộ biểu mẫu báo cáo thống kê 6 tháng cho Văn phòng trước ngày 27 tháng 5 năm 2016 dưới hình thức văn bản giấy và file điện tử qua địa chỉ email: vanphongstp@tphcm.gov.vn để Văn phòng trình ký chung và phát hành theo quy định.

Các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP và nội dung chi tiết của các biểu mẫu kèm theo Công văn 1250/BTP-KHTC, đề nghị các đơn vị tải từ mục Văn bản pháp luật chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://www.moj.gov.vn) hoặc tại mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn).
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu (VT-TH).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Lê Thị Bình MinhКаталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844
2016-5 -> DỰ thảo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâN

tải về 11.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương