SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.68 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 2917/ STP-VP

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác

tư pháp 6 tháng đầu năm 2016CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Thông tư 20/2013/TT-BTP sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016 (được thay thế bởi Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp).

Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1250/BTP-KHTC hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016. Theo hướng dẫn này, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP đến hết ngày 30/6/2016.

Sở Tư pháp chuyển đến các quận, huyện Công văn số 1250/BTP-KHTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp (đính kèm), đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện quan tâm, khẩn trương chỉ đạo Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận, huyện thực hiện việc xây dựng báo cáo thống kê 06 tháng năm 2016 theo các nội dung, bảng biểu, phụ lục kèm theo Công văn 1250/BTP-KHTC và gửi báo cáo về Sở Tư pháp để kịp thời tổng hợp, phân tích số liệu thống kê phục vụ hoạt động sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Báo cáo được gửi về Sở Tư pháp chậm nhất là ngày 18 tháng 5 năm 2016 dưới hình thức văn bản giấy và file điện tử qua địa chỉ email: stp@tphcm.gov.vn; chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Tư pháp; điện thoại: 08.8290230-108.

Đối với các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP và nội dung chi tiết của các biểu mẫu kèm theo Công văn 1250/BTP-KHTC, đề nghị các đơn vị tải từ mục Văn bản pháp luật chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://www.moj.gov.vn) hoặc tại mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng Tư pháp quận, huyện;

- Lưu (VT-TH).KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Lê Thị Bình Minh: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844
2016-5 -> DỰ thảo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương