SỞ TƯ pháp số: 1454 /stp-pbgdpl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.53 Kb.
#7886

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TƯ PHÁP


Số: 1454 /STP-PBGDPLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2016

V/v sơ kết 03 năm thực hiện Luật PBGDPL;

tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg

và sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng năm 2016.


Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Thực hiện Công văn số 1488/BTP-PBGDPL ngày 10/5/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi tắt là Quyết định số 409/QĐ-TTg); Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác PBGDPL, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg và sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

1. Về mốc thời gian sơ kết, tổng kết:

- Đối với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Thời điểm sơ kết tính từ ngày 01/01/2013 đến 30/5/2016;

- Đối với Quyết định số 409/QĐ-TTg: Thời điểm tổng kết tính từ ngày 09/4/2012 đến 30/5/2016.

- Sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2016: Số liệu tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/5/20162. Về nội dung sơ kết, tổng kết: Đề nghị báo cáo theo đề cương gửi kèm theo Công văn này.

3. Về hình thức sơ kết, tổng kết: Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của đơn vị chủ động lựa chọn hình thức sơ kết, tổng kết đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp trước ngày 08/6/2016 (gửi 01 file qua email: phobiengiaoducphapluat@langson.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

(gửi kèm theo đề cương báo cáo)


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng Sở;- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Hùng Trường
Каталог: system -> files
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
files -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CHÍnh phủ Số: 18
files -> Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Trình tự thực hiện
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Nghị ĐỊnh số: 149/2007/NĐ-cp ngàY 09 tháng 10 NĂM 2007 VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực du lịCH
files -> THỦ TỤc cấp giấy phép phổ biến phim
files -> BÁo cáo hiện trạng môi trưỜng tỉnh lạng sơn giai đOẠN 2011 2015 MỤc lụC

tải về 12.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương