SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích20.32 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 2565 /STP-BTTP

V/v thực hiện chế độ báo cáo

và đăng ký thông tin


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản


Theo quy định tại Điều 55 Nghị đinh 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (bao gồm doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề trong đó có đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản) thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2011 được tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị định 17/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nêu trên muốn thực hiện bán đấu giá các loại tài sản được quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 của Nghị định 17/2010/NĐ-CP thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải là đấu giá viên;

- Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản.

Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa đáp ứng đủ các điều kiện phải thực hiện việc chuyển đổi cho phù hợp với các quy định nêu trên để có thể thực hiện chức năng bán đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP quy định tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đăng ký danh sách đấu giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên của tổ chức mình tại Sở Tư pháp nơi tổ chức bán đấu giá tài sản đặt trụ sở chính; đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung đấu giá viên của chi nhánh của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của chi nhánh. Hồ sơ đăng ký gồm một bộ giấy tờ sau đây:

- Văn bản đề nghị của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, kèm theo danh sách đấu giá viên;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

- Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động.

Để thực hiện theo quy định nêu trên, Sở Tư pháp yêu cầu các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chưa đăng ký đấu giá viên tại Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký việc đăng ký ăng ký danh sách )hỉ thư điện tử đã đăng ký. đối với các thông tin địa chiđấu giá viên theo mẫu đính kèm Công văn này.

Đồng thời, Điều 20 Thông tư số 23/2010/TT-BTP quy định các tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện việc báo cáo về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản theo định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu.

Về thời gian báo cáo, theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư 08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp thì đối với báo cáo 06 tháng, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm, thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau; đối với báo cáo đột xuất theo yêu cầu, thời điểm lấy số liệu thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan, tổ chức gửi báo cáo về cơ quan nhận báo cáo chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo trong trường hợp báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm. Đối với báo cáo thống kê cơ sở đột xuất, thời gian gửi báo cáo được ghi tại văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.

Do đó, Sở Tư pháp yêu cầu các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo các quy định nêu trên.

Ngoài ra, để chuẩn bị tổ chức hội nghị về công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp đề nghị các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện báo cáo về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản 06 tháng đầu năm 2011 của đơn vị mình (thời gian lấy số liệu từ 30 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 3 năm 2011) và gửi về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm 2011. Về nội dung báo cáo, đề nghị các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện theo Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP và lập biểu thống kê theo mẫu số 22b/BTP/BTTP-ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP.

Ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, theo quy định của Thông tư 08/2011/TT-BTP thì các tổ chức bán đấu giá tài sản phải gửi tệp tin điện tử của báo cáo thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với Sở Tư pháp. Vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký địa chỉ thư điện tử chính thức của doanh nghiệp mình để gửi báo cáo theo quy định và tạo thuận lợi trong việc trao đổi các thông tin khác. Việc đăng ký địa chỉ thư điện tử được thực hiện bằng văn bản và gửi kèm theo báo cáo.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ: Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp, số 141-143 Pasteur phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh; số điện thoại và số Fax: (08) 38225368.(Đính kèm Mẫu báo cáo số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP, mẫu số 22b/BTP/BTTP-ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư 08/2011/TT-BTP và Mẫu đăng ký danh sách đấu giá viên)./.

Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu (VT-BTTP)Qt.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Ngô Minh Hồng
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2012-9
2012-9 -> I. NỘi dung quy hoạch cao đỘ NỀn và thoát nưỚc mặt bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2012-9 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2012-9 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2012-9 -> BỘ TƯ pháp số: 03/2008/tt-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012-9 -> Ủy ban nhân dân quậN 7
2012-9 -> Thanh tra thành phố
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương