SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 13.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.35 Kb.
#639


Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 3558 /STP-VB

V/v báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình lập quy trong 06 tháng đầu năm 2014 và đề xuất bổ sung văn bản cần đưa vào Chương trình lập quyThành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:


Thủ trưởng các sở - ban - ngànhNgày 08 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014 (sau đây gọi tắt là Chương trình lập quy năm 2014), với danh mục gồm 114 văn bản quy phạm pháp luật dự kiến ban hành trong năm 2014 (theo Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND).

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Điều 3 Quyết định số 560/QĐ-UBND và Công văn số 2204/UBND-PCNC ngày 21 tháng 5 năm 2014 về nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác xây dựng và thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố, Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các sở - ngành:1. Báo cáo về tình hình, tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan, đơn vị mình được giao chủ trì soạn thảo trong 06 tháng đầu năm 2014 theo Chương trình lập quy năm 2014 (thể hiện tại cột thứ 6 các Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND). Đối với những văn bản không bảo đảm tiến độ hoặc không còn cần thiết trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành thì có thể điều chỉnh tiến độ hoặc đề xuất đưa ra khỏi Chương trình lập quy nhưng phải nêu rõ lý do (theo Mẫu tại Phụ lục 1 - đính kèm).

2. Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận có liên quan có kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan, đơn vị mình được giao chủ trì soạn thảo trong Quý III năm 2014 đảm bảo theo đúng tiến độ và thời gian trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

3. Đề xuất bổ sung vào Chương trình lập quy 2014 những văn bản cần được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước; đề xuất cần nêu rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn ban hành văn bản; tên văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; những nội dung chính của văn bản; cơ quan chủ trì; cơ quan phối hợp; thời điểm trình dự thảo văn bản (theo Mẫu tại Phụ lục 2 - đính kèm).

Báo cáo các nội dung nêu trên gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2014 bằng văn bản và file điện tử tại địa chỉ Email: pthduc.stp@tphcm.gov.vn, để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các Quý Cơ quan.

Ghi chú: các cơ quan, đơn vị có liên quan có thể xem Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn, hoặc Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.congbao.hochiminhcity.gov.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND Thành phố (để báo cáo);

- Văn phòng UBNDTP (để phối hợp);

- Sở Nội vụ;- Lưu: VT, VB/HĐ.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Trần Văn BảyКаталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-7
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-7 -> Ủy ban nhân dân quậN 4 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-7 -> NỘi dung tuyên truyền về CÔng ưỚc luật biển giới thiệu chung
2014-7 -> Ban thưỜng vụ Số 06/hd-btv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-7 -> SỞ quy hoạch-kiến trúC
2014-7 -> Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013

tải về 13.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương