SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 14.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.71 Kb.


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ TƯ PHÁP


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 533/STP-HCTP
V/v hướng dẫn xác nhận

Sơ yếu lý lịchThừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Thực hiện Công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20/3/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn xác nhận Sơ yếu lý lịch, ngày 01/4/2014, Sở Tư pháp có Công văn số 305/STP-HCTP đề nghị Ủy ban nhân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo Phòng Tư pháp trong phạm vi quản lý của mình hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch: khi thực hiện các yêu cầu xác nhận Sơ yếu lý lịch của người dân thì chỉ chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch, người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai Sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong sơ yếu lý lịch của người đó thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện thấy rằng việc chứng thực chữ ký hiện nay được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau: Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 sửa đổi, bổ sung điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 04/2012/NĐ-CP thì việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú và Phòng Tư pháp cấp huyện cũng có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Như vậy, vấn đề đặt ra là: Công dân đang có hộ khẩu thường trú tại xã A nhưng lại đề nghị Ủy ban nhân dân xã B chứng thực chữ ký tại Sơ yếu lý lịch của mình thì Ủy ban nhân dân xã B có thẩm quyền chứng thực hay không, Phòng Tư pháp cấp huyện có thẩm quyền chứng thực chữ ký đối với trường hợp nêu trên hay không (Liên quan vấn đề này ngày 18/4/2014, Phòng Tư pháp thị xã Hương Thủy đã có Công văn số 31/CV-TP xin ý kiến hướng dẫn của Sở Tư pháp).

Để thống nhất thực hiện việc xác nhận Sơ yếu lý lịch cho người dân trên địa bàn, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo nội dung Công văn số 1520/HTQTCT-CT của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực- Bộ Tư pháp (đã gửi kèm tại Công văn số 305/STP-HCTP) thì việc xác nhận Sơ yếu lý lịch theo hướng chứng thực chữ ký nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tránh trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nội dung làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch (Vì đã có một số địa phương xác nhận vào Sơ yếu lý lịch của công dân với nội dung: “không chấp hành pháp luật, chủ trương của Nhà nước” do những hộ gia đình này không nộp đủ các khoản thu tại địa phương).

Đây là giải pháp tạm thời tháo gỡ những vướng mắc trong việc xác nhận Sơ yếu lý lịch, nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, trong thời gian chưa ban hành Luật Chứng thực. Vì vậy, việc chứng thực Sơ yếu lý lịch vẫn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của công dân có yêu cầu thực hiện.

Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế hướng dẫn, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- Cục HT, QT, CT-Bộ Tư pháp (B/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng KSTTHC;

- Phòng Tư pháp các huyện, TX, TP Huế;

- Website (Đ/c Ngự);- Lưu: VT, HCTP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Quả

: UploadFiles -> TinTuc -> 2014
2014 -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
2014 -> Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
2014 -> ĐƠn vị CẤp trên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1072
2014 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2014 -> VÀ ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2020 I. ĐÁnh giá KẾt quả thực hiện qui hoạch giáo dục và ĐÀo tạo giai đOẠN 2008 2013
2014 -> Các cơ quan: Văn phòng HĐnd và ubnd, Tư pháp, Tài chính- kế hoạch, Công thương, Nông nghiệp và ptnt, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
2014 -> ĐÁnh giá TÌnh trạng chăm sóc sức khoẻ CÁc bà MẸ trưỚc và sau sinh tại các xã miền núi huyện phong đIỀn ths. Bs. Nguyễn Mậu Duyên. Ths. Bs. Nguyễn Nhật Nam
2014 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 -> TỈnh thừa thiên huế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương