SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 20.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích20.99 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 4011/STP-BTTP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2012
V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
về tổ chức và hoạt động
và thống kê cơ sở


Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện (Hội đồng Bán đấu giá tài sản quận, huyện);

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh;

- Các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo quy định của Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp thì Ủy ban nhân dân quận, huyện (Hội đồng bán đấu giá tài sản quận, huyện) và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Tư pháp như sau:


Loại

báo cáo

Báo cáo

về Tổ chức và Hoạt động

(Theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP)

Báo cáo Thống kê cơ sở

(Theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP)

Thời hạn gửi báo cáo

- Báo cáo định kỳ 6 tháng được gửi trước ngày 07/4 hàng năm.

- Báo cáo định kỳ hàng năm được gửi trước ngày 07/10 hàng năm.

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan đề nghị báo cáo.


Nội dung báo cáo định kỳ

Gồm những nội dung chính sau đây:

1. Tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động.

2. Những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

3. Đề xuất, kiến nghị.Gồm 02 phần:

1. Phần báo cáo thông tin thống kê theo biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP.

2. Phần thuyết minh, giải thích các thông tin có liên quan đến thông tin thống kê nêu trong phần báo cáo thông tin thống kê.


Mốc thời gian báo cáo (thời điểm lấy số liệu)

- Báo cáo định kỳ 6 tháng: tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 31/3 năm sau.

- Báo cáo định kỳ hàng năm: tính từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm sau.

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan đề nghị báo cáo.


Mẫu báo cáo

Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP

Biểu số 22b/BTP/BTTP-ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP

Hình thức báo cáo

Thực hiện đồng thời bằng hình thức văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử:

1. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo và gửi theo đường bưu điện. Ngày gửi báo cáo thực tế được tính theo dấu bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi.

2. Tệp dữ liệu điện tử được gửi để báo cáo phải là bản có cùng nội dung với báo cáo bằng văn bản đã có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử. Hộp thư điện tử nhận báo cáo của Sở Tư pháp là: stphcm@vnn.vn. Hộp thư điện tử sử dụng để gửi tệp dữ liệu phải là hộp thư điện tử đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo đăng ký trước với Sở Tư pháp.Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện (Hội đồng bán đấu giá tài sản quận, huyện) và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện các việc sau:

- Đăng ký hộp thư điện tử để thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở theo mẫu Phiếu đăng ký kèm theo Công văn này.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nêu trên. Biểu mẫu báo cáo có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (mục Hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp).

(Đính kèm mẫu Phiếu đăng ký hộp thư điện tử để thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở)./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng Tư pháp 24 quận, huyện;

- Lưu: VT, BTTP.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)


Lê Thị Bình Minh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương