SỞ quy hoạch-kiến trúCtải về 411.84 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích411.84 Kb.
#22840
  1   2   3   4   5   6   7

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC


Số:1307/QĐ-SQHKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Tây kinh Một Tấn, phường Phước Long B, Quận 9

đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 về nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc – giao thông và Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 về nội dung

quy hoạch hạ tầng kỹ thuậtGIÁM ĐỐC SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND Thành phố về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Tây kinh Một Tấn, phường Phước Long B, Quận 9 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông);

Căn cứ Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Tây kinh Một Tấn, phường Phước Long B, Quận 9 (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật);

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 9 tại công văn số 636/UBND-QLĐT ngày 18/03/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Tây kinh Một Tấn, phường Phước Long B, Quận 9 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 về nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc và giao thông và Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 về nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Ủy ban nhân dân Quận 9 có trách nhiệm tổ chức công bố công khai Quy định quản lý này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định về quản lý quy hoạch đô thị trước đây tại khu vực quy hoạch (nếu có).

Điều 4. Ủy ban nhân dân Quận 9, các Sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân phường Phước Long B, Quận 9 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND TP;

- VP UBND: PVP/ĐT;

- Phòng QHKV2; HTKT;

- PGĐ. T.Toàn;

- Lưu: VT.
TF: 16710007 (H.T)


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Toàn


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Tây kinh Một Tấn, phường Phước Long B, Quận 9 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 về nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc – giao thông và Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 về nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
(Ban hành kèm theo Quyết định số _____QĐ-SQHKT ngày _____tháng _____năm _____ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc)


CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện:


1. Quy định này quy định các công tác quản lý về các chỉ tiêu sử dụng đất tại từng ô phố, các thông số kỹ thuật và các yêu cầu quản lý về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nguyên tắc kiểm soát, quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan, bảo vệ môi trường theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư phía Tây Kinh Một Tấn, phường Phước Long B, Quận 9 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) và Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật), làm cơ sở để quản lý xây dựng đô thị; lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; lập các thiết kế đô thị, các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trong phạm vi đồ án (các khu vực trung tâm, các khu vực cảnh quan, khu vực có tính chất đặc thù, các khu vực dọc các tuyến đường quan trọng có động lực phát triển,v.v… )

2. Các chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị, Ủy ban nhân dân Quận 9, các Sở, ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan có trách nhiệm tuân thủ nội dung Quy định này trong quá trình tổ chức thực hiện theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư phía Tây kinh Một Tấn phường Phước Long B, Quận 9.

Điều 2. Ranh giới, quy mô diện tích, tính chất, dân số khu vực lập quy hoạch:


Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-6
2016-6 -> Iii. Lĩnh vực Công chứng Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất a Trình tự thực hiện: Bước 1: Nộp hồ sơ
2016-6 -> IV. Lĩnh vực Chứng thực Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
2016-6 -> SỞ TƯ pháp số: 4254/stp-pbgdpl v/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-6 -> SỞ quy hoạch kiến trúC
2016-6 -> HỘI ĐỒng đÁnh giá tiếp cận pháp luật thành phố
2016-6 -> Ủy ban nhân dân quậN 7 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-6 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-6 -> IV. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Thủ tục Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật a Trình tự thực hiện
2016-6 -> Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN
2016-6 -> Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN

tải về 411.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương