SỞ quy hoạch-kiến trúCtải về 17.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.36 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC


Số: 502 /QĐ-SQHKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 2 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư Phường 12 (phần còn lại), Quận Bình Thạnh đã được Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 3354/QĐ-UBND-QLĐT ngày 13 tháng 5 năm 2010 (phần Quy hoạch - Kiến trúc và Giao thông) và Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2012 (phần hạ tầng kỹ thuật).GIÁM ĐỐC SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ – TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ – UBND ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2012/CT – UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3354/QĐ-UBND-QLĐT ngày 13/05/2011 của UBND Quận Bình Thạnh về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 12 (phần còn lại), Quận Bình Thạnh (nội dung quy hoạch kiến trúc và giao thông);

Căn cứ Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 29/09/2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 12 (phần còn lại), Quận Bình Thạnh (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật);

Xét đề nghị của UBND Quận Bình Thạnh tại công văn số 1489/UBND-QLĐT ngày 13/8/2015 .
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 12 (phần còn lại), Quận Bình Thạnh đã được Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 3354/QĐ-UBND-QLĐT ngày 13 tháng 5 năm 2010 (phần Quy hoạch - Kiến trúc và Giao thông) và Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2012 (phần hạ tầng kỹ thuật).

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai Quy định quản lý này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định về quản lý quy hoạch đô thị trước đây tại khu vực quy hoạch (nếu có).

Điều 4. Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng thành phố, Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh, các Sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận Bình Thạnh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND TP;

- VP UBND: PVP/ĐT;

- Phòng QHKTT; HTKT;

- PGĐ. Nguyễn Thanh Toàn;

- Lưu: VT.

TF: 15710021.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Toàn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương