SỞ NÔng nghiệP & ptnttải về 15.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.98 Kb.
#15904

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

__________________
Số: 1613 /SNN-VP

V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế phối hợp


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016Kính gửi: - Các Sở: Tư pháp, Nội vụ Hà Nội;

- UBND các Quận, huyện và thị xã;

- Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện Chương trình công tác số 11/CTr-UBND ngày 13/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội năm 2016; Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân câp xã và Công văn số 7047/VP-NNNT ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế mẫu.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã xây dựng dự thảo quy chế nêu trên và đã lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Sở và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn theo Công văn 1011/SNN-VP ngày 09/5/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 1122/SNN-VP ngày 18/5/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác phối hợp giữa các đơn vị của Sở Nông nghiệp & PTNT với UBND cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 05/7/2016 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt tại địa bàn cấp huyên với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân câp xã. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố và ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã bổ sung vào dự thảo quy chế.

Để Quy chế của Thành phố ban hành đúng theo Quy chế mẫu được ban hành theo Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và sát với tình hình thực tiễn ở Hà Nội. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội gửi tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; các Sở ngành liên quan và UBND các Quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Dự thảo Quy chế (có văn bản gửi kèm theo hoặc có thể tải văn bản này trên Cổng thông tin của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tại địa chỉ: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn), để nghiên cứu đóng góp ý kiến lần cuối với các nội dung tham gia ý kiến; Cụ thể như sau:

- Sự phù hợp nội dung của Dự thảo Quy chế so với Quy chế mẫu được ban hành theo Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và điều kiện thực tiễn của thành phố Hà Nội;

- Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của Dự thảo Quy chế với hệ thống pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Tính khả thi của Dự thảo quy chế trong quá trình thực hiện;

- Bố cục, nội dung, từ ngữ trình bày trong Dự thảo Quy chế;...

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị các Sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp ý kiến tham gia lần cuối và gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (qua Văn phòng Sở tại 38 đường Tô Hiệu - Quận Hà Đông - Hà Nội) trước ngày 02/8/2016 (Thứ 3) bằng văn bản đồng thời gửi tệp đính kèm về địa chỉ Email: tonghopsnnhn@gmail.com để phục vụ công tác tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo văn bản trình UBND Thành phố xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- UBND Thành phố (để b/c)

- Các đ/c Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);- L­­­ưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC


Đã ký

Chu Phú Mỹtải về 15.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương