SỞ NỘi vụ Số: 2074/snv-cbcc v/v điều tra, khảo sát thực trạng lực lượng nữ cbccvc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích16.67 Kb.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ


Số: 2074/SNV-CBCC

V/v điều tra, khảo sát thực trạng lực lượng nữ CBCCVC trên địa bàn

tỉnh Đồng NaiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

- Các ban Đảng, Đoàn thể thuộc tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

- Các Huyện ủy, Thị ủy Long Khánh và Thành ủy Biên Hòa;

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Căn cứ Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 3020/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015;

Thực hiện Phương án số 2011/PA-SNV ngày 21/11/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về Điều tra, khảo sát thực trạng vả nghiên cứu tác động của thể chế, chính sách của Nhà nước đối với lực lượng nữ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai triển khai việc khảo sát, lấy ý kiến và thống kê lực lượng nữ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Điều tra, lấy ý kiến:

Nhằm mục đích đánh giá tác động của hệ thống thể chế, chính sách hiện tại đối với CBCC nữ, Sở Nội vụ đã xây dựng mẫu Phiếu Khảo sát điều tra, lấy ý kiến của nữ CBCCVC đối với những chính sách, quy định hiện hành có liên quan đến công tác bình đẳng giới. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị triển khai đến đại diện CBCCVC nữ đang công tác tại cơ quan, đơn vị để điền vào các Phiếu Khảo sát gửi kèm theo đây và gửi về Sở Nội vụ để Sở có thêm căn cứ xây dựng Báo cáo chuyên đề phục vụ cho việc phát triển công tác bình đẳng giới trong hệ thống chính trị tỉnh.2. Thống kê, rà soát:

a) Phạm vi thống kê, rà soát:

- Nữ cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Đảng các cấp (tỉnh, huyện, xã);

- Nữ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Nữ cán bộ, công chức đang công tác tại Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã).b) Nội dung thống kê, rà soát:

- Rà soát, thống kê, phân tích chất lượng nữ CBCCVC làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt;

- Rà soát, thống kê, phân tích chất lượng nữ CBCCVC hiện tại được quy hoạch trong các cơ quan, đơn vị;

- Rà soát, thống kê, phân tích chất lượng CBCCVC nữ trong diện quy hoạch nhưng chưa đạt chuẩn bổ nhiệm.c) Phương thức thống kê, rà soát:

Sở Nội vụ đã xây dựng biểu mẫu thống kê, rà soát bám sát theo yêu cầu đặt ra của Phương án. Mỗi cơ quan, đơn vị tùy theo phân cấp địa phương (tỉnh, huyện hoặc xã) sẽ tiến hành rà soát, thống kê điền vào biểu mẫu của đơn vị mình (06 mẫu biểu/ đơn vị).

Để tiết kiệm thời gian và chi phí, Sở Nội vụ sẽ đăng tải toàn bộ các mẫu biểu lên trang web của tỉnh (www.dongnai.gov.vn) và trang web của Sở (www.snv.dongnai.gov.vn), đồng thời gửi file mẫu biểu đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (theo địa chỉ email có phần đuôi là @dongnai.gov.vn). Các cơ quan, đơn vị nhập số liệu/ điền thông tin trực tiếp vào mẫu biểu và gửi bản chính thức (có ký tên của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đóng dấu) về Sở Nội vụ (bằng đường thư tín, kèm theo Phiếu Khảo sát điều tra, lấy ý kiến), đồng thời gửi file dữ liệu về địa chỉ email: cbcc@dongnai.gov.vn

Dựa vào kết quả thống kê, rà soát, Sở Nội vụ sẽ xây dựng Báo cáo trình UBND tỉnh đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC nữ của tỉnh và đề xuất giải pháp, phương hướng thực hiện công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm CBCCVC nữ trong giai đoạn 2013 – 2015.

Các Phiếu Điều tra, khảo sát và Biểu mẫu xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 21/12/2012 để kịp xây dựng Báo cáo năm 2012 và Kế hoạch thực hiện năm 2013.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đề nghị hỗ trợ, xin liên lạc Phòng Cán bộ Công chức – Sở Nội vụ - Số điện thoại: 061 3 947241 hoặc địa chỉ email: cbcc@dongnai.gov.vn.

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- BGĐ. SNV;

- Lưu: VT, CBCC. HThảo.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Kim Hiệp

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương